Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015

Με το αίτημα της κυβέρνησης στον ΕΜΣ για νέα χρηματοδήτηση, η Ελλάδα πετιέται στον σκουπιδοφάγο.

Υπό καθεστώς ενός οιονεί παγκόσμιου κραχ των χρηματαγορών, η κυβέρνηση υπέβαλλε στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας αίτηση νέας χρηματοδότησης. Αιτείται νέο χρέος για το παλιό. Με την αίτηση αυτή η χώρα υπάγεται πλέον απευθείας στον μόνιμο μηχανισμό ελγχόμενης χρεοκοπίας και διάλυσης.

Ο ΕΜΣ δεν είναι κάτι απλό. Είναι ένα ίδρυμα ελεγχόμενης χρεοκοπίας με έδρα το Λουξεμβούργο για τις χώρες της ευρωζώνης που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα χρέη τους. Η συνθήκη για τον ΕΜΣ δεν είναι παρά μία συνθήκη χρέους για την προστασία του ευρώ. Το διοικητικό συμβούλιο και ο διευθύνων σύμβουλος έχουν απόλυτη εξουσία έναντι των κρατών μελών που οφείλουν να συμμορφώνονται «άνευ όρων και αμετάκλητα», όπως ορίζεται αυτολεξεί στην Συνθήκη Ίδρυσης του ΕΜΣ. Στην ουσία πρόκειται για το στήσιμο ενός ανεξέλεγκτου οργανισμού με έδρα το Λουξεμβούργο ώστε να μην υπόκειται σε κανέναν έλεγχο και καμία εξουσία, δικαστική, ή άλλης μορφής.


Ας δούμε τι προβλέπει η Συνθήκη Ίδρυσης του ΕΜΣ. Επιγραμματικά με το άρθρο 32 παρ. 2 της Συνθήκης: «Ο ΕΜΣ διαθέτει πλήρη νομική προσωπικότητα· έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα:
α) να αποκτά και να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία,
β) να συμβάλλεται,
γ) να είναι διάδικος και
δ) να συνάπτει συμφωνία και/ή πρωτόκολλα για την έδρα, όποτε είναι αναγκαίο, για την εξασφάλιση της αναγνώρισης και της επιβολής του νομικού καθεστώτος και των προνομίων και ασυλιών του.»

Η παρ. 3 του ίδιου άρθρου αναφέρει: «Ο ΕΜΣ, η ακίνητη περιουσία, οι πόροι του και τα περιουσιακά του στοιχεία, ανεξαρτήτως τοποθεσίας και κατόχου, χαίρουν ασυλίας από οιασδήποτε μορφής δικαστική διαδικασία, εκτός εάν ο ΕΜΣ παραιτηθεί ρητώς από την ασυλία του για τους σκοπούς οιασδήποτε διαδικασίας ή βάσει των όρων οιασδήποτε συμβάσεως, συμπεριλαμβανομένης της τεκμηρίωσης των χρηματοδοτικών του μέσων.»

Η παρ. 4 του ίδιου άρθρου αναφέρει: «Η περιουσία, οι χρηματοδοτικοί πόροι και τα στοιχεία του ενεργητικού του ΕΜΣ, ανεξαρτήτως τοποθεσίας και κατόχου, χαίρουν ασυλίας έναντι έρευνας, επίταξης, δήμευσης, απαλλοτρίωσης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής κατάσχεσης, αφαίρεσης ή δέσμευσης βάσει εκτελεστικών, δικαστικών, διοικητικών ή νομοθετικών μέτρων.»

Οι παρ. 5 & 6 του ίδιου άρθρου αναφέρουν: «Τα αρχεία του ΕΜΣ και όλα τα έγγραφα που ανήκουν στον ΕΜΣ ή βρίσκονται στην κατοχή του είναι απαραβίαστα. Οι χώροι των εγκαταστάσεων του ΕΜΣ είναι απαραβίαστοι.»

Ενώ οι παρ. 8 & 9 του ίδιου άρθρου αναφέρουν: «Στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την άσκηση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στην παρούσα συνθήκη, όλη η περιουσία, οι χρηματοδοτικοί πόροι και τα στοιχεία του ενεργητικού του ΕΜΣ δεν υπόκεινται σε κανέναν περιορισμό, ρύθμιση, έλεγχο και μορατόρια οποιασδήποτε φύσεως. Ο ΕΜΣ απαλλάσσεται από οιαδήποτε υποχρέωση έγκρισης ή αδειοδότησης ως πιστωτικό ίδρυμα, πάροχος επενδυτικών υπηρεσιών ή άλλου είδους επίσημη αδειοδοτημένη, ή ρυθμιζόμενη οντότητα δυνάμει των νομοθεσιών εκάστου μέλους του ΕΜΣ.»

Μάλιστα στο άρθρο 32 παρ. 8 της Συνθήκης ίδρυσης του ΕΜΣ προβλέπεται: «Στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την άσκηση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στην παρούσα συνθήκη, όλη η περιουσία, οι χρηματοδοτικοί πόροι και τα στοιχεία του ενεργητικού του ΕΜΣ δεν υπόκεινται σε κανέναν περιορισμό, ρύθμιση, έλεγχο και μορατόρια οποιασδήποτε φύσεως.»

Με άλλα λόγια ο δανεισμός και οι εγγυήσεις που θα αποσπάσει ο ΕΜΣ από το κράτος μέλος που έχει τεθεί υπό την κηδεμονία του «δεν υπόκεινται σε κανέναν περιορισμό, ρύθμιση, έλεγχο και μορατόρια οποιασδήποτε φύσεως.» Κι έτσι το κράτος οφειλέτης είναι αναγκασμένο να υποστεί ότι έχει αποφασιστεί ερήμην του χωρίς να έχει καν το δικαίωμα διαπραγμάτευσης ώστε δήθεν να πετύχει τίποτε περιορισμούς, ρυθμίσεις, ελέγχους και μορατόρια στον τρόπο δανεισμού του από τον ΕΜΣ.

Τι γίνεται όταν ο ΕΜΣ εγκρίνει την έναρξη ενός νέου χρηματοδοτικού προγράμματος προς την Ελλάδα; Τότε συντάσσεται «με το ενδιαφερόμενο μέλος του ΕΜΣ μνημόνιο κατανόησης («ΜΚ») όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι όροι που θα συνδέονται με τη διευκόλυνση χρηματοπιστωτικής συνδρομής. Το περιεχόμενο του ΜΚ αντικατοπτρίζει τις αδυναμίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν και το μέσο χρηματοπιστωτικής συνδρομής που έχει επιλεγεί.» (άρθρο 13, παρ. 3) Επομένως κάθε νέα χρηματοδότηση, οφείλει να συνοδεύεται από «μνημόνιο κατανόησης», όπως αυτά που μας έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα.

Το καινούργιο είναι  ότι το «ΜΚ [Μνημόνιο Κατανόησης] συνάδει πλήρως με τα μέτρα συντονισμού των οικονομικών πολιτικών που προβλέπονται στη ΣΛΕΕ [Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης], ιδίως με τυχόν πράξεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε γνώμης, προειδοποίησης, σύστασης ή απόφασης απευθυνόμενης στο ενδιαφερόμενο μέλος του ΕΜΣ.» (στο ίδιο άρθρο) Δηλαδή αυτή την φορά το Μνημόνιο δεν είναι μια διμερής συμφωνία με το υπό χρηματοδότηση κράτος, όπως είναι η Ελλάδα, απόρροια μιας συγκεκριμένης δανειακής σύμβασης. Εντάσσεται στη ΣΛΕΕ και στο δίκαιο της ΕΕ.

Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει πώς η εφαρμογή του μνημονίου δεν είναι κάτι ξεχωριστό από την συμμετοχή της χώρας μας στην «ευρωπαϊκή ολοκλήρωση» Κι επομένως η τήρηση του μνημονίου, εντάσσεται στο άρθρο 28 του Συντάγματος που «προβλέπει περιορισμούς ως προς την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας της,» προκειμένου να διευκολυνθεί η «συμμετοχή της Χώρας στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης,» όπως ρητά αναφέρεται στην ερμηνευτική δήλωση του συγκεκριμένου άρθρου.

Γι’ αυτό και η «Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογράφει το ΜΚ εξ ονόματος του ΕΜΣ» (παρ. 4) και επίσης η «Ευρωπαϊκή Επιτροπή – σε συνεργασία με την ΕΚΤ και, εφόσον είναι εφικτό, από κοινού με το ΔΝΤ – επιφορτίζεται με την παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τους όρους που συνοδεύουν τη διευκόλυνση χρηματοπιστωτικής συνδρομής.» (παρ. 5).


Με άλλα λόγια το κράτος μέλος που δανείζεται απευθείας από τον ΕΜΣ χάνει όχι μόνο την εθνική του κυριαρχία, αλλά την ίδια την κρατική του υπόσταση. Η κυβέρνηση οφείλει "άνευ όρων και αμετάκλητα" να ακολουθεί κατά γράμμα ότι αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το διοικητικό συμβούλιο του ΕΜΣ. Δηλαδή, με την ένταξή μας στο ΕΜΣ, τελειώσαμε σαν Ελλάδα. Μετατρεπόμαστε σε οικόπεδο υπό εκκαθάριση του μηχανισμού. Κι όλα με αριστερά στην κυβέρνηση.

21 σχόλια:

 1. Πριν πω "περαστικά μας", κ. Καζάκη, επειδή δε μένει πολύς χρόνος, κάντε κάτι. Αυτοί που ανεβαίνουν πολύ ψηλά χάνουν συχνά την οπτική επαφή με όσους βρίσκονται χαμηλά, παθαίνοντας το Βέρτικο των πιλότων. Πολύ απότομα έφτασε τόσο ψηλά ο Τσίπρας και αναρωτιέμαι ,μήπως δεν έχει συνείδηση κινδύνου. Κάντε κάτι. Αξιοποιήστε την ειδική γνώση και γενική πληροφόρησή σας, πριν γίνει το κακό. Από τη σημερινή σας δημοσίευση κατάλαβα ότι αν πέσουν οι υπογραφές , σωτηρία δεν θα υπάρχει, ούτε και δυνατότητα προσφυγής. Μου μοιάζει σα "συμβόλαιο θανάτου" αυτό που πάει να γίνει. Σας ακούω από πολύ παλιά σταθερά, αλλά ακούω και παλιούς σας συντρόφους στο vmedia (πρώην χωρίς fm),Στην κρίσιμη στιγμή που ζούμε καλό είναι να είμαστε ανοιχτοί και πολυσυλλεκτικοί. Χρειαζόμαστε πειθώ και τεκμηριωμένο λόγο, για να απαντήσουμε σ΄ αυτή την απειλή , πριν μας τσακίσουν. Για σας και για τους φίλους αυτoύ του blog θέλω να προτείνω μια εκπομπή στο διαδίκτυο που εσείς θα αποτιμήσετε καλύτερα από εμένα : (Vmedia ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 30/6/2015). Το μέτωπο του ΟΧΙ πρέπει να μείνει αρραγές και να διευρυνθεί με όση πειθώ διαθέτει ο καθένας. Η γνώση είναι το υπερόπλο στους δυσμενείς καιρούς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Δημητρη

  Συμφωνω με τα σχολια για τα τηλεφωνηματα στην εκπομπη Ε-ροη, που εκανε καποιος αλλος σε προηγουμενο σχολιο, οτι αντι να βγαζεις ολους ... καλο θα ειναι να αφιερωνεις επεισης περισσοτερο χρονο για τα προσωπικα σου σχολια και αναλυσεις, που εκανες χθες με το παραπανω θεμα του αρθρου για τον ΕΜΣ.και ετσι μαθαινουμε πραγματα που εμεις δεν τα ψαξαμε .....αλλα χαρις των δικων σου σχολιων τα μαθαινουμε.

  Συγχαριστηρια και ευχαριστω για το παραπανω σχολιο.... μας βοηθησες να μαθουμε την αληθεια.

  Για οσους ενδιαφερονται .... διαβαστε τις αποψεις του Simon Jenkins, ενος σπουδαιου σχολιαστη στον Guardian....

  http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/jul/08/greece-catastrophe-eurozone-grexit-default?CMP=EMCNEWEML6619I2

  Επεισης διαβαστε τι θα σημαινει GREXIT συμφωνα με την γνωμη του Wall Street Journal.... Και βγαλτε τα συμπερασματα σας.

  http://blogs.wsj.com/briefly/2015/07/07/what-would-grexit-look-like-the-short-answer/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Παίζοντας τον δικηγόρο του διαβόλου, ήθελα να αναφέρω τη "δικαιολογία" της κυβέρνησης για τα νέα "επώδυνα" μέτρα, χωρίς αυτό να σημαίνει οτι τη δέχομαι προσωπικά.

  Η κυβέρνηση ισχυρίζεται οτι ουσιαστικά τα επώδυνα μέτρα θα κατανεμηθούν κοινωνικά δίκαια, με το μεγαλύτερο βάρος τους επωμιζόμενο από τους πλούσιους και οτι το καινούργιο στοιχείο σε αυτά τα επώδυνα μέτρα είναι η αναγνώριση από τους εταίρους της μη βιωσιμότητας του χρέους.

  Οπότε σύμφωνα με τη λογική της κυβέρνησης, θα γίνει πιθανό κούρεμα (ή αναδιάρθρωση, που φυσικά δεν ειναι το ίδιο πράγμα), γεγονός το οποίο θα δώσει κάποιο χρηματοδοτικό περιθώριο στην κυβέρνηση να διοχετεύσει χρήματα στην ανάπτυξη και σε ανθρωπιστική βοήθεια.

  Δηλ. με λίγα λόγια η δικαιολογία τους, αν έχω καταλάβει σωστά, είναι οτι θα γίνει ουσιαστικά μνημόνιο για τους πλούσιους, με παράλληλη αναδιάρθρωση/κούρεμα του χρέους.

  Εντωμεταξύ, η πιθανότητα για Grexit έχει αφορισθεί από την κυβέρνηση, πλέον περισσότερο και από την πιθανότητα επιβολής και άλλων μνημονίων. Δηλ. έχει φτάσει στο σημείο να έχουν πείσει τους εαυτούς τους και να θέλουν να πείσουν και τον ελληνικό λαό οτι καλύτερα θα είναι να επιβάλουν και άλλο μνημόνιο, παρά να βγουμε από ευρωζώνη.

  Πλέον, το να υποστηρίζεις επιστροφή σε εθνικό νόμισμα, θεωρείται πιο αιρετικό και από το να είσαι σατανιστής και τρομοκράτης την ίδια στιγμή.

  Και αυτό έχει καλλιεργηθεί εξ'αρχής από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, πράγμα που υποδηλώνει μεταξύ των άλλων οτι ποτέ η κεντρική ηγεσία δεν είχε πρόθεση για ουσιαστική ρήξη - ίσως δεν έχουν και την τεχνογνωσία για διαχείριση των πραγμάτων, κατόπιν grexit.
  Παραπέρα, το ΟΧΙ του δημοψηφίσματος το ερμηνεύσανε κατά το δοκούν, σε σχέση με πιθανή ρήξη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ναι πολυ ωραια και σωστα ολα αυτα κ.Καζακη, το μεγαλο ομως ΕΡΩΤΗΜΑ είναι : ενταξει ΔΕΝ υπογραφουμε, ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ μετα ; Παμε Δραχμη ; Πειτε μας τις προτασεις σας...Ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλώς ήλθατε στο blog. Προφανώς πρώτη φορά διαβάζεται κείμενό μου. Και βέβαια πρέπει να πάμε σε εθνικό κρατικό νόμισμα φεύγοντας από ευρώ και ΕΕ. Το πώς και με ποιές πολιτικές το έχω εξηγήσει αναλυτικά σε πολλά κείμενα αυτού του blog. Ψάξτε και θα βρείτε όλες τις απαντήσεις που χρειάζεστε.

   Διαγραφή
  2. Επίσης μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκπομπή του κ. Καζάκη ζωντανά (σχεδόν) κάθε μέρα στις 14:00 στα:
   http://eroigr.listen2myradio.com/
   http://eroigr.caster.fm/

   και μαγνητοσκοπημένα στο youtube:
   https://www.youtube.com/user/eroigr
   https://www.youtube.com/user/EPAMvideo
   όπου υπάρχει και άλλο πολύ ενδιαφέρον υλικό.

   Διαγραφή
 5. Γι΄αυτό και οι 28 της Ευρώπης την Κυριακή, όχι για την έξοδο της Ελλάδας από την Ε.Ε. επικαλούμενοι το άρθρο 50 της συνθήκης της Λισαβόνας, αλλά για την Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Η μονη λυση ειναι ειναι να γεμισουν οι κεντρικες πλατειες ολης της χωρας με απαιτηση την εφαρμογη δικαιων μετρων ( διαγραφη χρεους κτλ). Καμια υποχωρηση αν δεν γινουν αλλαγες προς αυτη την κατευθυνση. Ανατροπη του πιο ενδοτικου πρωθυπουργου κ της γελοιας κυβερνησης του. Κ καλο θαταν ο κυριος Καζακης κ ο Ολαγια να σταματησουν τα καραγκιοζιλικια με τα σεμιναρια. Τωρα που διαλυετσι το συμπαν, ασχολουνται με την αρχαια Ελλαδα κ την επανασταση!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Πίσω από το προφανές , υπάρχει ενα συνωμοτικό σχέδιο εξόντωσης και εξάπλωσης μιας παγκόσμιας δικτατορίας. Και αρχίζει από εμάς τους Έλληνες .Ξέρετε γιατί; Γιατί είμαστε οι μόνοι που φοβούνται ότι μπορούμε να το ανατρέψουμε. Από τις εξελίξεις φαίνεται ότι τελικά το δημοψήφισμα ήταν μέσα στο "σχέδιο παγίδα"...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Παρότι απογοητεύομαι διότι πάλι η μειοψηφία των φελλών, των καταναλωτών, των ανύπαρκτων που έβγαλαν σάκηδες αλιάγαδες και λοιπούς χαραμοφάηδες να τους εμπνεύσουν, πάλι μας καβάλησε, παρότι λοιπόν ενώ είμαστε πλειοψηφία μας φέρονται σα να μην υπάρχουμε, πιστεύω ότι μπήκε ο σπόρος. δεν είναι βιώσιμο το ΑΤΜ (αριστερό τρίτο μνημόνιο) δε μπορεί να καταστεί βιώσιμο, η Ε.Ε. είναι ένα νεκρό καρκινικό κύτταρο στον πλανήτη(ανάμεσα στα άλλα) και θα σκάσει σύντομα ή πιο μετά, πιστεύω ότι κάποια στιγμή η πλειοψηφία θα πάρει την κατάσταση στα χέρια της. Έστω και από τα χαλάσματα, ελπίζω ότι κάτι θα ανθίσει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ρίξτε και μια ματιά σε αυτό το άρθρο
  http://www.sott.net/article/298785-New-York-Times-mafioso-wannabe-calls-on-the-troika-to-Make-an-example-of-Greece

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. κ. Καζάκη,
  Βρέθηκα εδώ τυχαία. Παρακαλώ νά μου απαντήσης στό κατωτέρω ερώτημα:
  Πρό 4 περίπου ετών, στό ξεκίνημα τής κρίσης, έτυχε νά παρακολούθήσω κάποιες παρεμβάσεις σου σέ ραδιοφωνικούς σταθμούς, καί θυμάμαι ότι μέ σφοδρότητα ήσουν πολέμιος τής δραχμής. Πώς έγινε καί μετετράπης σέ θερμό υποστηρικτή της;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Προφανώς με μπερδεύεται με κάποιον άλλο. Ποτέ δεν υπήρξα σφοδρός, ή άλλως πολέμιος της λεγόμενης δραχμής. Ήμουν και παραμένω σφοδρός υπέρμαχος του εθνικού κρατικού νομίσματος, ως μόνη δυνατή διέξοδο υπέρ της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού.

   Διαγραφή
  2. Τυχαία βρεθήκατε στο blog του Καζάκη, και πάλι τυχαία τον έχετε ακούσει σε ραδιοφωνικούς σταθμούς. Ας το πιστέψουμε. Πληροφοριακά, ο κ. Καζάκης ήταν πάντοτε υπέρ του εθνικού νομίσματος και πολέμιος του ευρώ. Μπορείτε να μας στείλετε κάποιο link με ραδιοφωνική συνέντευξη ή video ή άρθρο του κ. Καζάκη που να αποδεικνύει αυτό που λέτε; Διαφορετικά είστε troll ή συκοφάντης ή απλά δεν καταλαβαίνετε τι ακούτε.

   Διαγραφή
  3. @Blogger9 Ιουλίου 2015 - 8:55 μ.μ. Μέ αναγκάζεις νά γίνω επιθετικός: είσαι ανόητος (γιά νά μήν πώ τίποτε χερότερο). Ποιός είναι troll ή συκοφάντης καί υπογράφει μέ τά αληθινά του στοιχεία ΚΑΙ τήν φωτογραφία του; Αντιθέτως εσύ διατηρείς τήν ανωνυμία σου. Ζήτησα καλή τή πίστει μιά απάντηση. Τό άν μέ έπεισε η απάντηση του κ. Καζάκη είναι δικό μου θέμα, εσύ πάντως είσαι ανόητος.

   Διαγραφή
 11. Το μόνο θετικό απο όλη αυτή τη θλιβερή κατάσταση είναι οτι σημαντικό μέρος του κόσμου αρχίζει και πραγματικά αηδιάζει με την Ε.Ε και είναι σίγουρο οτί με το επερχόμενο μνημόνιο και το ξεβράκωμα του ΣΥΡΙΖΑ, είναι πλεον θέμα χρόνου να γίνει πλειοψηφικό ρεύμα στο λαο το αίτημα αποχώρησης απο την Ε.Ε (ενώ πριν λίγο καιρό ακομα και η αποχώρηση απο το ευρω θεωρούταν ταμπού). Ενω φοβέριζαν το κόσμο οτι με εθνικο νομισμα θα υποστει υπερπληθωρισμους, ελλειψη ρευστου, υποτιμησεις, διπλασιασμο ανεργιας, τεραστια πτωση ΑΕΠ, ελλειψεις σε τροφιμα,καυσιμα, φαρμακα κλπ, πολλα απο αυτα συμβαίνουν ηδη μεσα στο ευρω και την Ε.Ε.

  Τα προηγούμενα χρόνια, η δυσφορία ηταν κυρίως με τη "κακιά" Μέρκελ και το Σοιμπλε και όχι με την Ε.Ε που πολλοί είχαν αυταπάτες οτι είναι εγγυητής "ευημερίας" και "ειρήνης". Σε αυτό συνέβαλλε και ο αποπροσανατολιστικός ρόλος της ψευτο-αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ που ακόμα και σημερα συνεχίζει τις μπουρδολογίες και αμπελοφιλοσοφίες περι της καλης και αγαθης "ΕΥΡΩΠΗΣ" του πολιτισμου και των αξιων. Τώρα όμως με αυτο το δημοψήφισμα έπεσαν οι μάσκες Συριζαίων, ευρω-γραφειοκρατων, καναλαρχων και δημοσιοκάφρων που συνεχώς λέγουν και αντιλέγουν και απειλούν θεούς και δαίμονες.

  Μακάρι ο ΣΥΡΙΖΑ να είχε εκλεγεί το 2012 διοτι το παραμύθι περί κατάργησης της λιτότητας εντος ΕΕ-ευρωζωνης θα είχε καταρρεύσει πιο νωρίς. Στο μεταξύ, χάθηκαν 3 χρονια και μαζί με την οικονομία καταστράφηκαν και χιλιάδες ζωες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Άσχετο αλλά η υποτίμηση της δραχμής του διπλού νομίσματος θα γίνεται με αυτό τον τρόπο κατα την γνώμη σας;

  Έρχεται το διπλό νόμισμα με ευρώ για εξωτερικές συναλλαγές και δραχμή για εσωτερικές συναλλαγές. Στην αγορά συναλλαγών η δραχμή θα συναλλάσσεται μόνο με ευρώ σωστά; Δεν είναι π.χ σαν το εθνικό νόμισμα που το συναλλάσσεις με διάφορα νομίσματα. Σε αυτό το μονοπώλειο συναλλαγής, η δραχμή θα τύχει μεγάλης υποτίμισης επειδή πολύ απλά δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ νομισμάτων ή εναλλαχτικές αγορές άλλων νομισμάτων ως ενδιάμεσο στάδιο για αγορά του ευρώ. Οπόταν: 1) Η ελληνική αγορά έχει τεράστιες εισαγωγές και μικρές εξαγωγές. Άρα η ζήτηση του ευρώ θα είναι αυξημένη ενώ η ζήτηση της δραχμής θα είναι μειωμένη. 2) Η τουριστική βιομηχανία είναι εξωτερική συναλλαγή οπόταν οι τουρίστες θα έρχονται με τα ευρώ και δεν θα υποχρεώνονται να αγοράζουν δραχμή που θα αύξανε την ζήτηση της. Άρα μικρότερη ζήτηση της δραχμής σε αγορα συναλλαγμάτων.3) Ο έμπορας και γενικά ο επιχειρηματίας που εισάγει προϊόντα και υπηρεσίες για εσωτερική κατανάλωση (για να πάνε στην εσωτερική αγορά) θα τα αγοράζει σε ευρώ. Θα πληρώνει μάρμαρο το ευρώ οπόταν το βάρος της ακρίβειας θα το φορτώνεται ο εργαζόμενος Έλληνας μαζί με τον Έλληνα καταναλωτή. 4) Τα ιδιωτικά χρέη που θα πρέπει να πληρώνονται στις τράπεζες θα πληρώνονται με ευρώ, επειδή οι εμπορικές τράπεζες δεν θα μεταπουλούν εύκολα τις δραχμές στην αγορα του συναλλάγματος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Κυριε Καζακη,
  Διαφωτιστε μας:
  Μπορει η Ελληνικη κυβερνηση να τυπωσει μονομερως ευρω (και οχι IOUs) ειτε σε χαρτονομισμα αν υπαρχει μηχανη στο νομισματοκοπειο ειτε σε ηλεκτρονκο χρημα, οπως εκανε το 2011 η Ιρλανδια?
  http://www.euro2day.gr/news/world/article/623919/h-irlandia-typonei-evro-gia-tis-trapezes-ths.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Δεν είναι το ίδιο τώρα αφού το EFSF απορροφήθηκε από το ESM; Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα αν δεν πληρώσουμε που δε θα μπορούμε να κάνουμε μετά; Συγχωρήστε την άγνοια αλλα προσπαθώ να βγάλω άκρη κ όσο πιο πολύ διαβάζω τόσο πιο πολύ μπερδεύομαι. Η σχέση μου με τα οικονομικά όπως καταλάβατε είναι περιορισμένη.
  Με εκτίμηση,
  Στελλα Αλικιωτη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αν θες να καταλάβεις πιό γρήγορα και καλύτερα από κάθε οικονομολόγο.
   Στέλλα,

   πρώτον πρέπει να εργάζεσαι συνεχώς στην αυτογνωσία και στο να ξέρεις τι θες και για ποιό λόγο σαν άτομο.

   Κατόπιν, επικεντρώσου στο ποιά είναι η πρώτη πηγή των ποσοτήτων χρήματος;

   Έπειτα είναι αλήθεια ότι οι κυβερνώντες δανείζονται ποσότητες χρήματος τις οποίες την χρεώνουν στους πολίτες; (πολίτες γεννημένους καί αγέννητους)
   Αν ναί, ποιοί είναι οι τρόποι πού συμβαίνει αυτός ο δανεισμός;

   Εσύ ή ο πολίτης τι κερδίζεις και τι χάνεις όταν δέχεσαι το χρέος, συνειδητά ή ασυνείδητα, που σου έχουν φορτώσει οι κυβερνώντες οι τωρινοί και τού παρελθόντος;

   και συνέχισε την ερευνά σου.

   Τα παραπάνω πρώτα τα κατανοείς διανοητικά μετά τα εφαρμόζεις στην πράξη οπότε και εμβαθύνεις.

   Ηλίας Α. Λυμπέρης


   Διαγραφή
  2. Στέλλα,
   ξεκίνα με αυτό:
   https://www.youtube.com/watch?v=DKs6R4HcKuE

   να πάρεις μια πρώτη ιδέα

   Διαγραφή