Κυριακή, 12 Ιουνίου 2011

Πτώχευση βήμα – βήμα
Mήπως ήρθε η ώρα για την πτώχευση της Ελ­λάδας; Αυτό φαίνεται να συζητούν στα επι­τελεία της ευρωζώνης σε συνεργα­σία με τις μεγαλύτερες τράπεζες και επενδυτικά κεφάλαια. Τι σημαίνει τε­χνική πτώχευση;
Ο Γιώργος Κοφινάκος της Enolia PremiumCapital έγραψε πρόσφατα στην «Ισοτιμία» (2/6): «Το να γίνει μία αναδιάρθρωση χρέους λέγοντας "Κύριοι, δεν έχουμε να πληρώσουμε, σας δίνουμε π.χ. μόνο το 50%", φαί­νεται πολύ καλό στα χαρτιά. Όμως θα καταστήσει χειρότερα τα πράγματα για την οικονομία μακροπρόθεσμα. Θα περάσουν δεκαετίες για να κα­ταφέρει πάλι η Ελλάδα να εμπνεύσει εμπιστοσύνη στο εξωτερικό και να αντλήσει πάλι χρηματοδότηση από τις αγορές. Αν φθάσουμε στο αμήν, η έσχατη λύση θα ήταν το λεγόμενο τεχνικό default (τεχνική χρεοκοπία): να δώσεις στον πιστωτή, ειδικά σ' αυ­τόν που κατέχει ομόλογα διάρκειας έως πέντε ετών, την επιλογή ανταλ­λαγής με πιο μακροπρόθεσμα ομό­λογα που θα συνοδεύονται από πιο ελκυστικούς όρους. Αυτό, για να με­ταφέρεις την πίεση των δόσεων του χρέους στο μέλλον. Για να ξεκινήσει βέβαια μία τέτοια διαδικασία θα πρέ­πει να καταλαγιάσουν τα πράγματα στις αγορές».

Τοκογλυφική «μηχανή»
Το πρώτο μέρος του ισχυρισμού του κ. Κοφινάκου δεν πρέπει να το πάρετε στα σοβαρά. Διότι πολύ απλά δεν επιβεβαιώνεται από τη διεθνή εμπειρία. Ακόμη και υπό συνθήκες της πιο ολοκληρωτικής πτώχευσης, ή μονομερούς διαγραφής του δημό­σιου χρέους μιας χώρας, ποτέ αυτή η χώρα δεν αποκλείστηκε από τις διε­θνείς αγορές και τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις. Το τονίζουμε: ποτέ!
Ενώ ως προς τις διεθνείς αγορές κε­φαλαίου, δηλαδή τους διεθνείς τοκογλύφους των επενδυτικών κεφαλαίων και τραπεζών, το μέγιστο του αποκλεισμού μιας πτωχευμένης χώρας, ή μιας χώρας που αρνείται να πληρώσει τα χρέη της, δεν ξεπερνά την τριετία ή τετραετία.
Βέβαια, το ουσιαστικό ερώτημα εί­ναι άλλο: Γιατί θα πρέπει η χώρα να βγει ξανά στις διεθνείς αγορές κεφα­λαίου; Γιατί πρέπει να προσφεύγει σε διαρκή δανεισμό; Είναι φυσιολογικό κάτι τέτοιο; Όχι βέβαια. Ο δανεισμός από τις διεθνείς αγορές δεν είναι μια φυσιολογική ανάγκη για ένα κράτος ή μια οικονομία. Ο δανεισμός είναι οργα­νική ανάγκη εκείνων που κατέχουν τα δανείσιμα κεφάλαια. Ο δανεισμός δεν είναι προϊόν των δανειακών αναγκών του κράτους, αλλά της διαθεσιμότητας τεράστιων μαζών δανείσιμου κεφαλαίου. Γι' αυτό και η παγκόσμια οικονομία έχει ανάγκη τις ελλειμματικές οικονομίες και τα κράτη. Όσο υπάρχουν διε­θνείς τράπεζες και επενδυτικά κεφά­λαια που βγάζουν τεράστια κέρδη από τον δανεισμό κρατών και οικονομιών, τόσο θα υπάρχουν ελλειμματικές οικο­νομίες και κράτη που θα προστρέχουν στον δανεισμό.
Η αλήθεια είναι ότι ο δημόσιος δα­νεισμός από τις διεθνείς αγορές απο­τελεί το καταφύγιο μιας διεφθαρμέ­νης διακυβέρνησης η οποία αναζητά μέσω των τοκογλύφων να καλύψει τις μαύρες τρύπες που δημιουργεί με τις πολιτικές της. Κι όχι μόνο αυτό. Αποτε­λεί ταυτόχρονα τον πιο προσφιλή τρό­πο εξαγοράς πολιτικών και κρατών από τις δυνάμεις της αγοράς με κύριο σκο­πό την κερδοσκοπία με τα δημόσια ελ­λείμματα, τα έργα, τις προμήθειες και τη δημόσια περιουσία. Αυτοί είναι οι λόγοι που ιστορικά στη δημοσιονομι­κή θεωρία, ο δημόσιος δανεισμός με προσφυγή στις διεθνείς αγορές αποτελούσε έναν από τους πλέον επα­χθείς τρόπους χρηματοδότησης ενός κράτους και της οικονομίας του. Χώ­ρες όπως η Ελλάδα, που είναι καταδικασμένες να χρηματοδοτούνται από το εξωτερικό και κυρίως με δάνεια, δεν μπορούν να ελπίζουν παρά μόνο σε απανωτές χρεοκοπίες. Όπως αυτές που έχουν συσσωρευτεί σ' ολόκληρη την ιστορία του ελληνικού κράτους.
Πρακτική της διαφθοράς
Ο πατέρας της δημόσιας οικονομι­κής στην Ελλάδα, ο καθ. Α. Ανδρεάδης, έλεγε πώς η «ιστορία της Ελλάδας είναι η ιστορία των χρεών της και των χρεοκοπιών της». Κι αυτό γιατί υπήρχαν πάντα πολιτικοί και οικονομικοί παρά­γοντες που θεωρούσαν τον δανεισμό, κυρίως από το εξωτερικό, ως μονό­δρομο. Φυσικά το έκαναν προς όφε­λος μιας απόλυτα διεφθαρμένης οικονομικής και πολιτικής ολιγαρχίας που κυβερνά αυτόν τον τόπο από ιδρύσε­ως ελληνικού κράτους. Αυτή η ολιγαρ­χία εξασφάλιζε πάντα, όπως έγραφε ο καθηγητής και ακαδημαϊκός Άγγελος Αγγελόπουλος, ώστε «το μεγαλύτερον μέρος του προϊόντος των συναπτομέ­νων δανείων διετίθετο δια την εξόφλησιν των οφειλομένων τοκοχρεωλυσίων, δια την πληρωμήν μεσιτειών και προ­μηθειών, το δε εναπομένον εσπαταλάτο δια διαφόρους σκοπούς, χωρίς μάλι­στα να ερωτάται η χώρα η οποία συνήπτε τα δάνεια και η οποία αναλάμβανε την υποχρέωσιν της τοκοχρεωλυτικής εξοφλήσεως τούτων». Το ίδιο συμβαί­νει μέχρι σήμερα.
Αυτός είναι ο λόγος που δεν αρκεί να ξεμπερδέψουμε με το δημόσιο χρέος. Δεν αρκεί να σταματήσουμε να πλη­ρώνουμε τη διεθνή τοκογλυφία. Πρέ­πει πάση θυσία να αποτρέψουμε την προσφυγή σε νέο διεθνή δανεισμό. Κι αυτό μπορεί να γίνει μόνο με δυο τρό­πους: Αφενός, με τη θεσμοθέτηση στα πλαίσια ενός ριζικά νέου δημοκρατικού Συντάγματος, που έχει ανάγκη ο τόπος και ο λαός, της ρητής απαγόρευσης σε κάθε μελλοντική κυβέρνηση να κατα­φεύγει σε δανεισμό από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου. Αφετέρου, με την παραγωγική ανασυγκρότηση της ελλη­νικής οικονομίας στη βάση της οικονομικής αυτοδυναμίας με την κινητοποίη­ση και την ορθολογική αξιοποίηση των εσωτερικών πόρων, κοινωνικών και φυ­σικών, για μια ισορροπημένη ανάπτυξη προς όφελος της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχη­μα που μπαίνει σήμερα μπροστά μας.
Φυσικά, όποιος διακατέχεται από την ιδεολογία της Ψωροκώσταινας ή της μικρής Ελλαδίτσας, που δήθεν δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα μόνη της, δηλαδή χωρίς να είναι υπόδουλη ή υπο­τελής, τότε είναι φυσικό όλα αυτά να φαντάζουν εξωφρενικά. Δεν πειράζει. Η εμπειρία διδάσκει. Θυμηθείτε όλους αυτούς που σας λένε σήμερα ότι η Ελλαδίτσα δεν μπορεί μόνη της να βρει τη λύση, ότι αν φύγουμε από το ευρώ και φέρουμε εθνικό νόμισμα θα έρθει η καταστροφή. Θυμηθείτε τους και όταν τους αμέσως επόμενους μήνες η χώρα θα βιώνει τον χειρότερο εφιάλτη που πέρασε ποτέ στην ιστορία της, αναζητήστε τους. Κι όταν τους βρείτε, αν τους βρείτε και δεν την έχουν κοπανήσει για Βρυξέλλες, Βερολίνο, Παρίσι ή αλ­λού ακόμη πιο μακριά, δώστε τους να καταλάβουν με έμπρακτο τρόπο τι ση­μαίνει να σε δουλεύουν ψιλό γαζί. Για­τί αυτό κάνουν. Δουλειά τους είναι να περιφρουρήσουν πάση θυσία τα κεκτη­μένα των τοκογλύφων, των τραπεζιτών και του πολιτικού προσωπικού. Κι αυτά είναι η χρηματιστική προσάρτηση της Ελλάδας, καθώς και η αφομοίωσή της μέσα στον πιο αντιδραστικό οργανισμό που έχει δημιουργηθεί επί ευρωπαϊκού εδάφους από την εποχή του Χίτλερ, την ΟΝΕ με το ευρώ και την Ε.Ε.
Τεχνητή χρεοκοπία
Ωστόσο, την τεχνητή χρεοκοπία στην οποία αναφέρεται ο κ. Κοφινάκος δεν πρέπει να την πάρουμε αψήφιστα. Η λογική της έγκειται στη θεωρητική δυνατότητα να ανταλλάξει το κρά­τος τα παλιά ομόλογα που έρχονται στη λήξη τους με νέα ομόλογα μακρύτερης διάρκειας. Αυτή η τακτική εξασφαλίζει, πάντα στη θεωρία, μια ανάσα για μερι­κά χρόνια. Αρκεί να συντρέχουν δυο παράγοντες: Από τη μια, να περιληφθεί ικανός αριθμός ληξιπρόθεσμων ομολό­γων. Κι από την άλλη, να δεχτούν την όλη διαδικασία οι κάτοχοι αυτών των ομολόγων. Φυσικά, για να γίνει αυτό το δεύτερο, θα πρέπει οι όροι αντικα­τάστασης με νέα ομόλογα να είναι ιδι­αίτερα ελκυστικοί. Αν σκεφτεί κανείς ότι την επόμενη πενταετία λήγουν πά­νω από 184 δισ. ευρώ σε κρατικά ομό­λογα, τότε μπορούμε να αντιληφθούμε ότι για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να υπάρξει ένα megaswap τέτοιου μεγέ­θους που δεν ξανάγινε στην ιστορία της αναδιάταξης χρέους μετά τον Β' Πα­γκόσμιο Πόλεμο.
Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο; Στα χαρ­τιά ναι. Με την προϋπόθεση ότι η κυβέρνηση εξασφαλίζει όρους για τα νέα ομόλογα ιδιαίτερα επικερδείς και ελκυστικούς για τους κατόχους των παλιών ομολόγων. Η Αργεντινή που επιχείρη­σε ένα ανάλογο megaswap κρατικών ομολόγων, αξίας σημαντικά χαμηλότε­ρης από αυτήν που καλείται η Ελλάδα να επιχειρήσει, αύξησε την απόδοση των νέων ομολόγων τουλάχιστον κα­τά 28%. Και πάλι δεν τα κατάφερε. Οι αγορές δεν ανταποκρίθηκαν και το κα­λοκαίρι του 2001 η Αργεντινή πτώχευ­σε επίσημα. Μπορεί να συμβεί κάτι ανάλογο και στην Ελλάδα; Είναι το πιο πιθανό. Η ίδια η διαδικασία αντικατάστασης θα πάρει πάρα πολύ χρόνο και θα δημιουργή­σει τέτοια πίεση στην οικονομία και το τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας, ώστε αναπόφευκτα θα την οδηγήσει σε πτώ­χευση πριν καν ξεκινήσει ουσιαστικά η αντικατάσταση.
Προς εκποίηση
Όμως, απ' ό,τι φαίνεται δεν είναι αυ­τό που απασχολεί πλέον τους παράγο­ντες των αγορών και της ευρωζώνης. Η ιδέα για την αντικατάσταση των παλιών ομολόγων του ελληνικού κράτους με νέα, έχει ως βασικό σκοπό όχι την αποφυγή της επίσημης πτώχευσης της χώρας, αλλά την επιτάχυνση της κοινωνικής και οικονομικής εκποίησης.
Σύμφωνα με τον Νουτ Βέλινγκ, του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ, μια τέτοια επιχείρηση αντικατάστασης του χρέους ίσως να αποτελέσει μέρος του νέου πακέτου βοήθειας προς την Ελλάδα. Σύμφωνα με τo Bloomberg (6/6), αξιωματούχοι της ΕΚΤ που έχουν άμεση σχέση με τη διαμόρφωση του πακέτου βοήθειας προς την Ελλάδα, το οποίο πρόκειται να εγκριθεί 23-24 Ιουνίου από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφής, δήλωσαν ότι είναι πολύ πιθανό να περιλαμβάνει ένα τέτοιο σχέ­διο αντικατάστασης ομολόγων.
Στους επενδυτές είναι πολύ πιθα­νό να δοθεί καθεστώς προτιμησιακής σχέσης, πολύ υψηλότερες πληρωμές στα κουπόνια των τόκων και εμπράγματες εγγυήσεις. Οι λεπτομέρειες κρα­τούνται κρυφές.
Αυτό που αποκλείουν οι αξιωματού­χοι της ΕΚΤ είναι δυο πράγματα: Αφε­νός, μια συνολική αναδιάρθρωση του χρέους της Ελλάδας. Και αφετέρου, το «κούρεμα» καθ' οιονδήποτε τρόπο.
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο διοικη­τής της ΕΚΤ κ. Τρισέ, ο οποίος για πρώ­τη φορά παραδέχτηκε ανοιχτά ότι μια τέτοια αντικατάσταση ομολόγων είναι όντως στο τραπέζι. Μιλώντας στις 6/6 στο Μόντρεαλ, ο Τρισέ, ενώ αντιτάχθηκε για μια ακόμη φορά στην επιβολή ζημιών στους επενδυτές, είπε «αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε εναντίον ο ιδι­ωτικός τομέας να αναλάβει τις ευθύνες του, όπως του ζητήθηκε έναν χρόνο πριν, όταν έγινε το πρώτο πρόγραμμα για την Ελλάδα, όπως ζητήθηκε από τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ευρώπη να δι­ατηρήσουν στα χέρια τους το επίπεδο του ανεξόφλητου χρέους».
Ο κ. Τρισέ ομολογεί εδώ για πρώτη φορά ότι μαζί με το πρώτο μνημόνιο ζητήθηκε από τις τράπεζες που κρα­τάνε το ελληνικό χρέος να μην ξεφορτωθούν τα ανεξόφλητα ομόλογα στη δευτερογενή αγορά. Κι έτσι οι μεγάλες τράπεζες στη Γερμανία, τη Γαλλία και αλλού στην ευρωζώνη εξακολουθούν να κρατούν τα πακέτα ομολόγων του ελληνικού χρέους. Πράγμα που εξηγεί την εκτεταμένη κερδοσκοπία με «ανοι­χτές πωλήσεις» ελληνικών ομολόγων στη δευτερογενή και φυσικά την εκτί­ναξη των επιτοκίων τους.
Το γεγονός ότι δεν επετράπη στις τράπεζες να ξεσκαρτάρουν από τα ομόλογα του ελληνικού κράτους που κατέχουν, έχει οδηγήσει την όλη κα­τάσταση στο κόκκινο. Ο επίτροπος Όλι Ρεν είπε στο Στρασβούργο (6/6) ότι η Ε.Ε. αντιμετωπίζει μια «πολύ σοβαρή κατάσταση» με την Ελλάδα και χρειάζεται να καταλήξει σε μια συμφωνία σχε­τικά με το ζήτημα πριν από τη σύνοδο των υπουργών Οικονομικών στις 20/6. «Η Ελλάδα ήταν σε ελεύθερη πτώση με δημοσιονομικούς όρους, ήταν έτοι­μη να πτωχεύσει τον περασμένο Απρί­λιο, Μάιο και δυστυχώς είναι έτοιμη να πτωχεύσει ξανά, εκτός κι αν υπάρξει βοήθεια», είπε ο επίτροπος.
Αξιόπιστη ιδιωτικοποίηση
Άλλωστε, σύμφωνα με τον Τρισέ στην ομιλία στο Μόντρεαλ που προαναφέραμε, η Ελλάδα «είναι μια χώρα η οποία, σύμφωνα με ό,τι γνω­ρίζω, ως μερίδιο στο ΑΕΠ, είναι μάλλον η πιο πλούσια χώρα με όρους περιουσίας σε ακίνητα. Αυτό, φυσικά, είναι κάτι το οποίο είναι σπου­δαίο. Και, φυσικά, αν κατανοηθεί πλήρως από παρατηρητές, επενδυτές και παράγοντες της αγοράς, μπορεί να κάνει τη διαφορά με την προ υπόθεση, φυσικά, ότι αυτή η ιδιωτικοποίηση θα φανεί αξιόπιστη και διεκπεραιωμένη με επαγ­γελματικό τρόπο».
Ρυθμοί fast track
Το τι εννοεί ο Τρισέ αξιόπιστη ιδιωτικοποίηση και επαγγελματικά διεκπεραιωμένη φαίνεται στην κοινή ανακοίνωση της τρόικας στις 3/6: «Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να επιταχύνει σημαντικά το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεών της. Για τον σκοπό αυτό θα δημιουργήσει μια επαγγελματική και ανεξάρτητη ως προς τη διοίκησή της υπη­ρεσία ιδιωτικοποιήσεων και έχει καταρτίσει έναν ολοκληρωμένο κατάλογο περιουσιακών στοιχεί­ων για ιδιωτικοποίηση με τον σκοπό να πραγματοποιήσει έσοδα της τάξης των 50 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2015». Σύμφωνα με πληροφορίες που διαρρέουν διαρκώς στον διεθνή οικονομικό Τύπο, αυτή η ει­δική υπηρεσία ιδιωτικοποιήσεων θα βρίσκεται υπό τον αποκλειστικό και άμεσο έλεγχο των τροϊκανών. Εκποίηση με ρυθμούς fast track και υπό καθεστώς πλήρους αδιαφάνειας και συμφωνι­ών παρασκηνίου. Αυτό υπόσχεται ο Τρισέ και οι υπόλοιποι αξιωματούχοι της ευρωζώνης στους επενδυτές κερδοσκόπους για να μην ξεφορτω­θούν ακόμη τα χαρτιά τους. Αυτό εξυπηρετεί και η 5η δόση, αλλά και η πρόσθετη χρηματοδότηση, όπως κι αν γίνει.
Μόνιμη εποπτεία
Το ευρώ σχεδιάστηκε από την αρχή να τρέφε­ται από την κερδοσκοπία. Πρώτα με τα ελλείμμα­τα και τα δάνεια. Τώρα με τη διαχείριση του χρέ­ους και την εκποίηση των υπό χρεοκοπία χωρών. Όμως μην ανησυχείτε, υπάρχουν κι αυτοί που για να «μετριάσουν τα θύματα» προτείνουν να περι­μένουμε. Προτείνουν σκληρές διαπραγματεύσεις με την τρόικα, που δήθεν θα την αναγκάσουν να περικόψει από μόνη της το χρέος. Μόνο που η Ε.Ε. και η ΕΚΤ έχουν έτοιμη τη λύση: Αντικατάστα­ση ομολόγων, αφού προηγηθεί πλήρης εκποίηση της χώρας και του λαού της. Μα αυτό θα σημάνει επίσημη πτώχευση, θα πει κάποιος. Ναι, αλλά πι­στεύουν ότι θα προλάβουν να χώσουν την Ελλάδα στον μόνιμο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης για να πτωχεύσει υπό καθεστώς ύπατης αρμοστεί­ας. Έτσι θα μπορούν να την ξεσκίσουν ήσυχα κι ωραία τα όρνια της αγοράς χωρίς να κινδυνεύει το ευρώ από κάποιο «πιστωτικό γεγονός», δηλαδή από άμεση κατάρρευση των μεγάλων τραπεζών της ευρωζώνης. Το μεγάλο έπαθλο που περιμένει στο τέλος της διαδρομής είναι το ευρωομόλογο. Η πιο τρελή φαντασίωση των κερδοσκόπων του χρέους θα γίνει πραγματικότητα. Με αυτό η νομι­κή βάση του δημόσιου χρέους θα αλλάξει ριζικά και θα περιέλθει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των υπερεθνικών οργάνων της Ένωσης. Με αυτό ελπίζουν σε μια νέα εποχή εγγυημένου υπερδανεισμού, ακόμη και για χώρες όπως η Ελλάδα, που πτωχευμένες θα βρίσκονται μόνιμα πλέον υπό κα­θεστώς ύπατης αρμοστείας στον Ευρωπαϊκό Μη­χανισμό Στήριξης.
Κερδοσκοπικό πάρτι
Η αλήθεια είναι ότι τα 5ετή CDS (credit default swaps)της Ελλάδας, που υποδηλώνουν την πιθανότη­τα πτώχευσης, από 399 bps τον Ιανουάριο του 2010 εκτινάχθηκαν στις 1.372 bps στις 11/5/2011 για να χτυπήσουν νέο ρεκόρ των 1.390,97 bps στις 6/6.
Με άλλα λόγια χάρη στη «βοήθεια» της Ε.Ε. και της ΕΚΤ η πιθανότητα πτώχευσης της Ελλάδας αυξή­θηκε κατά 348,6%! Αυτό σημαίνει και μια αντίστοιχη αύξηση στην απόδοση των CDS στα χέρια των κερδοσκόπων.
Το γεγονός ότι τα CDS έχουν φτάσει σε απόδοση περίπου 3,5 φορές την αρχική τους τιμή, κάνει πολλούς κερδοσκόπους να θέλουν να εξαργυρώσουν. Η πιθανότητα αυτή αυξάνει δραματικά το ενδεχόμενο της επίσημης πτώχευσης με καταστροφικές συνέπειες για τα μεγάλα χαρτοφυλάκια ομολόγων ελληνικού χρέους, αλλά και για την ευρωζώνη.
Έτσι με το να θέσει στο τραπέζι επίσημα η ΕΚΤ το ενδεχόμενο μιας αντικατάστασης ομολόγων επιδιώκει να δώσει κίνητρο στις τράπεζες ώστε να κρατηθούν για να μην ξεσκαρτάρουν και στους κερδοσκόπους να μην εξαργυρώσουν ακόμη τα CDS. Υπάρχει ψωμί ακόμη. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλει να στείλει η ΕΚΤ στις αγορές.

39 σχόλια:

 1. Είμαι 19 ετών..Σας ακούω και πιστεύω οτι με 'ατομα σας εσάς ...Υπάρχει λύση.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Υπάρχει Κυριάκο και πρώτα πρέπει να πιστεύεις στον εαυτό σου να έχεις πίστη στο Θεό και τουλάχιστο να μην κάνεις αυτό που δεν θα ήθελες να σου κάνανε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. O k. Mparoyfakis ....egrafe omilies gia ton k. Papandreoy 2004-2006......
  .....
  http://www.nytimes.com/2011/06/09/business/global/09euro.html?_r=1&pagewanted=1&sq=too%20radical%20debt%20plan%20from%20Greece&st=cse&scp=1

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Συμφωνώ απόλυτα με τη μη αναγκαιότητα δανεισμού από τις τοκογλυφικές αγορές αλλά επειδή αναφέρεστε στη διεθνή εμπειρία περί μη αποκλεισμού πτωχευμένης χώρας από τις αγορές ποια είναι η εικόνα σας από την περίπτωση της Αργεντινής;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Θα μου επιτρέψετε κύριε Καζάκη, να σας πω ότι στο άρθρο σας δεν έχετε συμπεριλάβει τα οικονομικά στοιχεία του ισολογισμού του Ελληνικού κράτους, που βεβαιώνουν ότι η Ελλάδα είναι μια ΠΛΟΥΣΙΑ χώρα που εισέπραξε στα δημόσια ταμεία της το 2010 91 δις ευρώ ενώ ξόδεψε 114 δις ευρώ. αυτή είναι η πραγματική πτώχευση δηλαδή ξοδεψε σχεδόν το 50% του ΑΕΠ κατά συνέπεια πτώχευσε και συνεχίζει να πτωχεύει τον ιδιωτικό τομέα και την πραγματική οικονομία της χώρας! Και ενώ θα έπρεπε χθες να μειώσει τις δημόσιες Δαπάνες στο 30% του ΑΕΠ η κυβέρνηση συνεχίζει να πτωχεύει τον ιδιωτικό τομέα βασιζόμενη στο γεγονός ότι το σύνολο των κομμάτων της Ελληνικής βουλής είναι άθλιοι λαϊκιστές, ψεύτες, προδότες και ότι άλλο αρνητικό μπορεί να σκεφτεί κανείς. Δηλαδή στην ουσία όλο το πολιτικό σύστημα συμφωνεί στην πτώχευση της χώρας από τη στιγμή που δεν ζητά κοινωνική δικαιοσύνη που αυτό σημαίνει περιορισμό της κρατικής δαπάνης στο 30% του ΑΕΠ , και κατάργηση της έμμεσης φορολογίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. http://tro-ma-ktiko.blogspot.com/2011/06/blog-post_4143.html#more

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. "Mήπως ήρθε η ώρα για την πτώχευση της Ελ­λάδας; Αυτό φαίνεται να συζητούν στα επι­τελεία"

  Δεν χρειάζεται να αναρωτιόμαστε και να εικάζουμε πια.
  Ελληνας βουλευτής, αποκάλυψε ( από ανοησία της στιγμής? ) τι πραγματικά είπε ο υπουργός στους βουλευτές. Και το αποκάλυψε δημόσια, σε ζωντανή σύνδεση, σε πανελλαδικό δίκτυο.

  Δείτε, και επειδή δε θα πιστεύετε, θα το ξαναδείτε, είμαι σίγουρος
  http://www.youtube.com/v/ghoZNWYrZ-0

  Καταλάβαμε τώρα? ...καταλάβαμε

  Αυτό κάνουνε. Προστατεύουν τον οποιο Σόρος και την όποια Novertis, πληρώνοντας συστηματικά ήδη ( με κάποιο κούρεμα ) τα τζογαδόχαρτα χωρίς νομική ισχύ σε περίπτωση χρεοκωπίας, για να μετατρέψουν το χρέος, από ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΕΧΘΕΣ, σε Δανειακή σύμβαση μεταξύ κρατών. Θέλουν 2 χρόνια για να ολοκληρώσουν τη μετατροπή των αίολων "ομολόγων" σε συγκεκριμμένες και πολλαπλές , γραπτές και δεσμευτικές συμβάσεις δανείου. Το ερώτημα τώρα πια για μένα, είναι, πόσο ηθικό είναι να μην πληρώσουμε χρήματα, που, τώρα πια, από "τζογαδόρικα" ανώνυμα χαρτιά των αγορών σε χέρια αγνώστων που ΟΥΔΕΜΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ειχαν με την Ελλάδα, τώρα έχουν μετετραπεί σε ΕΝΥΠΟΘΗΚΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΛΑΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Είσαι ένας ψεύτης και μισός ρε φίλε.

  http://lolgreece.blogspot.com/2011/06/somebody-took-too-much-extasyntagma.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. περιμένω κάποια στιγμή να γίνει αναφορά στο νομισματικό, και δεν ακούω να γίνεται λόγος ούτε από τον Καζάκη. Τι γίνεται; Ο δανεισμός εξαρτάται από την πληθώρα "δανείσιμων κεφαλαίων" ή μήπως από το γεγονός ότι, προκειμένου να υπάρχει νόμισμα στις αγορές, απαιτείται συνεχώς αυξανόμενος δανεισμός, αφού όλο το νόμισμα είναι εντόκως οφειλόμενο στους εκδότες του, τους ίδιους τους τοκογλύφους; Δημήτρη, σε παρακολουθώ τον τελευταίο καιρό και μου έκανε εντύπωση η αμέλειά σου να αναφερθείς σ' αυτό το θέμα. Ευκαιρία δεν είναι να γίνει λόγος για το νομισματικό σκάνδαλο και τις συστημικές του συνέπειες;

  @randoms, Δε μας χέζεις με τις υποδιαστολές σου κι εσύ;...

  @Μr. Tony, σε ποιό θεό, συγκεκριμένα, παραπέμπεις το παιδί;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Φίλε manos ή randoms1314151, καλημέρα και σου εύχομαι υγεία. Αν και δεν ξέρω από οικονομικά, προσπαθώ εδώ και κανα δίωρο να αποκρυπτογραφήσω και να βγάλω έστω και ένα συμπέρασμα από κάποιους πίνακες στο link που ανέφερες. Πρίν συνεχίσω όμως θα ήθελα να σου πω το εξής: ιφ γιου κουλντ μπι κάηντ ινάφ το τρανσλέητ γιόρ ποστ, μπικοζ γουι ντου νοτ σπικ εντ ριντ βέρι γκούντ ίνγκλις. Θένκ γιου. (http://lolgreece.blogspot.com/2011/06/somebody-took-too-much-extasyntagma.html)

  Στην σελίδα 25 διαβάζουμε για 11.183.000 πληθυσμό Ελλάδας από τα οποία τα 9.039.000 είναι ενήλικες (σελ. 29).
  Στην σελίδα 84 που αναφέρεις, το 26.7% των ενηλίκων στην Ελλάδα, φαίνεται να έχει πλούτο πάνω από 100.000$ και προφανώς όχι πάνω από 1.000.000$, ενώ υπάρχει και ένα μικρούλι ποσοστάκι της τάξης του 1,4% που είναι under 1000$, δηλ. 126.546 ενήλικες . Εσύ βέβαια πρέπει να ανήκεις στο 52.4% δηλ από 10.000 έως 100.000$ και πολύ καλά κάνεις, και σου εύχομαι να ανέβεις κλίμακα. Εγώ, για την ιστορία, ανήκω στα 1000$ έως 10.000$ στο 19.4%. Αλλά, όπως τα αναφέρεις, εγώ κανονικά πρέπει να σωπαίνω αφού ο Μέσος πλούτος ανά ενήλικα στην Ελλάδα είναι 99,413 ντόλαρς!!! και ο Καζάκης να σταματήσει να μας παραπληροφορεί. Μάλιστα…

  Ας πάμε όμως στη ουσία της παρέμβασής σου, αν την κατάλαβα καλά. Λες ότι ο Καζάκης κάνει λάθος όσον αφορά τις 60.000 ανθρώπων. Η σελίδα 93 περιέχει τον εξής πίνακα:

  Table 3-4: Membership of top wealth groups for selected countries,
  στον οποίο η Ελλάδα έχει τα εξής νούμερα:Greece
  Over USD 100,000 / Over USD 1 million

  Number of adults Number of adults
  2,394,607 / 79,987

  Μήπως μπορείς να μας εξηγήσεις τον πίνακα;
  Μήπως να μας εξηγούσες τον πίνακα στην σελίδα 88;
  Μήπως ο Καζάκης κάνει όντως λάθος και είναι 79.987 αντί για 60.000;
  Μήπως είχε δίκιο ο Βουλγαράκης περί νόμιμου και ηθικού;
  Μήπως να σταματήσουν οι 2.394.607 να θέλουν να γίνουν 79.987 εις βάρος των υπολοίπων;
  Μήπως θα πρέπει να κατανοήσουμε όλοι, ότι η ζωή είναι μία για κάθε έναν από εμάς και κάθε μέρα που περνά δεν γυρίζει πίσω;
  Μήπως εκεί στο λόντον έχει λιγάκι συννεφιά;
  Γιατί εδώ φίλε μου, έχει ήλιο. Αλλά είναι κάτι μαλάκες που μας τον κρύβουν…
  Καλημέρες σε όλους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Κ.Καζακη
  μα αρεσει πολυ ο λογος σας και συμφωνω σχεδον σε ολα με οσα λετε.επειδη ειμαι δευτεροετης οικονομικης σχολης και θελω να σας ρωτησω οταν γυρισουμε στη δραχμη λετε να δωσουμε αυξησεις 40% στους μισθους για να καλυψουμε την ζητηση στην καταναλωση.αυτο εκτος του δανεισμου (που θα ειναι αδυνατο) γινεται μονο απο εκδοση χαρτονομισματος κανοντας ενοειτε την τραπεζα της ελλαδος δημοσια.θελω να ρωτησω πως θα ελεξετε τον πληθωρισμο που θα παει στα υψη???για την υποτιμηση δεν ξερω αλλα ο πληθωρισμος θα αυξηθει πως θα προστατευτουμε??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. K.Καζάκη
  Σε επόμενο άρθρο σας θεωρώ πάρα πολύ χρήσιμο να εξηγείστε στον κόσμο πόσο κακό έκανε το ευρώ στο εμπορικό ισοζύγιο. Μην εξηγείται δηλαδή μόνο γιατί πρέπει να πάμε στη δραχμή. Εξηγείστε με επιχειρήματα και πόσο κακό έκανε το ευρώ. Νομίζω έτσι θα το καταλάβει καλύτερα ο κόσμος.

  Υ.Γ Chelseafan μια χαρά ήμασταν με τον πληθωρισμό. Είχε 20% πληθωρισμό και η τράπεζα μας έδινε 25% επιτόκιο. Τώρα έχει 5% πληθωρισμό και η τράπεζα μας δίνει 0,5%

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. @loodvih
  Λουδοβίκε, ο manos ή randoms xxx είναι σεσημασμένο τρολ που γυρνάει σαν αδέσποτο και κάνει τα κακάκια του όπου βρει. Σίγουρα δεν έχει διαβάσει ούτε αράδα από το λινκ που επισυνάπτει.

  Συνιστώ να μην ασχολείσαι και επιπλέον συνιστώ στον διαχειριστή, μπαν περιποιημένο στο τρολ.
  Φιλικά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. @chelseafan
  ο πληθωρισμός με το "ελεύθερο νόμισμα του worgl" http://alt-money.tribe.net/thread/70e5eb29-853d-44ca-9faa-b789d1757037

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά και να αναφέρω τη γνώμη μου ξεκάθαρα. Μία ελλειμματική χώρα δεν πτωχεύει!!
  Το πρώτο επιχείρημα που χρησιμοποιείται από όσους υποστηρίζουν ότι η πτώχευση αποτελεί λύση είναι ότι σαν χώρα θα έχουμε τη δυνατότητα άσκησης νομισματικής πολιτικής και θα υποτιμήσουμε το νόμισμα μας. Η υποτίμηση θα φέρει αύξηση την ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξη. Ας δούμε όμως λίγο καλύτερα (και σοβαρότερα) τη δομή της ελληνικής οικονομίας. Εξάγουμε κυρίως μεταλλεύματα (βωξίτη,αλουμίνιο,κλπ) και εισάγουμε καταναλωτικά αγαθά και ενέργεια. Είναι γεγονός ότι η οικονομία μας εξαρτάται κατά 70% από τις εισαγωγές. Η επιστροφή στη δραχμή σημαίνει ότι άμεσα θα οδηγούμασταν σε έλλειψη βασικών καταναλωτικών αγαθών αφού όπως είπαμε το 70% προέρχεται από το εξωτερικό.
  Ας πάρουμε τώρα τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Πτώχευση και έξοδος από την ΕΕ σημαίνει και άμεση πτώχευση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος αφού θα χάσει τη ρευστότητα που αντλεί από την ΕΚΤ. Αυτό σε συνδυασμό με την εκτίναξη του δημοσίου χρέους σε δυσθεώρητα ύψη (εξαιτίας της υποτίμησης) και την ύπαρξη (υπερ)πληθωρισμού στην ελληνική οικονομία θα οδηγήσει σε μία μεγάλη μείωση της αγοραστικής δύναμης των ελληνικών νοικοκυριών και των απότομη αύξηση των επιτοκίων. Η επικράτηση του κλίματος πανικού στη χώρα εξαιτίας της χρεωκοπίας, του υπερπληθωρισμού, της εκτίναξης των επιτοκίων δανεισμού θα καθιστά απαγορευτική ουσιαστικά την οποιαδήποτε προσπάθεια επένδυσης στη χώρα, ειδικά από έναν τραπεζικό τομέα ο οποίος θα έχει καταρρεύσει..
  Επίσης αναφέρεται από πολλούς ότι το χρέος θα διαγραφεί.. Πως θα γίνει κάτι τέτοιο?? Στην πρόσφατη ιστορία της χώρας μία φορά έχει γίνει κάτι παρόμοιο την εποχή της χούντας.. Δε νομίζω να προτείνει κανείς κάτι αντίστοιχο..??
  Επίσης δεν αναφέρω καθόλου την κοινωνική και πολιτική κρίση που θα ξεσπούσε στη χώρα σε περίπτωση χρεοκοπίας.
  Συνοπτικά, όσο εύκολη κ να παρουσιάζεται η λύση της πτώχευσης στην ουσία της αποτελεί καταδίκη της χώρας και όχι λύση του προβλήματος.. το σημαντικότερο ζήτημα όμως είναι ότι ούτε οι πολιτικές που προσπαθούν να επιβληθούν με το μνημόνιο ΙΙ δεν αποτελούν λύση, καθώς απλώς χειροτερεύουν την σημερινή κατάσταση και υποβαθμίζουν το μέλλον της χώρας μας. Γι αυτό το λόγο το μεσοπρόθεσμο πρέπει ή να απορριφθεί ή να αλλάξει! και για να γίνει αυτό χρειάζεται η συμμετοχή όλων μας.

  ΥΓ. ορισμένα ζητήματα δεν τα αναλύω πολύ πιο πάνω για να αποφύγω την μεγάλη έκταση του σχολίου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Εγώ πάλι πιστεύω πως ακόμα και αν μας κλέβαν όλα τα ευρώ και αναγκαζόμασταν να εκτυπώσουμε νόμισμα από την αρχή και να επανακινήσουμε την οικονομία θα ήταν καλύτερα από τη σίγουρη καταστροφή που ακολουθούμε με το μνημόνιο.
  Ας πάρουμε για πλάκα το χειρότερο σενάριο. Υποτίμηση όχι 50% αλλά 80%. Πέρα του οτι είναι τελείως αυθαίρετη μια τέτοια εξέλιξη αλλά και τελείως παραπλανητική ας δεχθούμε οτι πραγματοποιείται.

  Την άλλη μέρα θα γίνουν πανάκριβα όλα τα εισαγόμενα. Αυτόματα όμως δε θα φεύγαν λεφτά στο εξωτερικό. Τα χωράφια μας θα τα χρησιμοποιούσαμε για να τρώει η χώρα και όχι για να γεμίζουν οι χωματερές. Νομίζω οτι μόνο από την εκμετάλλευση της γής δε θα πεινούσαμε τουλάχιστον.

  Τα περισσότερα ρούχα θα γίνονταν πανάκριβα. Δεν πειράζει δε θα μείνουμε γυμνοί. Στη νάουσα όπου μένω οι περισσότερες βιοτεχνίες κλείσανε. Θα ξεκινούσαν πάλι να δουλεύουν με στόχο πλέον την ένδυση των Ελλήνων.
  Ενέργεια ηλεκτρική έχουμε. Δεν πουλάμε ΔΕΗ εννοείται και τέτοιες βλακείες. Το ίδιο συμβαίνει και με τις επικοινωνίες.

  Φυσικά με τέτοια υποτίμηση πουλάμε στο εξωτερικό σαν τρελοί ενώ και η χώρα γίνεται ένας καταπληκτικός φθηνός προορισμός. Από εκεί και πέρα θα δημιουργηθούν άπειρες θέσεις εργασίας δε θα υπάρχει ανεργία και όλοι θα έχουν δουλειά.
  Εννοείται σαν συνειδητοποιημένοι πολίτες γκρεμίζουμε μόνοι μας τη διαφθορά και δεν αφήνουμε πολιτικούς και διαπλεκόμενους λεηλατούν τη χώρα.

  Μέσα σε 1 με 2 δύσκολα χρόνια ομολογουμένως θα έχουμε πολύ μεγάλη ανάπτυξη η οικονομία μας θα ανακάμψει και το νόμισμά μας θα ισχυροποιηθεί έτσι ώστε να μπορούμε να αγοράσουμε και κανα Playstation.

  ΥΓ. ορισμένα ζητήματα δεν τα αναλύω πολύ πιο πάνω για να αποφύγω την μεγάλη έκταση του σχολίου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. r. Tony είπε...

  Χρειαζόμαστε αριθμούς γιατί καίνε.
  Μήπως μπορείτε να μας πείτε το όραμά σας πως θα εξελιχθεί η κατάσταση της ανεργίας και ανάπτυξης σε σενάριο δραχμής εν συγκρίσει με το ευρώ όπως κατά την γνώμη σας θα εξελιχθεί η κατάσταση. Πιστεύω ότι και ελπίζω να κάνω λάθος ότι θα τα βρούνε σύντομα η ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Και το νέο δάνειο έρχεται ολοταχώς. Μας παρακαλάνε! Η ελεγχόμενη χρεοκοπία της Μέρκελ καθυστερεί για 2-3 χρόνια για να δούνε τι θα κάνουν με το Ευρώ και ίσως μια πιο στενή πολιτική ένωση στην Ευρώπη. Για να γίνει αυτό οι χώρες PIGGS πρέπει να τα δώσουν όλα για να μην υπάρχει εθνικιστική αντίσταση στην ενωμένη Ευρώπη. Υπακοή στις Βρυξέλες απόλυτη.
  9 Ιουνίου 2011 2:47 μ.μ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. 9 Ιουνίου 2011 3:30 μ.μ.
  Mr. Tony είπε...

  Ο κ. Καζάκης λέει ότι χρειάζεται περίπου 1 έτος προετοιμασία για το Ευρώ. Δεδομένου ότι ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ (και στοιχηματίζω) να χρεοκοπήσουμε εφέτος , θα μας καπελώσουνε άλλα 100 δις για να προσέχαμε. Δηλαδή το συντομότερο για το σενάριο δραχμής είναι το 2012. Δεδομένου ότι το χρέος θα είναι μισό τρις, η Ευρώπη δεν θα καθίσει με σταυρωμένα χέρια να βλέπει σαν τον Δημήτρη να κάνουν χαλάστρα στην πιάτσα. Eχουν και έμπρακτη εμπειρία eiw to πώς να χειρίζονται καταστάσεις, θα έχουν βάλει λίγο λάδι στην πληγή για να κρατήσουν την αγελάδα ζωντανή, να την αρμέγουν στο βαθύ μέλλον. Όλοι ξέρουμε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει η κατάσταση με τούτους και δραχμή δεν ξαναβλέπουμε με τους ίδιους, δεν βλέπω φως για αρκετά χρόνια πριν ο κόσμος για κίνημα δραχμής ενισχυθεί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Καζάκη είσαι ο μόνος ανθρωπος που εμπιστεύομαι... βγές μπροστά!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Δημητρη έχεις κανένα σχόλιο για τούτο?
  http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.8emata&id=7381

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. @perisian
  Δε ξέρω καν γτ μπαίνω στον κόπο να σου απαντήσω με βάση την ειρωνεία του σχολίου σου.. ορισμένα πράγματα που δε τα καταλαβαίνουμε, τα χλευάζουμε..Είναι γνωστό αυτό..
  Στην ουσία τώρα. Αναφέρεις 80% υποτίμηση, φαντάζομαι να καταλαβαίνεις σε τι ποσοστό θα εκτοξευτεί το δημόσιο χρέος!! Ακόμα, αναφέρεις "Τα χωράφια μας θα τα χρησιμοποιούσαμε για να τρώει η χώρα και όχι για να γεμίζουν οι χωματερές. Νομίζω οτι μόνο από την εκμετάλλευση της γής δε θα πεινούσαμε τουλάχιστον." Μπορείς να μου πεις ποια είναι αυτά τα χωράφια??Μήπως μιλάμε για τους δεκάδες τόνους από ελιές στην Κρήτη και αλλού που πάνε στις χωματερές αφού έχουμε πάρει τις επιδοτήσεις..Χαρακτηριστικά σου αναφέρω ότι ο πρωτογενής τομέας (γεωργία,κτηνοτροφία,αλιεία,δασοκομία) συνεισφέρει στο ΑΕΠ κοντά στο 4%.(μπες είτε στη eurostat είτε εδώ για λεπτομέρειες http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE) Θεωρείς ότι αυτό το 4% είναι αρκετό για να καλύψει τις ανάγκες μας? Εκτός και αν πιστεύεις ότι εν μία νυκτί θα λειτουργήσει το "αόρατο χέρι" της αγοράς και θα αυξηθεί η παραγωγικότητα μας!! Μετά λες "Ενέργεια ηλεκτρική έχουμε". Είσαι απολύτως σίγουρος γι αυτό? Για δες πόσα Kwh εισάγουμε από γειτονικές χώρες. Επίσης αν τώρα το πετρέλαιο σου φαίνεται ακριβό σκέφτηκες πως θα αγοράζεις πετρέλαιο με την υποτιμημένη δραχμή κατά 80%??Κ το πετρέλαιο είναι μία πρώτη ύλη που επηρεάζει τα περισσότερα προϊόντα της οικονομίας. Συμφωνώ απόλυτα στο σημείο που λες ότι "σαν συνειδητοποιημένοι πολίτες γκρεμίζουμε μόνοι μας τη διαφθορά και δεν αφήνουμε πολιτικούς και διαπλεκόμενους λεηλατούν τη χώρα" μόνο που αυτό δεν είναι κάτι που εννοείται όπως λες.. αλλά είναι κάτι που κερδίζεται!!
  Επίσης αναφέρεις "Φυσικά με τέτοια υποτίμηση πουλάμε στο εξωτερικό σαν τρελοί". Και σε ξαναρωτώ μπορείς να μου πεις τι ακριβώς?? Βωξίτη και κρόκο Κοζάνης να φανταστώ..Γιατί οι εξαγωγές είναι συγκεκριμένες.
  Επίσης για τον πανικό και την πολιτική και κοινωνική κρίση που θα ξεσπάσει σε περίπτωση χρεωκοπίας έχεις να πεις κάτι?? Ποιος θα ηγηθεί αυτών των αλλαγών που προτείνεις.. κάποιος με playstation να φανταστώ..
  Κλείνοντας τονίζω αυτό που είπα και στην αρχή. Μία ελλειμματική χώρα δεν πτωχεύει!! Ας αφήσουμε τις εύκολες "λύσεις" και ας κοιτάξουμε να προωθήσουμε τις απαραίτητες αλλαγές-τομές στη χώρα μήπως και δούμε ποτέ φως στο τούνελ.

  Τέλος παραθέτω και το blog μου για όποιον θέλει:
  http://newecothoughts.blogspot.com/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Συγνώμη για την ειρωνεία @Mr47pamak πάντως και συ ειρωνεύεσαι και λες πράματα που και έρχονται σε αντίθεση με πολλούς οικονομολόγους που έχω διαβάσει και στην οικονομική λογική όπως εγώ την καταλαβαίνω.

  Αρχικά ένα μήνυμα από ένα φίλο.

  "Αγαπητέ @Mr47pamak, ως οπαδός του Κεϋνς, συνεπώς βασιζόμενος επί των βασικών νόμων, θα έπρεπε να γνωρίζεις πως ο βασικός νόμος για άσκηση οικονομικής πολιτικής και εθνικής κυριαρχίας είναι η ύπαρξη εθνικού νομίσματος. Επίσης βασικός νόμος είναι ότι ακριβώς μια χώρα με εθνικό νόμισμα ελευθέρως κυμαινόμενο δεν δύναται ουσιαστικά να πτωχεύσει."

  Να συμπληρώσω εγώ πως δε γίνεται μια μέθοδος που χρησιμοποιούν όλες οι χώρες για να αποπληρώσουν τα χρέη τους σε δύσκολες καταστάσεις, δηλαδή το κόψιμο πληθωριστικού χρήματος, να είναι καταστροφή.

  Στην αγροτική παραγωγή μας από τι στιγμή που κάποτε είχαμε θετικό ισοζύγιο μπορούμε να έχουμε και τώρα. Δε ξέρω που μένεις εσύ αλλά οι κάμποι στην Ημαθία μόνο που κάποιος τους βλέπει καταλαβαίνει κανείς πως μπορούν να θρέψουν μισό εκατομμύρια έλληνες.
  Εννοείται θα αλλάξει η αγροτική πολιτική μας και θα αρθούν οι περιορισμοί από την Ευρώπη. Το ίδιο θα γίνει και με την ποσόστωση στο γάλα κρέας κτλ. Μια χαρά μας φτάνουν τα αγροτικά προιοντα, στην Ελλάδα είμαστε όχι στην αφρική.

  Το πετρέλαιο θα είναι σημαντικό πρόβλημα όχι όμως για την τιμή του.
  Για τις εξαγωγές μάλλον εσύ ειρωνεύεσαι έτσι; Πέρα από το γεγονός οτι μόνο ο τουρισμός θα έφτανε να λύσει το πρόβλημα των εξαγωγών μια λίστα με προιόντα είναι η εξής.

  ενδύματα, παπούτσια
  λάδι, βαμβάκι, γιαούρτια,
  κοσμήματα, τυριά, λάδια
  ψάρια, Οινοπνευματώδη, ράβδους από σίδηρο κτλ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. @Mr47pamak

  φιλε, εισαι εντελως εκτός θεματος.
  για να μην εκτιθεσαι, καλο ειναι να μελετας τις αποψεις των αλλων πριν τους απαντησεις.

  για ποιο δημοσιο χρεος μιλας οτι θα εκτοξευθει με την υποτιμηση, οταν βασικη προϋποθεση της πολιτικης που προτεινουμε ειναι η αρνηση πληρωμης των τοκογλυφων?

  για ποιες χωματερες μιλας τη στιγμη που βασικη θεση μας ειναι η εκμεταλλευση επιτελους των πλουτοπαραγωγικων πηγων μας?

  για ποια ελλειμματα και νοικοκυρεματα μιλας τη στιγμη που το πρωτογενες ελλειμμα (αυτο δλδ στο οποιο δεν συνυπολογιζεται η εξυπηρετηση χρεους) ειναι αστειο?

  ειπαμε:
  το εθνικο νομισμα ειναι αναγκαια αλλά οχι ικανη συνθηκη για την εξοδο απ τα σκατα που ειμαστε βουτηγμενοι (που ελεγε και ο αειμνηστος γεν. διευθυντης...)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Χαμόγελα.....http://www.youtube.com/watch?v=XWn035X78es&feature=related

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Αναρτήθηκε από τον/την olympiada στο Ιουνίου 7, 2011

  Αρνητικός στο ενδεχόμενο διεξαγωγής δημοψηφίσματος, που φαίνεται να εξετάζει σοβαρά ο Πρωθυπουργός, εμφανίστηκε ο βουλευτής της ΝΔ Προκόπης Παυλόπουλος στο Κανάλι 1. Ο πρώην υπουργός έκανε λόγο για έλλειψη πολιτικής σοβαρότητας λέγοντας χαρακτηριστικά «Ελπίζω ο Παπανδρέου να μην σκέφτεται σοβαρά να κάνει δημοψήφισμα με ερώτημα παραμονή ή έξοδο από το ευρώ». Σημείωσε δε ότι το Σύνταγμα δεν προβλέπει την διεξαγωγή δημοψηφίσματος για θέματα που αφορούν τα δημοσιονομικά συνεπώς παραμένει το ερώτημα ποιο θα μπορούσε να είναι το ερώτημα που θα ετίθετο στο δημοψήφισμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Καταρχήν, οφείλω κ γω μία συγνώμη για το ύφος μου απλώς απάντησα εν βρασμό κ γι αυτό κ το ύφος μου.

  Στην ουσία τώρα, στο προηγούμενο σχόλιο μου έκλεισα λέγοντας "ας κοιτάξουμε να προωθήσουμε τις απαραίτητες αλλαγές-τομές στη χώρα μήπως και δούμε ποτέ φως στο τούνελ", συμφωνώ με ορισμένα από αυτά που αναφέρατε (βλ.μήνυμα perisian) απλώς η γνώμη μου είναι ότι η πτώχευση κουβαλάει μαζί της περισσότερα μειονεκτήματα από όσα πλεονεκτήματα προσφέρει. Όταν στο σχόλιο μου μιλάω για αλλαγές τομές αναφέρομαι στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην "εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών μας πηγών" όπως λέει και ο Toni V. Από τι στιγμή που τόσα χρόνια με τις επιδοτήσεις της ΕΕ δεν καταφέραμε να τονώσουμε την γεωργία μας, αφού απλώς κατασπαταλήθηκαν τα χρήματα, τι σας κάνει κ πιστεύετε ότι εν μία νυκτί θα αλλάξει η οικονομία μας??μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Κ αν λέμε ότι μπορεί να αλλάξει,που συμφωνώ ότι μπορεί να αλλάξει (εξάλλου είναι επιτακτική ανάγκη), γιατί να μην γίνει αυτή η μετάβαση στα πλαίσια της ΕΕ? Την τακτική του υποτιμημένου νομίσματος που αυξάνει τις εξαγωγές την ακολουθεί η Κίνα. Η Κίνα όμως διαθέτει μία εντελώς διαφορετική οικονομία εξάγοντας πληθώρα προϊόντων και έχει μεγαλύτερη παραγωγική δυνατότητα από εμάς. Γι'αυτό σας ανέφερα κ ποιες είναι οι εξαγωγές μας.

  @Toni Venieri αναφέρθηκες στο πρωτογενές έλλειμμα ως "αστείο". Από αυτό και μόνο καταλαβαίνω ότι δε γνωρίζεις ότι μαζί με όλες τις περικοπές στις δαπάνες που έχουν γίνει και τις μειώσεις μισθών το πρωτογενές μας έλλειμμα εξακολουθεί να είναι κοντά στα 7δισ. ευρώ. Δε νομίζω τα 7δις να είναι αστείο ποσό..! διόρθωσέ με αν κάνω λάθος.

  Τέλος, για το ζήτημα της άρνησης του χρέους θα μπορούσα να σου γράψω καμία 10αριά σελίδες τουλάχιστον και να μου απαντήσεις άλλες τόσες. Πιστεύω είναι προτιμότερο να συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε! :) Το μόνο που θα αναφέρω είναι ότι από τις τελευταίες χώρες που αρνήθηκαν το χρέος τους (προσοχή! δε το διέγραψαν αρνήθηκαν να το πληρώσουν, εξακολουθούν να χρωστούν δηλαδή) είναι η Ζιμπάμπουε. Δε νομίζω κανείς μας να θέλει να γίνουμε σαν τη Ζιμπάμπουε.. (ξέρω ότι είναι υπερβολικό το παράδειγμα μην με κατηγορήσετε γι'αυτό)
  Επίσης,(@Toni) δε θεωρώ ότι είμαι εκτός θέματος και ούτε ότι εκτίθεμαι αφού μελέτησα προσεκτικά τις απόψεις σας και πάνω σε αυτές εξέφρασα την αντίθεση μου με επιχειρήματα θέλω να πιστεύω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Ξανά διαβάζοντας το σχόλιο μου θέλω να προσθέσω ότι παρ΄όλο που είμαι αυστηρά ενάντια στην πτώχευση θέλω να τονίσω ότι αυτό δε σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι πρέπει να καθίσουμε και να δεχθούμε αμάσητα ότι μέτρα μας φέρουν απ'την ΕΕ. Απλώς πιστεύω ότι η αντιδράσεις μας δεν πρέπει να έχουν ως στόχο την πτώχευση και την απομόνωση (με όποιους κινδύνους να συνοδεύουν αυτό το κλίμα, βλέπε τους "φιλικούς"μας γείτονες) αλλά πρέπει να στοχεύουμε σε μία αλλαγή πολιτικής στην ΕΕ. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας αλλά είναι και άλλες χώρες με παρόμοια προβλήματα χρέους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Δεν γίνεται να ορθοποδήσουμε με αυτούς. Πάρτο χαμπάρι. Είναι βαλτοί από την Bilderberg και δεν υπηρετούν εμάς.
  Μόνο με στάση πληρωμών έχομε ελπίδα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Να μπώ και εγώ στην κουβέντα σας. Πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα και χαίρομαι που υπάρχουν γνώσεις εδώ μέσα. Η άποψή μου είναι η εξής. Λοιπόν πάμε στη Ε.Ε. και ζητάμε δάνεια δηλ αυτά που παίρνουμε ήδη αλλά ένα μέρος από αυτά να πάει για ανάπτυξη και έργα υποδομής. έτσι θα μειώσουμε ανεργία θα φέρουμε έσοδα στο κράτος και θα έχουμε πρωτογεννή πλεονάσματα. Αν τώρα θέλουν να ακολουθήσουμε την ίδια συνταγή της σχολής Σικάγο Milton Fridman πρέπει να τους χαιρετήσουμε. Να δούμε τί θα πούν οι γερμανικές και γαλλικές τράπεζες όταν χάσουν μερικά δις ευρώ ακόμα. Οπότε σε περίπτωση επιστροφής στη δραχμή διαγράφουμε μέρος του χρέους και οι κύριοι ομολογιούχοι θα πάρουν τα αυξημένα cds.. Αρα οπλίζουμε το όπλο μας.. Είπατε εσείς για πληθωρισμό και ανεργία αλλά εγώ θα ήθελα να σταθώ στην αγροτική παραγωγή. Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι δεν παράγουμε. Γιατί όμως??? Επειδή στα πλαίσια της κοινής αγροτικής πολιτικής και του τελευταίου γύρου GATT δίνονταν επιδοτήσεις ανεξαρτήτως παραγωγής, μόνο με βάση τα στρέματα Αποδεσμευμένη Ενίσχυση..Άρα οι αγρότες όντως δεν παρήγαγαν για να μην υπάρχουν πλεονάσματα στην Ε.Ε.. άρα υπάρχουν ακαλλιέργητα χωράφια προς καλλιέργεια.. Άρα μπορούμε να παράγουμε. Επομένως μπορούμε να παράγουμε και ποιότητα!! Αυτά τώρα μπορούμε να τα εξάγουμε σε νέες αγορές όπως Ρωσία Συρία Αίγυπτο που εισάγουν δικά μας μεσογειακά προϊόντα γιατί τα έχουν ανάγκη να θρέψουν τους λαούς τους.. Όσον αφορά το λάδι απο προσωπική εμπειρία να σας πώ ότι το περισσότερο το εξάγουμε στους ιταλούς χύμα, έπειτα αυτοί το συσκευάζουν και το πουλάνε ώς ιταλικό. Άρα με ένα κρατικό φορέα διοχέτευσης προϊόντων μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά.. Άρα λύσεις υπάρχουν χωράφια υπάρχουν μυαλά έχουμε ζωή έχουμε το μέλλον μας μπροστά είναι.. Εγώ δεν υποθηκεύω το μέλλον μου σε κανεναν όρο κανενός επενδυτή.. Να ζήσω φτωχά αλλά τίμια..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. @Tony συμφωνώ σε αυτό που λες.
  @ΠΣΜ επίσης συμφώνω, εξάλλου και η λύση η οποία προτείνω περιλαμβάνει ευρωομόλογα. Όσο για την αγροτική παραγωγή η νέα ΚΑΠ ξεκινάει από το 2013*. Το μεγάλο πρόβλημα είναι πολιτικό, και η κρίση εκτός από οικονομική είναι και πολιτική(με την έννοια των "όρθόδοξων" οικονομικών ιδεών που έχουν επικρατήσει, γι αυτό εγώ από την πρώτη στιγμή έχω μιλήσει για τις ηθικές και κοινωνικές τις διαστάσεις. (βλ. http://newecothoughts.blogspot.com/2011/03/blog-post.html )

  *Για όποιον θέλει λεπτομέρειες πάνω στην ΚΑΠ εδώ
  http://www.agri.gr/site/nea-arthra/%C2%ABkap-meta-to-2013%C2%BB-i-protasi-tis-epistimonikis-omadas-ergasias-pou-tha-tethei-pros-diabouleisi-stous-koinonikous-etairous.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Ρε παιδιά, τι συζητάτε λύσεις για την οικονομική κρίση, και πώς θα βγούμε απο αυτήν; Λύσεις υπάρχουν πολλές και το σίγουρο είναι ότι δε θα τις βρούμε εμείς, με τα λίγα οικονομικά και πολιτικά που γνωρίζουμε. Αλλού είναι το θέμα. Όπως σωστά είπε ο τονυ, με αυτούς προκοπή δε γίνεται. Είναι βαλτοί και έχουν δόλο.
  Αν διαβάσετε λίγο παγκόσμια ιστορία, θα δείτε τι έγινε/γίνεται σε άλλες χώρες με φυσικό πλούτο όπως η Ελλάδα, κυρίως στην Κεντρική-Λατινική Αμερική. Πχ. Εκουαδόρ, Γουατεμάλα, Παναμάς, Ισλανδία, Ιρακ, Αφγανιστάν κ.α.

  Η συνταγή είναι γνωστή. Χρειάζεσαι:

  Μια (1) χώρα με πλούτο - φυσικό, ορυκτό κ.α.
  Μια (1) διεφθαρμένη κυβέρνηση - αν γίνεται 'δημοκρατική'
  Εναν (1) ευκολόπιστο και αισιόδοξο λαό

  Μετά φτιάχνεις το φαγητό βάζοντας την κυβέρνηση να:
  -καταχρεώσει τη χώρα
  -διαφθείρει και φορτώσει το λαό με δάνεια
  -διαλύσει την παραγωγή της χώρας
  -εξαθλιώσει όσο μπορεί τις δημόσιες υπηρεσίες
  -αυξήσει τις εισαγωγές σε σχέση με τις εξαγωγές
  -αφαιρέσει από τη χώρα το νομισμά της (προαιρετικό)

  Όταν τελειώσεις με τις ετοιμασίες, βάζεις το φαγητό στη φωτιά, ή αλλιώς στην Κρίση Δανεισμού. Εκεί προσθέτεις και λίγο ΔΝΤ για τη γεύση και όχι μόνο.
  Το ΔΝΤ 'αναγκάζει' την κυβέρνηση να πάρει αντιλαϊκά μέτρα και το φαγητό αρχίζει να ψήνεται.
  Η κατάσταση στην οποία επέρχεται η χώρα κάνει τους περισσότερους πολίτες να ντρέπονται γιατί αισθάνονται οι ίδιοι υπεύθυνοι για αυτήν. Επίσης, αλληλοκατηγορούνται και έρχονται σε σύγκρουση. Παράλληλα είναι αποπροσανατολισμένοι, εξαθλιωμένοι και φοβισμένοι. Η εγκληματικότητα ανεβαίνει. Η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό είναι πολύ άσχημη και, πολλές φορές, μπορεί να χειροτερέψει από δηλώσεις των κυβερνώντων και μη. Γενικά, οι ξένοι πιστεύουν ότι όλοι οι πολίτες της χώρας είναι τεμπέληδες, διεφθαρμένοι, ηλίθιοι, ανίκανοι.

  Όταν βεβαιωθείς ότι το φαγητό ψήθηκε καλά, το βγάζεις από τη φωτιά και το σερβίρεις:
  Μια χώρα στο πιάτο, με όλη της τη δημόσια περιουσία υποθηκευμένη ή (ξε)πουλημένη και ένα λαό εξαθλιωμένο και υποδουλωμένο για γαρνιτούρα.

  Οπότε το θέμα μας θα πρέπει να είναι αν και τι θα κάνουμε για να κάψουμε (ή τουλάχιστον να τσουρουφλίσουμε λίγο) το φαγητό ή θα το βλέπουμε να ψήνεται...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. @Mr47pamak
  Με κάθε επιφύλαξη, νομίζω πως το πρωτογενές έλλειμα είναι στα 2δς

  Λες για την άρνηση πληρωμής του χρέους ότι το έκανε τελευταία χώρα η Ζιμπαμπουε. Αυτό δε λέει τίποτα. Οι οικονομολόγοι λένε ότι είναι μία συνηθισμένη πρακτική μεταξύ των κρατών. Το έχει κάνει και ο Ισημερινός. Συγκεκριμένα, ο Ισημερινός έφτιαξε μια επιτροή, την Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου για να ερευνήσει τα χρέη της χώρας, ποια από αυτά είναι νόμιμα και ποια όχι. Κατέληξε σε κάποια πορισματα και κήρυξε σαν απεχθές το παράνομο χρέος. Όταν στην Ελλάδα η βουλευτής Σακοράφα, ζήτησε να δημιουργηθεί Ε.Λ.Ε. αναγκάστηκε να παραιτηθεί από το αξίωμά της. Καταλάβατε? Πρότεινε η βουλευτής ένα τρόπο να ελαφρύνουμε το χρέος και την παραίτησαν. Γιατί ρε ΓΑΠ? Ακόμα και να μην κάνεις διαγραφή του χρεους μπορείς να αρνηθείς να το πληρώσεις. Οι οφειλέτες μπορούν να καταφύγουν στα ελληνικά δικαστήρια αν θέλουν να βρουν το δίκιο τους. Συνήθως αυτό που γίνεται είναι ένα γενναίο κούρεμα. Δειτε εδώ την ομιλία της Σακοράφα στη βουλή: http://exodus.eclubs.gr/info-node/13/2011-3-23 Επίσης εδώ είναι το ντοκιματέρ Deptocracy όπου μιλάνε για Ισημερινό, Αργεντινή κτλ... Όποιος δεν το έχει δει αξίζει.

  Προσωπικά βλέπω την επιστροφή στη δραχμή σαν την μοναδικη λύση. Η λύση που μας δίνουν αυτοί προσφέρει αυξανόμενη εξαθλίωση της ελληνικής κοινωνίας και των υποδομών του κράτους για τα επόμενα 2 χρόνια, χρεοκοπία, ξεπούλημα κάθε κερδοφόρας δημόσιας επιχείρησης και περιουσίας, χρεοκοπία και μόνιμη υποτελεια.

  Η επιστροφή στη δραχμή, μου εγγυάται 2 χρόνια λυτότιτας, 2 χρόνια όμως που η κοινωνία, οι θεσμοί του κράτους και οι υποδομές θα λειτουργούν. Δύο χρόνια που θα λαχταράμε το αύριο γιατί θα είναι καλύτερο από το χτες, δύο χρόνια που μπορούν να είναι γεμάτα αισιοδοξία. Τόσα χρόνια πριν το ευρώ λειτουργούσαμε μια χαρά, τώρα τι έχει αλλάξει? Τώρα έχουμε πιο πολύ συνείδηση. Ωριμάσαμε και είμαστε πιο υποψιασμένοι. Λίγο να ισοσκελίσουμε το ισοζύγιο και θα είμαστε οκ. Η ΔΕΗ ευτύχώς καιει λιγνίτη ακόμα και κάποιο ποσοστό ευτυχώς είναι από ανανεώσιμες πηγές. Όλοι θα κυκλοφορούμε με το ποδήλατο και θα φροντίσει ο καθένας μας να κάνει οικονομία. Και αυτός που πηγαίνει στη δουλειά με το αυτοκίνητο ας πηγαίνει μαζί με τον συνάδελφο για να κάνει οικονομία. Οκ, δε θα μπορούμε να αγοράζουμε το κάθε εισαγώμενο μαραφέτι, δε θα κάνουμε ταξίδια στο εξωτερικό με την ίδια ευκολία που πηγαίναμε στο καλοκαιρινό νησάκι, ίσως να μη μπορούμε να πηγαίνουμε ούτε στο καλοκαιρινό νησάκι αφού οι τιμές θα κρατιούνται υψηλές για τους ξένους. Ποιος τα χρειάζεται όμως όλα αυτά.....αφού θα τρώμε ελληνική ντομάτα και όχι ισπανική και η χωριάτικη σαλάτα θα είναι πιο νόστιμη  Τα πράγματα μπορούν να γίνουν ευκολότερα αν καταφέρουμε να αλλάξουμε λίγο και το lifestyle μας, δηλαδή λιγότερο σπάταλο, πιο οικολογικό, πιο χαλαρό και ξέγνοιαστο και πιο αποστασιοποιημένο από τις επιταγές της σύγχρονης ζωής και μόδας.

  Φίλε μου, από τις δύο επιλογές που μου δίνονται παίρνω τη δεύτερη. Πολύ φοβάμαι ότι και εσύ θα πρέπει να επιλέξεις, αφού η επιστροφή στη δραχμή είναι η μοναδική σοβαρή εναλλακτική του χρυσωμένου χαπιού που θέλουν να μας δώσουν. Λες ότι δε συμφωνείς με τα μέτρα που πάνε να περάσουν. Η στάση σου όμως να κριτικάρεις τη μία και μόνη επιλογή που μπορεί να μας βγάλει από το πάτο του πηγαδιού που θέλουν να μας πετάξουν σίγουρα δε βοηθάει. Όταν πέσουν άλλες επιλογές στο τραπέζι τις συζητάμε, αλλά μέχρι τότε πολύ φοβάμαι ότι δεν έχουμε επιλογές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Ξέχασα να αναφέρω ότι μαζεύονται υπογραφές για τη δημιουργία επιτροπής λογιστικού ελέγχου: http://www.elegr.gr

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. το πρωτογενες ελλειμμα ειναι αστειο.
  υπηρξαν μαλιστα χρονιές που ειχαμε πρωτογενες πλεονασμα.
  παρ ολ αυτα το χρεος αυξανοταν.
  αυτο για να καταλαβουμε τι δουλεμα τρωμε.

  το λινκ ειναι απ τις οικονομικες σελιδες της ελευθεροτυπιας. ουτε απ το taxalia, ουτε απ το tromaktiko, ουτε απ την εκπομπη του χαρδαβελα.

  http://www.enet.gr/?i=news.el.oikonomia&id=281520

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Κύριε Καζάκη, αν γίνουν όλα αυτά που λέτε θα οδηγήσουν σε μεγάλη αποτυχία. Ιδιαίτερα αν οι πολίτες δεν συνειδητοποιήσουν ότι θα είναι ΦΤΩΧΟΙ και ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ.

  Αυτό που παίζεται είναι οι ζωές 400-500.000 ελλήνων που πάσχουν από νεφροπάθειες, ζαχαρώδη διαβήτη, άσθμα κτλ. Αν αυτοί πεθάνουν εξαιτίας της εφαρμογής αυτών που προτείνεται, ο κόσμος θα ζητήσει πίσω το ΔΝΤ-Τρόικα. Αν πεθάνουν εξαιτίας της οικονομική πολιτικής της κυβέρνησης έχετε πιθανότητες επιτυχίας.

  Οι Έλληνες που κατεβαίνουν στο σύνταγμα δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να ξεχάσουν το ιδιωτικό αυτοκίνητο, το κινητό τηλέφωνο, το air-condition, το laptop κτλ. Οι ηλεκτρονικές συσκευές χαλάνε σε 3 χρόνια. Η χώρα δεν παράγει αρκετή ηλεκτρική ενέργεια.
  Τα χωράφια χρειάζονται πετρέλαιο για να σπαρθούν, αν γίνει η πτώχευση πριν τα σπείρουν θα πεθάνουμε στην πείνα, αν γίνει μετά θα τα μαζέψουμε με το ΧΕΡΙ.

  Στην πτώχευση οι λαθρομετανάστες θα κάνουν την έξοδο τους από την Ελλάδα, λεηλατώντας τα σπίτια από ότι μικρό και πολύτιμο υπάρχει, π.χ. το χρυσό που λέτε κ. Καζάκη.

  Τέλος η Αθήνα έχει τεράστιο πρόβλημα ανεφοδιασμού, δεν μπορούν να μεταφερθούν τρόφιμα για την μισή Ελλάδα χωρίς ΧΡΗΜΑΤΑ και ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ.

  Αν η πτώχευση γίνει από ανθρώπους, που δεν συνειδητοποιούν τα παραπάνω και δεν αναλαμβάνουν ευθύνες. Οι πρώτοι επαναστάτες θα έχουν την τύχη των πολιτικών που θα διώξουν.

  Από την άλλη κάτι πρέπει να γίνει γιατί ο ΓΑΠ είναι επικίνδυνος, θέλει ΝΕΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ενώ αυτό δεν προβλέπεται με καμία διαδικασία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΕ ΤΡΟΜΑΖΕΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΧΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΡΧΙΖΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΟ Β
  ,ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΩΠΙΔΕΣ.ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ...ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ....ΝΥΧΤΑ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. Πρόταση δράσης:Διακοπή κάθε είδους πληρωμής προς το δημόσιο τράπεζες ΔΕΚΟ από όλους ξεκινώντας από τις 1 Οκτωβρίου ας πούμε(ημερομηνία τυχαία)

  ΑπάντησηΔιαγραφή