Κυριακή 13 Ιουλίου 2014

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ. ΚΑΖΑΚΗ ΣΤΟΝ Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ για τον διάλογο που έχει ανοίξει “ΤΟ ΧΩΝΙ”

ΚΑΖΑΚΗΣ ΣΕ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ:

Την περασμένη βδομάδα, ο Νίκος Νικολόπουλος μέσω ανοικτής επιστολής του, που δημοσιεύθηκε Στο ΧΩΝΙ, (ΒΛΕΠΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ) απευθύνθηκε στον Δημήτρη Καζάκη καλώντας τον να συνδράμει ενεργά στη σύνθεση του επιδιωκόμενου εκλογικού σχήματος. Σήμερα, ο Δημήτρης Καζάκης απαντά στον ανεξάρτητο βουλευτή. Θέτει τους προβληματισμούς του, ζητά να δει αποτελέσματα, διατυπώνει τις αγωνίες του. Και κυρίως, αποσαφηνίζει ότι οποιαδήποτε επίσημη πρόσκληση θα πρέπει να απευθυνθεί στα όργανα του κόμματος και όχι στον ίδιο προσωπικά. Ακολουθεί το κείμενο της απαντητικής επιστολής:

Αγαπητέ κ. Νικολόπουλε,

Η ανοιχτή επιστολή σας απευθύνεται σε εμένα προσωπικά, προφανώς αγνο¬ώντας ότι ανήκω σε συγκεκριμένο πο¬λιτικό σχηματισμό, το ΕΠΑΜ. Στο ΕΠΑΜ δεν είμαι εγώ που αποφασίζω, επειδή τυχαίνει να είμαι Γενικός Γραμματέας της Πολιτικής Γραμματείας του Μετώ¬που. Θεωρώ, δηλαδή, ότι στην επιστολή σας διαπράξατε ολίσθημα ανάλογο με του Θηβαίου κήρυκα στις Ικέτιδες του Ευριπίδη, ο οποίος απευθυνόμενος στο Θησέα τον ρώτησε «τίς γης τύραννος;» Κι ο Θησέας του απάντησε: «πρώτον μεν ήρξω του λόγου ψευδώς, ξένε, ζητών τύραννον ένθάδ' • ού γαρ άρχε¬ται ενός προς ανδρός άλλ' ελευθέρα πόλις. Δήμος δ' άνάσσει διαδοχαΐσιν έν μέρει ένιαυσίαισιν...»

Στο ΕΠΑΜ υπάρχουν όργανα και συλλογικές διαδικασίες που εξασφαλί¬ζουν όχι μόνο τη συμμετοχή όλων των μελών του στις αποφάσεις του Μετώπου, αλλά και το γεγονός ότι η «γη» του Μετώπου ούτε «τύραννον» διαθέ¬τει ούτε «άρχεται ενός προς ανδρός». Η δική μου άποψη και θέσπ δεν δια¬φέρει από εκείνη των υπολοίπων με¬λών της Πολιτικής Γραμματείας του Μετώπου και δεν πρόκειται να διαφο¬ροποιηθεί από τη θέση που έχει πάρει ή θα πάρει στο μέλλον το ΕΠΑΜ.

Ωστόσο, μια και κάνατε τον κόπο να μου απευθυνθείτε προσωπικά, θα ήθε¬λα με τη σειρά μου να σας απευθύνω ορισμένες απορίες που μου γέννησε η επιστολή σας. Μιλάτε για την συγκρό¬τηση ενός «ευμεγέθους ανπμνημονιακού μετώπου, που θα συνεκροτείτο από το σύνολο των δημοκρατικών αντιμνημονιακών δυνάμεων, συσπειρώ¬νοντας και ενσωματώνοντας ευρύτερες κοινωνικές ομάδες, ως ισχυρή πολιτική απάντηση στις ημεδαπές και αλλοδαπές κατοχικές δυνάμεις». Συμφωνούμε α¬πόλυτα.

Μόνο μια ερώτηση: πώς αυτό το μέτωπο θα δημιουργηθεί; Με ποια δι¬αδικασία; Διότι αυτό που εγώ προσω¬πικά παρατηρώ είναι δηλώσεις στις κάμερες και τον Τύπο, αλλά από ουσία τίποτε. Έχουν περάσει πάνω από τέσ¬σερις εβδομάδες από τις δηλώσεις Κομ¬μένου Στο ΧΩΝΙ, στις οποίες αναφέρε¬στε κι εσείς. Το ΕΠΑΜ απάντησε ότι είναι ανοιχτό σε έναν τέτοιο διάλογο. Κι από τότε επικράτησε η σιωπή των αμνών.

Τόσο δύσκολο είναι να βρεθούν από κοινού όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις για να συζητήσουν ανοιχτά και μπροστά στον κόσμο τις δυνατότητες μιας τέ¬τοιας συνεργασίας; Πώς θα γίνει ο πο¬λιτικός διάλογος, αν όχι πρόσωπο με πρόσωπο; Μήπως δια αλληλογραφίας; Ή δια του Τύπου; Μήπως τελικά το όλο ζήτημα είναι για τη δημιουργία εντυ¬πώσεων; Μήπως η πρόταση Καμμένου έγινε αποκλειστικά και μόνο για δική του εσωτερική κατανάλωση; Τουλάχι¬στον εμένα αυτή την εντύπωση μου έχει δώσει. Μακάρι να πέφτω έξω.

Το ξέρετε καλά ότι το ΕΠΑΜ δεν αρνήθηκε ποτέ να κάτσει στο τραπέζι του διαλόγου. Και, μάλιστα, χωρίς προ¬απαιτούμενα. Αρκεί να υπάρχει ισότι¬μη μεταχείριση όλων των πολιτικών σχημάτων, αμοιβαίος σεβασμός και ειλικρινής διάθεση να τα βρούμε ενα¬ντίον του κοινού εχθρού. Αυτό διατυ¬πώνει για μια ακόμη φορά και η από¬φαση της πολιτικής γραμματείας της 25ης Ιουνίου, στην οποία αναφέρεστε κι εσείς.

Τότε, γιατί δεν υπήρξε κανενός εί¬δους ανταπόκριση; Ούτε καν από τον κ. Καμμένο, στις προτάσεις του οποίου η πολιτική γραμματεία απαντούσε. Να τι είπε στην ανακοίνωση της:«Επίσης, τις τελευταίες ημέρες γίναμε μάρτυρες, μέσω δημοσιευμάτων, μιας πρωτοβου¬λίας που αναλαμβάνει ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ κ. Π. Καμμένος, μέσω της εφη¬μερίδας Το ΧΩΝΙ. Δεν γνωρίζουμε κά¬τι πιο συγκεκριμένο, ούτε προς το παρόν έχουμε λάβει, την οποιαδήποτε πρό-σκληση, έστω ανεπίσημα. Εάν τέτοια πρόσκληση υπάρξει, είμαστε έτοιμοι να την αποδεχθούμε, αρκεί ο οποιοσδήπο¬τε διάλογος να γίνει δημόσια, χωρίς διαμεσολαβητές, αλλά απευθείας και ενώπιον του λαού».

Το ζήτημα είναι ότι ποτέ τέτοια πρό¬σκληση δεν ήρθε, αλλά και στη δική μας έκκληση δεν υπήρξε ακόμη καμιά ανταπόκριση. Με εξαίρεση τη δική σας επιστολή, η οποία, να μου επιτρέψετε να σας πω, δεν προσέθεσε τίποτε ου¬σιαστικό στον πολιτικό διάλογο. Εκτός βεβαίως, από τη δήλωση της δικής σας διαθεσιμότητας.

Λέτε ότι «τα μεμονωμένα τραπέζια διαλόγου, αναντίλεκτα δεν αφαιρούν αλλά και δεν προσθέτουν τα επιδιω¬κόμενα. Ο χώρος, έχει ανάγκη από ένα κεντρικό μεγάλο τραπέζι διαλόγου και συνεννόησης, που θα φιλοξενήσει το σύνολο των πατριωτικών δυνάμεων. Και σε αυτό το τραπέζι έχουμε την ιερά υποχρέωση να καθίσουμε όλοι. Χωρίς ιδεοληψίες, αυταρέσκειες και ηγεμο¬νισμούς». Ειλικρινά δεν ξέρω σε ποιους αναφέρεστε. Πάντως όχι στο ΕΠΑΜ. Διότι το ΕΠΑΜ δεν μίλησε ποτέ για «μεμονωμένα τραπέζια διαλόγου», αλ¬λά ανοιχτό δημόσιο διάλογο με ισότι¬μους όρους μπροστά σ' ολόκληρο τον κόσμο που αγωνιά για το τι μέλλει γε-νέσθαι με την πατρίδα του. Πού δια¬φωνείτε μ' αυτό;

Λέτε επίσης, ότι εσείς και ο κ. Κομ¬μένος τα βρήκατε στο πλαίσιο της πα¬τριωτικής συμμαχίας. Μπράβο σας. Μόνο που το τί βρήκατε, δηλαδή ποια είναι η βάση πάνω στην οποία πατά η όποια συμφωνία σας, μάς είναι παντε¬λώς άγνωστη. Πώς είναι δυνατόν να κρίνουμε τη συμφωνία της συνεργασί¬ας σας, όταν δεν ξέρουμε το περιεχόμε¬νο της; Πώς είναι δυνατόν να συμφω¬νήσουμε με κάτι που δεν γνωρίζουμε επί της ουσίας;

Προσωπικά, μου δημιουργεί αλγεινή εντύπωση το γεγονός ότι μιλάτε για συνεργασία και το μόνο που όλοι εμείς βλέπουμε δεν είναι παρά διαδικασίες κορυφής πίσω από κλειστές πόρτες. Οι αληθινές συνεργασίες μπορούν να οι¬κοδομηθούν με ειλικρίνεια και εμπι¬στοσύνη μόνο στο φως της ημέρας, δημόσια, ανοιχτά μπροστά στον κόσμο και μέσα στο λαό, όπου ο καθένας παίρ¬νει τις ευθύνες του. Διαφορετικά είναι αλισβερίσια με άλλες σκοπιμότητες. Αυτό λέει η πείρα.

Τέλος, θα ήθελα να θυμίσω τα λόγια της Π.Γ. του ΕΠΑΜ: «Το ΕΠΑΜ θα προ¬σέλθει και θα συμμετάσχει σε οποιοδή¬ποτε ειλικρινή διάλογο με σκοπό την ευρύτερη συνεργασία με κάθε συλλογι-κότητα και πολιτικό φορέα, χωρίς προ¬απαιτούμενα, παρά τις ξεκάθαρες θέσεις του. Προαπαιτούμενα, που θα μπορού¬σαν να θεωρηθούν, ως προσπάθεια τορ¬πιλισμού της όποιας σύγκλισης είναι δυνατόν να επιτευχθεί».

Το γιατί δεν υφίσταται ακόμη ένας τέτοιος διάλογος, που από την επιστο¬λή σας φαίνεται να επιθυμείτε κι εσείς, μην ζητάτε ευθύνες από το ΕΠΑΜ. Το ΕΠΑΜ είναι διαθέσιμο και θα τον επι¬διώξει με όποιον ανταποκριθεί. Αρκεί να υπάρξει ειλικρινής διάθεση ανοιχτού και δημόσιου διαλόγου. Αρκεί να μην χάνουμε το στόχο, που δεν μπορεί να είναι άλλος από την άμεση ανακούφιση του ελληνικού λαού και την ανατροπή αυτού του άθλιου καθεστώτος κατοχής, σφετερισμού και εσχάτης προδοσίας.

11/7/2014 Δημήτρης Καζάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ενημερώθηκα για την απαντητική επιστολή του Δ. Καζάκη και έχω να σχολιάσω τα εξής:
Τα πολλά λόγια είναι περιττά. Την Τρίτη 15 Ιουλίου στις 21:00 το βράδυ, θα είμαι στην Πολιτική Γραμματεία του Ε.ΠΑ.Μ. , για να τα οργανώσουμε όλα μαζί.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟΝ Δ. ΚΑΖΑΚΗ ΣΤΟ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ “ΧΩΝΙ” ΣΤΙΣ 06-07-2014
Την προηγούμενη βδομάδα,(06-06-2014) Το ΧΩΝΙ δημοσίευσε την έγγραφη ανακοίνωση του ΕΠΑΜ, αναφορικά με τις προσκλήσεις που έχει δεχθεί, προκειμένου να συμμετάσχει σε ένα ενωτικό μέτωπο ενό¬ψει των επερχόμενων εκλο¬γών. Τώρα, έρχεται να πάρει τη σκυτάλη ο ανεξάρτητος βουλευτής, και Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμ¬ματος, Νίκος Νικολόπουλος, που με ανοικτή του επιστολή απευθύνεται προσωπικά στον Δημήτρη Καζάκη καλώντας τον να ενισχύσει την κοινή προσπάθεια. Ο διάλογος ξεκίνησε...

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής του Νίκου Νικολόπουλου προς τον Δημήτρη Καζάκη:
Αγαπητέ Δημήτρη,

αναγιγνώσκοντας, την από 26/6/2014 ανακοίνωση της πο¬λιτικής γραμματείας του ΕΠΑΜ, που δημοσιεύθηκε στο προη¬γούμενο φύλλο της εφημερίδας Το ΧΩΝΙ, ένιωσα την ανάγκη να τοποθετηθώ επί του κεντρικού της μηνύματος.

Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών ανέδειξε ένα παράδοξο: Καίτοι το 70% των εκλογέων ψήφισε αντικυβερνητικά,, ο κυ¬βερνητικός συνασπισμός δεν υπέστη τον αναγκαίο κλονισμό, που θα τον αποδομούσε πάραυτα. Η αντικειμε¬νική πολιτική και εκλογική ανάλυση ορίζει ως βασικό αίτιο αυτού του αι¬τιατού, τον κατακερματισμό των αντικυβερνητικών-αντιμνημονιακών δυνάμεων.

Από ιδρύσεως του, το ΧΡΙ.Κ.Α. διακήρυξε με παρρησία την ανάγκη για τη δημιουργία ενός ευμεγέθους αντιμνημονιακού μετώπου, που θα συνεκροτείτο από το σύνολο των δημοκρατικών αντιμνημονιακών δυνάμεων, συσπειρώνοντας και ενσωματώνοντας ευρύ¬τερες κοινωνικές ομάδες, ως ισχυρή πολιτική απάντηση στις ημεδαπές και αλλοδαπές κατοχικές δυνάμεις.

Οι «εύκολες» πολιτικές και προσωπικές περιχαρακώσεις, δυστυχώς, αποτέλεσαν το βασικό εμπόδιο στην υλοποίηση ενός τέτοιου εγχειρήματος, μέχρι και σήμερα, γιατί στην πραγματικό¬τητα, οι αρνήσεις και τα προσκόμματα ήταν πολιτικώς ατεκμη¬ρίωτα, δεδομένης της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής συγκυρίας.

Σήμερα, μετά και από το ευανάγνωστο μήνυμα, που προσλάβαμε από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, οφείλουμε όλες οι πολιτικές δυνάμεις, που αναμετρούμαστε με το κατοχικό-μνημονιακό κατεστημένο, να χαράξουμε με γενναιότητα και μεγα¬λοψυχία την οριοθέτηση του πολιτικού μας χώρου (αντικυβερνητικός-αντιμνημονικός).

Τα μεμονωμένα τραπέζια διαλόγου, αναντίλεκτα δεν αφαιρούν αλλά και δεν προσθέτουν τα επιδιωκόμενα. Ο χώρος, έχει ανάγκη από ένα κεντρικό μεγάλο τραπέζι διαλόγου και συνεννόησης, που θα φιλοξενήσει το σύνολο των πατριω¬τικών δυνάμεων. Και σε αυτό το τρα¬πέζι έχουμε την ιερά υποχρέωση να καθίσουμε όλοι. Χωρίς ιδεοληψίες, αυταρέσκειες και ηγεμονισμούς.

Το ΧΡΙ.Κ.Α., συνεπές με τη διακή¬ρυξη του, περί ενότητας του αντιμνημονικού πολιτικού χώρου, ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Π. Καμμένου, που απηύθυνε μέσω της εφημερίδας Το ΧΩΝΙ -για τη διαμόρφωση μιας νέας πατριωτικής συμμαχίας-, αποφασίζοντας να συνεργαστεί πολιτικά και εκλο¬γικά με τους ANEA, διατηρώντας την πολιτική και οργανωτική του αυτονομία. Δεν θα ήταν πολιτικώς φρόνιμο και ορθόδοξο, εάν ισχυριζόμουν ότι το ΧΡΙ.Κ.Α. και οι ANEA έχουν κάτσει ήδη στο κεντρικό τραπέζι της αντιμνημονιακής συνεννόησης.

Πιστεύω όμως, ότι έγινε ένα πρώτο βήμα, για μια νέα μεγά¬λη πατριωτική συμμαχία. Και σε αυτήν την συμμαχία το ΕΠΑΜ πρέπει να είναι παρόν.

Νίκος I. Νικολόπουλος Πρόεδρος ΧΡΙ.Κ.Α.

Το Ε.Πα.Μ. για τον διάλογο περί συνεργασιών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το τελευταίο διάστημα, αμέσως μετά τις πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις και το συγκεχυμένο πολιτικό τοπίο, που δημιουργήθηκε εξ αιτίας των αποτελεσμάτων τους, πληθαίνουν οι δημόσιες εκκλήσεις, από διάφορες πλευρές, για τη δημιουργία συμμαχικών εκλογικών σχημάτων και συνεργασιών, απέναντι στις δυνάμεις που συγκροτούν το κατοχικό καθεστώς, εν όψει μάλιστα των πιθανολογούμενων εθνικών εκλογών το ερχόμενο φθινόπωρο.

Το Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο, ανεξάρτητα των σκοπιμοτήτων που μπορεί, να υποκρύπτει η οποιαδήποτε πρόταση συνεργασίας και ανεξάρτητα, επίσης, με το ότι πιθανώς, πηγάζει μέσα από την κοινωνία ένα τέτοιο αίτημα, να «τα βρουν», δηλαδή, οι πολιτικές δυνάμεις του λεγόμενου «αντιμνημονιακού» χώρου, καλωσορίζειτις όποιες ειλικρινείς προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση.

Είναι γνωστό, ότι το Ε.Πα.Μ., από την εποχή της ίδρυσής του κιόλας, το καλοκαίρι του 2011, εργάζεται αδιάλειπτα προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός ευρύτατου δημοκρατικού μετώπου, που θα συσπειρώσει και θα προσφέρει αυτοπεποίθηση στον ελληνικό λαό, για να προχωρήσει μπροστά και να γίνει ο ίδιος ο ρυθμιστής των εξελίξεων στη χώρα και τελικά της ζωής του. Είναι γνωστές σε όλους οι πρωτοβουλίες μας, για τη συγκρότηση του μετώπου του «ΟΧΙ», ήδη από το φθινόπωρο του 2011, οι δημόσιες προσκλήσεις μας προς τα κοινοβουλευτικά κόμματα, οι πρωτοβουλίες που κατέληξαν στη μεγάλη συγκέντρωση δυνάμεων στο «ΜΑΧ» του Πολυτεχνείου τον περασμένο Νοέμβρη κτλ.. Δυστυχώς μικροπολιτικοί υπολογισμοί και σκοπιμότητες δεν έφεραν, μέχρι τώρα, το ποθητό αποτέλεσμα.

Φαίνεται, ότι το αποτέλεσμα των εκλογών βοήθησε πολλούς να επανεξετάσουν τη στάση «αυτάρκειάς» τους. Ωστόσο το Ε.Πα.Μ. δεν στέκεται σε αυτό και δηλώνει πάντοτε έτοιμο, να συμμετάσχει στον οποιοδήποτε ειλικρινή δημόσιο διάλογο, που θα μπορούσε να καταλήξει στη δημιουργία ενός αξιόπιστου συμμαχικού σχήματος, ικανού να αντιπαρατεθεί αποτελεσματικά και να αλλάξει, προς όφελος της μεγάλης πλειοψηφίας της κοινωνίας, τους όρους του «παιγνιδιού».

Στην πραγματικότητα, ουδέποτε το Ε.Πα.Μ. έπαψε να προσπαθεί να δημιουργήσει συνθήκες ενότητας στη βάση και στις δράσεις, σύμφωνα και με τις ομόφωνες αποφάσεις των δύο Συνεδρίων του, αλλά και να συμμετέχει σε πρωτοβουλίες διαλόγου με διάφορες συλλογικότητες και πολιτικά σχήματα. Πάντα όμως δημόσια, αρνούμενο να συμμετάσχει σε «υπόγειες» συνομιλίες «κορυφής» και σε τυχοδιωκτικές «συνευρέσεις».

Έτσι και σήμερα, αποδεχόμενο την πρόσκληση του κόμματος των «Πειρατών», θα προσέλθει με αντιπροσωπεία του, στο κάλεσμά τους, την Τρίτη 1η Ιουλίου, για συνάντηση και ανταλλαγή απόψεων πλέον των 16 συλλογικοτήτων και σχηματισμών. Προσερχόμαστε χωρίς προαπαιτούμενα και χωρίς δεσμεύσεις, με ειλικρίνεια και με μοναδικό σκοπό, πέραν της διερεύνησης των προθέσεων, την επιτυχία, με βάση την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα, του εγχειρήματος.

Ταυτόχρονα, παρακολουθούμε με προσοχή τις διεργασίες στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσηςκαι τη δημόσια έκκληση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ κ. Α. Τσίπρα, για συμπαράταξη όλων των δημοκρατικών δυνάμεων. Μολονότι, ο ΣΥΡΙΖΑ, ουδέποτε απάντησε στις επανειλημμένες εκκλήσεις μας, αλλά και στα ερωτήματα που τίθενται, από τα πράγματα, σε κυριαρχικά ζητήματα, που αφορούν την απεμπλοκή μας από τα μνημόνια και τη ριζική αλλαγή πορείας που έχει ανάγκη η χώρα, δηλώνουμε ετοιμότητα κοινών δράσεων και αγώνων, που εξ άλλου ουδέποτε αρνηθήκαμε, αλλά πάντα βρισκόμαστε στην πρωτοπορία.

Επίσης, τις τελευταίες ημέρες, γίναμε μάρτυρες, μέσω δημοσιευμάτων, μιας πρωτοβουλίας που αναλαμβάνει ο Πρόεδρος των ΑΝΕΛ κ. Π. Καμμένος, μέσω της εφημερίδας το «ΧΩΝΙ». Δεν γνωρίζουμε κάτι πιο συγκεκριμένο, ούτε, προς το παρόν έχουμε λάβει, την οποιαδήποτε πρόσκληση, έστω ανεπίσημα. Εάν τέτοια πρόσκληση υπάρξει, είμαστε έτοιμοι να την αποδεχθούμε, αρκεί ο οποιοσδήποτε διάλογος να γίνει δημόσια, χωρίς διαμεσολαβητές, αλλά απ’ ευθείας και ενώπιον του λαού. Δηλαδή να είναι ανοικτός με δυνατότητα παρακολούθησης ελεύθερα από τον κόσμο, η δε εφημερίδα το «ΧΩΝΙ» θα μπορούσε να έχει την ευθύνη του καλέσματος κομμάτων, πολιτικών σχηματισμών κλπ, καθώς και την ευθύνη της διοργάνωσης σε ανάλογο χώρο και όχι απλά μέσω αντιπαράθεσης δημοσιευμάτων και άρθρων από τις στήλες μιας εφημερίδας.

Το Ε.Πα.Μ. θα προσέλθει και θα συμμετάσχει σε οποιοδήποτε ειλικρινά διάλογο με σκοπό την ευρύτερη συνεργασία με κάθε συλλογικότητα και πολιτικό φορέα, χωρίς προαπαιτούμενα, παρά τις ξεκάθαρες θέσεις του. Προαπαιτούμενα, που θα μπορούσαν, να θεωρηθούν, ως προσπάθεια τορπιλισμού της όποιας σύγκλισης είναι δυνατόν να επιτευχθεί. Όμως, αρνείται να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε συζήτηση με όλους αυτούς τους καιροσκόπους και τους τυχάρπαστους γυρολόγους -που όλοι γνωρίζουμε- και που εδώ και τρία χρόνια δεν κάνουν τίποτε άλλο, από το να προσπαθούν, να διαλύσουν την οποιαδήποτε υγιή κοινή προσπάθεια. Καιροσκόπους και τυχοδιωκτικά στοιχεία, που αντιλήφθηκαν, ότι η συγκυρία τους ευνοεί τώρα, για να ξαναπιάσουν «δουλειά».

Επίσης, το Ε.Πα.Μ. δεν πρόκειται να συμμετάσχει στον οποιοδήποτε διάλογο τείνει να αναπτυχθεί, που δεν θα κατατείνει στην άμεση ανακούφιση του ελληνικού λαού από τη σκληρή μνημονιακή πολιτική των τελευταίων χρόνων και δεν θα στοχεύει στην αποκατάσταση της δημοκρατικής νομιμότητας και της δικαιοσύνης, που επλήγησαν βάναυσα από τα αλλεπάλληλα πραξικοπήματα του καθεστώτος, από το Μάιο του 2010 και μετά, με ταυτόχρονη παραπομπή στο φυσικό τους δικαστή και την τιμωρία, όλων των ενόχων, για την κατάσταση στην οποία έφεραν την πατρίδα και τον λαό μας, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους Νόμους του Ελληνικού Κράτους, όπως αυτοί ίσχυαν πριν (και, θεωρητικά μόνον, ισχύουν ακόμη). Διαφορετικά θα ήταν, γι’ εμάς, όπως κατά τη διάρκεια της επτάχρονης δικτατορίας, που ορισμένοι, καλοείδαν τη νομιμοποίηση της χούντας μέσω της «φιλελευθεροποίησης» του Μαρκεζίνη.

Αθήνα 25 Ιουνίου 2014
Η Πολιτική Γραμματεία του Ε.Πα.Μ.

15 σχόλια:

 1. Δημητρη ξεκινα να οργανωνεις τον κοσμακη σε γενικη απεργια, πολυ καλυτερα θα συνεννοηθεις με το ΙΝΚΑ π.χ. και αλλες υπηρεσιες που εκπροσωπουν τον λαο, παρα με αυτους τους ανικανους..Αυτοι δεν ειναι τιποπτα αλλο παρα κορακια που θελουν να φανε ο,τι απεμεινε..Νομιζουν οτι ο λαος τρωει κουτοχορτο ακομη!! ο λαος ξερει και πολυ καλα μαλιστα τι του επιφυλασει το μελλον με αυτες τις μαριονετες στην εξουσια, αλλα περιμενει καπιον που ξερει απο πως να κουμανταρει ενα παπορι. παρτο τιμονι λοιπον εστω μονο και μονο για να βγουμε απτο λιμανι!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αν το κίνημα δεν κρατηθεί καθαρό και δεν λειτουργήσει με τους καθαρούς όρους-αρχές που ξεκίνησε,θα έχει κάνει ήδη το πρώτο βήμα αποδόμησής του.Χρειάζεται τώρα μια διευρυμένη ανθρωποκεντρική πρόταση πολιτισμικής αλλαγής,η οποία θα πρέπει να συμπεριλάβει και ανθρώπους της επιστήμης και του πολιτισμού ευρύτερα,για να εμπεδωθεί ο ριζοσπαστικός πολιτικός του λόγος.Οι λύκοι με αμφίεση προβάτου θέλουν να το αλώσουν εσωτερικά,να το διασπάσουν ,για να σώσουν το σύστημα που τους γέννησε και τους συντηρεί.Θεωρώ ότι είναι τουλάχιστον ύποπτη η στάση τους -και πάντως ενδιαφέρονται για τις εντυπώσεις και τη δυσφήμιση ή διάλυση του Ε.Πα.Μ ως πατριωτικού μετώπου.Η ενότητα μέσα στον κόσμο πρέπει να κατακτηθεί και να μην "χαριστεί"ο κινηματικός χαρακτήρας,που πρέπει να τονίζεται με κάθε τρόπο-κι όχι ο τυπικός του κόμματος,που και σαν λέξη απωθεί.Το Ε.ΠΑ.Μ εκφράζει την πηγαία αναγκαιότητα της ενότητας και της δημοκρατικής διεξόδου,που η πλατεία διατράνωσε-πριν τη διαλύσουν τα κόμματα.Αυτή την αυθόρμητη κι επιτακτική αναγκαιότητα-καταλύτη της ανατροπής τους δεν πρέπει να τη "χαρίσουμε"στο όνομα της ενότητας σε παλιά ,φθαρμένα "υλικά",που πάντα ύπουλα και μόνο για το θεαθήναι έμαθαν να λειτουργούν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μια απλοική ερώτηση. Θα είστε υπέρ ή κατά του ευρώ? Μέσα ή έξω από την Ευρώπη? Στην δραζμή ή στο ευρώ? Κομμουνισμός ή Καπιταλισμός?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Δημήτρη μια απλοική ερώτηση. Είναι αλήθεια ότι προσπάθησε να σε δωρφοδοκήσει ο Πάνος στις εκλογές του 2012, όπως είπες τότε δημόσια?...κι ότι τα λεφτά τα πήρε τελικά ο Μαριάς?...τι έγινε με την μήνυηση που σου είχε κάνει ο τελευταίος για το θέμα αυτό?...έ ρε πλάκα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε Αντωνίου, αλλιώς σας είχαμε γνωρίσει και αλλιώς μας προκύψατε. Σταματήστε να ξερνάτε χολή για το ΕΠΑΜ από εδώ και από εκεί στο διαδίκτυο (υπάρχουν και παραποτάμια έλη για αυτό το σκοπό) και κάνετε κάτι πιο δημιουργικό. Για παράδειγμα γράψτε ένα κείμενο με επιχειρήματα που να εξηγεί γιατί η Ευρώπη ήταν και θα είναι ο παράδεισος για κάθε Έλληνα, όπως αφήνετε να εννοηθεί στα διάφορα σχόλια σας στο διαδίκτυο και εξηγήστε μας γιατί είναι σημαντικό να πληρώσουμε το χρέος που δημιούργησαν προδοτικές κυβερνήσεις. Γιατί δεν πιστεύω να νομίζετε ότι παραμονή στην Ευρώπη μπορεί να συνδυαστεί με αθέτηση πληρωμής χρέους. Και τελοσπάντων το να εξηγήσετε τι προτείνετε εσείς θα ήταν πιο δημιουργικό από το να κατακρίνετε τι λένε οι άλλοι.
   Ευχαριστώ

   Διαγραφή
 5. Καλα τα λες Δημήτρη αλλά πρεπει να φανεί ένας Άρης Βελουχιωτης για να στρώσουν τα πράγματα το σύστημα εχει πολλά όπλα και εφεδειες ακόμα

  ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Προσωπικά συμφωνώ με το όλο σκεπτικό της απάντησης μόνο που θα ταίριαζε στον οποιονδήποτε άλλο πολιτικό σχηματισμό ο οποίος δεν αποτελούνταν,πόσο μάλλον να έχει ώς επικεφαλήςτου,άτομα τα οποία έχουν ψηφίσει την απεμπόληση άνευ όρων και αμετάκλητα την εθνική κυριαρχίας της χώρας!Μάλιστα,αν δεν κάνω λάθος,κι εσύς ο ίδιος έχεται αποκαλέσει σε εκπομπή του e-roi.gr με βάση αυτό το σκεπτικό(και πολύ σωστά για 'μένα)τον Νικολόπουλο ώς δοσίλογο,οπότε δέν καταλαβαίνω γιατί δεν τέθηκε και μπροστά του εξ'αρχής αυτό το ζήτημα και κάπου εκεί να κλείσει και η όλη συζήτηση μιάς και δεν νομίζω να τίθεται θέμα της οποιασδήποτε συνεργασίας του Ε.ΠΑ.Μ με τέτοια άτομα κάτω απ'τις οποιεσδήποτε συνθήκες,αντιθέτως είδα να δηλώνεται πως όλα θα έβαιναν καλώς εάν ο συγκεκριμένος άνθρωπος,μαζί με τον Καμμένο,σας καλούσε σε ανοιχτό διάλογο και ισότιμη μεταχείρηση για να "τα βρείτε έναντίον του κοινού εχθρού"!Μα και ο Καμμένος που έχει συμμετάσχει και στην κυβέρνηση Καραμανλή(μιας απ΄τις πιο διεφθαρμένες κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης)και έχει θυτεύσει επι 20 χρόνια στο κόμμα της Ν.Δ δεν συνέβαλε το ίδιο εγκληματικά με το να φτάσει η χώρα σε αυτό το σημείο;!Και άν αυτοί θα μπορούσαν ,κάτω απ΄τις κατάλληλες προϋποθέσεις,να αποτελούν μερικους απ'τους συμμάχους απέναντι στον κοινό εχθρό τότε μήπως υπάρχει πρόβλημα προσδιορισμού του εχθρού;Ή απλώς λείπει η απαραίτητη παρρησία που χρειάζεται για να δίνονται οι κατάλληλες απαντήσεις σε τέτοια γελοία υποκείμενα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πετρος Καλογεροπουλος14 Ιουλίου 2014 στις 11:02 μ.μ.

   fΦιλε Ανωνυμε,
   Πιστευω πως ενα παλλαικο μετωπο,υπο τις συνθηκες που ζουμε ,θα πρεπει να λαμβανει υπ οψιν του και την πιθανοτητα-δυνατοτητα της σταδιακης ειτε αμεσης ανανηψης σε ο,τι αφορα σε προηγουμενες πολιτικες πρακτικες-επιλογες.Μπορουμε να αρνηθουμε σε καποιον το δικαιωμα της συνειδητοποιησης και εγρηγορσης προς την αντιθετη πορεια απ αυτην που ως καποια στιγμη πρεσβευε?Ειναι η βασικη ,νομοτελειακη αρχη των οριων.Απο ενα σημειο και μετα επαναστατεις. Εχεις απολυτο δικιο να αμφιβαλλεις.Κι εγω.Αλλα,μπροστα στην ευθυνη των καιρων, οφειλουμε να δειχνουμε διαλλακτικοτητα.Αλλωστε,ειμαστεγνωστες.Δεν θα περασει απαρατηρητη οποιαδηποτε αποπειρα να νοθευτει η συλλογικη προσπαθεια απο τις επιδιωξεις ορισμενων,και δη,με παρελθον.Τιποτα δεν προκειται να αλλοιωσει τα χαρακτηριστικα του ΕΠΑΜ,που το σχηματισαμε με τον ιδρωτα και τη φλογα μας

   Διαγραφή
 7. Νικολόπουλος. Είναι να πιάνεις τη μύτη σου με τέτοιους ανθρώπους. Πολιτικάντηδες παλαιάς κοπής, μικροσκοπικοί κομματάρχες που ξέρουν να εξαντλούνται ουρλιάζοντας σε λαϊκίστες εκπομπές της τηλεόρασης και να γράφουν ψευτο-λόγιες επιστολές γεμάτες φιλολογικές φιοριτούρες.
  Ανύπαρκτοι έξω απτα τηλεοπτικά πάνελ, με εξαιρετικά αλγεινό παρελθόν. Αφήστε, δεν είμαστε όλοι ηλίθιοι, ούτε αμνήμονες. Γνωρίζουμε τον βίο του κυρίου, Γνωρίζουμε και πού ήταν μέχρι το 2012. Δε λέει τιποτα οτι πήδηξε απο το καράβι και το παίζει λαϊκή δεξιά. Ειλικρινά όποιος τον έχει δει να μιλάει και δεν γίνεται τουλάχιστον καχύποπτος...ε τι να πω...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Συγγνώμη,ο κ.Αντωνίου θεωρεί αστεία αυτά που λέει;Το χιούμορ του φοβάμαι ότι δείχνει κακεντρέχεια κι ας προβληματιστεί γι'αυτό.Ως επαμίτης νιώθω προσβολή από τη συμπεριφορά του και έχω κάθε λόγο να πιστεύω ότι είναι δηκτικός απέναντι και στον Γ.Γ του μετώπου και μέσα από την εμπάθεια που βγάζει προσβάλλει τον εαυτό του πρώτα από όλα και δείχνει το ήθος-που δεν έχει.Το "παίζει"αγωνιστής και "πατριώτης",όταν εμπαίζει και δε σέβεται τους άλλους;Τέτοιοι γελοίοι νάρκισσοι "πατριώτες"μας φέρανε σε αυτό το χάλι!Ντροπή,ντροπή...Φυσικά αδυνατεί να κοινωνικοποιηθεί και να λειτουργήσει σε ένα κίνημα συλλογικό με όρους ισότιμους,γι'αυτό ξεβράζει την "αναπηρία"του αυτή-λόγω εγωπάθειας-στους άλλους...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Μέχρι τώρα το ΕΠΑΜ έχει μια ηθική καθαρότητα την οποία πρέπει να διατηρήσει

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Τα κόμματα και κυρίως αυτά που κυβέρνησαν μόνο κακό προκάλεσαν, οπότε μήπως θα έπρεπε από τη δημοκρατία δι αντιπροσώπων να πάμε επιτέλους στην άμεση δημοκρατία; Η ΕΞΟΥΣΊΑ που παρέχει ο λαός στα κόμματα δημιουργεί ηγετίσκους που νιώθουν δυνάμει πρωθυπουργοί. Καθώς η εξουσία διαφθείρει ,πολύ γρήγορα μεταλάσσονται και αντί να υπηρετούν το λαό που τους έδωσε με την ψήφο του το αξίωμα, υπηρετούν μια κλικα που έχει οικονομική επιφάνεια , γιατί ας μην κρυβόμαστε και στο τελευταίο χωριό, δεν εκλέγονται άνθρωποι με πνευματική επάρκεια (δεν εννοώ πτυχία και διπλώματα), αλλά άτομα με οικονομική επιφάνεια . Αυτά τα πρότυπα δυστυχώς έχουν παγιωθεί τις τελευταίες δεκαετίες του νεοπλουτισμού. Λοιπόν τα κόμματα ως θεσμός κατεστημένος δεν πρόκειται να λειτουργήσουν ανατρεπτικά στο παρόν σύστημα . Ευτυχώς, το ΕΠΑΜ αυτοπροσδιορίζεται ως μέτωπο και όχι ως κόμμα. Αυτο δείχνει ότι έχει ασκήσει την κριτική του στο θεσμό.Ωστόσο,συμπεριφέρθηκε ως κόμμα , κατέβηκε σε εκλογές και λειτούργησε σαν τα παραδοσιακά κόμματα. Αυτό πιστεύω απογοήτευσε τους πιο συνειδητοποιημένους φίλους του. Το ΕΠΑΜ επενδυει στην ενημέρωση.και στην πολιτική συνειδητοποίηση Και φαίνεται απο τις εκδηλώσεις και τα προγραμματα αυτομόρφωσης. Αυτές οι προσπάθειες (όταν οι άλλοι τρέφουν το λαό με κουτόχορτο) θα πάρουν χρόνο .
  Τώρα ομως τι γίνεται;Καίγεται ή δεν καίγεται το σπίτι μας ; Εμείς θα μιλάμε για δεξια και αριστερά; Είναι λογικό να ζητάμε από τον «πυροσβέστη» κομματική ταυτότητα;Μήπως χρειάζεται πολιτικός ρεαλισμός;Μήπως πρέπει να κάνουμε διαλόγους και συζητήσεις μετά το σβήσιμο της φωτιάς; Ελεγε ο Κ. Καστοριάδης: «Ακόμα και ένας άνθρωπος να το θελήσει να αλλάξει τον κόσμο , ο κόσμος θα αλλάξει» Πριν καταλάβω τι ήθελε να πεί ο διανοητής, νευρίασα και θεώρησα τη ρήση ρομαντική υπερβολη. Κάποτε κατάλαβα οτι σωστά μίλησε ο Καστοριάδης. Καθώς στη φιλοσοφία κάθε λέξη έχει τεράστιο βάρος η λέξη άνθρωπος με βοήθησε να καταλάβω το νόημα. Ο πρώτος «αναρχικός» της αρχαιότητας –αν δεν κάνω λάθος- «ανθρωπο» δεν έψαχνε με το φανάρι του; Βρήκε; Μάλλον πρέπει να κάνουμε αυτοκριτική, γιατί και οι δυο σοφοί το ίδιο λένε.Το σύστημα και ο κόσμος θα αλλάξουν, όταν γίνουμε άνθρωποι με ό,τι σημαίνει η λέξη Ούτε τρίποδα ούτε τετράποδα, αλλά δίποδα Όσο θα αναθέτουμε τα πιο σοβαρά προβλήματα να τα λύνουν αντιπρόσωποί μας και όχι εμείς οι ίδιοι , θα λειτουργούμε δυστυχώς ως τετράποδα. Αλίμονο στο λαό που έχει ανάγκη από Καζάκηδες , Νικολόπουλους , Καμενους Αναμένους και Σβησμενους. Μια ειρηνική πνευματική επανάσταση έχει ανάγκη αυτός ο κόσμος με υπερόπλο τον νου, αν τον επανακτήσουμε μετά από τη λωβοτομή που μας έχουν κάνει. (βαρβάρα)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Αγαπητή Βαρβάρα αυτή ακριβώς η ανάγκη πραγματικής δημοκρατίας θα επικρατήσει,αλλά ποιος θα την μορφοποιήσει-το έκανε πρώτος ο κ.Καζάκης,κι είναι η πρόταση του Ε.Πα.Μ.Οι διάφοροι κλάδοι επαγγελματιών ξέρουν πολύ καλά τι πρέπει να γίνει και οφείλουν να αποφασίζουν και να διατάζουν τους εντολοδόχους τους,οι οποίοι όχι απλά θα πρέπει να λογοδοτούν για τις πράξεις τους,αλλά και θα μπορεί ο λαός να τους ανακαλέσει.Το πιο απλό πολιτικό σύστημα είναι αυτό -ειδικά με τα σύγχρονα μέσα.Κι όμως επιλέγουμε τους απατεώνες και τους εγκληματίες και θεωρούμε το πιο φυσικό πράγμα να αναθέτουμε τη ζωή μας σε μαφιόζους ντόπιους ή ξένους!Όταν καταλάβουμε ότι ως ραγιάδες μόνο στον αφανισμό μας πάμε με απόλυτη βεβαιότητα.Όλοι οφείλουμε να βοηθήσουμε να γίνει επιτέλους μια επανάσταση αξιοπρέπειας.ΟΛΟΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΕΛΟΥΜΕ ,ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΓΕΥΤΕΙ,ΔΕΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ...Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΘΕΛΕΙ ΤΟΛΜΗ,ΕΜΠΝΕΥΣΗ,ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ-ΓΝΩΣΗ.ΟΛΑ ΦΩΝΑΖΟΥΝ ΠΙΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΚΙ ΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΧΡΙ ΧΘΕΣ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ,ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ,ΛΑΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ.ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΣ ΚΑΝΕΙ Ο ΚΑΘΕΙΣ Ο,ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ,ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Ποιος λογικός άνθρωπος δεν πιστεύει ότι ο Κ. και ο Ν. είναι ακροδεξιοί του κερατά και υπάλληλοι πάσης φύσεως τρόικας; Το πρόβλημα όμως είναι να τους υποχρεώσει τελικά ο ίδιος ο λαός να φανερωθούν όπως είναι στην πραγματικότητα. Εγώ, ας πούμε, βλέπω τον Κ. στο κανάλι του και εννοώ: κοίτα, να δεις, ο ναζιστής τραπεζίτης, που μισεί τους ελεύθερους ανθρώπους, σε ποιον έδωσε την οικονομική δύναμη ώστε να μας αγαπάει με τον λόγο, δηλαδή να διαστρέφει την αλήθεια και να στρέφει τα όπλα (της λογικής και της ομιλίας) εναντίον μας...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Όπως επαναλαμβάνει συχνά ο Δημήτρης, το κύριο ερώτημα που πρέπει να μπαίνει σε κάθε τυχόντα εθνοσωτήρα είναι "Τι θα κάνεις με το ΧΡΕΟΣ, φίλε μου?". Στην τελική, το τι στρατηγική θα ακολουθηθεί για το χρέος (διαγραφή) εκ των πραγμάτων θα συμπαρασύρει όλα τα υπόλοιπα (απεξάρτηση από ευρώ, έξοδος από ΕΕ, καταδίκη δοσιλόγων , καταφυγή στα διεθνή δικαστήρια κτλ). Από τη στιγμή που βγει ο κάθε Καμμένος και ο κάθε Νικολόπουλος και δεσμευθεί πάνω στο τραπέζι πάνω στο θέμα του χρέους, τότε δε βλέπω κάτι αρνητικό. Ακόμα και αν καταλήξει σε φιάσκο τουλάχιστον θα έχουν πέσει οι μάσκες από τη μια πλευρά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή