Δευτέρα 29 Ιουλίου 2013

Ολόκληρη η Ελλάδα ανήκει πλέον στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας...

Με μια περιεκτική σε ουσία – για όποιον ξέρει να διαβάζει – και λιτή ανακοίνωση ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ) με έδρα το Λουξεμβούργο εξέδωσε την εξής ανακοίνωση: «Από την 1η Ιουλίου 2013, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ) είναι ο μοναδικός και μόνιμος μηχανισμός για την αντιμετώπιση των νέων αιτήσεων για οικονομική ενίσχυση από τα κράτη μέλη της ευρωζώνης. Από αυτή την ημέρα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) δεν μπορεί πλέον να συμμετάσχει σε νέα προγράμματα χρηματοδότησης, ή να συνάψει νέες συμφωνίες δανείου. Ο Klaus Regling, Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΜΣ και διευθύνων σύμβουλος του EFSF, δήλωσε: «Σήμερα ένα σημαντικό κεφάλαιο του EFSF τελειώνει και όλα τα πιθανά νέα καθήκοντα θα αναληφθούν από το ΕΜΣ, το μόνο ταμείο διάσωσης της νομισματικής ένωσης». Αυτό συμβαίνει σύμφωνα με τη Συμφωνία Πλαίσιο για το ΕΤΧΣ που υπογράφτηκε από τα 17 κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ και το Καταστατικό του EFSF. Το EFSF θα παραμείνει ενεργό στη χρηματοδότηση των εν εξελίξει προγραμμάτων για την Πορτογαλία, την Ιρλανδία και την Ελλάδα.»


Η ανακοίνωση, όπως και το ίδιο το γεγονός ότι όλες οι χρεωστικές απαιτήσεις που προκύπτουν από τις δυο δανειακές συμβάσεις της Ελλάδας με την ευρωζώνη, πέρασαν από 1/7/2013 στον μόνιμο ΕΜΣ, πέρασε στα «ψιλά». Δεν θεώρησε κανένας ότι συνιστά ιδιαίτερου ενδιαφέροντος εξέλιξη. Οι κυβερνώντες δεν έχουν κανένα λόγο να τραβήξουν την προσοχή του κόσμου στην εξέλιξη αυτή. Ούτε η αντιπολίτευση. Κι ο λόγος είναι απλός. Θα πρέπει να πάρουν θέση και να εξηγήσουν πώς είναι δυνατό να νοείται τυπικά ελεύθερο και ανεξάρτητο κράτος υπό την επίσημη κηδεμονία ενός μόνιμου, το ξαναλέμε, μόνιμου οργανισμού διαχείρισης χρεοκοπιών, τον ΕΜΣ.

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΜΣ

Ο ΕΜΣ δεν είναι κάτι απλό. Είναι ένα ίδρυμα ελεγχόμενης χρεοκοπίας με έδρα το Λουξεμβούργο για τις χώρες της ευρωζώνης που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα χρέη τους. Η συνθήκη για τον ΕΜΣ δεν είναι παρά μία συνθήκη χρέους για την προστασία του ευρώ. Το διοικητικό συμβούλιο και ο διευθύνων σύμβουλος έχουν απόλυτη εξουσία έναντι των κρατών μελών που οφείλουν να συμμορφώνονται «άνευ όρων και αμετάκλητα», όπως ορίζεται αυτολεξεί στην Συνθήκη Ίδρυσης του ΕΜΣ. Στην ουσία πρόκειται για το στήσιμο ενός ανεξέλεγκτου οργανισμού με έδρα το Λουξεμβούργο ώστε να μην υπόκειται σε κανέναν έλεγχο και καμία εξουσία, δικαστική, ή άλλης μορφής.

Ας δούμε τι προβλέπει η Συνθήκη Ίδρυσης του ΕΜΣ. Επιγραμματικά με το άρθρο 32 παρ. 2 της Συνθήκης: «Ο ΕΜΣ διαθέτει πλήρη νομική προσωπικότητα· έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα:
α) να αποκτά και να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία,
β) να συμβάλλεται,
γ) να είναι διάδικος και
δ) να συνάπτει συμφωνία και/ή πρωτόκολλα για την έδρα, όποτε είναι αναγκαίο, για την εξασφάλιση της αναγνώρισης και της επιβολής του νομικού καθεστώτος και των προνομίων και ασυλιών του.»

Η παρ. 3 του ίδιου άρθρου αναφέρει: «Ο ΕΜΣ, η ακίνητη περιουσία, οι πόροι του και τα περιουσιακά του στοιχεία, ανεξαρτήτως τοποθεσίας και κατόχου, χαίρουν ασυλίας από οιασδήποτε μορφής δικαστική διαδικασία, εκτός εάν ο ΕΜΣ παραιτηθεί ρητώς από την ασυλία του για τους σκοπούς οιασδήποτε διαδικασίας ή βάσει των όρων οιασδήποτε συμβάσεως, συμπεριλαμβανομένης της τεκμηρίωσης των χρηματοδοτικών του μέσων.»

Η παρ. 4 του ίδιου άρθρου αναφέρει: «Η περιουσία, οι χρηματοδοτικοί πόροι και τα στοιχεία του ενεργητικού του ΕΜΣ, ανεξαρτήτως τοποθεσίας και κατόχου, χαίρουν ασυλίας έναντι έρευνας, επίταξης, δήμευσης, απαλλοτρίωσης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής κατάσχεσης, αφαίρεσης ή δέσμευσης βάσει εκτελεστικών, δικαστικών, διοικητικών ή νομοθετικών μέτρων.»

Οι παρ. 5 & 6 του ίδιου άρθρου αναφέρουν: «Τα αρχεία του ΕΜΣ και όλα τα έγγραφα που ανήκουν στον ΕΜΣ ή βρίσκονται στην κατοχή του είναι απαραβίαστα. Οι χώροι των εγκαταστάσεων του ΕΜΣ είναι απαραβίαστοι.»

Ενώ οι παρ. 8 & 9 του ίδιου άρθρου αναφέρουν: «Στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την άσκηση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στην παρούσα συνθήκη, όλη η περιουσία, οι χρηματοδοτικοί πόροι και τα στοιχεία του ενεργητικού του ΕΜΣ δεν υπόκεινται σε κανέναν περιορισμό, ρύθμιση, έλεγχο και μορατόρια οποιασδήποτε φύσεως. Ο ΕΜΣ απαλλάσσεται από οιαδήποτε υποχρέωση έγκρισης ή αδειοδότησης ως πιστωτικό ίδρυμα, πάροχος επενδυτικών υπηρεσιών ή άλλου είδους επίσημη αδειοδοτημένη, ή ρυθμιζόμενη οντότητα δυνάμει των νομοθεσιών εκάστου μέλους του ΕΜΣ.»

ΕΝΑ ΥΠΕΡΚΡΑΤΟΣ…

Τι σημαίνουν όλα αυτά; Ο ΕΜΣ διαθέτει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα ανάλογη οποιουδήποτε κράτους και ειδικά καθεστωτικά προνόμια που δεν διαθέτει κανένα άλλο κράτος μέλος. Πρόκειται για ένα υπερκράτος που στην πράξη μπορεί να εκποιήσει άλλα κράτη στο όνομα της δανειοδοτικής διευκόλυνσης. Μπορεί ακόμη και να αποκτήσει περιουσία (κινητή και ακίνητη) άλλου κράτους ως δική του κάτω από το καθεστώς των όρων δανειακής διευκόλυνσης που παρέχει. Αυτή την περιουσία μπορεί να την διαχειριστεί όπως θέλει χωρίς κανέναν περιορισμό και υπό καθεστώς πλήρους ασυλίας σε όλα τα κράτη μέλη.

Αυτό πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Οι πληροφορίες λένε ότι ήδη εξετάζεται από τον ΕΜΣ ένα σχέδιο τιτλοποίησης εισπράξεων από μελλοντική αξιοποίηση κρατικών ακινήτων. Το σχέδιο αυτό προωθεί το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). Το σχέδιο έχει ως μίνιμουμ στόχο έσοδα 1 δισ. ευρώ, αλλά θεωρείται ότι δύσκολα θα ξεκινήσει πριν από τον Νοέμβριο.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα εκδοθούν ομόλογα που θα αντανακλούν τα έσοδα από την αξιοποίηση επιλεγμένων ακινήτων τα οποία εν συνεχεία θα πωληθούν σε ενδιαφερόμενους επενδυτές. Υποψήφια προς τιτλοποίηση είναι πολλά από τα 1.000 ακίνητα που, σύμφωνα με το Μνημόνιο, έχουν ή επίκειται να μεταβιβαστούν στο Ταμείο μέσα στο 2013. Τέτοια ακίνητα είναι για παράδειγμα το βασιλικό κτήμα στο Τατόι, η έκταση 500 στρεμμάτων δίπλα στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας, παραθαλάσσιες περιοχές στη Χαλκιδική, αλλά και ομάδες ακινήτων που ανήκουν σε υπουργεία όπως των Αγροτικής Ανάπτυξης και Εθνικής Άμυνας, σε ΟΤΑ, οργανισμούς κ.ά. Το ακριβές μοντέλο θα προέλθει από μελέτη βιωσιμότητας που εκπονεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας ύστερα από συνεννόηση με την κυβέρνηση, και η οποία θα περιγράφει τα πιθανά έσοδα, τη δομή της τιτλοποίησης, τη μορφή που θα πρέπει να έχουν τα πακέτα ακινήτων κ.ο.κ.

Στην πράξη αυτό που θα συμβεί είναι να μεταφερθεί η κυριότητα όλης της ακίνητης περιουσίας του ελληνικού δημοσίου στον ΕΜΣ που θα πρέπει να εγγυηθεί τα τιτλοποιημένα ομόλογα, ή για να αποτελέσουν εγγύηση για τους τίτλους που θα κληθεί να εκδώσει ο ίδιος ο Μηχανισμός για την Ελλάδα. Έτσι, τα ακίνητα θα μετατραπούν σε περιουσιακό στοιχείο του ΕΜΣ και θα διατεθούν σύμφωνα με τις δικές του προτεραιότητες και ανάγκες. Ενώ η τιτλοποίηση εσόδων του ελληνικού δημοσίου αναγκαστικά θα επεκταθεί σε όλες τις πιθανές πηγές, φορολογικές και μη.

ΠΡΟΣ ΝΕΟ «ΚΟΥΡΕΜΑ» ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ…

Ιδίως όταν προς το τέλος του έτους αναγκαστεί η τρόικα να προχωρήσει σε νέο «κούρεμα» του δημόσιου χρέους της Ελλάδας προκειμένου να το εμφανίσει ότι συγκρατείται. Η μέθοδος του κουρέματος θα είναι κατά πάσα πιθανότητα η επαναγορά ελληνικών ομολόγων από τη δευτερογενή αγορά, όπως έγινε και τον περασμένο Νοέμβριο. Για να πληρώσει το ελληνικό δημόσιο αυτή την πιθανή επαναγορά θα χρειαστεί ρευστό και μάλιστα αρκετό μιας και η τρέχουσα τιμή του 10ετούς ελληνικού ομολόγου στη δευτερογενή έχει πλησιάσει το 60% της ονομαστικής του αξίας. Αυτό σημαίνει ότι αν το ελληνικό δημόσιο χρειαστεί να προχωρήσει σε επαναγορά, τότε θα πρέπει να βρει 6 δις ευρώ σε ρευστό για κάθε 10 δις ευρώ ονομαστικής αξίας ελληνικά ομόλογα.

Μην ξεχνάμε ότι η επαναγορά περί των 30 δις ευρώ ονομαστικής αξίας ελληνικών ομολόγων τον περασμένο Νοέμβριο στοίχισε στο ελληνικό δημόσιο 11,7 δις ευρώ, που δανείστηκε από το EFSF. Τώρα θα χρειαστεί να δανειστεί από τον ΕΜΣ. Μόνο που ο συγκεκριμένος Μηχανισμός έχει αναλάβει ήδη και την δανειοδότηση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών στην Κύπρο και την Ισπανία. Στη σειρά συνωστίζονται κι άλλες τράπεζες από την Ελλάδα, την Ιταλία, κοκ. Τα διαθέσιμα του ΕΜΣ που εγγυώνται οι κυβερνήσεις των κρατών μελών εκτιμάται ότι δεν επαρκούν για να σηκώσει ο συγκεκριμένος μηχανισμός τον δανεισμό τόσο των τραπεζών απευθείας, όσο και των κρατών που έχουν ανάγκη χρηματοδότησης. Κατά συνέπεια η τιτλοποίηση εσόδων του κράτους, δημόσιας περιουσίας, αλλά και ιδιωτικής περιουσίας πρώτα και κύρια διαμέσου της φορολογίας, θα αποτελέσει μια αναγκαστική πηγή επιπρόσθετων εγγυήσεων και πόρων για τον ΕΜΣ. Στην πράξη δεν θα υπάρξει τίποτε αξίας στην χώρα που δεν θα υποθηκευτεί, ή δεν θα περάσει στην κυριότητα του Μηχανισμού.  

Μην ξεχνάμε επίσης και το κορυφαίο. Από την στιγμή που εντάσσεται ένα κράτος μέλος υπό την κηδεμονία του ΕΜΣ και δεχτεί τους όρους δανειακής διευκόλυνσης, παραιτείται από κάθε δυνατότητα κατοπινής διαπραγμάτευσης, ή επαναδιαπραγμάτευσης των όρων και των συνθηκών. Μιας και «όλη η περιουσία, οι χρηματοδοτικοί πόροι και τα στοιχεία του ενεργητικού του ΕΜΣ δεν υπόκεινται σε κανέναν περιορισμό, ρύθμιση, έλεγχο και μορατόρια οποιασδήποτε φύσεως», όπως αναφέρει ρητά η παρ. 8 του άρθρου 32. Κι όλα αυτά υπό καθεστώς πλήρους ασυδοσίας μιας και δεν υφίσταται κανενός είδους έλεγχος, εκτός απ’ αυτόν που νομιμοποιεί το ΔΣ του ίδιου του ΕΜΣ. Μπροστά στον ΕΜΣ καταλύονται ακόμη και οι δικαστικές αρχές των κρατών μελών, μιας και από την Συνθήκη δεν έχουν κανενός είδους δικαιοδοσία πάνω του, στην περιουσία του, στους χρηματοδοτικούς πόρους του, στα στοιχεία του ενεργητικού του, στα αρχεία του και στο προσωπικό του.

ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Ένα επιπλέον στοιχείο που φέρνει μαζί ο ΕΜΣ είναι και το γεγονός ότι απ’ εδώ και μπρος θα αναλαμβάνει την χρηματοδότηση ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Η πρόταση είναι παλιά και την στήριξε από τους πρώτους ο κ. Σόρος, αυτός ο μέγας φιλάνθρωπος των αγορών και μέγας ευεργέτης της αριστεράς των καφέ και των δημοσίων σχέσεων. Μετά το θέμα σήκωσε ο μέγας Ολάντ, αλλά και η «μοναδική ελπίδα της Ευρώπης σήμερα,» όπως μας είπαν οι Βαρουφάκης-Γκαλμπρέιθ, ο κ. Τσίπρας. Οι δε σύμβουλοι του κ. Τσίπρα έχουν ξεσκιστεί να το επαναλαμβάνουν.

Ελάτε όμως να δούμε τι σημαίνει κάτι τέτοιο εκτός από τα προφανή. Όταν λέμε τα προφανή, εννοούμε την επιβολή μνημονίου πολιτικής για κάθε νέα δανειακή σύμβαση ανεξάρτητα αν γίνεται για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, ή τον δανεισμό του κράτους. Όπως ακριβώς έκανε το ΕΜΣ με την Κύπρο, όπου ο Μηχανισμός ανέλαβε την ανακεφαλαιοποίηση των χρεοκοπημένων τραπεζών του νησιού με παράλληλη επιβολή ενός άθλιου μνημονίου που εκτός του κουρέματος των καταθέσεων προβλέπει την διευκόλυνση των διαδικασιών πλειστηριασμού των ενυπόθηκων δανείων όταν ο ιδιώτης δανειολήπτης δεν μπορεί να ανταποκριθεί.

Μπορεί να προχωρήσει ο ΕΜΣ σε απευθείας ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ενός κράτους μέλους χωρίς η χώρα και ο λαός της να πάθε τα ίδια με τους Κυπρίους; Όχι. Να πώς απαντά ο ίδιος ο ΕΜΣ στο ερώτημα, θα υπάρξει κάποιο bail-in ή άλλης μορφής συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην περίπτωση απευθείας χρηματοδότησης των τραπεζών;

«Ναι. Άμεση ανακεφαλαιοποίηση από τον ΕΜΣ θα τεθεί μόνον εφόσον τα ιδιωτικά κεφάλαια εμπλακούν πρώτα. Ένα κατάλληλο επίπεδο bail-in θα πρέπει να εφαρμοστεί πρώτα σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες κρατικών ενισχύσεων και την εφαρμογή των αρχών της Οδηγίας για την Αποκατάστασης και Εξυγίανσης της Τράπεζας (BRRD) αμέσως μετά την έναρξη της εποπτείας των τραπεζών από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό των ευρωπαϊκών τραπεζών (SSM). Αυτό το νέο εποπτικό ρόλο προβλέπεται να αναληφθεί από την ΕΚΤ κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2014, μετά από αξιολόγηση του ισολογισμού των τραπεζών που θα εποπτεύονται από τον SSM.»

Αυτό σημαίνει ότι μπορέσει να αναλάβει την χρηματοδότηση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών αν, πρώτα, υπάρξει κατάλληλο σχήμα bail-in και αφ’ ότου λειτουργήσει ο νέος Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός. Τι σημαίνει bail-in; Σημαίνει με εσωτερική χρηματοδότηση, δηλαδή αφού πρώτα φορτωθούν οι καταθέτες και οι μέτοχοι των τραπεζών μέρος των ζημιών. Όπως ακριβώς έγινε στην Κύπρο. Και πότε θα γίνει αυτό; Μετά το δεύτερο εξάμηνο του 2014, όταν ο SSM που έχει αναλάβει να στήσει η ΕΚΤ θα είναι εν λειτουργία. Αυτός ο νέος εποπτικός μηχανισμός θα αποφασίζει ποια τράπεζα είναι «συστημική» και άρα πρέπει να διασωθεί σε βάρος καταθετών και μετόχων, ποια πρέπει να κλείσει ή να συγχωνευθεί με βάση κριτήρια που αφορούν την ενίσχυση της ολιγοπωλιακής σύνθεσης του τραπεζικού καρτέλ στο επίπεδο ολόκληρης της ευρωζώνης. Θα πέφτει λόγος στο κράτος μέλος; Ούτε κατά διάνοια. Θα αποφασίζουν αποκλειστικά οι τραπεζίτες της ΕΚΤ.

Και για να μην έχουμε καμιά αυταπάτη να τι συνεχίζει και λέει ο ίδιος ο ΕΜΣ: «Οι βασικές αρχές της BRRD συμφωνήθηκαν από το Συμβούλιο ECOFIN στις 27 Ιουνίου 2013. Οι εθνικές αρχές θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν bail-in, δηλαδή να διαγράψουν, ή να μετατρέψουν σε ίδια κεφάλαια τις απαιτήσεις των μετόχων και των πιστωτών των αφερέγγυων τραπεζών. Σύμφωνα με το νέο καθεστώς, οι ασφαλισμένες καταθέσεις (κάτω από € 100,000) θα είναι πλήρως προστατευμένες, ενώ οι ανασφάλιστες καταθέσεις (άνω των € 100.000) δεν προστατεύονται, αλλά θα πρέπει να δοθεί προτιμησιακή μεταχείριση για ορισμένες ομάδες των καταθετών. Ένα bail-in που ισοδυναμεί με τουλάχιστον 8% των συνολικών υποχρεώσεων της τράπεζας και ιδίων κεφαλαίων θα πρέπει να αντληθούν κεφάλαια από τον Μηχανισμό. Σε έκτακτες περιστάσεις, μια εθνική αρχή εξυγίανσης μπορεί να ζητήσει χρηματοδότηση από εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης.» 

Τι σημαίνουν όλα αυτά σε απλά ελληνικά; Ότι δεν πρόκειται να γίνει κανενός είδους ανακεφαλαιοποίηση από τον ΕΜΣ αν πρώτα δεν κουρευτούν οι καταθέσεις κατ’ ελάχιστο 8%. Μην σας ξεγελά η δήλωση ότι οι καταθέσεις έως 100 χιλιάδες ευρώ είναι προστατευμένες. Δεν είναι έτσι. Πρώτο, γιατί δεν υπάρχει κανενός είδους πρόβλεψη για την εμπράγματη προστασία των καταθέσεων αυτών, εκτός από νόμους και οδηγίες στα χαρτιά χωρίς αντίκρισμα σε διαθέσιμο ρευστό. Δεύτερο, θυμηθείτε τι έγινε στην Κύπρο. Ναι μεν κουρεύτηκαν κατά 40% οι καταθέσεις άνω των 100 χιλιάδων ευρώ, αλλά η δέσμευση των καταθέσεων και οι περιορισμοί αναλήψεων χτύπησαν όλους τους καταθέτες, νοικοκυριά, ελευθεροεπαγγελματίες και επιχειρήσεις. Το ίδιο θα γίνει και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση εφαρμοστεί «κούρεμα» (bail in) καταθέσεων.

ΜΕΓΑΛΟΜΕΤΟΧΟΙ ΥΠΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Το ίδιο ισχύει και για τους μετόχους των τραπεζών. Έχει ενδιαφέρον εδώ να υπογραμμίσουμε την δήλωση του ΕΜΣ ότι «θα πρέπει να δοθεί προτιμησιακή μεταχείριση για ορισμένες ομάδες των καταθετών.» Μην αυταπατάστε ότι πρόκειται για εκδήλωση ευαισθησίας υπέρ των μικρομετόχων των τραπεζών και των αποταμιευτών. Όχι κάθε άλλο. Η προτιμησιακή μεταχείριση αφορά στους μεγαλοκατεθέτες επενδυτικών λογαριασμών, διαμέσου των οποίων κινούνται κεφάλαια για τοποθετήσεις σε τίτλους της χρηματαγοράς, ή σε κάθε λογής επενδύσεις. Όπως επίσης και υπέρ των μεγαλομετόχων των τραπεζών που σε πολλές περιπτώσεις είναι επενδυτικά κεφάλαια (funds) ή άλλες τράπεζες. Αυτοί που θα υποστούν το bail in είναι οι μικρομέτοχοι και όσα ασφαλιστικά ταμεία, ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ διαθέτουν μετοχές σε τράπεζες.

Τι συνάγουμε απ’ όλα αυτά; Κάτι πολύ απλό. Ο ΕΜΣ θα χρειαστεί στα τέλη του πρώτου εξαμήνου του 2014 να προβεί σε ένα νέο δανειακό πακέτο προς την Ελλάδα. Το πακέτο αυτό θα έχει δυο σκέλη: Αφενός την εκ νέου χρηματοδότηση της «μαύρης τρύπας» του δημόσιου χρέους που δεν μπορεί με κανένα τρόπο να τιθασευτεί. Και αφετέρου, την χρηματοδότηση ενός νέου γύρου ανακεφαλαιοποίησης των ήδη χρεοκοπημένων εγχώριων τραπεζών. Μόνο που αυτή την φορά θα γίνει ταυτόχρονα με «κούρεμα» καταθέσεων και ολοκληρωτικής απαξίωσης των τραπεζικών μετοχών που κατέχουν μικρομέτοχοι, ασφαλιστικά ταμεία και νομικά πρόσωπα.

Αυτός είναι ο σχεδιασμός τους προκειμένου να έχει προλάβει η ΕΚΤ να στήσει τον SSM προκειμένου να προστατέψει τους τραπεζίτες, τις πρακτικές τους, αλλά και τις διαπλοκές τους αναμεταξύ τους και με το δημόσιο ταμείο. Αυτό το νόημα έχει η Τραπεζική Ένωση που προωθεί η ευρωζώνη. Να κρατηθούν μακριά οι καταχρηστικές πρακτικές του ευρωπαϊκού τραπεζικού καρτέλ από τα εθνικά κράτη που ελλοχεύει η δικαιοσύνη και η λογοδοσία σ’ αυτήν. Αν μέχρι σήμερα έχει δοθεί γη και ύδωρ στις τράπεζες δεν είναι τίποτε μπροστά σ’ αυτό που θα συμβεί απ’ εδώ και μπρος. Γι’ αυτό και θέλουν να θωρακίσουν θεσμικά το τραπεζικό καρτέλ μετατρέποντάς το επίσημα σε Τραπεζική Ένωση.

Ποιο αξιοπρεπές κράτος θα δεχόταν έναν τέτοιο μηχανισμό; Ποιο σοβαρό κράτος θα δεχόταν να τεθεί υπό την δικαιοδοσία και την δικαιοπρακτική ικανότητα ενός τέτοιου μηχανισμού, όπως είναι το ΕΜΣ; Μόνο εκείνο το κράτος που θέλει να τεθεί υπό καθεστώς κατοχής και εκποίησης.


Πώς μπορούμε να μιλάμε για εθνική κυριαρχία μετά την υπαγωγή μας σ’ έναν τέτοιο μηχανισμό; Ποιος νοιάζεται; Πάντως όχι η συμπολίτευση και η αντιπολίτευση που αρνούνται και οι δυο να σηκώσουν το θέμα. Κι ο λόγος είναι απλός. Μας τον εξήγησε ο κ. Στουρνάρας στις 17/7/13 όταν απαντούσε στον κ. Τσίπρα: «Μιλάτε για εντολές διεθνών κέντρων. Ποιος τα πιστεύει αυτά πια; Ποια διεθνή κέντρα; Αυτά που μας έδωσαν τα 240 δισεκατομμύρια; Ποιος ακούει και πιστεύει περί διεθνών κέντρων, κλαμπ κλπ.;» Έτσι είναι. Όταν ξεπουλάς την χώρα ολόκληρη και παραχωρείς την κυριαρχία της σ’ έναν υπερκρατικό οργανισμό σαν τον ΕΣΜ, είναι λογικό να μην πιστεύεις στα διεθνή κέντρα. Βλέπετε πάνω από το κεφάλι του Στουρνάρα και των υπολοίπων επικρέμεται σαν δαμόκλειος σπάθη η επιταγή του άρθρου 120 παρ. 3 του Συντάγματος: «O σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.» 

Δημοσιεύτηκε στο Χωνί, 28/7/2013

33 σχόλια:

 1. http://www.nytimes.com/2013/06/24/opinion/only-syriza-can-save-greece.html?_r=0  Διαβαστε, εαν σας το επιτρεπουν τα αγγλικα σας, το αρθρο του Βαρουφακη/Γκαλμπρειθ στην Νιου Γιορκ Ταιμς να γελασετε λιγακι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Τι θεμα να σηκωσει η αντιπολιτευση; Γελαω. Ο Τσιπρας στις ομιλιες του μιλαει σαν να ειμαστε κυριαρχο κρατος ακομα και μας προτρεπει να τον ψηφισουμε για να μην γινουμε αποικια χρεους, ενω ειμαστε ηδη. Μιλαμε για απατεωνα ολκης. Και οταν θετω τετοια ζητηματα στους συριζαιους, εχουνε μονιμη τη τσιχλα: ,,επιτηδες τα λεει αυτα ο Τσιπρας για να παρει την εξουσια, μετα αμα δεν προκυψει κατι απο τη διαπραγματευση θα μας βγαλει κι απο το Ευρω, αμα χρειαστει,,.
  Και ολα αυτα, γιατι δεν καταλαβαινουν, τι διαβαζουν, αν διαβαζουν. Καταλαβαινουν, αυτο που ευχονται και θελουν να κανει ο Συριζα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πολύ σωστά. Επίσης να θυμάσαι οτι "ο κερατάς το μαθαίνει τελευταίος". Επίσης κάτι ακόμα. Η άμεση συνέπεια αυτής της αθλιας αιτιολογησης είναι οτι ο τσιπρας είναι ψεύτης αλλά για το καλο της ηλιθιας πλειοψηφίας που πρέπει να παραμείνει στο σκοτάδι και απλός παρατηρητής των εξελιξεων πάντα για το δικό του το καλο. Οχι βρε...δεν είναι ακριβώς η τακτική της κατασκευής της συνεννεσης οπως περιγράφεται απο τον γουωλτερ λιτμαν...

   Διαγραφή
 3. επιτελους μακαρι να αναλαβουν την διοικηση μας οι γερμανοι ετσι θα εξαφανιστουν τα διαφορων ειδων λαμογια που κυκλοφορουν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ζήτω η ιδεολογία του μαυραγορίτη...

   Διαγραφή
  2. ειναι προτιμοτερη κυριε καζακη η ιδεολογια του μαυραγοριτη
   παρα των αξυριστων τεμπελχαναδων που ακουνε στο ονομα συνδικαλιστες που εκαψαν την χωρα.
   μεταξυ αυτων και των γερμανων προτιμω τους γερμανους

   Διαγραφή
  3. Καταρχάς μην κρίνετε εξ ιδίων τα αλλότρια. Η εμπειρία μου λέει ότι αυτός που μιλάει για τεμπελχανάδες κοιτά απλά τον εαυτό του στον καθρέφτη και δεν μπορεί ούτε καν να παραδεχτεί πόσο ανεπρόκοπος, άξεστος και αμόρφωτος είναι κι έτσι τα ρίχνει στους άλλους.
   Πάντως να ξέρετε ότι η Ελλάδα έχει φτάσει σ' αυτό το σημείο γιατί την κυβερνά η δική σας ιδεολογία. Η ιδεολογία του μαυραγορίτη, του κατσαπλιά, του δοσίλογου από την εποχή την βαυαροκρατίας. Ήρθε η ώρα επιτέλους να ξεριζώσουμε αυτό το μίασμα από το σώμα της ελληνικής κοινωνίας. Και να είστε σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε ότι κι αν γίνει με όποιον τρόπο κι αν χρειαστεί.

   Διαγραφή
  4. Προς: Ανώνυμος 30 Ιουλίου 2013 - 2:19 μ.μ.

   Δηλ. εσυ αντι του ελληνικου λαμογιου, προτιμας το γερμανικο ή ευρωπαικο λαμογιο. Γιατι αν πιστευεις, οτι ο γερμανοευρωπαιος θα ρθει εδω για να φτιαξει τα πραγματα, εχεις ανεβασει τη λεξη ευρωδουλος σε αλλο επιπεδο.

   Την περιπτωση να μην εχουμε ουτε το ενα, ουτε το αλλο λαμογιο πανω απ το κεφαλι μας, δεν υπαρχει ως επιλογη;

   Φυσικα για σενα και δεν υπαρχει, γιατι θες ενα αφεντικο να σου πεταει κανα κοκκαλο, οπως το χασαποσκυλο που ξαπλωνει εξω απο το κρεωπολειο και περιμενει το χασαπη να πεταξει τα σκουπιδια του, για να φαει.

   Διαγραφή
 4. Δημητρη την κατασταση στην κυπρο πως την βλέπεις. Εδώ οι πολιτικοι κοίμησαν τον κόσμο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Νομίζω ότι ακολουθεί με μαθηματική ακρίβεια τον δρόμο που ανάλυσα κατά τις ομιλίες και τις παρεμβάσεις μου στην Κύπρο. Πρόσφατα ανακοινώθηκε από την τρόικα ότι ούτε η Τράπεζα Κύπρου είναι βιώσιμη, όπως ακριβώς είχα προβλέψει και θα χρειαστεί μπαράζ πληστιαριασμών ακινήτων από οφειλέτες προκειμένου να την κάνουν ελκυστική για ξένους επενδυτές. Το είπα τότε και το ξαναλέω: οι Κύπριοι έχασαν το νησί τους χωρίς να το καταλάβουν. Ενώ η πτώση της οικονομίας του νησιού ήδη υπερβαίνει κατά πολύ το χειρότερο σενάριο. Το πλήγμα με όρους οικονομίας είναι πολύ χειρότερο από εκείνο που δέχθηκε η Κύπρος επί Αττίλα. Και το χειρότερο: η Κύπρος αυτή την φορά δεν έχει τα μέσα, ούτε την ελευθερία που χρειάζεται για να ανακάμψει. Το νησί θα συνεχίσει να βυθίζεται μέχρι να μετατραπεί σε αποικία ευκαιρίας.

   Διαγραφή
 5. Όσοι εθελοτυφλούν και υποστηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ,το κάνουν γιατί δε μπορούν να δουν μια άλλη διέξοδο,αφού εθίστηκαν να αναζητούν διέξοδο μέσα στο υπάρχον πολιτικό σύστημα με τους όρους που λειτουργούσε μέχρι χθες.Μοιάζουν με τον πνιγμένο που πιάνεται από τα μαλλιά του για να σωθεί.Σ'ό,τι αφορά τα μυαλά τους τα έχει"καταργήσει"προ καιρού κι ακόμα ακούνε τον Βαρουφάκη και τους συν αυτώ...Έλεος ,ρε παιδιά!Πόσο ακόμα θα περιμένουμε για να τελειώσουν οι αυταπάτες;Κι ο άλλος που θέλει να φορτωθούμε τα ξενόφερτα "κατοχικά" λαμόγια;Τόσο δειλοί και ανάξιοι είμαστε;Ακόμα δεν καταλάβαμε ότι είναι ελεγχόμενο το παιχνίδι και μας θέλουν παραδομένους κι αδύναμους για να μας χειραγωγούν;Πότε θα πιστέψουμε στις δικές μας δυνάμεις,αν όχι τώρα που χανόμαστε;Και τι άλλο μας έμεινε να χάσουμε τέλος πάντων πέρα από τις αλυσίδες μας,για να σηκωθούμε όρθιοι σαν αληθινοί ΈΛΛΗΝΕΣ;Το Ε.ΠΑ.Μ είναι η μόνη διέξοδος,το μοναδικό φως στο σκοτάδι που ζούμε και νομίζω ότι πρέπει σύντομα να βγει και πάλι στις πλατείες συντεταγμένα με σύνθημα την ενότητα και την ανατροπή από τα κάτω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Μια ερώτηση :ποιά κράτη αποδέχτηκαν να συμφωνήσουν με τέτοιους όρους
  την ίδρυση του ΕΜΣ? εκτώς από την Ελλάδα φυσικά (εφόσον ερωτήθει).
  Ή μήπως εν ονόματι του ευρωπαικου οράματος μεταβαίνουμε ταχέως σε μια μοντέρνα μορφή υποδούλωσης?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τον ΕΜΣ τον ίδρυσαν από κοινού τα 17 κράτη μέλη της ευρωζώνης. Τώρα αν ρωτήθηκαν οι λαοί, ας μην το συζητάμε. Στην Ελλάδα δεν ρωτήθηκε ούτε καν το κοινοβούλιο. Απλά ο Παπαδήμος υπέγραψε κι από τότε έχει λήξει το θέμα για όλες τις δυνάμεις του κοινοβουλίου.

   Διαγραφή
  2. Και οταν εγινε γνωστο, τι υπεγραψε στα μουλωχτα σχεδον ο Παπαδημιος, τι εκαναν τα κομματα της βουλης, που δεν συμετειχαν στη κυβερνηση; Τιποτα. Ανεδειξαν το θεμα; Οχι, βεβαια. Αυτο τα λεει ολα για το κυνοβουλιο. Χ...στηκανε, μονο η κρατικη επιδοτηση να πεφτει.

   Διαγραφή
 7. Ο λόγος σας τεκμηριωμένος, καυστικός, καταλυτικός, καίριος και πάντοτε αληθινός.
  Ωστόσο πέρασαν σχεδόν δυο χρόνια από την τελευταία επίσκεψή σας στην Πάρο και πιστέψτε με είναι πολλά.
  Η μπαρουφολογία δυστυχώς κυριαρχεί καθώς το έλλειμα υπεύθυνης και πραγματιστικής ενημέρωσης ολοένα και ογκούται,με απότέλεσμα τη σύγχυση και την απογοήτευση των πολιτών.
  Καλά θα ήταν να κάνατε μια περιοδεία στα νησιά μας το ερχόμενο φθινόπωρο προκειμένου να ρίξετε λίγο φως στο πηχτό μνημονιακό σκοτάδι που επικρατεί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Κύριε Καζάκη,
  Από όσο έχω καταλάβει η διαφορά της αμερικανικής Fed από την Ευρωπαϊκή ΕΚΤ είναι ότι: Α) η Fed κόβει χρήμα εις αντάλλαγμα κρατικών αμερικάνικων ομολόγων κάτι που η ΕΚΤ απαγορεύεται να το κάνει, απευθείας για τα κράτη αλλά μόνο για τις ιδιωτικές ή κρατικές τράπεζες, εις αντάλλαγμα πάλι κρατικών ομολόγων.
  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα κράτος να μην μπορεί να απολαμβάνει των χαμηλών επιτοκίων της ΕΚΤ αλλά να χρεώνεται τα πανωτόκια των “μεσαζόντων” ιδιωτικών (ή δημόσιων) τραπεζών.
  Β) Η Fed είναι υπεύθυνη και για την εποπτεία όλων των τραπεζών, ώστε όταν μια τράπεζα χρεοκοπεί, αυτή αποφασίζει αν θα την διασώσει ή όχι, και το κόστος το αναλαμβάνει η ίδια, ή και οι μέτοχοι ή και οι καταθέτες της τράπεζας που όμως έχουν ασφάλεια καταθέσεων πολύ μεγαλύτερη (γύρω στα 250.000$) για κάθε έναν, από κάποια διαφορετικά είδη καταθετικών λογαριασμών, που μπορεί να διατηρούν στην τράπεζα.
  Και αυτό το κόστος το αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου η Fed χωρίς να περάσει κανενός είδους χρέος (για τη δουλειά αυτή) στον αμερικάνικο κρατικό προϋπολογισμό.
  Θέλω να σας ρωτήσω:
  1) Κατ΄ αρχην αν ισχύουν αυτά;
  2) Το πρόβλημα πολλών χωρών της Ευρωζώνης (και της δικής μας εν μέρει) ήταν ότι τα κράτη επιβαρύνθηκαν στους προϋπολογισμούς τους τα τραπεζικά χρέη με συνέπεια οι λόγοι χρέους προς ΑΕΠ να κάνουν εκτιναχτούν προς τα πάνω. Υπό αυτό το πρίσμα η ενασχόληση της ΕΚΤ αποκλειστικά με τη διαχείριση (την διάσωση ή όχι των τραπεζών) με δικά της κεφάλαια δεν θα ήταν πρόοδος; (Προφανώς καταλαβαίνω δεν είναι αυτό που πάνε να κάνουνε με τον ESM, αλλά πάνε να μας γελάσουνε πάλι όπως με το ψευτο-κούρεμα)
  3) Πολλοί έχουν προτείνει την δημιουργία μιας 100% δημόσιας τράπεζας πάνω στα πρότυπα της Γερμανικής Kfw, η οποία μπορεί να δανείζεται από την ΕΚΤ με 1% ή 1,5% (μια και το καταστατικό της ΕΚΤ δεν το απαγορεύει) και με ελαφρά μεγαλύτερο επιτόκιο να δανείζει το ελληνικό κράτος, εξοικονομώντας τουλάχιστον 4% σε τόκο (αφού δανειζόμαστε με μέσο όρο τουλάχιστον 5% τώρα), ως ένα προσωρινό μέτρο ελάφρυνσης του χρέους. Τι γνώμη έχετε για αυτό; Ισχύει, θα μπορούσε να γίνει;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 1. Ναι ισχύουν οι διαφορές που επισημαίνεται.
   2. Η διάσωση των τραπεζών της ευρωζώνης είναι ένα σισύφειο κυνηγητό. Δεν μπορεί να γίνει γιατί οι ανάγκες για ρευστότητα και ανακεφαλαιοποιήσεις είναι τεράστιες και κανένας δεν μπορεί να αναλάβει μια τέτοιου είδους χρηματοδοτική επιχείρηση.
   3. Το πρόβλημα με το χρέος δεν είναι το επιτόκιο, αλλά η αναχρηματοδότησή του σε συνθήκες ύφεσης. Δηλαδή δεν μπορείς να πληρώνεις τοκοχρεωλύσια που αυξάνουν το χρέος με εκθετική πρόοδο, όπου ο εκθέτης είναι το μέσο επιτόκιο που επιτυγχάνεις κάθε φορά, την ώρα που η οικονομία σαν σύνολο συρρικνώνεται και παράγει λιγότερο εισόδημα. Ότι κι αν κάνουν από την στιγμή που οι δανειακές ανάγκες θα αυξάνουν διαρκώς από την ίδια την δυναμική του χρέους, είναι σίγουρο ότι ο μηχανισμός χρηματοδότησης θα καταρρεύσει.

   Διαγραφή
 9. Kαι ειναι δηλαδη προτημοτερο κ. Καζακη το κοστος για την ανακεφαλαιοποιηση των τραπεζων να το αναλαμβανουν τα κρατη?(διογκοση δημοσιου χρεους)
  Οσο για την κρατικη δικαιοσυνη και λογοδοσια που την ειδατε στην Ελλαδα?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι η Κύπρος που χρηματοδοτείται από τον ΕΜΣ για τις τράπεζές της είναι σε καλύτερη κατάσταση από την Ελλάδα; Γνωρίζετε ότι την εγγύηση των χρηματοδοτήσεων την παρέχει η ίδια η Ελλάδα τόσο σαν ιδρυτικό μέλος του ΕΜΣ, όσο και ως οφειλέτης; Κι επειδή σήμερα δεν υπάρχει δικαιοσύνη, θα πρέπει να αφήσουμε τους ληστοσυμμορίτες απείραχτους και μάλιστα να τους δώσουμε θεσμική κατοχύρωση μην τυχόν και τους πειράξει ο οποιοσδήποτε στο μέλλον. Μπράβο! Εξαιρετική λογική. Και μετά αναρωτιέται κανείς γιατί πάτωσε η Ελλάδα!

   Διαγραφή
 10. Καλα, μερικοι γουσταρουνε κιολας. Φαντασιωνονται καθολου συνορα, διεθνισμο, Ευρωπη των λαων, που τα θεωρουνε κατι σαν το επομενο βημα για ευρωπαικη ειρηνη και αλλα τετοια μπαρμπουτσαλα. Γι αυτα τα σκουληκια η Ευρωπαικη Ομοσπονδια ειναι η γη της εππαγγελιας. Οποτε, η καταστροφη και η ισοπεδωση μας για την επιτευξη αυτου του στοχου ειναι ασημαντες λεπτομερειες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Οι μασκες θα πεσουν οταν συγκυβερνησουν οι αριστερες μαριονετες του συριζα με τη ΝΔ. Θα συνεχισουν τα ιδια και χειροτερα σε ενα σκηνικο συνεχιζομενης καταρρευσης και εξαθλιωσης. Τοτε ειναι που πιστευω οτι το μεγαλο μερος του κοσμου που εχει "αριστερες" αυταπατες με το συριζα θα ξυπνησει. Ο ελληνικος λαος καποια στιγμη θα εκραγει και αυτο ισως θα γινει επι αριστερης πρωθυπουργιας του τσιπρα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ΚΥΡΙΕ Καζάκη, πριν απο μια πενταετία από την εφημερίδα πετούσα κατευθείαν τα αθλητικά και μετά τα οικονομικά, γιατί θεωρούσα ότι απευθύνονται σε ειδικό κοινό αναγνωστών. Tώρα όμως που οι ειδικοί τα θαλάσσωσαν θεωρώ ότι ο κάθε νοήμων πολίτης έχει δικαίωμα και υποχρέωση να ασχολείται με την οικονομία όπως ακριβώς ασχολείται και με την οικονομία του οικου του. 'Οπως δεν είναι λογικό ένας τεχνίτης να πουλήσει τα εργαλεία του επειδή πεινάνε σήμερα τα παιδιά του ή ένας νοικοκύρης να πουλήσει την κατσίκα για τον ίδιο λόγο, επειδή θα τους λείψει αύριο το γάλα , έτσι και στη χώρα μας με αυτό το ξεπούλημα θα έρθουν χειρότερες μέρες. . Χρειάζονται ειδικές γνώσεις για να το καταλάβουν αυτό οι πολιτικοί μας ; Αν ήταν λογικό αυτό οι ίδιοι θα εκποιούσαν την περιουσία τους.Έτσι θα μας έπειθαν ότι αυτό είναι το σωστό. Αντίθετα εισπράττουν τα μεσιτικά από το ξεπούλημα και αυξάνουν τη δική τους περιουσία. Όταν ακούω να μιλούν για επαναφορά της θανατικής ποινής πέρα από το ότι αγριεύομαι, προσβάλλεται ο πολιτισμός μας , Στην αρχαία ελλάδα δεν υπήρχαν δήμιοι. Αντί για δικαστήρια δικογραφίες και φυλακές όπου εμείς θα τους συντηρούμε, θα προτιμούσα δήμευση της περιουσίας τους κινητής και ακίνητης απέλαση και απαγόρευση της εισόδου στη χώρα όχι της εξόδου που ισχύει σήμερα. Να μην ξαναπατήσουν τα λαμόγια στη χώρα που ξεπούλησαν . (Εξοστρακισμός είναι ο σωστός όρος).Ξέρετε πόσοι φτωχοί έλληνες και ελληνίδες έχουν ισόβια απαγόρευση της εξόδου απ΄τη χώρα για οικονομικούς λόγους;; Και μιας και χρησιμοποίησα τον όρο απέλαση--για να μην παρεξηγηθώ--η χώρα κινδυνεύει περισσότερο από τα ντόπια και ξένα λαμόγια που έρχονται να αγοράσουν κι όχι από τους απελπισμένους, κυνηγημένους λαθρομετανάστες που μαχαιρώνονται ή απελαύνονται

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Πολύ ωραία κ κατατοπιστική η όλη συζήτηση, απλά δεν μπορώ να καταλάβω το εξής : Γιατί όλες οι χώρες που είναι στο ευρώ , θέλουν να βγουν από αυτό, ενώ όσες δεν έιναι κόπτονται να μπουν σ' αυτό; Για παράδειγμα όλες οι πρώην ανατολικές χώρες , η Κίνα μέχρι πριν την κρίση τουλάχιστον έκαναν αγορές συναλλάγματος , ευρώ αντί δολαρίου. Ακόμη και τώρα υπάρχει η τάση των πολιτών εκεί να αγοράζουν ευρώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Διότι άλλο μπαίνω στο ευρώ, άλλο αγοράζω συνάλλαγμα ευρω. Το ευρω σχεδιαστηκε ως ενα πολύ σκληρό νόμισμα (δεν μπορεί να υπάρξει αλλιώς) ώστε να το επιλέγουν πολλές τράπεζες (και χώρες) για τα αποθεματικά τους. Τώρα αν εννοείς χώρες στα όρια της ευροζώνης θα σου θυμήσω το κλίμα υστερίας εδω πριν μπούμε κι εμείς στο ευρώ.

   Γ.Κ

   Διαγραφή
 14. Η απάντηση του Στουρνάρα περί της μη ύπαρξης των εντολών των διεθνών κέντρων, ενώ εκτελεί τις εντολές των κέντρων αυτών δείχνει για τι είδους ανθρώπους μιλάμε. Ας μας πει επίσης ο κ.Στουρνάρας ΕΜΕΙΣ πόσα δώσαμε στους "σωτήρες" μας για να μας σώσουν (και πόσα ακόμα).
  Φυσικά δεν περιμένουμε απάντηση. Γιατί απλά θα είναι ομολογία ενοχής.
  Είναι μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει μια πολιτική πραγματικότητα, στην πολιτική πραγματικότητα αυτή εντάσσεται και το Ε.Π.Α.Μ. (και όχι μόνο).
  Αυτή η πολιτική πραγματικότητα θα είναι πιθανώς η επόμενη δύναμη στο προσκήνιο. Ούτως ή άλλως είναι τελειωμένα τα ψωμιά των κυβερνώντων. Το κακό στην τελική του νίκη επί του καλού, αρχίζει και καταρρέει εκ των έσω. Ήδη συμβαίνει αυτό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. ΚΥΡΙΕ Καζάκη, πριν απο μια πενταετία από την εφημερίδα μου πετούσα κατευθείαν τα αθλητικά και μετά τα οικονομικά, γιατί θεωρούσα ότι απευθύνονται σε ειδικό κοινό αναγνωστών. Να είσαι καλά, που με τον εκλαΐκευμένο και καθαρό λόγο σου αφυπνίζεις τον κάθε πολίτη που σε ακούει. ή διαβάζει τις αναλύσεις σου.Tώρα όμως που οι ειδικοί τα θαλάσσωσαν, θεωρώ ότι ο κάθε νοήμων πολίτης έχει δικαίωμα και υποχρέωση να ασχολείται με την οικονομία της χώρας του, όπως ακριβώς ασχολείται και με την οικονομία του οίκου του. 'Οπως δεν είναι λογικό ένας τεχνίτης να πουλήσει τα εργαλεία του, επειδή πεινάνε σήμερα τα παιδιά του, ή ένας χωρικός νοικοκύρης να πουλήσει την κατσίκα για τον ίδιο λόγο, επειδή σήμερα θα ταίσει τα παιδιά του αλλά θα τους λείψει αύριο το γάλα , έτσι και στη χώρα μας με αυτό το ξεπούλημα θα έρθουν χειρότερες μέρες. . Χρειάζονται ειδικές γνώσεις για να το καταλάβουν αυτό οι πολιτικοί μας ; Αν ήταν λογικό αυτό οι ίδιοι θα εκποιούσαν την περιουσία τους.Έτσι θα μας έπειθαν ότι αυτό είναι το σωστό. Αντίθετα εισπράττουν τα μεσιτικά από το ξεπούλημα και αυξάνουν τη δική τους περιουσία.. Πως να τους τιμωρήσουμε για το έγκλημα αυτό; Όταν ακούω να μιλούν για επαναφορά της θανατικής ποινής πέρα από το ότι αγριεύομαι, θεωρώ ότι προσβάλλεται ο πολιτισμός μας. Στην αρχαία Ελλάδα δεν υπήρχαν δήμιοι. Αντί , λοιπόν, για δικαστήρια, δικογραφίες και φυλακές όπου εμείς θα τους συντηρούμε, θα προτιμούσα δήμευση της περιουσίας τους κινητής και ακίνητης, απέλαση και απαγόρευση της εισόδου στη χώρα, όχι της εξόδου που ισχύει σήμερα. Να μην ξαναπατήσουν τα λαμόγια στη χώρα που ξεπούλησαν . (Εξοστρακισμός είναι ο σωστός όρος).Ξέρετε πόσοι φτωχοί έλληνες και ελληνίδες έχουν ισόβια απαγόρευση της εξόδου απ΄τη χώρα για οικονομικούς λόγους;; Και μιας και χρησιμοποίησα τον όρο απέλαση--για να μην παρεξηγηθώ--η χώρα κινδυνεύει περισσότερο από τα ντόπια και ξένα λαμόγια που έρχονται να αγοράσουν τη γή μας κι όχι από τους απελπισμένους, κυνηγημένους λαθρομετανάστες που μαχαιρώνονται ή απελαύνονται ή μαντρώνονται σα ζώα στα κέντρα κράτησης, που δημιούργησαν τα φασιστοειδή που μας κυβερνούν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Re-blog http://thepartiesover.blogspot.gr/2013/08/blog-post_8335.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Στο 2:00 εμφανίζεται ο υπογράφων την προσχώρηση στον ΕΜΣ. Ποιός είναι; http://youtu.be/9C38r8VF9kk

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σωστη απορια. Ποιο ειναι αυτο το π@π@ρι, που δεν το ξερει ουτε η μανα του, αλλα το εστειλαν και υπεγραψε το θανατο μας, με μια ευκολια λες και υπεγραφε τη πωληση του χωραφιου του;

   Διαγραφή
  2. Ο κύριος που υπέγραψε ως Πρέσβης της Ελλάδας στην Ευρωζώνη την ένταξή μας στο μηχανισμό ΕΜΣ (ESM)

   (Βλέπε: http://www.european-council.europa.eu/home-page/highlights/european-stability-mechanism-treaty-signed?lang=el)

   είναι ο Γεώργιος Παγουλάτος, Στρατηγικός Σχεδιαστής στην Κυβέρνηση Λουκά Παπαδήμου. (Το βιογραφικό του κ. Παγουλάτου: http://www.pagoulatos.eu/βιογραφικό/)

   Μαρία Μιχ. Πολύζου,
   τ. Πολιτευτής Ν. Μαγνησίας
   Twitter: @mmpolyzou
   Facebook: www.facebook.com/mmpolyzou
   (το κείμενο της παραίτησής μου
   από τους ΑΝΕΛ:
   http://wp.me/p2c03r-2ce)

   Διαγραφή
 18. Διάβασα τα ποικίλα σχόλια για την παραπάνω ανάλυση. Απορώ που καποιοι δεν ανατρίχιασανε από αυτά που έρχονται.
  1. Δεν υφίσταται Εθνική Κυριαρχία.
  2. Η οποιαδήποτε εξουσία ποιά έχει ξεφύγει από το ορατό "φασμα" του πολίτη. Οι αποφάσεις πέρνονται κάπου αλλού που δεν γνωρίζουμε και δεν πληροφορούμαστε.
  3. Η "ελεύθερη" διακίνηση κεφαλαίων καθορίζει πια την ύπαρξη ή οχι κρατικών οντοτήτων.
  Το κείμενο του κ. Καζάκη εχει πολύτιμη πληροφορία την οποία διασταύρωσα μέσα από τον διεθνή τύπο.
  Τα ζητήματα που τίθονται πια σε όλους μας είναι απλά και δεν έχουν σχέση με το εφήμερο της διακύμανσης της οικονομικής μας καταστασης. Αφορούν άμμεσα την ύπαρξη μας σαν κυρίαρχο κράτος αλλά και σαν οργανωμένης κοινωνίας. Οι όροι "πατρίδα" και "ξανά-χτίσιμο κοινωνίας", είναι πλέον πολύ επίκαιροι και όχι βέβαια με τον ευτελισμό και την αγραμματοσύνη της Χ.Α. (Κάποιος που ξερει να χτίζει πατρίδα για όλους τους συνανθρώπους του δεν θεωρεί εχθρούς τους δυσμοιρους της γής αλλά ούτε και αυτούς που διεκδικούν τον σεβασμό και την αγάπη για την δικά τους πατρίδα, η πατρίδα είναι η βασική κοιτίδα άσκησης αγάπης αλλά και διαπιστωμένης αυτοδιάθεσης).
  Αυτό λοιπόν που καλούμαστε να διεκδικήσουμε διαβάζοντας το παραπάνω κείμενο του κ. Καζάκη είναι:
  1. Χτίσιμο πατρίδας για όλους τους Ελληνες, με όρους Δικαίου , Φιλοκαλίας.
  2. Ασκηση πραγματικής Δημοκρατίας όπου όλοι μας είμαστε όλοι υπευθυνοι αλλα και οραματιστες (όπως το περιγραφει ο Θουκιδιδης λέγοντας εκείνο το πανέμορφο. " Κρίτον εκλέχθης Πρύτανης...").
  Τα παραπάνω απαιτούν:
  1. Προσωπική άσκηση , διάβασμα και συμμετοχή στην ενεργό ζωή της κοινωνίας έτσι ώστε να ξεπεράσουμε τον πρότερο ατομικισμό.
  2. Συντακτική Εθνοσυνέλλευση και όχι την Αναθεώρηση Συντάγματος που προετοιμάζουν για να παραχωρύσουν ότι απόμεινε στους κατακτητες των Βρυξελλών.

  Μην ξεχναμε , η Παρισινή Κομμούνα έγινε όταν οι Πρώσσοι ητανε έτοιμη να μπούνε στο Παρίσι.

  Εχθρός τους είναι η
  1. Εθνική Συνείδηση βιωμένη μέσα από την δημιουργία ευρυθμων και δίκαιων κοινωνίων.
  2. Η γνώση της συνεχείας της ιστορίας (δεν ζουμε τίποτα παραπάνω απο την συνέχεια της IG-FARBEN).
  3. Το Ελεύθερο Φρόνημα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/I/I_01731/imfname_247811.pdf

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Κύριε Καζάκη, λέγομαι Κυρίτση Μαρία και θα ήθελα να σας θέσω δύο ερωτήματα:
  1) Αν η κυβέρνηση υπογράψει αυτή την απαράδεκτη συμφωνία περί δανεισμού της χώρας από τον ESM (δηλαδή αν κάνει πραξικόπημα αφού του είπαμε ΟΧΙ) και εμείς που αποτελούμε το 61,3% ρίξουμε αυτή τη κυβέρνηση και αποχωρίσουμε από το μόρφωμα που καλείται ευρωζώνη - τραπεζοζώνη τότε υποχρεούμαστε σε εξόφληση των δανείων αυτών;
  2) Αν τελικά δεν πληρώσουμε τον ESM (γιατί δεν έχουμε να πληρώσουμε) και ενεργοποιηθεί μηχανισμός κατασχέσεων της ιδιωτικής δημόσιας περιουσίας όπως το παραλιακό μέτωπο που ανήκει στην παράνομη εταιρία ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε υποχρεούνται να μας επιστρέψουν τις παραλίες μας αφου αποχωρούμε από την ευρωζώνη και την ευρωπαϊκή ένωση;

  ΑπάντησηΔιαγραφή