Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2011

Εθνική λύση ή διάλυση

 
Βρισκόμαστε εν μέσω θύελ­λας στις διεθνείς αγορές κε­φαλαίου και κυρίως στις χρη­ματιστικές αγορές, όπου η κίνηση των χρηματιστηρίων σημειώνει διαρκώς αρνητικά ρεκόρ πιάνοντας πά­το. Τόσο στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ όσο και στην Ασία, όπου μέχρι πρόσφατα στηρίζονταν όλες οι ελπίδες «ανάκαμ­ψης» της παγκόσμιας οικονομίας.
Οι χρηματαγορές έχουν αισίως φτά­σει πολύ κοντά στο επίπεδο του φθινο­πώρου του 2008, όταν είχε ξεσπάσει το μεγάλο κραχ μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers. Από τις 26 Ιου­λίου έως σήμερα τα χρηματιστήρια έχουν χάσει πάνω από 9 τρισ. δολάρια κεφαλαιοποίησης, κυρίως από τις τρα­πεζικές μετοχές της Ευρώπης και των ΗΠΑ. Μόνο μια εβδομάδα νέων αρνητι­κών ρεκόρ χωρίζει τις διεθνείς αγορές χρήματος από ένα νέο μεγάλο κραχ. Κι αυτή τη φορά όλα δείχνουν ότι θα είναι πολύ χειρότερο από το προηγούμενο.
«Να φοβάστε!»
Το «Economist» (1.10) εκδηλώνει τον διάχυτο πανικό λέγοντας: «Να φοβά­στε! Η παγκόσμια οικονομία θα συνε­χίσει να κατευθύνεται προς μια μαύρη τρύπα, εκτός κι αν οι πολιτικοί ενεργή­σουν πιο τολμηρά». Πρόκειται για την πιο μακάβρια αποκαθήλωση της ελεύ­θερης αγοράς και της θεολογικής λογι­κής που τη θέλει να λειτουργεί πάντα ορθολογικά. Αρκεί να μην παρεμβαί­νουν το κράτος και οι πολιτικοί.

Μα, αν οι ελεύθερες και παγκοσμι-οποιημένες αγορές είναι κάτι το από­λυτα αναγκαίο και λειτουργικό, τότε γιατί όλα εξαρτώνται από το πώς θα ενεργήσουν οι πολιτικοί; Πόσα και πό­σα διδακτορικά και νόμπελ Οικονομί­ας, ή σωστότερα οικονομικής θεολο­γίας, αποδεικνύονται σήμερα σαβού­ρα, άξια μόνο για σκουπιδοτενεκέδες, καθώς οι αγορές και οι θιασώτες τους έχουν εναποθέσει όλες τις ελπίδες τους στους πολιτικούς και στην τόλμη των ενεργειών τους...
Μόνο που είναι πλέον πολύ αργά. Τα κράτη σήμερα, ακόμη και τα πιο ανε­πτυγμένα, δεν έχουν ούτε επαρκή μέ­σα ούτε την αναγκαία οικονομική επι­φάνεια για να παρέμβουν διορθωτικά στις αγορές. Δεν διαθέτουν πια ούτε τη ρευστότητα που είχαν όταν ξέσπα­σε η παγκόσμια κρίση, μια και τη διο­χέτευσαν στη στήριξη των τραπεζών και των χρηματαγορών διεθνώς. Το αποτέλεσμα ήταν να συσσωρευτούν μεγαλύτερα χρέη και να διογκωθούν ακόμη περισσότερο οι τραπεζικές «φούσκες».
Από την άλλη, η κατάργηση της εθνικής ρύθμισης οδήγησε σε μια τρομακτική υποβάθμιση της κυρίαρχης πολιτικής. Οι αγορές δεν έχουν ανά­γκη από πολιτικούς ηγέτες, αλλά από πολιτικούς διαχειριστές, ικανούς να εκτελούν εντολές και να πειθαρχούν απόλυτα στις απαιτήσεις τους. Τώρα ωρύονται για «κρίση πολιτικής ηγεσί­ας». Και δεν έχουν άδικο.
Οι πολιτικοί των αγορών δεν διαθέ­τουν ούτε ανάστημα ούτε καν ανεξαρ­τησία σκέψης και δράσης, τέτοια που θα τους βοηθούσε να λειτουργήσουν παρεμβατικά στην κρίση του δικού τους συστήματος. Πρόκειται για ένα εξαιρε­τικά ιδιότυπο είδος αργυρώνητων πο­λιτικών, που ξέρουν μόνο από ίντριγκα και διαπλοκή. Πώς να ενεργήσουν σή­μερα με τόλμη, όταν φτιάχτηκαν ευθύς εξαρχής για να ενεργούν πάντα μέσα σε εξ αρχής δεδομένα και προκαθορι­σμένα πλαίσια;
Και καθώς η παγκόσμια κρίση της οι­κονομίας και της πολιτικής του κυρίαρ­χου συστήματος θα σπρώχνει τους θια­σώτες του σε περισσότερες εκκλήσεις και ενέργειες για ακόμη πιο ισχυρές δομές «παγκόσμιας διακυβέρνησης», τότε περισσότερο θα βαθαίνει η πρω­τοφανής ύφεση, πηγαίνοντας από κραχ σε κραχ, με μεσοδιαστήματα απατηλής «ανάκαμψης». Όχι της οικονομίας, ού­τε βέβαια της κοινωνίας, αλλά των αγο­ρών και της κερδοσκοπίας, που τώρα πια έχει μεταβληθεί σε βασική κινητή­ρια δύναμή τους.
Η... πολεμική «λύση»!
Κι αυτό διότι, αν κάτι έχουν διδάξει οι παγκόσμιες ιστορικές κρίσεις, σαν αυτήν που βιώνουμε σήμερα, είναι ότι δεν μπορούν να δοθούν διεθνείς λύ­σεις. Πρέπει αναγκαστικά να δοθεί λύ­ση σε εθνικό επίπεδο. Οι παγκόσμιες κρίσεις δεν μπορούν να βρουν τη λύση τους σε διεθνές επίπεδο, εκτός αν ξε­σπάσει παγκόσμια σύρραξη με τη μια ή την άλλη μορφή. Δεν συνέβη ποτέ και δεν πρόκειται να συμβεί σήμερα. Εκτός κι αν αυτοί που την αναζητούν σήμερα, ψάχνουν την ευκαιρία για να γεννη­θούν νέες πολεμικές συρράξεις.
Ορισμένοι δεν το κρύβουν. Όπως, π.χ., ο Πολ Κρούγκμαν, ο οποίος δεν κρύβει την άποψή του ότι μόνο ένας νέος πολεμικός παροξυσμός θα μπο­ρούσε να λυτρώσει την αμερικανική και την παγκόσμια οικονομία από την κρίση. Έτσι, στα τέλη Σεπτεμβρίου, σε μια ανοιχτή ομιλία του στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, ο Κρούγκμαν ισχυρί­στηκε ότι «αυτό που χρειαζόμαστε εί­ναι στην πραγματικότητα ένα οικονομι­κό ισοδύναμο του πολέμου». Και συνέ­χισε: «Αυτό που πραγματικά έφερε το τέλος στη Μεγάλη Ύφεση ήταν το τερά­στιο πρόγραμμα δημοσίων δαπανών, αλλιώς γνωστό ως Δεύτερος Παγκόσμι­ος Πόλεμος» («Huffington Post », 28.9).
Ο ίδιος λίγο νωρίτερα, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής, είπε με­ταξύ σοβαρού και αστείου: «Εάν εμείς ανακαλύψουμε ότι, ξέρετε, οι εξωγή­ινοι σχεδιάζουν να επιτεθούν στη Γη και χρειαζόμαστε μια μαζική συγκέ­ντρωση πόρων για την αντιμετώπιση της εξωγήινης απειλής και πραγματικά έπαιρναν δευτερεύουσα θέση ο πλη­θωρισμός και τα ελλείμματα του προϋ­πολογισμού, αυτή η ύφεση θα μπορού­σε να ξεπεραστεί σε 18 μήνες».

Και συνέχισε: «Και αν μετά, ξαφνικά, ανακαλύψουμε ότι κάναμε λάθος, ότι δεν υπάρχουν εξωγήινοι, θα ήμασταν καλύτερα...». Ένας άλλος παρευρισκό­μενος τον διέκοψε λέγοντας: «Δηλαδή μας λέτε ότι χρειαζόμαστε έναν Όρσον Γουέλς;». Ο Κρούγκμαν απτόητος του απάντησε: «Υπήρχε ένα επεισόδιο της “Ζώνης του Λυκόφωτος” [τηλεοπτική εκπομπή], όπου οι επιστήμονες επινό­ησαν μια ψεύτικη απειλή από εξωγήι­νους με σκοπό να πετύχουν την παγκό­σμια ειρήνη... Αυτή τη φορά τη χρεια­ζόμαστε για να πετύχουμε μια δημοσι­ονομική ενίσχυση» (CNN, 14.8).
Πολιτικό αδιέξοδο
Μπορεί όλα αυτά να είναι ένα ατυ­χέστατο και πολύ κακόγουστο αστείο, αλλά όσο επιμένει η παγκόσμια κρίση, όσο οι αγορές βιώνουν το πλήρες οικο­νομικό και πολιτικό αδιέξοδο, μπορεί ο παραλογισμός να εμφανιστεί ως η μό­νη βιώσιμη διέξοδος. Ειδικά για όσους επιμένουν ότι μόνο σε διεθνές επίπεδο μπορεί να αναζητηθεί λύση.
Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαί­νει κάτι τέτοιο. Την εποχή του Κέυνς πρυτάνευε επίσης η ίδια λογική, ότι οι­κονομική διεθνοποίηση και η αλληλε­ξάρτηση των οικονομιών αποτελεί το μοναδικό ελιξήριο για την ανάπτυξη και την ειρήνη. Στην κορύφωση όμως της παγκόσμιας κρίσης, δηλαδή το 1933, ο Κέυνς είχε αρκετή ανεξαρτη­σία σκέψης για να καταλήξει σε διαφο­ρετικό συμπέρασμα:
«Μεγάλωσα, όπως και οι περισσό­τεροι Άγγλοι, με σεβασμό στο ελεύ­θερο εμπόριο, όχι μόνο ως οικονομική θεωρία, την οποία ένα ορθολογικό και μορφωμένο πρόσωπο δεν θα μπορού­σε ποτέ να αμφισβητήσει, αλλά σχε­δόν ως μέρος του ηθικού νόμου. Θεω­ρούσα ότι διαφοροποιήσεις από αυτό αποτελούν ταυτόχρονα ηλιθιότητα και προσβολή. Σκεφτόμουν ότι οι ακλό­νητες πεποιθήσεις περί ελεύθερου εμπορίου της Αγγλίας, που διατηρού­νταν για σχεδόν εκατό χρόνια, είναι η εξήγηση τόσο απέναντι στον άνθρωπο όσο και απέναντι στα επουράνια της οικονομικής υπεροχής της...
Όμως δεν φαίνεται σήμερα προφα­νές ότι μια μεγάλη συγκέντρωση της εθνικής προσπάθειας για να κατακτη­θεί το εξωτερικό εμπόριο, ότι η διείσ­δυση της οικονομικής δομής μιας χώ­ρας από τους πόρους και την επιρροή των ξένων καπιταλιστών, ότι μια στενή εξάρτηση της δικής μας οικονομικής ζωής από τις διακυμάνσεις των οικονο­μικών πολιτικών των ξένων χωρών αποτελούν εγγυήσεις και διαβεβαιώσεις της διεθνούς ειρήνης. Είναι πιο εύκο­λο, υπό το πρίσμα της εμπειρίας και της διορατικότητας, να υποστηρίξει κανείς το αντίθετο.

Η προστασία των συμφερόντων μιας χώρας στο εξωτερικό, η κατάκτηση νέ­ων αγορών, η άνοδος του οικονομικού ιμπεριαλισμού, όλα αυτά μόλις και με­τά βίας μπορούν να αποφευχθούν ως αναπόσπαστο μέρος μιας κατάστασης πραγμάτων η οποία αποσκοπεί στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διεθνή εξειδίκευση και στη μέγιστη γεωγρα­φική διάχυση του κεφαλαίου οπουδή­ποτε κι αν βρίσκεται η έδρα της ιδιο­κτησίας του.
Ενδεδειγμένες εγχώριες πολιτικές μπορούν συχνά να είναι πιο εύκολο να αποδώσουν, αν, για παράδειγμα, το φαινόμενο που είναι γνωστό ως “φυγή των κεφαλαίων” θα μπορούσε να απο­κλειστεί. Το διαζύγιο ανάμεσα στην ιδι­οκτησία και την πραγματική ευθύνη της διαχείρισης είναι σοβαρή υπόθεση στο εσωτερικό μιας χώρας, όταν, ως αποτέ­λεσμα των πολυμετοχικών εταιρειών, η ιδιοκτησία κατακερματίζεται μεταξύ αμέτρητων ατόμων που αγοράζουν το συμφέρον τους για σήμερα, το πωλούν αύριο και τους λείπει συνολικά τόσο η γνώση όσο και η ευθύνη απέναντι σε ό,τι προς στιγμήν τους ανήκει.
Όμως, όταν η ίδια αρχή εφαρμό­ζεται διεθνώς, είναι, σε περιόδους έντασης, ανυπόφορη – είμαι ανεύθυ­νος προς ό,τι μου ανήκει και εκείνοι που λειτουργούν ό,τι μου ανήκει είναι ανεύθυνοι απέναντί μου. Μπορεί να υπάρχει κάποιος χρηματοοικονομικός υπολογισμός, ο οποίος δείχνει να είναι συμφέρον ότι η αποταμιεύσεις μου θα πρέπει να επενδυθούν σε οποιαδήπο­τε περιοχή του κατοικήσιμου πλανήτη παρουσιάζει τη μεγαλύτερη οριακή απόδοση του κεφαλαίου ή το υψηλό­τερο επιτόκιο.
Αλλά η εμπειρία λέει ότι η συσσώ­ρευση μεγάλης απόστασης ανάμεσα στην ιδιοκτησία και τη λειτουργία της κάνει κακό στις σχέσεις μεταξύ ανθρώ­πων και είναι πιθανό ή βέβαιο ότι μα­κροπρόθεσμα θα δημιουργήσει εντά­σεις και εχθρότητες που θα μηδενίσουν τον χρηματοοικονομικό υπολογισμό... Ως εκ τούτου, γι’ αυτούς τους σοβα­ρούς λόγους, τείνω προς την πεποίθη­ση ότι, όταν η μετάβαση ολοκληρωθεί, ένας μεγαλύτερος βαθμός εθνικής αυ­τάρκειας και οικονομικής απομόνωσης μεταξύ των χωρών από ό,τι υπήρχε το 1914 μπορεί να εξυπηρετήσουν την υπόθεση της ειρήνης.
Σε κάθε περίπτωση η εποχή του οι­κονομικού διεθνισμού δεν ήταν ιδιαίτε­ρα επιτυχής όσον αφορά την αποφυγή του πολέμου. Και αν οι φίλοι του αντα­παντούν πώς οι ατέλειες της επιτυχίας του ποτέ δεν του έδωσαν μια δίκαιη ευ­καιρία, είναι λογικό να επισημάνει κα­νείς ότι μια μεγαλύτερη επιτυχία είναι ελάχιστα πιθανή τα επόμενα χρόνια». («The Yale Review », Vol. 22, no. 4 [June 1933], σ. 755, 58).
Να μη γίνουμε Τρίτος Κόσμος

Τα ίδια ακριβώς ισχύουν και σήμερα. Δεν μπο­ρεί να υπάρξει ούτε κατά διάνοια περίπτωση μια οικονομία να βρει την έξοδο από την παγκόσμια κρίση αν δεν προτάξει τη δική της εθνική συ­γκρότηση. Ιδίως όταν πρόκειται για μια οικονο­μία σαν την Ελλάδα. Πρέπει να αντιστραφούν οι όροι λειτουργίας και ανάπτυξης της οικονομίας. Δεν μπορεί να εξαρτάται από την προσέλκυση ξένου κεφαλαίου και το άνοιγμα των αγορών της. Δεν μπορεί να αναζητά πλούτη από το εξωτερικό εμπόριο και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, που αποκαλείται ανταγωνιστικότητα. Χρειάζεται επειγόντως να αναταχθεί η οικονομία με επίκε­ντρο την εσωτερική αγορά και τις εγχώριες ανά­γκες της μεγάλης πλειονότητας του πληθυσμού. Είναι απαραίτητο να κινητοποιηθούν πρώτα και κύρια οι εσωτερικές δυνάμεις παραγωγής.
Πριν αναζητήσουμε στο εξωτερικό αγορές για προϊόντα και υπηρεσίες, πρέπει πρώτα να εξα­σφαλίσουμε την ικανοποίηση των πιο ζωτικών αναγκών της εγχώριας οικονομίας και κοινωνίας. Πρέπει να σπάσει η εξάρτηση της ελληνικής οι­κονομίας από τις εισαγωγές κεφαλαίου και εμπο­ρευμάτων. Διαφορετικά η Ελλάδα θα ακολουθή­σει τον δρόμο του Τρίτου Κόσμου, που μπορεί να παρουσιάζει εξαγωγικές επιδόσεις, αλλά κοινω­νικά και πολιτικά ανήκει ακόμη στον 18ο αιώνα. Δεν μπορεί να υπάρξει κανένας άλλος τρόπος για να ξεφύγουμε από το αδιέξοδο στο οποίο έχου­με βρεθεί.
Αυτόκλητοι σωτήρες
Την εποχή του Μεσοπολέμου, κατά τη διάρ­κεια της Μεγάλης Ύφεσης, όσο κι αν προσπάθη­σε το κυρίαρχο σύστημα να ακολουθήσει τις διο­ρατικές παρατηρήσεις του Κέυνς, δεν μπόρεσε.
Το Νιου Ντιλ στις ΗΠΑ και ο φασισμός ή ο ναζι­σμός στην Ευρώπη ήταν οι δυο ακραίες εκδοχές του καπιταλιστικού οικουμενισμού ή της παγκο­σμιοποίησης της εποχής εκείνης.
Οι λαοί, στην προσπάθειά τους να βρουν τον δικό τους δρόμο μέσα από το αδιέξοδο, δοκίμα­σαν τη λύση των Λαϊκών Μετώπων. Αν και η περί­οδος των Λαϊκών Μετώπων είναι η μόνη που έφε­ρε αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της κρίσης προς όφελος του λαού, απέτυχε ως προς τον τε­λικό σκοπό της. Κι αυτό επειδή τα Λαϊκά Μέτω­πα έμειναν σε μια συμφωνία κορυφής, χωρίς να υπολογίζουν την αληθινή δυναμική των λαϊκών μαζών.
Τότε ήταν συνηθισμένο αυτόκλητες πρωτοπο­ρίες, ηγέτες και ηγετίσκοι να μιλούν για τη μάζα, να ξέρουν καλύτερα από αυτήν και να την κα­λούν να τους ακολουθήσει τυφλά. Η λογική αυτή έφερε τον εκφυλισμό σε ό,τι πιο ελπιδοφόρο για τους λαούς γέννησε εκείνη η εποχή.
Αδυναμία διεξόδου
Σήμερα τα πράγματα είναι τελείως διαφορε­τικά. Το κυρίαρχο σύστημα αδυνατεί να δώσει έστω και προσωρινή λύση στο αδιέξοδο όχι μό­νο της Ελλάδας, αλλά και παγκοσμίως. Οι αγορές δεν επιτρέπουν κανενός είδους ευελιξία ή τόλμη. Μόνο επιδείνωση της καταστροφής μπορεί να υποσχεθεί. Η λύση ενός αληθινού, αυθεντι­κού Λαϊκού Μετώπου μπορεί να υπάρξει σήμερα μόνο με τον λαό κυρίαρχο στη δική του οργάνω­ση. Χωρίς συμφωνίες κορυφής, πολιτικές συνι­στώσες και συνισταμένες. Μόνο με όρους αλη­θινής μαζικής αυτοοργάνωσης σε κάθε γειτονιά και χώρο δουλειάς. Χωρίς πιστοποιητικά κοινωνι­κών φρονημάτων ή δηλώσεις μετανοίας.

Η ώρα της δράσης έχει φτάσει...

Τα τονίζουμε όλα αυτά γιατί η ώρα των οικονομικοπολιτικών αναλύσεων τελείωσε. Το Eurogroup επίσημα πια μεθοδεύει την επίσημη πτώχευση της χώρας. Ο κ. Βενιζέλος ουσιαστικά το ανακοίνωσε με τη συνέντευξη που έδωσε την Τρίτη. Πώς αντι­μετωπίζει ένας λαός αυτό το άμεσο ενδεχόμενο της επίσημης πτώχευσης; Έχει κανείς απάντηση σ’ αυτό το ερώτημα;
Οι κυρίαρχες δυνάμεις επιδιώκουν να σπείρουν τον πανικό και την απόγνωση. Δεν θα δ ιστάσουν στο αμέσως επόμενο διάστημα να αναστείλουν ή να κα­θυστερήσουν για ένα διάστημα πληρωμές μισθών και συντάξεων για να πανικοβάλουν τον κόσμο και να τον κάνουν να παρακαλεί για την επέμβαση της τρόικας, να παρακαλεί για την 6η δόση κ.ο.κ.
Κοινωνική συνοχή
Πώς θα αντιμετωπίσει ο λαός αυτές τις ασκή­σεις πανικού και χτυπήματος του ηθικού του; Υπάρχει κάποια δύναμη που να δίνει σαφή απάντη­ση; Οι ηγεσίες των κομμάτων της αντιπολίτευσης πολιτεύονται με σκοπό να καρπωθούν τη δυσαρέ­σκεια του κόσμου στις επόμενες εκλογές. Σκασίλα τους για τα υπόλοιπα. Άλλοι πάλι ονειρεύονται ψη­φοδέλτια και πολιτικά μέτωπα που θα τους ανοί­ξουν την πόρτα του Κοινοβουλίου.
Υπάρχει λοιπόν τρόπος να αντιμετωπίσει ο λαός την επερχόμενη πτώχευση; Μονάχα ένας: να κρα­τήσει την ψυχραιμία του και να οργανωθεί στις γει­τονιές, να αποκαταστήσει και να περιφρουρήσει την κοινωνική του συνοχή, να μην επιτρέψει να τον πανικοβάλουν και να τον μετατρέψουν σε ζώο με αγελαία ένστικτα κοινωνικού κανιβαλισμού. Αυτό προέχει σήμερα. Και η μόνη δύναμη που μπορεί να το πετύχει σήμερα αυτό είναι το Ενιαίο Παλλαϊ­κό Μέτωπο, που απλώνεται γοργά σε όλες τις γει­τονιές, σε κάθε χωριό και πόλη της Ελλάδας. Μια νέα δύναμη έχει γεννηθεί και μαζί της η ελπίδα ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ “Π” ΣΤΙΣ 06-10-11

44 σχόλια:

 1. Κύριε Καζακη σας καλημερίζω. Θέλω να δηλώσω υποστηρικτής σας και συνάμα καθημερινός ακροατής των εκπομπών που κάνετε στο ράδιο 9. Θα ήθελα κάποια στιγμή να αναπτύξω κάποιες ιδέες μαζί σας όμως αυτή τη στιγμή μπαίνω στο κόπο να σας γράψω για έναν άλλο λόγο. Πριν από έναν μήνα περίπου σε κάποια στιγμή καταγγείλατε κάτι για τη Σπίθα στο ράδιο 9. Οι ερώτηση μου είναι η έξης… Αν μπορείτε να τοποθετηθείτε πάνω στα όσα μαρτυράτε για τους ανθρώπους που πλαισιώνουν τον κύριο Θεοδωράκη (η και τον ίδιο) . Επίσης θα ήταν πολύ καλό να εμφανίσετε σχετικά links με δηλώσεις η πράξεις ανθρώπων της σπίθας (εφόσον αυτές υπάρχουν) Ξέρω πως είστε άνθρωπος που μιλάτε πάντα με στοιχειά και δεν λέει τίποτα αν δεν έχει αποδείξεις. Το θεωρώ καθήκον σας να πληροφορήσετε το κόσμο άλλα και συνάμα να δείξουμε στα μελή ενός άλλου μετώπου (γιατί σίγουρα δεν είναι όλα τα μελή με σκοτεινούς σκοπούς ) με στοιχειά ότι κάτι παίζει στους κόλπους του κινήματος τους. Βρισκόμαστε σε δύσκολους καιρούς και νομίζω πως οι προσωπικές αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις δεν βοηθούν αυτή τη στιγμή, άλλα και αν είναι να γίνουν για να αποτρέψουμε κάτι που δεν θέλουμε έχουμε υποχρέωση αυτά που λεμέ να τα αποδεικνύουμε. Είναι καθήκον αυτή τη στιγμή να προστατέψουμε την επομένη μέρα που θα έρθει έτσι ώστε να μη μας κάτσουν στο σβέρκο οι ίδιοι άνθρωποι με διαφορετικές βιτρίνες. Ξέρω ότι καταλαβαίνετε πως δεν σας γραφώ για να σας βάλω σε τάξη αντίθετα σας καλώ να ασχοληθείτε με κάτι που τάραξε πάρα πολλούς δικούς σας υποστηριχτές και υποστηριχτές του Θεοδωράκη να κατανοήσει ο περισσότερος κόσμος τι σας οδήγησε στην έξοδο άλλα και τι επιβεβαιώνει την κίνηση σας αυτή. Σίγουρα έχει περάσει καιρός από τότε που έγινε η ρήξη όμως βλέπω μια στάση από μελή της σπίθας η όποια δείχνει να το κρατά μανιάτικο και πιθανότατα δεν γνωρίζουν τι ακριβώς γίνεται στους κόλπους του κινήματος τους. Δεν χάνουμε τίποτα να προσπαθήσουμε να τους ανοίξουμε τα μάτια… Ξέρω πως ο χρόνος σας είναι πολύτιμος και δυστυχώς δεν υπάρχει πολύς άλλα ελπίζω προς απάντηση σας έστω και από το ράδιο 9 (γιατί σίγουρα γραπτώς θα σας πάρει πολύ περισσότερο)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Κύριε Καζάκη, υπάρχουν ισχυροί ντόπιοι και διεθνής κύκλοι που θέλουν την επιστροφή στη δραχμή.

  Συμφωνώ μαζί σας στα περισσότερα ζητήματα, όπως και πολύς κόσμος. Το θέμα είναι η εξασφάλιση των κατάλληλων διεθνών συμμαχιών της κυβέρνησης εκείνης η οποία θα διαδεχθεί την σημερινή, και θα βγάλει τη χώρα από την κρίση.

  Έχουμε την ευτυχία, μέσα από την ιστορία μας, να αποτελούμε ως λαός και χώρα την πολιτιστική και γεωγραφική γέφυρα που μπορεί να ενώσει ΗΠΑ και Ρωσία. Οι ΗΠΑ είναι η μόνη χώρα στην οποία έχουμε τόσο μεγάλη και σπουδαία διασπορά, και η μόνη χώρα η οποία στην ουσία μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια της χώρας.

  Θα βγούμε από την κρίση μόνο μέσα από σοφές κινήσεις. Η ταύτιση του Ελλαδικού κινήματος ενάντια στη διαφθορά, μαζί με το Αμερικανικό κίνημα, μπορούν να φέρουν τα πάνω κάτω. Είστε άνθρωπος που μπορεί να ανοίξει τα μάτια όχι μόνο σε Έλληνες. Εσείς, αλλά και άνθρωποι με τους οποίους έχετε συνεργαστεί, πρέπει να διαφωτίσετε άμεσα σοβαρούς ανθρώπους στις ΗΠΑ, οι οποίοι κυριολεκτικά δεν έχουν ιδέα για τα βαθιά αίτια, ακόμα και της δικής τους κρίσης.

  Κατά την άποψή μου, πρέπει να συναντηθείτε με τον Χάρυ Μαρκόπλος το συντομότερο. Χωρίς ισχυρό κινημα στήριξης της Ελλάδος εντός των ΗΠΑ, θα έχουμε εθνική τραγωδία. Οι παράνομοι γίγαντες κερδοσκόποι και οι τράπεζες, όπως γνωρίζετε, είναι υπάλληλοι στην ουσία ψυχανόμαλων γεοστρατηγιστών οι οποίοι θέλουν κυριαρχία στον πλανήτη. Ο Αμερικανικός λαός είναι κλειδί για την εξάρθρωση του κυκλώματος των ανωμάλων δυναστών του. Οι δικοί του δυνάστες είναι ίδιοι με τους δικούς μας στην ουσία, και πρέπει να γίνει συμμαχία ανάμεσά μας. Μόνοι μας ενάντια στα τέρατα θα χάσουμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Καζάκης στο Alter. Τα πήγε μια χαρά με 5 νεοφιλελεύθερους απέναντι. Δυστυχώς οι θέσεις του δεν μπορούν να εξηγηθούν μέσα σε ένα τέταρτο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ωραια τα πηγε ο καζακης στο Alter. Αλλα νομιζω πως ο ιδιος πρεπει απο δω και περα να τους ριχνει στη μαπα εγγραφα που δειχνουν καθαρα καθε του τοποθετηση. Ειναι αναγκη να γινεται κατανοητος για τον απλο κοσμο. Ειλικρινα σημερα καπου τον εχασα... Το κακο ηταν πως ηταν πολυ μονος του και ειχε 4 να κοβουν και να ραβουν. Ομως αν το καλοσκεφτουμε αυτο δειχνει την αδυναμια του αντιπαλου. Τεσσερις εναντιων ενος αυτο σιγουρα κατι πρεπει να μας λεει...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΣΗΤΕΙΑΣ "ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ" καλεί τους Σητειακούς να παρευρεθούν στην ομιλία του Δημήτρη Καζάκη στον Άγιο Νικόλαο στο θέατρο ΡΕΞ το Σάββατο 15 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα.

  http://epasitia.blogspot.com/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Κύριε Καζάκη καλημέρα!
  Σας παρακολουθώ αρκετό καιρό, από της συνεντεύξεις και της παρουσιάσεις που κάνετε κατά καιρούς, είτε ζωντανά στο ράδιο και την ΤV, είτε από βίντεο στο ίντερνετ .
  Μπορώ να πω ότι ο λόγος σας μου έχει ανοίξει άλλους δρόμους από τους συνηθισμένους που μας πασάρουν πολλά χρόνια τώρα
  Στο Αλτερ χθες το βράδυ μου αποδείξατε, για άλλη μια φορά την αξία των λόγων σας και προπάντων την αλήθεια αυτών
  Όσο για τους δημοσιογράφους , με αυτά που έλεγαν , αλλά πιο πολύ με αυτά που δεν έλεγαν, αποδεικνύει το κενό λόγων που μας πασάρουν συνεχώς
  Όσο για τον ανεκδιήγητο κύριο Κώνστα, τη να πω! Αν δεν είναι και συγγνώμη για τους χαρακτηρισμούς , βλάκας τότε είναι πουλημένος !!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Εχθές στο Alter η παρουσία σας ήταν πολύ αξιόλογη. Όσο για τους παρουσιαστές του καναλιού, εκτός από τον κο Χατζηνικολάου και εν μέρει τον κο Παυλόπουλο οι άλλοι δύο είναι άξιοι των όσων πρεσβεύουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Καλημέρα πατριώτη .
  Μαζί σου κιεγώ .. απλά και μόνο γιατί εχθές άκουσα μια διαφορετική προσέγγιση έστω και άμα είναι ή όχι τζούφια ή κάπου στην πορεία χάνει είχα και έχω την ανάγκη να την ακούσω γιατί έχει παπαρώσει το μυαλό μου απο το καθημερινό ντουρουντουρου απο παντού και για πολλές ώρες . Το βασικό πρόβλημα κατα τη γνώμη μου δεν είναι η όποια ισοτιμία , εθνικό νόμισμα , τα 18 δις που χρωστούν (αλήθεια ποιοί?) όπως και τα συνεχεί δάνεια για να πληρωθούν πανωτόκια κλπ κλπ αλλα είναι πως ο Ελληνικός λαός είναι διχασμένος και χωρισμένος σε αυτούς που ακόμα σώζουν τα προσχήματα και τη στοιχειώδη αξιοπρεπή διαβίωση και είναι και λίγο «ο εαυτούλης μου» και σε αυτούς που πέσαν τα προσχήματα και δεν έχουν τίποτα να χάσουν.
  Η πρώτη ομάδα απλά περιμένει να βγάλει η δεύτερη το φίδι απο την τρύπα (να το πω έτσι χονδρικά )
  Επίσης ποιός θα ηγηθεί , θα μαζέψει , θα δώσει όραμα και ελπίδα αλλα και στόχο και διαδρομή στον πολύ κόσμο . Αν οι 301 απατεώνες που κυβερνούν σε πρότυπα μαφίας και επικαλυπτόμενων κλικών τις 3-4 τελευταίες δεκαετίες την πατρίδα στρέψουν κοινωνικές τάξεις εναντίον της άλλης θα πέσουν κορμιά.. και η γνώμη μου είναι πως όσο τα κομματόσκυλα καλά κρατούν σε συνδικάτα και δημόσιο το να πέσουν κορμιά είναι η πιο πιθανή εκδοχή .
  Σε ευχαριστώ πάντως άσχετα με το αν σου βγεί ή όχι η σκέψη σου και εννοώ απο το να ακουστείς και παραδίπλα (πράμα απίθανο) έως το να βγεις γραφικός και καραγκιόζης (το πιο πιθανό) και μόνο που εχθές ξελάσπωσα για λίγο απο τη μούχλα που στοίχειωσε το μυαλό και την ψυχή μου .
  ΥΓ
  Πάνω που άρχισα να πιστεύω πως η πατρίδα δε γεννά πλέον τρελούς πατριώτες μου γύρισε το μυαλό.. ανάποδα.. αντεπιθετικά... και γιατί όχι εκδικητικά .. και αυτό είναι το κέρδος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Τυχαίνει να συμφωνώ με το συμπέρασμα και με το δια ταύτα... Η σταση πληρωμών και η έξοδος από την Ευρωζώνη θα είναι ...χάλια (ιδίως επειδή είμαστε και τσαπατσούληδες) αλλά η εναλλακτική σημερινή λύση είναι χειρότερη. Εκτός πια εάν περιμένουμε κάποιον γαλαντονόμο θείο.

  Παραδόξως, εγω δεν βλέπω αποτυχία του "καπιταλισμού" (όπως βέβαια εγώ τον καταλαβαίνω) αλλά παρεμβολή της "Ευρωπαϊκής" του εκδοχής που δεν είναι άλλη από Κεντρικό Σχεδιασμό 5-10 οικογενειών που είναι το Ευρωπαϊκό Μονοπωλιακό Κεφάλαιο (που αντιπαθεί τους τραπεζίτες, τους εβραίους, τους κερδοσκόπους, χεχεχε, που να ακούσεις προεκλογικές ομιλίες του ...Χίτλερ!)

  Καλή η παρουσία στο Αλτερ. Τα παιδιά ήταν πραγματικά ανήσυχα, μερικοί ίσως πιστεύουν ότι υπάρχουν νεράϊδες και θα ξανγυρίσουν στο 2004.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Ως ένδειξη διαμαρτηρίας στα τεκτενώμενα θα πρότεινα το σκέπασμα της Ακροπόλεως με μαύρο σεντόνι προκειμένου να γίνει πρώτη είδηση η αγανάκτησή μας και το ΟΧΙ που έχουμε οι περισότεροι Έλληνες μέσα μας στο ξεπούλημα της Πατρίδας μας στα ξένα παγκομιοποιημένα κούφια συμφέροντα απο Πουλημένους, Απάτρηδες Πολιτικούς.
  Όποιος συμφωνεί ας μου στείλει απάντηση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Κύριε Καζάκη,

  Όλα τα κείμενά σας είναι άριστες εκθέσεις ιδεών και καταγραφή γεγονότων αλλά είναι αλήθεια μερικές φορές και της πραγματικότητας. Το θέμα είναι ότι σαν οικονομολόγος περιμένουμε να κάνετε και σεις μια σοβαρή πρόταση με επιχειρήματα δομή και απτές λύσεις όπως έχουν κάνει πολλοί άλλοι συνάδελφοί σας πχ το modest proposal των Βαρουφάκη και Holland.

  Το να αναφέρουμε ότι λύση είναι η επιστροφή στην δραχμή χωρίς να καταγράφουμε τις εξωτερικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα στην Ευρώπη αλλά κυρίως τις επιπτώσεις που θα είχε αυτό όχι μόνο για την χώρα μας αλλά και για ολόκληρο το Ευρωπαϊκό οικοδόμημα είναι το λιγότερο από επιστημονικής πλευράς ανεύθυνο. Το να λέμε την άποψη μας είναι θεμιτό το να έχουμε επιχειρήματα όμως και να είμαστε σε θέση να αντικρούσουμε τα αντεπιχειρήματα είναι όχι απλά θεμιτό αλλά απαραίτητο κύριε Καζάκη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. O Βαρουφάκης τα λέει όλα σωστά μέχρι το σημείο που θα πρέπει να ακολουθήσουμε μία λύση.
  Εκεί τα χαλάει τελείως σε σημείο που μου βάζει ΕΝΤΟΝΕΣ σκέψεις.
  Τι μας λέει ο Βαρουφάκης.
  1 οτι δε μπορούμε να κάνουμε τίποτα επειδή όλα εξαρτώνται από τους Ευρωπαίους
  2 Οτι οι Ευρωπαίοι ακολουθούν λάθος πολιτική. Μα καλά πραγματικά πιστεύει σε κάτι τέτοιο. Μια χαρά πολιτική ακολουθούν. Ο καθένας τα συμφέροντά του και θύματά τους οι λαοί.

  Συμπέρασμα μηδέν. Ένα σωρό άνθρωποι που τον πιστεύουν και θα έμπαιναν σε μια διαδικασία να αναζητήσουν λύση περιμένουν το θαύμα από τους Ευρωπαίους ηγέτες ή περιμένουν στοικά το τέλος μας.
  Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες.
  Ο Καζάκης το πιο σωστό που λέει είναι οτι τη λύση θα τη δώσει ο λαός.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. @ pantelis

  Η λύση είναι, κατ' αρχήν, η άρνηση του χρέους. Η επιστροφή σε εθνικό νόμισμα είναι αναγκαίο επακόλουθο, καθώς δε θα έχουμε πλέον πρόσβαση στο ευρώ. Η Ε.Κ.Τ. δανείζει στις τράπεζες ευρώ δεχόμενη ως εγγύηση τίτλους (κρατικά ομόλογα) οι οποίοι δε θα έχουν πλέον αξία, άρα η Ε.Κ.Τ. θα σταματήσει να τους δέχεται και να μας παρέχει ευρώ.

  Ουσιαστικά, αυτή τη στιγμή είμαστε σαν μια χώρα που λειτουργεί με το νόμισμα άλλης χώρας, καθώς δεν έχουμε ούτε το δικαίωμα έκδοσης, ούτε το δικαίωμα διαχείρησης του νομίσματος της οικονομίας μας. Η επιστροφή σε εθνικό νόμισμα δεν είναι κάτι τραγικό. Θα είμαστε σαν τις περισσότερες χώρες του κόσμου, που έχουν το δικό τους νόμισμα και χαράσσουν τη δική τους νομισματική πολιτική, με βάση τις δικές τους ανάγκες.

  Το ευρωπαϊκό οικοδόμημα δεν είναι δική μας ευθύνη. Δεν το οικοδομήσαμε εμείς, δε ρωτηθήκαμε (ως λαός) αν θέλουμε να συμμετάσχουμε, και αυτή τη στιγμή θυσιαζόμαστε εμείς, ο ελληνικός λαός, για να επιζήσει αυτό το οικοδόμημα. Εν πάση περιπτώσει, πια η αξία ενός οικοδομήματος που ισοπεδώνει λαούς για να επιβιώσουν τράπεζες; Θέλουμε πραγματικά να συμμετέχουμε σε κάτι τέτοιο, ειδικά όταν ο ρόλος μας είναι αυτός του πρόβατου προς σφαγή;

  @ archaeopteryx

  [δεν βλέπω αποτυχία του "καπιταλισμού"]
  Ο διεθνούς φήμης οικονομολόγος Nouriel Roubini, τον οποίο κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει ως αριστερό, δήλωσε πρόσφατα οτι ο Marx είχε δίκιο στο οτι ο καπιταλισμός έχει την τάση να αυτοκαταστρέφεται :-)

  http://www.economywatch.com/economy-business-and-finance-news/marx-was-right-capitalism-is-on-a-self-destructive-path-nouriel-roubini/23-08.html?page=full

  http://www.bbc.co.uk/news/magazine-14764357

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. @kyriakos ευχαριστώ αν και διαφωνώ κάθετα. Αρχικά άρνηση του χρέους και επαχθές χρέος δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν στην δική μας περίπτωση διότι οι δανειακές συμβάσεις έχουν συναφθεί από δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις. Αν διαφωνείς σε αυτό και πιστεύεις ότι υπάρχει έλλειμμα δημοκρατίας είναι άλλη υπόθεση.
  Το να γυρίσουμε σε εθνικό νόμισμα εν μία νυκτί δεν είναι τόσο απλό .Τι θα γίνει με το τραπεζικό σύστημα το έχεις σκεφτεί; Με τις καταθέσεις; Την υποτίμηση την έχεις σκεφτεί; Η αξία των εισαγόμενων προϊόντων θα εκτοξευτεί στα ύψη !

  Όσον αφορά την Ευρώπη διακρίνω ότι έχουμε εντελώς διαφορετική φιλοσοφία οπότε δεν θα σε κουράσω με το που διαφωνώ.

  παρόλα αυτά περιμένω κάτι απο τον κύριο Καζάκη μια καθαρή οικονομική ανάλυση και όχι ιδεολογικό μανιφέστο .... όπως είπα θεμιτό είναι και αυτό είτε συμφωνώ είτε όχι, ειδάλλως ας επαναπροσδιορίσει τον τίτλο οικονομολόγος σε πολιτικός αναλυτής η οτιδήποτε άλλο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. @pantelis
  ξεκίνα από αυτό
  http://www.youtube.com/watch?v=lclD74ZIZas
  δεν έχει σημασία ο τίτλος του, αλλά το περιεχόμενο του λόγου του

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. @pantelis Το εάν η κυβέρνηση που υπέγραψε το δάνειο ήταν δημοκρατική ή όχι δεν είναι το βασικό κριτήριο για να κριθεί ένα χρέος απεχθές (όχι επαχθές) σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο αλλά το εάν ο λαός γνώριζε και το εάν ωφελήθηκε από αυτό. Στη δική μας περίπτωση το πρώτο είναι σχεδόν αυταπόδεικτο αφού δεν υπάρχει λογιστικός έλεγχος (πράγμα που έχει παραδεχθεί και η κυβέρνηση) και το δεύτερο έχει να κάνει με το ότι τα λεφτά των δανείων δεν περνάν σχεδόν ποτέ από τη χώρα μόνο πηγαίνουν προς αποπληρωμή προηγούμενων χρεών.

  Όσον αφορά την υποτίμηση, αυτή γίνεται ήδη και μέσα στο ευρώ με την υποτίμηση της ίδιας της οικονομία. Ένα νόμισμα, καθώς οφείλει να αντανακλά την πραγματική οικονομία, όταν είναι σκληρό και δεν μπορεί να υποτιμηθεί οδηγεί στην μείωση μισθών σε περίπτωση που η οικονομία μικραίνει... είναι το ίδιο δηλαδή από άλλη μεριά. Παρομοίως και με τις καταθέσεις που κινδυνεύουν * τώρα που είμαστε στο ευρώ.


  * ψάχνοντας να βρω τη σωστή ορθογραφία του "κινδυνεύουν" ανέτρεξα στο ψαχτίρη του google... το πρώτο λινκ ήταν "Dailymotion - Βενιζέλος «Δεν κινδυνεύουν οι καταθέσεις των πολιτών .."

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Διαφωνώ με τον τρόπο που ο κύριος Καζάκης «μπλοκάρει» και μασάει τα λόγια του στα τηλεοπτικά παράθυρα, όταν γίνεται το ερώτημα περί του τι θα βιώσει ο λαός βραχυπρόθεσμα σε περίπτωση επιστροφής σε εθνικό νόμισμα. Πράγμα το οποίο έχει και ο ίδιος επισημάνει πως γίνεται αφού πρώτα έχει προηγηθεί σχεδιασμός και όχι εν μια νυκτί.
  Ο κύριος Καζάκης πρέπει πλέον να πει ευθαρσώς και με τόλμη, πως όταν θέλεις να αποτινάξεις από πάνω σου κάποιο ζυγό, αυτό γίνεται με ρίσκο και πόνο.
  Καμία διαδικασία ρήξης και σύγκρουσης δεν μπορεί να συμβεί μέσα σε ένα πλαίσιο αμφιβολιών για το εάν «ένας ευκολότερος δρόμος είναι εφικτός» και «πώς θα γίνει να τη βολέψουμε χωρίς να σκίσουμε κανένα καλσόν, μέχρι να περάσει η μπόρα».
  Και μόνο που τίθενται τέτοιας λογικής ερωτήσεις, καταδεικνύεται πως δεν έχει γίνει ακόμα κοινή συνείδηση η έκταση και το βάθος του προβλήματος στο οποίο έχουμε περιέλθει ως λαός. Και ιστορικά να το δει κανείς, δεν μπορεί όλοι οι προηγούμενοι από εμάς να ήταν ανόητοι που συγκρούσθηκαν με πόνο, ενώ εμείς σήμερα κοιτάμε πως θα απεμπλακούμε με λεπτεπίλεπτες πιρουέτες, ζητώντας μάλιστα βοήθεια από τον ίδιο μας τον δυνάστη.
  Ουσιαστικά το πρόβλημα είναι ότι πολλοί δεν αντιλαμβάνονται το Ευρώ, την ΕΚΤ, την Κομισιόν, το Eurogroup, ως δυνάστες τους, αλλά σαν κηδεμόνες μας που απλώς έχουν θυμώσει μαζί μας επειδή ήμασταν... άτακτοι, και πως θα έρθει κάποια στιγμή η ώρα, αν κάνουμε υπομονή και δείξομε «έμπρακτη μεταμέλεια», όπου θα μας συγχωρέσουν και θα επιστρέψουμε στην προτέρου είδους σχέση. ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ αυτό και ακριβώς εκεί θα έπρεπε να εστιάζει ο κύριος Καζάκης κατά τη δική μου εκτίμηση.
  -«Ελάτε να απελευθερωθούμε»
  -«Μα κύριε Καζάκη, εύκολα τα λέτε, αλλά αν πονέσει;»
  Ντροπή μας. Τίποτα άλλο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Aπο την ιστοσελιδα ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙ
  Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2011
  Κυριολεκτικα συγκλονισε.

  Αποστομωσε τα αγραμματα

  "παπαγαλακια".

  Κυριε Καζακη, να προσεχετε

  μην σας δολοφονησουν...

  Aυτος ο Ελληνας
  πρεπει να γινη
  πρωθυπουργος

  Δημήτρης Καζάκης:
  Ανυπακοή...  Τους τρέλανε όλους.

  Ο Κώνστας έφτασε στα πρόθυρα του εγκεφαλικού.

  Η Κάτια τον κοίταζε με τρόμο.

  Ο Άκης είχε γουρλώσει τα μάτια.

  Ανυπακοή.

  Να...μην πληρώσουμε το χρέος, διακήρυξε ο φοβερός οικονομικός αναλυτής, Δημήτρης Καζάκης.

  "Ως πότε θα συντηρούμε τράπεζες-τέρατα, σε βάρος του λαού; " , είπε.

  Ο Χατζηνικολάου τον κοίταγε μ' ένα βλέμμα γεμάτο απορία.

  Είχε άραγε δίκιο ο Καζάκης κι ήταν εφαρμόσιμα αυτά που έλεγε, ή τους έκανε πλάκα;

  Μάλλον μέχρι το τέλος του δελτίου δεν είχε καταλήξει σε συμπέρασμα.

  Πάντως, ο Καζάκης ήταν ένα είδος "αντίδοτου" απέναντι στο Λάκη, που είχε ήδη αρχίσει.

  Και στο ματς της Εθνικής...


  nonews-news

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. @ pantelis

  Δεν υπάρχουν δανειακές συμβάσεις, υπάρχουν ομόλογα. Το ομόλογο δεν είναι δάνειο, είναι επενδυτικό προϊόν και ως τέτοιο προσφέρει δυνατότητα μεγάλου κέρδους, αλλά ενέχει ρίσκο. Εάν η επένδυση δεν αποδώσει, δεν υπάρχει νόμιμος τρόπος να απαιτήσει τα κέρδη του ο επενδυτής (όπως και σε οποιαδήποτε άλλη επένδυση, άλλωστε). Ο επενδυτής αποδέχτηκε το ρίσκο και έχασε.

  Η μόνη σύμβαση που έχουμε αποδεχτεί είναι η σύμβαση δανειακής διευκόλυνσης (δεν είναι καν δανειακή σύμβαση), η οποία περιέχει όρους ενάντια στο εθνικό, το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο, και ως εκ τούτου μπορούμε να την καταγγείλουμε ανά πάσα στιγμή. Και λέω ότι την έχουμε αποδεχτεί, γιατί δεν έχει κυρωθεί από το κοινοβούλιο, όπως προβλέπει το σύνταγμα της χώρας και όπως απαιτεί η ίδια η σύμβαση, άρα παράνομα την εκτελούμε.

  Οι λεπτομέρειες της σύμβασης, εδώ:
  1/3 http://www.youtube.com/watch?v=fiPGY9NBHsE
  2/3 http://www.youtube.com/watch?v=sr6ahlNJvaw
  3/3 http://www.youtube.com/watch?v=qqyKxyCP_oY

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Δεν υπάρχει κανείς άλλος εκτός από τον κύριο Καζάκη ο οποίος να έχει κάνει τέτοια ανάλυση σε βάθος των Ελλαδικών οικονομικών, και μάλιστα σε συνδιασμό με τη μελέτη της Ελλαδικής ιστορίας, από το 1821 έως σήμερα.
  Κύριε Καζάκη, αποτελείτε εθνικό κεφάλαιο, και όχι μόνο. Αποτελείτε κεφάλαιο για το διεθνές κίνημα ενάντια στη διαφθορά του τραπεζικού και ανήθικου οικονομικού συστήματος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. http://ksipnistere.blogspot.com/2011/10/blog-post_5545.html

  Προσφυγή κατά του Γ.Παπανδρέου στο ποινικό δικαστήριο της Χάγης απο δύο ΕΛΛΗΝIΔΕΣ ! ! !

  Κατάθεση στον οικονομικό εισαγγγελέα έδωσε ο μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ κ. Νίκος Λογοθέτης στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που διενεργείται με αφορμή καταγγελίες της Ζωής Γεωργαντά σύμφωνα με τις οποίες το έλλειμμα του 2009 διογκώθηκε σκοπίμως προκειμένου να ληφθούν σκληρά δημοσιονομικά μέτρα. Συμφωνα με πληροφορίες, και ο κ. Λογοθέτης στην κατάθεσή του επιβεβαίωσε τα λεγόμενά της κας Γεωργαντά. Υπενθυμίζεται ότι η κα Ζωή Γεωργαντά μέλος του Δ.Σ. της ΕΛΣΤΑΤ είχε καταγγείλει ότι «το έλλειμμα της χωρας για το 2009 σκοπίμως παρουσιάστηκε στο 15,4% από την Eurostat. Επρεπε να φανεί μεγαλύτερο από εκείνο της Ιρλανδίας που ήταν 14%, ώστε να παρθούν δυσβάσταχτα μέτρα κατα της Ελλάδας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Κύριε Καζάκη, πότε θα έρθετε και στην Κέρκυρα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. συμφωνώ με Σιδηρούντιο πρωτεραιότητες: αμυντική συλλογική αυτοοργάνωση ,ασκήσεις μνήμης ,να υπενθυμίζουμε διαρκώς στους πολιτικούς μας πόσο προδοτικά ανίκανοι είναι(δεν είναι απαραίτητο με βία ) ,η θέλησή μας αμετακίνητη ,ανατροπή πολιτικού σκηνικού ,διαγραφή χρεών ,απεξάρτηση απο Ε.Ε. Δ.Ν.Τ.και χάραξη εθνικής οικονομικής πολιτικής

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. ...να μην ξεχνάμε ότι το νέο Σύνταγμα που θα δημιουργηθεί θα πρέπει να κατοχυρώνει βασικές δημοκρατικές αρχές του λαού ,που επιτέλους στο εξής θα πρέπει να επαγρυπνεί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Το σύνθημα της ημέρας, σ’ όλο τον κόσμο:
  Μια φωνή, μια απόφαση: ΑΝΑΤΡΟΠΗ. Ενωμένοι μπορούμε όλοι μαζί, από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, μέχρι τις εσχατιές του κόσμου.
  Οι λαοί περνούν στην αντεπίθεση.
  http://youtu.be/4y3X2VFruLM
  Κατέλαβε την πλατεία του τόπου σου.
  http://youtu.be/bRuoMzDczxk

  ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΠΟΔΙ. ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ.
  http://youtu.be/rJwtsxaoRbQ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. vasalexaki, και φίλοι, υπάρχουν πολλαπλές ενδείξεις για το ότι η κρίση έχει σχεδιαστεί από συγκεκριμένο γεοπολιτικό κέντρο, και ότι αποσκοπεί στην οριστική διάλυση της Ελλάδος. Στόχος είναι ο αφανισμός της Ελλάδος ως κρατική οντότητα, και ο τεμμαχισμός της σε οικονομικές ζώνες οι οποίες θα ενωθούν με γειτονικά κράτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. γεια σας κυριε καζακη Θα ηθελα αν μπορειται να σχολειασετ ή να εξηγησετε τις ηπυρησιακες επιστολες που σταλθηκαν στις κατα τοπους εκκλησιες και σε υπαξιωματικους και αξιωματικους του στρατου που τους λενε οτι επικειται πολεμος και θα επρεπε να ειναι προετοιμασμενοι.Τι εννοουν? Τον ξεσηκωμο τον ταξεων που πιεζονται αφορητα , ή καποιου ειδους πολεμικη επεμβαση ξενων (ή συμμαχων) για ανεξαρτητοποιηση μερους της ελληνικης επικρατιας ?Οι επιστολες ειναι αληθινες καθως τις εχω επιβεβαιωσει απο πολλες ανεξαρτητες μεταξυ τους πηγες και συμφεροντα.Ευχαριστω και θα σας παρακουλουθω για δω τα σχολια σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. «Η Ελλάδα να γίνει σαν την Αργεντινή»! Αυτή είναι η απάντηση του Ρομπέρτο Λαβάνια για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα μας. Ο κ. Λαβάνια, είναι ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Αργεντινής, που έδιωξε το ΔΝΤ από τη χώρα του, αρνήθηκε να ακολουθήσει τις «συνταγές» που αυτό πρότεινε και στη συνέχεια ανέλαβε το δύσκολο έργο να.... βγάλει τη χώρα του από την κρίση με την οποία είχε έρθει αντιμέτωπη.
  Σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό «Επίκαιρα», τονίζει την ομοιότητα των λύσεων που προτείνει το ΔΝΤ ανεξαρτήτου χώρας και τις συνέπειες που οι «λύσεις» αυτές επιφέρουν. Εξηγεί πώς αντιμετώπισε στη χώρα του την οικονομική κρίση που είχε ξεσπάσει. Η άποψη που δίνει για να βγει η Ελλάδα από την κρίση, είναι να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του χρέους της. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον πρώην υπουργό, τα χρήματα που θα σταματήσουν να πηγαίνουν στην εξυπηρέτηση του χρέους, θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας με την βελτίωση των υποδομών, την ανάπτυξη της τεχνολογίας, της επιστήμης και της παιδείας.
  Ακολουθούν ορισμένες από τις απαντήσεις που έδωσε ο Ρομπέρτο Λαβάνια, στη συνέντευξη που παραχώρησε:
  Η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια κρίση χρέους ανάλογη με αυτή που αντιμετώπισε η Αργεντινή στις αρχές της νέας χιλιετίας και το ΔΝΤ, η ΕΚΤ και η Ευρωπαϊκή Ένωση την πιέζουν να υιοθετήσει διαρκώς σκληρότερα μέτρα. Μέτρα που εσείς ως υπουργός Οικονομικών της Αργεντινής είχατε απορρίψει.
  «Το πρόβλημα είναι ότι το ΔΝΤ προτείνει πάντα προγράμματα δημοσιονομικής λιτότητας. Το είχε κάνει στην Αργεντινή το 1999 και είχε καταστροφικές συνέπειες. Το έκανε και το 2001 και είχε επίσης καταστροφικές συνέπειες, γιατί το Δεκέμβριο του 2001, οδήγησε στην πτώχευση της χώρας, με όλες τις αρνητικές συνέπειες της. Όταν ανέλαβα το υπουργείο Οικονομικών, τον Απρίλιο του 2002, μας πρότεινε ξανά τα ίδια προγράμματα. Τότε αποφασίσαμε να απορρίψουμε τις συμβουλές του ΔΝΤ και να εφαρμόσουμε μια διαφορετική πολιτική».
  Ποια οικονομική πολιτική ακολουθήσατε για να ξεφύγετε από το αποκαλούμενο «κοραλίτο»;
  «Υπάρχουν δύο τρόποι για να ανακτήσεις τον έλεγχο των δημοσιονομικών σε περίοδο κρίσης. Το ΔΝΤ προτείνει τη διόρθωση των οικονομικών στο εσωτερικό της χώρας με τη μείωση των μισθών, των συντάξεων, την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης, τις περικοπές των δαπανών και των επενδύσεων στις υποδομές. Μια πολιτική που στοχεύει στην απελευθέρωση και τη συλλογή κεφαλαίων για να πληρωθούν οι πιστωτές. Εμείς, ακολουθήσαμε το δεύτερο δρόμο, προχωρώντας στην πτώχευση, στο default. Μειώσαμε το χρέος διαμέσου «κουρέματος» για να μην πλήξουμε τις εσωτερικές συνιστώσες της οικονομίας μας. Διατηρήσαμε – και σε μερικές περιπτώσεις αυξήσαμε- τα επίπεδα των μισθών, διατηρήσαμε το ύψος των συντάξεων και τα όρια συνταξιοδότησης κ.λπ. Το γεγονός αυτό μας έκανε να μην μπορούμε να πληρώσουμε τους εξωτερικούς δανειστές μας και χρειάστηκε να κάνουμε αναδιάρθρωση του χρέους μας, την ίδια στιγμή όμως, επέτρεψε την επανεκκίνηση της οικονομίας μας, που είναι και το πλέον σημαντικό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Η Αργεντινή διένυε ήδη τέσσερα διαδοχικά χρόνια ύφεσης, όπως η Ελλάδα σήμερα. Όταν κόβεις τους μισθούς και τις συντάξεις και αποκλείεις ανθρώπους, τροφοδοτείται η ύφεση. Εμείς κάναμε το αντίθετο. Κόψαμε το χρέος και διατηρήσαμε τα εσωτερικά έσοδα για να διατηρήσουμε σε ανάπτυξη την οικονομία μας. Έτσι τα επόμενα τέσσερα χρόνια από την ύφεση έτρεξε με μέσο ρυθμό 9%!
  Καθημερινά στην Ελλάδα μας εκβιάζουν ότι, αν δεν αποδεχτούμε τους όρους δανεισμού θα καταντήσουμε σαν την Αργεντινή. Εσείς ήσαστε ο υπουργός Οικονομικών που έβγαλε μια μεγάλη χώρα από αυτό το δίλημμα. Ο πληθυσμός της Ελλάδας είναι μικρότερος ακόμη και από αυτόν του κρατιδίου της μητροπολιτικής περιφέρειας του Μπουένος Άιρες…
  «Γνωρίζω τα μεγέθη της Ελλάδας. Ελπίζω η Ελλάδα να γίνει πραγματικά σαν την Αργεντινή και να γλιτώσει από τους ξένους δανειστές.
  Κοιτώντας τα πράγματα από τη μεγάλη απόσταση που χωρίζει το Μπουένος Άιρες από την Αθήνα, θα έλεγα ότι η Ελλάδα έχει να επιλέξει ανάμεσα σε δύο βασικές επιλογές.
  Η πρώτη αποτελείται από μια συλλογή εσωτερικών πόρων διαμέσου της δημοσιονομικής πολιτικής για να ικανοποιηθούν οι δανειστές. Αυτή είναι η πολιτική του ΔΝΤ. Είναι δύσκολη και δεν θα λειτουργήσει. Είναι αναποτελεσματική. Η Ελλάδα μπορεί να ακολουθήσει μια δεύτερη επιλογή, χωρίς να χρειαστεί να βγει από το ευρώ. Η Αθήνα θα πρέπει να αναδιαρθρώσει το χρέος της. Με τον τρόπο αυτό θα μειώσει το βάρος που είχε στη δημοσιονομική πολιτική και στον προϋπολογισμό η καταβολή των χρεών στους πιστωτές. Η διαφορά αυτή των κεφαλαίων θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας μέσα στην επόμενη δεκαετία, για τη βελτίωση της δημόσια παιδείας, της επιστήμης, της τεχνολογίας, των φυσικών υποδομών της χώρας. Αυτά τα στοιχεία θα επιτρέψουν την υγιή ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

  Πηγή: http://dinatos.blogspot.com/2011/10/blog-post_3924.html#ixzz1asawKn7f

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Σοκάρει η εξομολόγηση ενός Ελβετού τραπεζίτη στο wearehange.org, για τις δολοφονίες με εντολή της Λέσχης Bilderberg, οι
  οποίες πληρώνονται μέσω ελβετικών τραπεζών.

  Ο τραπεζίτης υποστηρίζει ότι η Ευρώπη βρίσκεται κάτω από τη....
  σιδερένια γροθιά της Λέσχης η οποία φοβάται μόνο την αλήθεια και τη δημοσιότητα και δηλώνει ότι αποφάσισε να μιλήσει επειδή έγινε στην Ελβετία-αυτό το Σαββατοκύριακο- η Σύνοδος της Λέσχης:
  "Κυνηγούν τη δύναμη και καταστρέφουν ολόκληρες χώρες όπως την Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία ή την Ιρλανδία και η Ελβετία θα είναι η τελευταία στη σειρά. Χρησιμοποιούν τους....
  Κινέζους σαν σκλάβους. Ένα άτομο σαν τον Josef Ackermann, που είναι Ελβετός πολίτης, είναι ο κορυφαίος άνθρωπος γερμανικής τράπεζας και χρησιμοποιεί όλη του την ενέργεια για την απληστία του και δεν σέβεται τους απλούς ανθρώπους..."

  Ε.: Πείτε μας λίγα πράγματα σχετικά με την εμπλοκή σας στον Ελβετικό Τραπεζικό Επιχειρηματικό κλάδο;
  Α.: Έχω δουλέψει στις Ελβετικές Τράπεζες για πολλά χρόνια. Με είχαν ορίσει κορυφαίο διευθυντικό στέλεχος σε μία από τις μεγαλύτερες Ελβετικές τράπεζες. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, ενεπλάκη στην πληρωμή, στην απευθείας πληρωμή μετρητών ενός προσώπου που δολοφόνησε τον Πρόεδρο μιας ξένης χώρας.
  Παρευρισκόμουν στη συνάντηση κατά την οποία αποφασίστηκε να δοθεί το μετρητό χρήμα στον δολοφόνο. Αυτή η υπόθεση μου προκάλεσε δραματικούς πονοκεφάλους και βάρος στη συνείδησή μου. Δεν ήταν βέβαια και η μοναδική. Υπήρξαν πολλές υποθέσεις που με έκαναν να αισθάνομαι πολύ άσχημα, αλλά σίγουρα η συγκεκριμένη ήταν η χειρότερη.
  Εδώ είχαμε να κάνουμε με μια χειρόγραφη εντολή πληρωμής κατά παραγγελία μιας ξένης μυστικής υπηρεσίας σύμφωνα με την οποία θα έπρεπε να γίνει πληρωμή μετρητών τα οποία θα προέρχονταν από μυστικούς λογαριασμούς που χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση επαναστατικών εξεγέρσεων ή τη δολοφονία ανθρώπων. Μπορώ με κάθε βεβαιότητα να επιβεβαιώσω αυτά που γράφει στο βιβλίο του “Confessions of an Economic Hit Man” ο John Perking. Υπάρχει όντως το σ΄συτημα που περιγράφει στο βιβλίο του και οι Ελβετικές Τράπεζες εμπλέκονται σε τέτοιου είδους υποθέσεις.
  Ε.: Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι αυτή η τράπεζα και ποιος ήταν υπέυθυνος;
  Α.: Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες εκείνης της εποχής και τον Πρόεδρο μιας χώρας του Τρίτου Κόσμου. Όμως δεν θα επιθυμούσα να δημοσιοποιήσω περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα ονόματα τράπεζας και Προέδρου διότι κάτι τέτοιο θα αποκάλυπτε την ταυτότητά μου. Θα ρίσκαρα τη ζωή μου.

  Πηγή: http://dinatos.blogspot.com/2011/06/bilderberg-club.html#ixzz1ascFcvab

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Ε.: Δεν μπορείτε να μας δώσετε ένα όνομα στελέχους της τράπεζας;
  Α.: Όχι δεν μπορώ, αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αυτό που σας περιγράφω συνέβη. Εκτός από μένα, υπήρχαν και μερικά ακόμη άτομα στο χώρο της συνάντησης. Ο υπεύθυνος που κλήθηκε να εκταμιεύσει αυτό το υπέρογκο ποσό των μετρητών, κάποια στιγμή ήρθε στο χώρο που βρισκόμασταν όλοι μαζί, μας πλησίασε και μας ρώτησε εάν του επιτρέπεται να προβεί σε μια τέτοιου είδους συναλλαγή μεταξύ τράπεζας και ενός φυσικού προσώπου (του δολοφόνου). Όλοι του είπαν ότι μπορεί να προχωρήσει τη διαδικασία.

  Ε.: Συνέβαινε συχνά συτό;
  Α.: Ναι. Επρόκειτο για ένα ειδικό ταμείο, σε έναν ειδικό χώρο μέσα στην τράπεζα. Εκεί έφταναν και όλα τα κωδικοποιημένα γράμματα από το εξωτερικό. Εμείς έπρεπε να τα αποκρυπτογραφούμε. Μέσα εκεί υπήρχαν εντολές πληρωμών συγκεκριμένων ποσών σε μετρητά από λογαριασμούς για δολοφονίες, χρηματοδοτήσεις επαναστατικών εξεγέρσεων, χρηματοδοτήσεις απεργειακών κινητοποιήσεων, χρηματοδοτήσεις διαφόρων παρατάξεων. Γνωρίζω ότι ορισμένα άτομα της Λέσχης Μπίλντεμπεργκ ήταν μπλεγμένα σε τέτοιου είδους εντολές. Εννοώ πως έδιναν εντολές δολοφονιών.

  Ε.: Μπορείτε να μας πέιτε ποια δεκαετία συνέβη αυτό; 

  Α.: Θα προτιμούσα να μη σας πω συγκεκριμένη χρονιά, αλλά μπορώ να πω πως πρόκειται για τη δεκαετία του '80.

  Ε.: Εσείς είχατε πρόβλημα με αυτού του είδους τη δουλειά; 

  Α.: Ναι. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έχασα τον ύπνο μου για πολλές μέρες και μετά από λίγο διάστημα έφυγα από την τράπεζα. Φοβάμαι πως σας δίνω πολλές λεπτομέρειες και θα με αναγνωρίσουν. Αρκετές μυστικές υπηρεσίες ξένων χωρών, κυρώς αγγλόφωνων, έδιναν εντολές χρηματοδότησης παράνομων δραστηριοτήτων, ακόμη και τις δολοφονίες ανθρώπων μέσω των Ελβετικών τραπεζών. Εμείς έπρεπε να κάνουμε τις πληρωμές των εντολών ξένων δυνάμεων για τις δολοφονίες ανθρώπων που δεν ακολουθούσαν τις εντολές της Λέσχης Μπίλντεμπεργκ, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ή της Παγκόσμιας Τράπεζας για παράδειγμα.

  Ε.: Κάνετε μια τρομακτική αποκάλυψη. Γιατί νιώσατε την ανάγκη να το κάνετε αυτό τώρα;

  Α.: Διότι η Λέσχη Μπίλντεμπεργκ συνέρχεται στην Ελβετία. Διότι η παγκόσμια κατάσταση γίνεται ολοένα και χειρότερη. Και διότι οι μεγαλύτερες τράπεζες της Ελβετίας εμπλέκονται σε ανήθικες δραστηριότητες. Οι περισσότερες από αυτές, είναι εκτός ισολογισμού και είναι πολλαπλάσιες αυτών που έχουν επισήμως δηλωθεί. Οι πραξεις αυτές δεν ελέγχονται και δεν φορολογούνται. Τα ποσά που κινούνται έχουν πολλά μηδενικά στο τέλος. Πρόκειται για τεράστια ποσά.

  Πηγή: http://dinatos.blogspot.com/2011/06/bilderberg-club.html#ixzz1ascpdnak

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Ε.: Άρα μιλάμε για δισεκατομμύρια; 

  Α.: Είναι πολύ περισσότερα. Είναι τρισεκατομμύρια, παντελώς ανέλεγκτα, παράνομα και εκτός φορολογικού συστήματος. Βασικά πρόκειται για καταλήστευση όλων μας. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η πλειοψηφία των κανονικών ανθρώπων πληρώνουν φόρους και τηρούν τους νόμους. Αυτό που συμβαίνει εδώ είναι εντελώς κόντρα στις Ελβετικές αξίες, όπως η ουδετερότητα, η εντιμότητα και η καλή πίστη. Όλες οι συζητήσεις που γίνονταν στις εν λόγω συναντήσεις που παρευρισκόμουν, ήταν παντελώς αντιδημοκρατικές. Βλέπετε, τα περισσότερα διευθυντικά στελέχη των ελβετικών τραπεζών δεν είναι πια Ελβετοί, είναι ξένοι.
  Οι πιο πολλοί είναι Αγγλο-Σάξονες, είτε Αμερικανοί είτε Βρετανοί, οι οποίοι δεν σέβονται την ουδετερότητά μας, τις αξίες μας, είναι κατά της άμεσης δημοκρατίας μας, απλά χρησιμοποιούν τις ελβετικές τράπεζες για τους παράνομους σκοπούς τους. Χρησιμοποιούν τεράστια ποσά χρημάτων που δημιουργούνται από το τίποτα, καταστρέφουν την κοινωνία μας και καταστρέφουν και τους ανθρώπους παγκοσμίως μόνο και μόνο από απληστία. Κυνηγούν τη δύναμη και καταστρέφουν ολόκληρες χώρες όπως την Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία ή την Ιρλανδία και η Ελβετία θα είναι η τελευταία στη σειρά. Χρησιμοποιούν τους Κινέζους σαν σκλάβους. Ένα άτομο σαν τον Josef Ackermann, που είναι Ελβετός πολίτης, είναι ο κορυφαίος άνθρωπος γερμανικής τράπεζας και χρησιμοποιεί όλη του την ενέργεια για την απληστία του και δεν σέβεται τους απλούς ανθρώπους. Έχει εμπλακεί σε αρκετές νομικές υποθέσεις στη Γερμανία και τώρα πια και στην Αμερική. Είναι μέλος της Λέσχης Μπίλντεμπεργκ και δεν τον ενδιαφέρει ούτε η Ελβετία ούτε και καμία άλλη χώρα.
  Ε.: Εννοείτε δηλαδή ότι μερικά από τα άτομα που αναφέρατε, θα παρευρίσκονται στην επερχόμενη σύνοδο τον Ιούνιο στο St. Moritz; 

  A.: Ναι

  Ε.: Συνεπώς σήμερα βρίσκονται σε θέση ισχύος
  Α.: Ναι. Έχουν στη διάθεσή τους τεράστια χρηματικά ποσά και τα διαθέτουν προκειμένου να καταστρέψουν ολόκληρα κράτη. Εδώ καταστρέφουν την βιομηχανία μας και τη χτίζουν στην Κίνα. Από την άλλη μεριά ανοίξαν τις πύλες της Ευρώπης για όλα τα κινέζικα προϊόντα. Το εργατικό δυναμικό της Ευρώπης κερδίζει όλο και λιγότερα. Ο πραγματικός στόχος είναι να καταστραφεί η Ευρώπη.

  Ε.: Θεωρείτε πως η σύνοδος της Λέσχης Μπίλντεμπεργκ έχει συμβολική αξία; Διότι το 2009 έγινε στην Ελλάδα, το 2010 στην Ισπανία και δες τι έχει συμβεί σε αυτές. Μήπως αυτό σημαίνει ότι αναμένεται κάτι κακό για την Ελβετία; 

  Α.:Ναι. Η Ελβετία είναι μία από τις πιο σημαντικές χώρες γι' αυτούς για το λόγο ότι εδώ υπάρχει πάρα πολύ κεφάλαιο. Θα συναντηθούν εκεί διότι πέρα από άλλα πράγματα, θέλουν να καταστρέψουν τις αξίες της. Βλέπετε αποτελεί εμπόδιο γι' αυτούς για το ότι δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Εuro, δεν είναι από απόλυτα ελεγχόμενη από τις Βρυξέλλες κ.ο.κ. Όσον αφορά τις αξίες, δεν εννοώ τις μεγάλες ελβετικές τράπεζες, διότι δεν είναι ελβετικές πια, οι περισσότερες διοικούνται από τους Αμερικανούς. Μιλάω για το αληθινό ελβετικό πνεύμα που οι καθημερινοί άνθρωποι όχι μόνο το διατηρούν αλλά και το κρατούν ψηλά.

  Πηγή: http://dinatos.blogspot.com/2011/06/bilderberg-club.html#ixzz1asdUm7e5

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Ε.: Πιστεύετε πως στόχος της Λέσχης Μπίλντεμπεργκ είναι να δημιουργήσει ένα είδος δικτατορίας που θα ελέγχεται από μεγάλες παγκόσμιες εταιρίες ενώ δεν θα υπάρχουν κυρίαρχα κράτη πια; 

  Α.: Ναι. Και η Ελβετία είναι το μοναδικό μέρος που απόμεινε με άμεση δημοκρατία και τους κλείνει το δρόμο. Χρησιμοποιούν τον εκβιασμό "too big to fail" όπως στην περίπτωση της UBS προκειμένου να βυθίσουν τη χώρα σε τεράστιο χρέος όπως έκαναν και με πολλά άλλα κράτη. Πιθανόν τελικά να θέλουν να κάνουν με την Ελβετία ότι ακριβώς έκαναν και με την Ισλανδία όπου όλες οι τράπεζες της χώρας χρεοκόπησαν.

  Ε.: Και επίσης να το μεταφέρουν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση; 

  Α.: Φυσικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται υπό τη σιδερένια γροθιά της Λέσχης Μπίλντεμπεργκ.

  Ε.: Τι θα μπορούσε να σταματήσει αυτό το σχέδιο πιστεύετε; 

  Α.: Λοιπόν αυτός είναι ο λόγος που μιλάω σε σας. Είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ο μόνος τρόπος. Ρίξτε φως σε αυτή την υπόθεση, εκθέστε τους. Δεν τους αρέσει να είναι στο προσκήνιο. Πρέπει να δημιουργήσουμε διαφάνεια στην τραπεζική βιομηχανία και σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας.

  Ε.: Αυτό που λέτε είναι ότι από τη μια πλευρά υπάρχει σωστή ελβετική τραπεζική επιχειρηματικότητα και από την άλλη υπάρχουν μερικές τράπεζες που κάνουν κακή χρήση του οικονομικού συστήματος προκειμένου να εκπληρώσουν παράνομες δραστηριότητες. 

  Α.: Ναι. Οι μεγάλες τράπεζες εκπαιδεύουν το προσωπικό τους με Αγγλο-Σαξονικές αξίες. Τους μαθαίνουν να είναι άπληστοι και αδίστακτοι. Και η απληστία καταστρέφει την Ελβετία και όλους τους άλλους. Στη χώρα μας βρίσκεται η πλειοψηφία των τραπεζών με το αρτιότερο λειτουργικό σύστημα στον κόσμο, εάν κοιτάξετε τις μικρές και μεσαίες τράπεζες. Το πρόβλημα είναι οι μεγάλες τράπεζες, αυτές που δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν είναι ελβετικές πλέον και δεν θεωρούν και οι ίδιες ότι είναι.

  Πηγή: http://dinatos.blogspot.com/2011/06/bilderberg-club.html#ixzz1asdjb5Jb

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Ε.: Πιστεύετε ότι είναι καλό ο κόσμος να μαθαίνει την αλήθεια για τη Λέσχη Μπίλντεμπεργκ και ποιοι αληθινά είναι αυτοί που συμμετέχουν σ' αυτή; 

  Α.: Πιστεύω πως η υπόθεση Στρος Καν είναι μια καλή ευκαιρία για μας, διότι μας δείχνει πόσο διεφθαρμένοι και άρρωστοι είναι. Μερικοί από αυτούς όπως ο Στρος Καν, βιάζουν γυναίκες, άλλοι είναι σαδομαζοχιστές ή παιδόφιλοι ενώ πολλοί είναι σατανιστές. Όταν πας σε κάποιες τράπεζες μπορείς να δεις σατανιστικά σύμβολα όπως για παράδειγμα στην Rothschild Bank στη Ζυρίχη. Αυτοί οι άνθρωποι κοντρολάρονται με εκβιασμούς εξαιτίας της αδυναμίας που έχουν. Οφείλουν να εκτελέσουν εντολές αλλιώς θα εκτεθούν, θα καταστραφούν ή ακόμη θα θανατωθούν. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης "τελείωσαν" τη φήμη του Στρος Καν. Εκτός από αυτά θα μπορούσαν να τον "τελειώσουν" και τον ίδιο στην κυριολεξία.

  Ε.: Δεδομένου ότι ο Ackermann βρίσκεται στην διοικούσα επιτροπή της Λέσχης Μπίλντεμπεργκ, πιστεύετε είναι αυτός βασικά που λαμβάνει τις αποφάσεις; 

  Α.: Ναι. Ωστόσο υπάρχουν και πολλοί άλλοι όπως η Lagarde που μάλλον θα είναι και η νέα επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, μετά ο Σαρκοζί και ο Ομπάμα. Το νέο σχέδιο που έχουν, είναι η λογοκρισία του Ιnternet μιας και το Internet είναι ακόμη ελεύθερο. Θέλουν να το ελέγξουν και χρησιμοποιούν την τρομοκρατία ή ο,τιδήποτε άλλο σαν αιτία. Θα μπορούσαν ακόμη και να στήσουν ένα φρικτό σκηνικό προκειμένου να έχουν δικαιολογία.

  Ε.: Συνεπώς ποιος είναι ο φόβος σας;
  Α.: Δεν είναι απλά φόβος, είμαι βέβαιος γι' αυτό. Όπως σας είπα, έδιναν εντολές για δολοφονίες, συνεπώς είναι ικανοί να κάνουν φρικτά πράγματα. Εάν έχουν το αίσθημα πως χάνουν τον έλεγχο, όπως συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και την Ισπανία και ίσως να ακολουθήσει και η Ιταλία είναι πολύ πιθανό να εφαρμόσουν ένα νέο Gladio. Ήμουν κοντά στο δίκτυο Gladio. Όπως γνωρίζετε συγκεκριμένες τρομοκρατικές οργανώσεις υποκινούνταν και πληρώνονταν από αμερικανούς, προκειμένου να ελέγξουν το πολιτικό σύστημα της Ιταλίας και άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Όσον αφορά τη δολοφονία Aldo Moro, η πληρωμή έγινε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που σας περιέγραψα.

  Πηγή: http://dinatos.blogspot.com/2011/06/bilderberg-club.html#ixzz1asdtk7Ks

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Ε.: Ήταν ο Ackermann μέρος αυτής της μεθόδου πληρωμής σε ελβετική τράπεζα; 

  Α.: (Χαμόγελο…) εσείς είστε ο δημοσιογράφος. Δείτε την καριέρα του και πόσο γρήγορα έφτασε στην κορυφή.

  Ε.: Τι νομίζετε ότι μπορεί να γίνει για να τους εμποδίσουμε; 

  Α.: Κοιτάξτε, υπάρχουν μερικά καλά βιβλία εκεί έξω που εξηγούν το παρασκήνιο και ενώνουν τις τελείες. Σαν κι αυτό που σας ανέφερα πριν του Perkins. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πράγματι στη δούλεψή τους δολοφόνους (hit men) που πληρώνονται για να σκοτώνουν. Ορισμένοι από αυτούς λαμβάνουν τα χρήματά τους μέσω ελβετικών τραπεζών. Αλλά και όχι μόνο. Έχουν στήσει ένα ολόκληρωμένο παγκόσμιο σύστημα. Και θα πρέπει να εκτεθούν στον κόσμο αυτοί οι άνθρωποι που είναι προετοιμασμένοι να κάνουν τα πάντα προκειμένου να κρατούν τον έλεγχο στα χέρια τους. Και εννοώ τα πάντα.

  Ε.: Μέσω της έκθεσης θα μπορούσαμε να τους σταματήσουμε; 

  Α.: Μάλιστα. Λέγοντας την αλήθεια. Είμαστε αντιμέτωποι με αδίστακτους εγκληματίες καθώς επίσης και με εγκλήματα πολέμου. Είναι έτοιμοι και ικανοί να σκοτώσουν εκατομμύρια ανθρώπους προκειμένου να διατηρήσουν οι ίδιοι τη δύναμη και τον έλεγχο.

  Ε.: Μπορείτε να εξηγήσετε από τη δική σας οπτική, το γεγονός ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη Δύση είναι σχεδόν σιωπηλά σχετικά με τη Λέσχη Μπίλντεμπεργκ; 

  Α.: Διότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ αυτών και των ιδιοκτητών των μέσων. Δεν μιλάτε γι' αυτό. Τους εξαγοράζουν. Επίσης κάποιες κορυφαίες περσόνες των media προσκαλούνται στις συνόδους αλλά φυσικά τους έχουν πει και γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να αναφέρουν ο,τιδήποτε δουν ή ακούσουν.

  Ε.: Στη δομή της Λέσχης Μπίλντεμπεργκ υπάρχει ένας κεντρικός πυρήνας που σχεδιάζει τα πλάνα και από εκεί και πέρα υπάρχει και η πλεοψηφία που απλά ακολουθεί τις εντολές;
  Α.: Ναι. Υπάρχει ένας κεντρικός κύκλος που ασπάζεται το σατανισμό και μετά είναι τα αφελή και λιγότερο πληροφορημένα άτομα. Μερικοί μάλιστα που ανήκουν στον εξωτερικό κύκλο πιστεύουν ότι κάνουν κάτι καλό.

  Πηγή: http://dinatos.blogspot.com/2011/06/bilderberg-club.html#ixzz1ase4OdId

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Ε.: Σύμφωνα με έγγραφα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας αλλά και με δικές τους δηλώσεις η Λέσχη Μπίλντεμπεργκ αποφάσισε το 1955 τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Euro, συνεπώς πήραν σημαντικές και μακρόπνοες αποφάσεις. 

  Α.: Έτσι είναι. Και θα γνωρίζεται ότι η Λέσχη Μπίλντεμπεργκ ιδρύθηκε από τον Prince Bernard, ένα πρώην μέλος των SS και των Ναζί που εργάστηκε επίσης για την IG Farben θυγατρική εταιρία της οποίας παρήγαγε το Cyclone B. Ο άλλος ιδρυτής ήταν ο επί κεφαλής της Occidental Petroleum ο οποίος είχε στενές σχέσεις με τους κομμουνιστές της Σοβιετικής Ένωσης. Δούλευαν και από τις δύο πλευρές αλλά στην πραγματικότητα αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι παρά φασίστες που θέλουν να ελέγχουν τα πάντα και τους πάντες. Και όποιος σταθεί εμπόδιο στο δρόμο τους, "απομακρύνεται".

  Ε.: Η μέθοδος πληρωμής που μας εξηγήσατε γίνεται ξεχωριστά από την κανονική λειτουργία της τράπεζας, σε άλλο τμήμα και με μυστικότητα; 

  Α.: Σε αυτές τις ελβετικές τράπεζες οι κανονικοί υπάλληλοι δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει. Λειτουργεί ξεχωριστό μυστικό τμήμα μέσα στην τράπεζα γι' αυτή τη δουλειά. Όπως προανάφερα αυτές οι πράξεις δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό και γίνονται χωρίς καμία επίβλεψη. Κάποιες από αυτές λαμβάνουν χώρα μέσα στο κτίρο της τράπεζας, κάποιες άλλες εκτός. Υπάρχει ξεχωριστή ασφάλεια γι' αυτό το ειδικό τμήμα ενώ στο χώρο επιτρέπεται να εισέρχονται μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα.

  Ε.: Με ποιο τρόπο κρατούν εκτός διεθνούς συστήματος Swift αυτές τις συναλλαγές; 

  Α.: Κάποιες από τις Clearstream λίστες ήταν αληθινές στην αρχή. Απλώς συμπεριλάμβαναν ψεύτικα ονόματα για να κάνουν τον κόσμο να πιστέψει ότι ολόκληρη η λίστα είναι ψευτική. Βλέπετε και αυτοί κάνουν λάθη. Η πρώτη λίστα ήταν αληθινή και από εκεί μπορούν να ανιχνευτούν πολλά πράγματα. Βλέπετε, υπάρχουν γύρω μας άνθρωποι που ανακαλύπτουν παρατυπίες και βγαίνουν και λένε την αλήθεια. Μετά βέβαια υπάρχουν οι αγωγές και αυτοί οι άνθρωποι αναγκάζονται να κλείσουν το στόμα τους. Ο καλύτερος τρόπος να τους σταματήσουμε είναι λέγοντας την αλήθεια και βγάζοντάς τους στο προσκήνιο. Εάν δεν τους σταματήσουμε θα καταλήξουμε σκλάβοι τους.

  Ε.: Ευχαριστώ πολύ γι' αυτή τη συνέντευξη.

  Πηγή: http://dinatos.blogspot.com/2011/06/bilderberg-club.html#ixzz1aseCqm9Y

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. ποια είναι η σκοπιμότητα ύπαρξης των κομματικών παρατάξεων που έχουν σ’ όλους τους χώρους του δημοσίου συμφέροντος τα κόμματα , ...μήπως η διατήρηση του παρακράτους .. .. Eπιτέλους δεν ήρθε η ώρα για την αυτοκατάργησής τους.Και η αρχή ΑΜΕΣΑ να γίνει στην ΔΕΗ !!!!!.. από τον Σαμαρά ,Τσιπρα ,Παπαρηγα ..να δούμε μετά τι φορολογικά σκατά θα φάει ο κάθε Φωτοπουλος και Βενιζέλος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. Το ανέκδοτο της ημέρας: http://andreasloverdos.wordpress.com/2011/10/16/άρθρο-των-α-διαμαντοπούλου-α-λοβέρδου/

  Ο Λοβέρδος, η Διαμαντοπούλου και ο Ραγκούσης υπογράφουν ένα άρθρο, στο οποίο βαφτίζουν τη λαϊκή αγανάκτηση και αντίδραση "συντεχνιακές διεκδικήσεις" και "περιφρόνηση του δημοσίου συμφέροντος", ενώ προβάλλονται ως προστάτες του δικαιώματος στην μάθηση (ενώ κλείνουν σχολεία και η χρονιά ξεκίνησε χωρίς σχολικά βιβλία), στην υγεία (κλείνουν νοσοκομεία και ιατρεία του Ι.Κ.Α., ακριβαίνουν φάρμακα) και στην μετακίνηση (οι τιμές των εισητηρίων των Μ.Μ.Μ. κοντεύουν να την μετατρέψουν από δικαίωμα σε πολυτέλεια).

  Είναι προφανής η απόπειρα σαλαμοποίησης της κοινωνίας, υποβαθμίζοντας τη γενικευμένη αγανάκτηση στις καταστροφικές πολιτικές της κυβέρνησης σε μικροδιεκδικήσεις, που αυτές, υποτίθεται, είναι που βλάπτουν την κοινωνία. Και είναι εξωπραγματική η προβολή της κοινωνικής οπισθοδρόμησης - όπου κοινωνικά αγαθά μετατρέπονται σε εμπορεύματα για όσους έχουν την οικονομική δυνατότητα να αποκτήσουν - ως προόοδου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. Κύρις Καζάκη είμαι τακτικός ακροάτης των εκπομπών σας στο Ράδιο 9 και θιασώτης του κεντρικού πυρήνα των ιδεων σας για τους τρόπους εξόδου από την πολύπλευρη κρίση την οποια αντιμετωπίζουμε.

  Θα ήθελα να σας εφιστήσω την προσοχή στις προγνώσεις των καλύτερων κατά την άποψή μου forecaster παγκοσμίως για το επόμενο έτος:

  http://libertynewsradio.com/wire/articles3/2011//00254_Nenner_Faber_and_Celente_Predict_Major_War_092141.php

  http://unconventionalnews.eu/%CE%9D%CE%AD%CE%B1-%CE%A4%CE%AC%CE%BE%CE%B7-%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD/to-jodi.html

  Πέραν του Νέου Μεγάλου Κραχ το οποίο θα είναι μεγαλύτερων διαστάσεων από αυτό του 1929, η γενιά μας θα έρθει πιθανώς αντιμέτωπη με τον Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο.

  Θα παρακαλούσα, εάν συμφωνείτε με αυτές τις απόψεις, να γνωστοποιήσετε στο ευρύ κοινό το τρομακτικό ενδεχόμενο που αντιμετωπίζουμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. Μπράβο στο κουράγιο σου να τρέχεις πάνω κάτω όλη μέρα είσαι μια όαση σε όλα αυτά που ακούμε και διαβάζουμε από τα παπαγαλάκια της ενημέρωσης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ. ΜΟΝΗ ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΕΝΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ.
  http://axiocratia.blogspot.com/2011/10/blog-post.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή