Δευτέρα 1 Αυγούστου 2011

Πτώχευση και επίσημα
Χαράς ευαγγέλια! Άλλη μια φορά η Ελλάδα σώθηκε! Από ποιους; Από αυτούς που την είχαν σώσει και νω­ρίτερα. Θυμάστε; Με το μνημόνιο που απέτυχε παταγωδώς να συγκρατήσει έστω την κατρακύλα της οικονομίας. Όμως μην ανησυχείτε. Τώρα μας έσω­σαν στ’ αλήθεια. Και μάλιστα οριστικά. Το παραμύθι αυτό το υιοθέτησαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που αντί να καταγγείλουν τη μεθοδευμέ­νη προσπάθεια η Ελλάδα να οδηγηθεί σε επίσημη πτώχευση,ασκούν κριτική για ελλείψεις και αστοχίες στους χει­ρισμούς. Αν τους πιστέψουμε όλους αυτούς, θα πρέπει να δεχτούμε, ού­τε λίγο, ούτε πολύ, ότι η κρίση χρέους της Ελλάδας ξεπεράστηκε!

Η αλήθεια
Ποια είναι η αλήθεια; Η αλήθεια, δυστυχώς, είναι τελείως διαφορετική. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής της 21ης Ιουλίου σημαίνει ότι η Ελλάδα κατεβαίνει επίσημα ένα ακόμη σκαλοπάτι στην άβυσσο της μεθοδευμένης επίσημης πτώχευσης. Με απλά λόγια, οι κορυφές της Ε.Ε. απο­φάσισαν την επίσημη πτώχευση της Ελλάδας. Αυτή είναι η απλή αλήθεια. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να με­θοδεύσουν τον τρόπο της επίσημης πτώχευσης, έτσι ώστε να περιοριστεί ο αντίκτυπος στο τραπεζικό σύστημα και το ευρώ.
Ναι, αλλά δεν είναι κανονική επίση­μη πτώχευση, είναι «επιλεκτική» ή «περιορισμένη» πτώχευση. Κι αυτό δεν εί­ναι το ίδιο πράγμα, μας λένε κυβέρνη­ση και παπαγάλοι. Οι ίδιοι, να θυμίσου­με, που μας έλεγαν ότι με το μνημόνιο και το Μεσοπρόθεσμο αποφύγαμε τη χρεοκοπία. Τώρα μας λένε ότι η μερική χρεοκοπίαείναι καλύτερη από την ολι­κή χρεοκοπία. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι δεν υπάρχει μερική ή ολική χρεοκο­πία, όπως δεν υπάρχει ολίγον έγκυος.
Η χρεοκοπία και η πτώχευση είναι μία, απλώς οι μεθοδεύσεις αλλάζουν προς το συμφέρον των δανειστών.
Μεγάλο... πακέτο
Το «πακέτο στήριξης» που αποφα­σίστηκε αυτή τη φορά αναφέρεται σε 109 δισ. ευρώ ενίσχυση της Ελλάδας και 50 δισ. ευρώ σε αναδιάρθρωση χρέους στη δευτερογενή αγορά με οικιοθελή αποδοχή από ιδιωτικές τράπε­ζες «κουρέματος» της τάξης του 21%. Αυτά είναι που, λίγο ώς πολύ, γνωρίζου­με επίσημα για τη συνολική «βοήθεια». Δεν γνωρίζουμε τίποτε συγκεκριμένο για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα χρονοδιαγράμματα της χρηματοδό­τησης. Ούτε το ποιος θα την καταβάλει, με ποιον τρόπο και σε ποιον.
Για παράδειγμα, στην απόφαση προβλέπεται η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Στήριξης (ΕΤΧΣ), τόσο στην εξαγορά από τη δευτερογενή αγορά ελληνικών ομολόγων όσο και στη χρηματοδότη­ση της Ελλάδας. Πόσα από τα 440 δισ. ευρώ του συνολικού κεφαλαίου του θα χρειαστεί το ΕΤΧΣ να χρησιμοποιή­σει για την Ελλάδα και πόσο γρήγορα θα πρέπει να το κάνει; Γίνεται λόγος για επαναγορές ελληνικών ομολόγων από τη δευτερογενή αγορά αξίας 33 δισ. ευρώ. Πώς θα γίνει αυτό; Με τι κεφάλαια; Από πού; Μήπως από τα 109 δισ. ευρώ, εκ των οποίων εικάζεται ότι ένα ακόμη μεγάλο πακέτο αξίας 35 δισ. ευρώ θα δρομολογηθεί για τις μεγάλες εγχώριες τράπεζες ως ενίσχυση ρευστότητας; Αν είναι αλήθεια αυτά, τότε τι μένει ως άμεση χρηματοδότη­ση των δανειακών αναγκών της Ελλά­δας από το νέο πακέτο;
Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν ξέ­ρει επίσημα. Σύμφωνα με δήλωση ανώτερου αξιωματούχου της Ε.Ε., που συμμετείχε στις διαπραγματεύ­σεις, «δεν συμφωνήθηκαν τα πάντα ως προς τις λεπτομέρειές τους, οπότε δεν μπορούν να εξηγηθούν όλα ακό­μη» («Financial Times », 26/7). Το ίδιο δηλώνουν και οι εκπρόσωποι των αγο­ρών. «Καθώς οι επενδυτές εξετάζουν τις λεπτομέρειες του πακέτου, πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα» δήλωσε ο Μάρτιν βαν Βιέτ της τραπε­ζικής ING στο Άμστερνταμ («The New York Times», 27/7). Σύμφωνα με τον ίδιο, το νέο πακέτο στήριξης «ήταν ένα τεράστιο βήμα για τους Ευρωπαί­ους πολιτικούς, αλλά ήταν ένα πολύ μικρό βήμα για τις αγορές». Το αποτέ­λεσμα ήταν η αντιστροφή του κλίμα­τος στις αγορές, με τα επιτόκια όλων των υπό χρεοκοπία χωρών να καλπά­ζουν ξανά, αλλά και της Ισπανίας και της Ιταλίας να ανεβαίνουν ξανά πάνω από το 6%.
Στο παρασκήνιο
Στην πραγματικότητα, οι λεπτομέ­ρειες διαμορφώνονται στο παρασκήνιο βήμα το βήμα, δοκιμάζοντας τις αγο­ρές και σε μια προσπάθεια να υπάρξει συμφωνία με τις μεγάλες τράπεζες που κατέχουν τον κύριο όγκο του δημόσιου χρέους. Απ’ ό,τι φαίνεται, η συμφωνία που παίζει τον κυρίαρχο ρόλο στο όλο «πακέτο» είναι εκείνη που προετοίμα­σε και πατρονάρισε το Διεθνές Χρημα­τοπιστωτικό Ινστιτούτο, ένα ιδιωτικό διεθνές λόμπι τραπεζών που έχει την έδρα του στην Ουάσιγκτον και αντιπρο­σωπεύει 400 ιδιωτικές τράπεζες πα­γκοσμίως. Βάσει της συμφωνίας αυτής, όπως τουλάχιστον έχει δημοσιοποιη­θεί, θα υπάρξει μια μεταφορά χρέους μέσα από τέσσερις μεθόδους:
1.Με ανταλλαγή ίσης ονομαστικής αξίας ομολόγων με νέους τίτλους διάρκειας 30 ετών.
2.Με προσφορά μετακύλισης ίσης ονομαστικής αξίας ληξιπρόθεσμων ελληνικών ομολόγων στη λήξη τους σε τίτλους διάρκειας 30 ετών.
3.Με ανταλλαγή υποτιμημένων ομο­λόγων με νέους τίτλους διάρκειας 30 ετών.
4.Με ανταλλαγή υποτιμημένων ομο­λόγων διαμέσου ενός μηχανισμού ασφάλισης σε τίτλους 15ετούς διάρ­κειας.
Σύμφωνα με την επίσημη δήλωση του διεθνούς τραπεζικού λόμπι, οι αρ­χές που διέπουν τη συμφωνία είναι οι εξής: «Το κεφάλαιο όλων αυτών των νέων τίτλων θα είναι πλήρως εγγυη­μένο με ομόλογα 30ετούς διάρκει­ας χωρίς κουπόνι και πιστοληπτικής αξιολόγησης ΑΑΑ ή, στην περίπτωση της 2ης μεθόδου, με ασφαλιστική κά­λυψη του κεφαλαίου με δόσεις του 40%. Ωστόσο, ολόκληρο το ρίσκο της εξυπηρέτησης του χρέους των νέων τίτλων παραμένει αποκλειστικά υπό­θεση της Ελλάδας».
Σε απλά ελληνικά, η απόφαση αυτή σημαίνει ότι η εθελοντική ανταλλαγή των παλιών ομολόγων που κατέχουν οι μεγάλες τράπεζες θα γίνει με νέ­ους τίτλους 30ετούς και 15ετούς διάρκειας, που θα εκδώσει άλλη αρχή και όχι η Ελλάδα. Κι αυτό για να τους εγ­γυηθεί πιστοληπτική αξιολόγηση ΑΑΑ. Αυτή η αρχή είναι το ΕΤΧΣ. Τα ομόλο­γα αυτά είναι χωρίς κουπόνι, δηλαδή χωρίς πληρωμή τόκων. Όμως αυτό δεν σημαίνει καθόλου ότι η Ελλάδα δεν θα πληρώνει τόκους με τη μορφή εγγυή­σεων επί του κεφαλαίου και μάλιστα αυξημένους για όλη τη διάρκεια των νέων τίτλων. Εκτός κι αν υποχρεωθεί η Ελλάδα να αγοράσει η ίδια από το ΕΤΧΣ τους τίτλους αυτούς με ρευστό. Πού θα βρεθεί αυτό το ρευστό; Με νέα δά­νεια. Από πού, δεν γνωρίζουμε!
Επαχθής συμφωνία
Η περίφημη λοιπόν συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα αποτελεί μια από τις πιο επαχθείς συμφωνίεςκερδοσκοπι­κής αποζημίωσης των μεγάλων ιδιωτικών τραπεζών.
Πρόκειται κυρίως για αντικατάστα­ση ληξιπρόθεσμων ομολόγων έως το 2014 με νέους πιστωτικούς τίτλους δι­άρκειας 15 και 30 ετών. Οι τράπεζες που θα συμμετάσχουν σ’ αυτήν την αντικατάσταση θα αποδεχτούν τρέχουσα τιμή στο 79% της ονομαστικής αξίας των ομολόγων τους, όταν στη δευτερογενή αγορά αυτή τη στιγμή οι τίτλοι αυτοί κινούνται γύρω στο 50% της ονομαστικής τους αξίας. Αυτά εί­ναι τα φανερά δεδομένα. Με άλλα λό­για, οι τράπεζες αποφάσισαν να συ­νεννοηθούν αποκλειστικά με το ΕΤΧΣ, ερήμην της Ελλάδας, για τον τρόπο που θα εξασφαλιστεί η αποζημίωσή τους τα επόμενα 30 χρόνια, ενώ η Ελ­λάδα απλώς καλείται να πληρώσει τον λογαριασμό.
Επιπλέον, οι νέοι τίτλοι αυτοί θα εί­ναι πλήρως εγγυημένοι. Από ποιον και με τι; Μα προφανώς από την Ελλάδα και με εμπράγματες εγγυήσεις που η ίδια διαθέτει. Τι έχει απομείνει στο ελ­ληνικό Δημόσιο ως εγγύηση για τους νέους τίτλους από τη στιγμή που έχει βγάλει στο σφυρί δημόσια περιουσία και συμμετοχές σε επιχειρήσεις με το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και ιδιωτικοποιήσεων; Τίποτε άλλο εκτός από δυο πράγματα:
-Τα «μεγάλα έργα» του Δημοσίου και οι κρατικές προμήθειες.
-Οι ταμειακές ροές του κρατικού προϋπολογισμού, δηλαδή οι φόροι και τα άλλα τακτικά έσοδα.
Κανείς δεν γνωρίζει επίσημα τι έχει βάλει στο τραπέζι η κυβέρνηση ως εγγύηση αυτής της μετακύλισης χρέους για 15 και 30 χρόνια. Θα τα μάθουμε, αν τα μάθουμε, αφού θα έχουμε υποστεί τις συνέπειες αυτής της μεθόδευσης.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 28 Ιουλίου ανακοινώθηκε συνάντηση, η πρώτη αυτού του είδους, ανάμεσα σε ξένους τραπεζίτες και τον υπουργό Οικονομικών, που θα γίνει κεκλεισμέ­νων των θυρών για να συζητήσουντις εγγυήσεις και τη μεθόδευση ανταλλα­γής των ομολόγων. Οι τράπεζες μάλι­στα και οι ευρωκρατούντες βιάζονται να δοκιμάσουν την τύχη τους εντός του Αυγούστου. Θέλουν να δοκιμάσουν την ανοχή και τις αντοχές των αγορών στη μεθοδευμένη ανταλλαγή ομολόγων και στη μετακύλιση χρέους, υπό καθεστώς πλήρους αδιαφάνειας και συμφωνιών κάτω από το τραπέζι. Κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο, γιατί κανείς δεν γνωρίζει πώς θα αντιδράσουν τα αγελαία ένστι­κτα των επενδυτών στις διεθνείς κεφα­λαιαγορές.
Τι κρύβουν κυβερνώντες, τραπεζίτες και ευρωκρατούντες
Οι κυβερνώντες και επίσημα οι τραπεζίτες, αλ­λά και οι ευρωκρατούντες, προσπαθούν να κα­θησυχάσουν τον απλό κόσμο ότι η «επιλεκτική πτώχευση» δεν είναι ολική πτώχευση. Όμως αυ­τό που δεν απαντούν, είναι το ερώτημα: Υπάρχει καμιά χώρα που να υποβαθμίστηκε σε «επιλεκτι­κή πτώχευση» και να ανένηψε, να ανέκαμψε με κάποιον τρόπο και να γλίτωσε την ολοκληρωτική πτώχευση; Δεν υπάρχει ούτε μία.
Και οι οίκοι αξιολόγησης έχουν ήδη βγάλει τις γνωματεύσεις τους. Η Fitch, ήδη από τις 23/7, έχει δηλώσει ότι τη συγκεκριμένη συμφωνία την εκτιμά ως «restricted default », δηλαδή «περιο­ρισμένη πτώχευση». Η Moody’s εκτίμησε στις 26/7 ότι η πτώχευση της Ελλάδας θεωρείται πλέον αναπόφευκτη μετά τη συμφωνία. Ενώ η Standard & Poor’s αναμένεται στο αμέσως επό­μενο διάστημα να υποβαθμίσει την Ελλάδα στην κατάσταση της «επιλεκτικής πτώχευσης». Αυτό που φαίνεται να περιμένουν όλοι είναι ότι, κατά τη διάρκεια κάποιας από τις συνεχείς ανταλλα­γές ή εξαγορές ομολόγων στη δευτερογενή αγο­ρά, είναι πολύ πιθανόν να πυροδοτηθεί μια μαζι­κή πώληση τίτλων όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και των υπολοίπων χωρών της ευρωζώνης με επιθανάτιο ρόγχο. Συμπεριλαμβανομένης και της Ισπα­νίας και της Ιταλίας.
Σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα δούμε μό­νο την απότομη κατάρρευση της Ελλάδας, αλ­λά και άλλων χωρών. Ορισμένοι παρατηρητές των αγορών θεωρούν ότι αυτό είναι ίσως και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα των αρχιτεκτόνων της συμφωνίας, προκειμένου να ξεφορτωθεί η ευρωζώνη τα βαρίδια της και να επικεντρω­θεί στην Ισπανία και την Ιταλία. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε ο Αύγουστος, που η ίδια η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσουν αυτές οι εθελοντικές ανταλλαγές χρέους, είναι ιδιαίτε­ρα πρόσφορος για τέτοιες κερδοσκοπικές επι­χειρήσεις.
Η θρυαλλίδα
Η επίθεση του Τζορτζ Σόρος στη βρετανική λί­ρα, που ανάγκασε τη Βρετανία να βγει από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών, εκδηλώθηκε τον Αύγουστο του 1992. Η επι­χείρηση βοήθειας στην Ταϊλάνδη, που αποτέλεσε τη θρυαλλίδα της ασιατικής χρηματιστικής κρί­σης, εκδηλώθηκε τον Αύγουστο του 1997. Ενώ η κατάρρευση της τράπεζας Bear Sterns , που πυροδότησε την κρίση δανείων υψηλού ρίσκου (subprime loans), η οποία οδήγησε στη σημερινή παγκόσμια οικονομική ύφεση, ξεκίνησε τον Αύ­γουστο του 2007.
Θα επαληθεύσει το σερί η Ελλάδα; Δεν γνωρί­ζουμε. Αυτό όμως που είναι αδιαμφισβήτητο, εί­ναι ότι με η συμφωνία αυτή καταδικάζει την ελ­ληνική κοινωνία και οικονομία σε μια διαδικασία εσαεί πτώχευσης «τριτοκοσμικού» χαρακτήρα. Στη μακροβιότερη επίσημη πτώχευση που έχει υποστεί στην ιστορία του το ελληνικό κράτος από την εποχή που ιδρύθηκε. Όχι μόνο το λαϊκό νοι­κοκυριό και το κράτος θα πρέπει να εξασφαλίζουν την πληρωμή των δυσβάσταχτων χρεών και να υποστηρίζουν την κερδοσκοπία των τραπεζών με το ελληνικό χρέος για τα επόμενα 30 χρόνια, αλλά ολόκληρη η περιουσία της χώρας έχει ήδη τεθεί στη διάθεση των δανειστών. Πολύ γρήγορα η επιδείνωση όλων των ζωτικών δεικτών της ελ­ληνικής οικονομίας θα αποδείξει ακόμη και στον πιο αφελή ότι η πτώχευση της χώρας έχει ήδη συ­ντελεστεί.
Πακέτο επιδείνωσης και στημένη ενημέρωση
Όσο περισσότερο κατακάθεται ο κουρνιαχτός της στημένης ενημέρωσης, όσο δημοσιοποιούνται θραύσματα πληροφοριών για τις πραγματικές λεπτομέρειες της συμ­φωνίας, τόσο φανερώνεται το μέγεθος του επιπλέον κόστους που καλείται να καταβάλει η Ελλάδα. Σύμφωνα με μια ανάλυση του Reuters Breakingviews (25/7), οι δανειακές ανάγκες της Ελλάδας θα αυξηθούν, αντί να μειωθούν λόγω της συμφωνίας. Η αύξηση αυτή προβλέπεται να είναι γύρω στα 31 δισ. ευρώ, που ισοδυναμεί με 14% του ΑΕΠ της χώρας. Το γεγονός αυτό θα εκτοξεύσει την αναλογία χρέους / ΑΕΠ στο 179% μέσα στον επόμενο χρόνο. Κι αυτό οφείλεται στις αυξημένες δανειακές ανάγκες του ελληνικού Δημοσίου για να υποστηρίξει τις μεθοδεύσεις που προβλέπει η συμφωνία επαναγοράς και μετακύλισης του χρέους.
Τα δεδομένα, λοιπόν, μας λένε ότι το νέο «πακέτο στήριξης» όχι μόνο δεν μετατρέπει το δημόσιο χρέος της Ελλάδας σε βιώσιμο, αλλά επιδεινώνει τους συνολικούς όρους διαχείρισής του. Βασικός στόχος είναι η εξαγορά του απαραίτητου χρόνου για να απεγκλωβιστούν οι μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες από το δημόσιο χρέος της Ελλάδας, αλλά και να αποτραπεί ένα άμεσο «πιστωτικό γεγονός», δηλαδή μια κατάρρευση του εγχώ­ριου τραπεζικού συστήματος λόγω έλλειψης ρευστότητας.
Το διεθνές λόμπι
Στην πραγματικότητα, η απόφαση της τελευταίας Συνόδου εισάγει επίσημα την Ελλάδα σε μια περίοδο επίσημης πτώχευσης διάρκειας τουλάχιστον 30 ετών. Όσο δηλαδή θα διαρκέσει το επίσημο καθεστώς μετακύλι­σης του χρέους για την Ελλάδα, που σχεδι­άζεται από την ευρωζώνη, το διεθνές λόμπι των τραπεζών και το ΔΝΤ. Θα ευοδωθεί αυτό το σχέδιο ή θα πυροδοτήσει μια αλυσιδωτή αντίδραση που θα οδηγήσει την Ελλάδα σε πτώχευση τύπου Αργεντινής; Κανείς δεν γνω­ρίζει. Θα το μάθουμε πολύ σύντομα, εντός του Αυγούστου, αν είμαστε πολύ άτυχοι, ή εντός των επόμενων μηνών που θα ξεδιπλώ­νεται το σύνολο του σχεδίου.
Η αναφορά μας στην Αργεντινή δεν είναι τυχαία, ούτε για εντυπωσιασμό. Η μεθόδευ­ση που έχει επιλεγεί για την Ελλάδα, μοιάζει εξαιρετικά με την αντίστοιχη που επιχειρή­θηκε στην Αργεντινή το 2001. Σύμφωνα με τη μελέτη του ίδιου του ΔΝΤ, το 2004, «The IMF and Argentina (Evaluation Report)», «ένα σημαντικό μάθημα από την κρίση της Αργε­ντινής είναι το γεγονός ότι τεχνικές με βάση την αγορά και εθελοντική χρηματοπιστωτική μηχανική, όπως είναι οι ανταλλαγές χρέους με συναλλαγές σε τρέχουσες αποδόσεις της αγοράς, δεν λειτουργούν κατά τη διάρκεια μιας κρίσης… Εθελοντικές ανταλλαγές χρέ­ους (και επαναγορές χρέους) που γίνονται κατά τη διάρκεια μιας κρίσης μπορούν να πα­ρομοιαστούν με την περίπτωση ενός ιδιώτη ο οποίος, ανίκανος να εξυπηρετήσει ενυπόθη­κα δάνεια που συνάφθηκαν όταν τα επιτόκια ήταν χαμηλά, αποφασίζει να τα αναχρημα­τοδοτήσει με πολύ υψηλότερα επιτόκια με αντάλλαγμα μια προσωρινή ανακούφιση…» (σελ. 90-94).
Τι λέει σε απλά ελληνικά η έκθεση του ΔΝΤ; Ότι μια υπερχρεωμένη χώρα, σε συνθήκες κρίσης, δεν μπορεί να ελπίζει σε εθελοντικές ανταλλαγές ή επαναγορές χρέους, οι οποίες μπορούν να πυροδοτήσουν μια ολοκληρω­τική πτώχευση. Η Αργεντινή κάτω από την καθοδήγηση του ΔΝΤ άρχισε τις εθελοντικές ανταλλαγές χρέους τον Ιούνιο του 2001 με συμφωνίες ανάλογες μ’ αυτήν της Ελλάδας. Με τη δεύτερη, τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου, πυροδότησε την υποβάθμισή της από τους οίκους αξιολόγησης σε «selective default», δηλαδή σε «επιλεκτική πτώχευση». Τον επόμενο μήνα η Αργεντινή επίσημα ανα­κοίνωσε ότι προχωρεί σε αναστολή όλων των πληρωμών της και η οικονομία της μαζί με την κοινωνία της κατέρρευσαν.
Θα γίνει διαφορετικά με την Ελλάδα; Κανείς δεν το γνωρίζει. Αυτό που γνωρίζουμε όλοι με βεβαιότητα είναι ότι η Ελλάδα ακολουθεί έναν παρόμοιο δρόμο με την Αργεντινή.

132 σχόλια:

 1. Οι περισσότεροι έχουμε χρέη στις τράπεζες κι έχουμε ζήσει από πρώτο χέρι ότι είναι άλλο να σου δανείσουν 10.000€ να πληρώσεις σε 3 χρόνια με μεγαλύτερο επιτόκιο και άλλο να σου δανείσουν 20.000 σε 30 χρόνια με μικρότερο επιτόκιο. Ασφαλώς και στη δεύτερη περίπτωση θα πληρώσεις πολύ περισσότερα, αλλά η δεύτερη περίπτωση παλεύεται, ενώ η πρώτη δεν παλεύεται με τίποτα!

  Αυτό το απλό πράγμα έγινε στη Σύνοδο Κορυφής κ. Καζάκη, με σκοπό να αποφύγουν την Ελληνική χρεοκοπία που θα δημιουργούσε πρόβλημα στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική αγορά.

  Όλα τα υπόλοιπα που γράφετε πιο πάνω, εμένα προσωπικά μου ακούγονται "ξύλινα λόγια" ενός αριστερού που ονειρεύεται την Ελλάδα μακριά από την ΕΕ. Δικαίωμά σας, όχι όμως και να μπουρδουκλώνετε τους τεχνικούς όρους της συμφωνίας ισορροπώντας ανάμεσα στην πραγματικότητα και την παραπληροφόρηση...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΛΑΞΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ,
  ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ.

  ΔΕΝ ΘΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ.
  ΤΕΛΟΣ.!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. κ. Θεοδωρε Αθηναιε διαβαστε το blog απο τα πρωτα του σχολια. Θα σας λυθουν πολλες απορίες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. κύριε Θεόδωρε Αθηναίαιε μακάρι να καταρεύσει η παγκόσμια χρηματοπιστωτική αγορά. Ακόμη δεν έχετε συνειδητοποιήσει ότι αυτή ευθύνεται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και καταστροφές του πλανήτη πιθανά μη αναστρέψιμων. Αυτή η αγορά που σαν μόνη αξία έχει το οικονομικό κέρδος και μετρά την ανάπτυξη με τον ρυθμό αύξησης του ακαθάριστου προϊόντος αδιαφορώντας για πιο σημαντικά μεγέθη πραγματικά ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΕΥΣΕΙ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. @mavri galera

  Έχω παρακολουθήσει προσεκτικά τον κ. Καζάκη εδώ και 1-2 μήνες. Επειδή διάβασα στα σχόλια περί "Εθνικής Κυριαρχίας", να σας θυμίσω ότι ο κ. Καζάκης προτείνει να δανειστούμε από ανεξάρτητες πηγές χρηματοδότησης, όπως π.χ. την Ρωσία, παραχωρώντας της δικαίωμα να κάνει "βόλτες" ο στόλος της στο Αιγαίο (βλ. σχετικό video).

  Εμένα η πρόταση του κ. Καζάκη μου ακούγεται η πλέον ΩΜΗ απεμπόλιση κυριαρχικών δικαιωμάτων, απλά σε διαφορετικό στρατόπεδο, που ενδεχομένως προτιμάει ο κ. Καζάκης, την Ρωσία.

  Η όλη κατάσταση μοιάζει με έναν δολοφόνο (τις αγορές) που στο χέρι του κρατάει ένα πιστόλι και απειλεί να μας σκοτώσει. Ο κ. Καζάκης, προτείνει να αυτοπυρποληθούμε με βενζίνη (να χρεοκοπήσουμε), για να μη δώσουμε τη χαρά στον δολοφόνο να μας πυροβολήσει. Αυτό όμως δεν είναι λύση, αλλά αυτοκτονία.

  Τα συμπεράσματα δικά σας.
  Εγώ πάντως έβγαλα τα δικά μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. @Loukas Kamarianos
  Δεν διαφωνώ ότι το δυτικό μοντέλο έχει αποτύχει. Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Όλοι αναγνωρίζουν ότι πρέπει να σχεδιάσουμε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, δεδομένου ότι το παλιό έχει ήδη αποτύχει.

  Άλλο όμως αυτό και άλλο το πρόβλημα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα παραδώσαμε την χώρα σε δύο συμμορίες (ΠΑΣΟΚ και ΝΔ), μαζί με τους συμμορίτες τους (τα εκάστοτε κομματόσκυλα) οι οποίες την κατέστρεψαν. Πρέπει να εκσυγχρονίσουμε τη χώρα, να προσεγγίσουμε την σημερινή σύγχρονη υγιή οργάνωση ενός κράτους και στη συνέχεια να προβληματιστούμε, μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο, για ένα σύγχρονο και δικαιότερο μοντέλο ανάπτυξης που να επενδύει περισσότερο στον άνθρωπο και λιγότερο στο κεφάλαιο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. @ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ

  Η φύση του ελληνικού πολιτικού συστήματος είναι μια παράμετρος του προβλήματος - αλλά δεν είναι η μοναδική. Είναι επίσης αληθές ότι ασύμβατες δομικά οικονομίες, όπως η ελληνική και η γερμανική (δεν ξέρω πολλές ευρωπαϊκές που να μοιάζουν με τη γερμανική), είτε δεν μπορούν να συνυπάρξουν στα πλαίσια ενός ενιαίου νομίσματος, ή θα πρέπει να επιδιώξουν την ίδρυση μιας πανευρωπαϊκής ομοσπονδιακής δομής. Τρίτη λύση δεν βλέπω και δεν υπάρχει και χρόνος.

  Το να πιάνουμε το νήμα από τον Habermas π.χ. και να προσπαθούμε να επιχειρηματολογήσουμε υπέρ μιας "ευρωπαϊκής ιδέας", μπορεί να λειτουργεί όταν υπάρχει χρόνος και τα προβλήματα δεν είναι πιεστικά. Αυτή την ώρα δυστυχώς τίποτε από τα δυο δεν συμβαίνει.
  Επιπρόσθετα δε, δεν δίνεται χρόνος στην Ελλάδα για να αναδιαρθρώσει τις δομές της, μια και δεν της δίνονται οι σχετικοί πόροι (ακόμα κι αν το πολιτικό μας σύστημα εν μια νυκτί έβλεπε το ...φως).

  Ρεαλιστικά μιλώντας, δυστυχώς, η πρόταση του Δ. Καζάκη είναι η μόνη που δίνει προοπτική...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Προς τον κ.Θεόδωρο Αθηναίο.
  Δυστυχώς οι τόκοι, τα τοκοχρεολύσια, κι όλα αυτά τα τερτίπια του τραπεζικού συστήματος δεν υπολογίζονται τόσο απλά με την απλή μέθοδο των τριών που μαθαίνουμε στο δημοτικό. Αλλά βασίζονται σε "άλλα" ανώτερα μαθηματικά και διέπονται από σχέσεις πολυπλοκότερες ώστε να μην μπορεί ο καθένας να καταλάβει την απάτη που διαξέγεται εις βάρος του. Σε συνδυασμό δε και με τις διεθνείς συγκυρίες τα πράγματα αποδεδειγμένα τα δυο τελευταία χρόνια πάνε από το κακό στο χειρότερο. Γιατί όταν δεν παράγεις, όταν δεν έχεις έσοδα, να το πω πιο απλά, αν είσαι άνεργος για παράδειγμα και το μέλλον προμηνύεται αβέβαιο για το αν τα επόμενα χρόνια θα μπορέσεις να βρεις ΚΑΝΟΝΙΚΗ δουλειά, καμία διευκόλυνση δεν είναι αρκετή.
  Αλλά μιας και σας αρέσει να απλουστεύετε τα πράγματα θα σας θέσω την εξής απλή ερώτηση: Σήμερα αμοίβομαι με 1000€ και από αυτά δίνω τα 200€ για ένα δάνειο μου διάρκειας 10 ετών, συν όλα τα άλλα έξοδα μου, και υποθέτουμε ότι τα βγάζω πέρα. Αύριο, συνέπεια μιας γενικευμένης οικονομικής κρίσης, όπως αυτή που περνάμε σήμερα, χάνω τη δουλειά μου. Μπορείτε να μου απαντήσετε ποια θα ήταν η δανειακή διευκόλυνση που θα μπορούσε να με εξυπηρετήσει, πόση μηνιαία δόση και πόση διάρκεια σε έτη, από τη στιγμή που δεν έχω ούτε να φάω; Φιλικά Αργυρώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. κ. Θεόδωρε τα προς παραδειγμα χρηματα απο την οποιδηποτε Ρωσια σιγουρα δεν αποτελουν κανενα δανειο. Σου παρεχω με πληρωνεις ...αυτη ειναι η λογικη ... οχι σου παρεχω με δανιζεις .. σου πουλαω πορτοκαλια με πληρωνεις.. σου πουλαω τουρισμο με πληρωνεις ...αυτη ειναι η λογικη ...στην προταση του κ. καζακη ο δανεισμος ειναι απαγορευμενος δια νομου, δια παντως και δια οποιονδηποτε λογο ...επιμενω (με οσο καλυτερη προθεση μπορω)) να διαβασετε τα αρθρα απο την αρχη ... το δικο μου συμπερασμα ειναι οτι η προταση του κ. καζακη δεν ειναι η αυτοχειρια αλλα προσπαθεια-ασπιδα στην προαποφασισμενη δολοφονια. Δεν προτεινει ο καζακης να χρεοκοπησουμε ...λυση για να αποφυγουμε τις συνεπειες της προαποφασισμενης χρεοκοπιας προτεινει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. @Αργυρώ Καραβά: "τα τοκοχρεολύσια, κι όλα αυτά τα τερτίπια του τραπεζικού συστήματος δεν υπολογίζονται τόσο απλά με την απλή μέθοδο των τριών που μαθαίνουμε στο δημοτικό"

  Σύμφωνοι! Διέπονται όμως από τις ίδιες αρχές. Αυτές ήθελα να αναδείξω στο σχόλιό μου και όχι την ακρίβεια του δεκαδικού.

  Το δικό σας παράδειγμα συνοψίζεται στο ότι "αν στραβώσει κάτι, τότε τι κάνουμε;". Συμφωνώ κι εδώ, γιατί θα σας απαντούσα: "τη βάψαμε". Οι συγκυρίες σήμερα μας ευνοούν, αύριο μάλλον όχι.

  Άριστη λύση κ. Καραβά δεν πιστεύω ότι υπάρχει. Υπάρχει μόνο καλύτερη και χειρότερη. Η χειρότερη δυνατή είναι η χρεοκοπία της Ελλάδας όπως έχει σήμερα. Γιατί η Ελλάδα, ειδικά σήμερα, δεν παράγει τίποτε! Δανειζόμαστε ακόμα και το ψωμί που τρώμε (σιτηρά). Η χρεοκοπία της Αργεντινής θα μοιάζει παράδεισος σε σχέση με τις παραγωγικές δυνατότητες της Ελλάδας.

  Αν αγοράσουμε χρόνο σήμερα, ίσως αύριο (αν στραβώσει κάτι) να έχουμε ξεκινήσει να παράγουμε κάτι, ώστε να εξασφαλίσουμε σε ενδεχόμενη χρεοκοπία να συντηρηθούμε με τα στοιχειώδη. Ίσως αγροτικά προϊόντα, ίσως υδρογονάνθρακες και λοιπά ορυκτά, ίσως ακόμα περισσότερα ώστε να αποφύγουμε ακόμα και την ίδια τη χρεοκοπία.

  Κανένας δεν πρέπει σήμερα να πανηγυρίζει, γιατί δεν καταφέραμε τίποτα περισσότερο από το να αγοράσουμε χρόνο για να γίνουμε καλύτεροι. Το μέλλον θα το προσδιορίσουν οι δυνατότητές μας να αλλάξουμε την Ελλάδα προς τα βελτίω. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει πρώτα να αλλάξουμε μυαλά, να απαλλαχτούμε από τις δικομματικές συμμορίες και τις τοξικές μας συνήθειες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Προς τον κύριο Αθηναίο θεοδ.

  Οταν έρχεστε κύριε και μας λέτε για παραπληροφόρηση θα πρέπει να εντοπίσετε το ή τα σημεία της
  παραπληροφόρησης τα εκθέσετε και να τα υιοθετήσουμε εφόσον είναι σωστά εμείς που έχουμε λίγο μυαλό και έχουμε πλανηθεί από τον Καζάκη.
  Τουναντίον 'ερχεστε εδώ και χρησιμποιείτε μια μεταεμφυλιακή διαλεκτική η οποια στον παρόντα χρόνο είναι άκρως ξεπερασμένη και ξεφτισμένη γιατί τι σημασία έχει σήμερα το κομμουνιστής δεξιός αριστερός κεντρώος χριστιανός ή άθεος όταν η λαίλαπα των τοκογλύφων απειλεί την ίδια μας την υπόσταση.Καμμία μα καμμία.Τι με ενδιαφέρει αν ο Καζάκης είναι κομμουνιστής άθεος ή χριστιανός εσύ Δεξιός και εγώ
  Τροτσκιστής ,ενδιαφέρει όμως τα μέγιστα αυτό που λέει και μια ανατολίτικη σοφή παροιμία
  [ΟΤΑΝ ΒΓΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΧΑΣΟΥΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΕΡΔΟΣ] Ε λοιπόν αυτόν τον δρόμο μας δείχνει ο Καζάκης πέστε μας κύριε είναι λάθος? υποδείξτε μας έναν καλλίτερο δρόμο.
  Πεστε μας είναι δυνατόν ένα κράτος να ξεχρεώνει τα δανεικά με δανεικά και το πολιτικό προσωπικό που μας κατέστρεψε να έρχεται τώρα να μας σώσει? και με ένα και βάλε εκατομμύριο ανέργους με μια αγορά πεθαμένη με καμμιά προοπτική επενδύσεων ντόπιων και ξένων κεφαλαίων ? και γιατί να επενδύσουν εδώ αφού τις επιλογές τους τις έχουν κάνει προ πολλού σε
  Τσεχία Τουρκία Κίνα και όπου αλλού ανακαλύπτουν εξαθλιωμένους λαούς και όπου πλέον ξεκάθαρα φαινεται οτι η κατοχική κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ κατα εκεί το πάει το
  πράμα στην φτωχοποίηση στην Κινεζοποίηση του Ελληνικού λαου με 300 ευρώ τον μήνα πιθανόν και λιγώτερα συνάμα με το ξεπούλημα της χωρας προκειμένου να εκτελέσει το σχέδιο των τοκογλύφων και τότε να μας έλθουν και οι επενδύσεις.Τότε πλέον κύριε θα είναι αργά διότι εκεί που θα τελειώνουν οι βιτρίνες και το λούστρο θαρχίζουν οι φαβέλες .
  Για πέστε μου κύριε μήπως και κάνω λάθος? θα πρέπει και εγώ ο συνταξιούχος να στοιχηθώ με τον Πρετεντέρη τον Αλαφούζο τον Μπόμπολα και τους χιλιαδες παπαγάλους των ΜΜΕ ΠΟΥ Βγάζουν σπυριά όταν ακούνε για έλεγχο διακίνησης κεφαλαιων στη χώρα μας και επιστροφή σε εθνικό νόμισμα.Για πες τε μου σας παρακαλώ.?
  Θα ήθελα σαφείς απαντήσεις απο εσάς και όχι κραυγές ξεπερασμενου υβρεολογίου του τύπου Α ρε παλιοκομμουνιστή!!!.
  και με δεδόμενον ότι δεν είμαι κομμουνιστής που είμαι ωστόσο μέλος του Ε.ΠΑ.Μ όπως και ο Καζάκης,ένα απλό μέλος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. @mavri galera

  Ανεξάρτητα από το ζήτημα συναλλαγής και όχι δανεισμού, που εύστοχα επισημάνατε, "διευκολύνσεις" στο Ρώσικο στόλο προτείνει ο κ. Καζάκης. Αυτό συνεπάγεται την ωμή απεμπόλιση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αυτό ήταν το σχόλιό μου.

  Γράψατε "δεν προτείνει ο κ. Καζάκης να χρεοκοπήσουμε". Ομολογουμένως αυτή η αίσθηση μου δόθηκε όταν προτείνει να "διαγράψουμε το χρέος" και μάλιστα ολόκληρο (ολόκληρο ασφαλώς δεν γίνεται).

  Ευχαριστώ πολύ για την όντως καλή διάθεση ανταλλαγής απόψεων. Τον κ. Καζάκη εξακολουθώ να τον παρακολουθώ, έχει εκτενέστατη παρουσία στο διαδίκτυο. Κάποια στιγμή θα διαβάσω και τα σχόλια που μου επισημάνατε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Προς Θ.Αθηναίο

  "Οι περισσότεροι έχουμε χρέη στις τράπεζες κι έχουμε ζήσει από πρώτο χέρι ότι είναι άλλο να σου δανείσουν 10.000€ να πληρώσεις σε 3 χρόνια με μεγαλύτερο επιτόκιο και άλλο να σου δανείσουν 20.000 σε 30 χρόνια με μικρότερο επιτόκιο."

  Εξηγήστε μου λοιπόν το παρακάτω μαγικό: αφού είναι τόσο επωφελής (για τον δανειολήπτη) η συμφωνία που επιτεύχθηκε, τότε γιατί η Εμπορική, η οποία μόλις ολοκλήρωσε την ανταλλαγή των ομολόγων έγραψε 5 εκατομμύρια ΚΕΡΔΗ εξαιτίας αυτής της ανταλλαγής; Από εδώ:
  http://www.euro2day.gr/news/enterprises/122/articles/650979/Article.aspx

  "Βάσει της παραπάνω διαδικασίας, αναγνώρισε ως ΚΕΡΔΟΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 76,1 εκατ. για τα διαθέσιμα προς πώληση ομόλογα ελληνικού δημοσίου που λήγουν πριν από το 2020, εξαιτίας της επανεκτίμησής τους στο 79% της ονομαστικής αξίας.

  Ο όμιλος κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι η προσφορά του IIF είναι ένδειξη απομείωσης αξίας (που αντιπροσωπεύει 21% ζημία) και για τον λόγο αυτόν μετέφερε ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ διαθέσιμου προς πώληση χαρτοφυλακίου ύψους 71,4 εκατ. που αφορούν σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου λήξεως πριν από το 2020 από την κατάσταση λοιπών εισοδημάτων στην κατάσταση αποτελεσμάτων. "

  76 κέρδη μείον 71 ζημιά = 5 κέρδη.

  Έχω μπερδευτεί. Διαβάζοντας τις καθεστωτικές χουντικές εφημερίδες είχα μείνει με την εντύπωση ότι οι τράπεζες θα γράφανε ζημιά γιατί είναι κατα βάθος καλόκαρδες και ο θριαμβευτής Γιώργος με τη δύναμη της πειθούς του τις κατάφερε να θυσιαστούν προς όφελος του λαού μας.

  Όποιος μου το εξηγήσει περνάει τιμής ένεκεν το πρώτο έτος λογιστικής και χρηματοδοτικής διοίκησης ΑΣΟΕΕ.

  Εκτός πια κι αν μας δουλεύουνε (λέω εγώ τώρα)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Προς κύριο Αθηναίο Θεοδ.

  Αυτό το δεν γίνεται να διαγράψουμε όλο το χρέος γιατί δεν γίνεται? Το ίδιο λέει και ο Τσίπρας.Που είναι γραμμένο?
  Υπάρχει κάποια διεθνής νομοθεσία? όχι φυσικά.
  Άρα είναι αυθαίρετο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Προς κύριο Αθηναίο.
  Από πότε η παραχώρηρση αγκυροβολίων ή άλλες διευκολύνσεις εντός των χωρικών υδάτων ενός κράτους απότελούν ωμή απεμπλόληση κυριαρχικών δικαωμάτων? Αν είναι έτσι τότε θα πρέπει να μας πείτε αν είχαμε ωμή απεμπόλιση κυριαρχικών δικαιωμάτων όταν είχαμε παραχωρήσει αγκυροβόλια στον Σοβιετικό στόλο. Γιατί είστε ο πρώτος που βλέπω να γράφει ( έστω και έμμεσα) ό,τι ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε παραχωρήσει εθνική κυριαρχία στην Σοβιετική ένωση και μάλιστα επί εποχής ψυχρού πολέμου.
  Η συμφωνία που επιτεύχθηκε στη σύνοδο κορυφής δεν είναι τίποτε άλλο παρά αναδιάρθρωση του χρέους απ' την πλευρά του δανειστή με τους όρους που αυτός θέλει και όχι του οφειλέτη γι' αυτό και είναι απεχθής, ζημιογόνα για τη χώρα και μόνο προς όφελος των τραπεζών.
  Το χρέος δεν πρέπει να πηρωθεί όχι γιατί είμαστε μάγκες και το κάνουμε, αλλά γιατί πρώτος ο "πατέρας" των απόψεών σας ο Άνταμ Σμίθ, έχει πει κατά λέξη ό,τι αν ένα κράτος έχει υπέρογκο χρεός ωφείλει να το διαγράφει γιατί το χρέος προέρχεται από μη παραγωγικά αίτια. Δεν εξετάζω το γεγονός οτι είναι παράνομο και τοκογλυφικό.
  Όσο για την έξοδο απ'την Ευρωζώνη δεν θα μπω σε διαλόγους του αν δεν ήμασταν στο ευρώ θα είχαμε πάθει το ένα ή το άλλο. ΑΝ, ΑΝ, ΑΝ,ΑΝ,.... Όλα τα αν είναι εκ του πονηρού. Αν η γιαγιά μου είχε α....α θα ήταν παππούς, όπως λέει και ο λαός. ΓΕΓΟΝΟΣ και μόνο με γεγονότα μιλάω είναι ό,τι από τότε που μπήκαμε στην Ε.Ο.Κ και πολύ περισσότερο στην Ευρωζώνη στενάζει ο τόπος.
  Πραγματικά είναι πολύ προοδευτικό και εύκολο να είναι κάποιος φιλελεύθερος σε βάρος του Μεσαίωνα...
  1 Αυγούστου 2011 3:33 μ.μ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. "... Υπάρχει καμιά χώρα που να υποβαθμίστηκε σε «επιλεκτι­κή πτώχευση» και να ανένηψε, να ανέκαμψε με κάποιον τρόπο και να γλίτωσε την ολοκληρωτική πτώχευση; Δεν υπάρχει ούτε μία."

  Although Credit Default Swaps (CDS) have been around since the 1990s, they were not widely used back in 2003 and so there was no debate about whether the Uruguay debt exchange would trigger a CDS event. However, we note that the rating agencies considered it a default, with S&P downgrading Uruguay to SD (Selective Default) and Fitch downgrading to DDD in 2003. Uruguay inserted a Collective Action Clause (CAC) in the new bonds as well, which many believe would trigger a CDS event because it changes the underlying structure of the debt. CACs began to be used widely in 2003 by EM issuers to foster orderly crisis resolution by allowing a supermajority of bondholders to agree to a debt restructuring that is binding for all. This seeks to minimize the risk of holdouts in a restructuring.

  [...]

  Did It Work For Uruguay And Argentina?

  After its restructuring, the Uruguayan economy rebounded quickly and averaged 8% real GDP growth from 2004-2008. Part of that ironically was that Argentina was rebounding too, boosted by high commodity prices. During that same period, Argentina growth averaged 8.5% and the economy has continued to perform well despite ongoing economic mismanagement and no access to global capital markets. Due to the strong trade and financial ties between the two countries then, the synchronized recessions and recoveries were not unusual. Both countries were simply extremely lucky to be able to bounce back to such high rates of growth quickly, and making moot the point of what type of debt restructuring they used. Still, that brings us back to the view that peripheral euro zone cannot count on EM rates of growth to help debt ratios, and so a Uruguay-type “soft” restructuring would not be a lasting solution for the periphery. We would view it as another stop-gap measure until euro zone banks have strengthened their balance sheets enough to undertake a “hard” restructuring that involves significant principal haircuts. Whether that eventual hard restructuring is “friendly” likely Uruguay or “unfriendly” like Argentina will have a big bearing on how markets react to what we see as the inevitable end-game for Greece.

  http://www.creditwritedowns.com/2011/05/debt-restructuring-uruguay-argentina.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Τι μας λές ρε κυρ Θόδωρε
  Για να γνωρίζετε επ ακριβώς τι σημαίνει αγκυροβόλιο γιατί με αυτά που ακούμε στο τέλος θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Αγκυροβόλιο είναι ένας συγκεκριμένος θαλασσιος χωρος οριζόμενος από γεωγραφικά στίγματα όπου το θαλασσιο βάθος και ο πυθμένας είναι ασφαλής για την πόντιση της αγκυρας των πλοίων.Τα αγκυροβόλια είναι σε χωρικά και σε διεθνή ύδατα.Σε όλα τα κράτη τα αγκυροβόλια εντός των χωρικών υδάτων μπορούν να χρησιμοποιηθουν από ημεδαπά και αλλοδαπά πλοία κατόπιν αδείας από τις αρχές και πάντα επί πληρωμή.Όλες οι μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες HAPPALLOYD NEDLLOYD EXXON BP και ένα σωρο 'αλλες εταιρείες νοικιάζουν αγκυροβόλια στην Σιγκαπούρη το Hong KONG Αυστράλια Ιαπωνία και γενικά παντού όταν αυτό βολεύει τα πλοία τους.Ετσι και στο αγκυροβόλιο του Πειραιά οποιοδήποτε πλοίο με Ελληνική ή ξένη σημαία και για μια ώρα να αγκυροβολήσει πληρώνει στο Ελληνικό δημόσιο.
  Που λοιπόν βλέπετε κύριε την εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων?Ακούτε αυτά που λέτε. ΄Μήπως το κάνετε εκ του πονηρου? Και επιρόσθετα κύριε ο οποίος υποστηρίζετε ότι ακούτε απο τους παπαγάλους ,η συμφωνία ενοικίασης του αγκυροβολίου των Κυθήρων συνοδευόταν απο το εξης εκπληκτικό.Παροχή λιμενικών διευκολύνσεων και επισκευών από τον λιμένα της Σύρου.Ξερετε τι σημαίνει αυτο που δεν μας λένε οι δικοί μας χατζατζάρηδες? Ότι τα πολια θα ψώνιζαν το φαγητό και όλα τα απαραίτητα από την Ελλάδα και΄΄οτι ο δεξαμενισμός και η επισκευή τους θα γινόταν στα ναυπηγεία του Νεωριου Σύρου από Ελληνες εργαζόμενους.Σημειωτέον οτι τα ναυπηγεία αυτά είναι τώρα αγκαλιά με το λουκέτο.Ειναι καλλίτερα έτσι αγαπητέ μου κύριε?
  Συνταξιούχος Πλοίαρχος Ε.Ν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Κυρ Θόδωρε τον Καζάκη τον αμφισβητείς, αμφισβητείς και αυτά που γράφει WALL STREET JOURNAL?
  Διάβασε να μάθεις.Μας γέμισες αμπελοσοφείες,και τα παιδιά εδώ σε πήραν και στα σοβαρά.
  Διάβασε λοιπόν και όταν τα καταλάβεις καλά έλα στο Ε.ΠΑ.Μ σε περιμένουμε.

  http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=80&aid=356764&cid=122

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Λοιπόν θα προσπαθήσω να τα κάνω τα πράγματα πιο κατανοητά και όπως τα καταλαβαίνω δηλαδή.
  Καταρχήν ξεχνάμε πολύ γρήγορα. Βασική γραμμή της κυβέρνησης τον τελευταίο χρόνο ήταν οτι θα πληρώσουμε όλο μας το χρέος στο ακέραιο.
  Μάλιστα τα ΜΜΕ που υποστηρίζουν το μνημόνιο είχαν μια σειρά από άρθρα σχετικού περιεχομένου. Οτι δηλαδή είμαστε μπαταχτσήδες αν δεν πληρώσουμε κτλ. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα άρθρο στο Βήμα που ο τίτλος του έλεγε "Θα πληρώσουμε μέχρι το τελευταίο ευρώ" με επιχειρήματα του τύπου καλά ήταν όταν παίρναμε τα δάνεια αλλά τώρα που ήρθε η ώρα δεν είναι έντιμο να μη πληρώσουμε κτλ. Δείτε τι έπαθε η Αργεντινή που δεν είναι ακόμη στις αγορές κτλ.

  Ποιο δηλαδή ήταν θεωρητικά το σχέδιο της κυβέρνησης.
  Α) Οτι θα πληρώσουμε κανονικά τα χρέη μας τους τόκους κτλ
  Β) οτι χρειαζόμαστε το μνημόνιο Α' προκειμένου να ανασυντάξουμε την οικονομία μας να μας εμπιστευθούν οι αγορές και να αρχίσουμε να δανειζόμαστε από αυτές, αφήνοντας να εννοηθεί πως τότε θα στρώσουν τα πράγματα.

  Από την άλλη υπήρχε η φωνή που έλεγε πως το χρέος δεν εξυπηρετείται και το πιο συνετό που έχει να κάνει η κυβέρνηση είναι να το διαπραγματευτεί. Η κυβέρνηση αυτό το εξέφραζε σα μορφή χρεοκοπίας και το αντιμετώπιζε σαν τη πλήρη καταστροφή.

  Σήμερα τι έχουμε. Χάνουμε για πάντα τη δυνατότητα μας να βγούμε στις αγορές. Αυτό δηλαδή που η κυβέρνηση το θεωρούσε πριν από λίγο καιρό σαν τον υπέρτατο στόχο το απεμπολούμε θεωρώντας πλέον οτι είναι δευτερεύον.
  Έχουμε δηλαδή τα μειονεκτήματα της χρεοκοπίας, αρνητική αξιολόγηση - υψηλά spread δια παντός και μη δυνατότητα αναζήτησης δανείου στις αγορές χωρίς να έχουμε τα αντίστοιχα πλεονεκτήματα μιας αναδιάρθρωσης που είναι ένα βιώσιμο χρέος που μπορούμε να το εξυπηρετήσουμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. @johngarfall: "Θα ήθελα σαφείς απαντήσεις απο εσάς και όχι κραυγές ξεπερασμενου υβρεολογίου του τύπου Α ρε παλιοκομμουνιστή!!!."
  Φοβάμαι το πάθος σας, δεν σας επέτρεψε να διαβάσετε προσεκτικά αυτά που έγραψα. Στο σχόλιό μου έκανα μομφή για τον "ξύλινο λόγο" και όχι για την πολιτική τοποθέτηση. Άλλωστε είναι πολιτική τοποθέτηση να είσαι κομουνιστής και όχι υβρεολόγιο. Χαμηλώστε λοιπόν τους τόνους.

  Το μόνο που ενδιαφέρει, αναφορικά με όσα λέμε, είναι ότι από τη μία το δυτικό μοντέλο ανάπτυξης έχει αποτύχει εδώ και αρκετό καιρό, από την άλλη όμως το σοσιαλιστικό μοντέλο έχει αποτύχει εδώ και περισσότερο (τα γεγονότα είναι γνωστά).

  @johngarfall: "Ε λοιπόν αυτόν τον δρόμο μας δείχνει ο Καζάκης πέστε μας κύριε είναι λάθος? υποδείξτε μας έναν καλλίτερο δρόμο."
  Μα καλά, ρητορική ήταν η ερώτηση; Ο δρόμος της αυτοκτονίας, ασφαλώς και είναι λάθος! Ακόμα και όταν ο δολοφόνος σε σημαδεύει με το πιστόλι στο χέρι, είναι λάθος να αυτοκτονήσεις. Προσπαθείς και ελπίζεις για το καλύτερο! Κερδίζεις χρόνο, προσπαθείς να μειώσεις τις πιθανότητες, ακόμα κι όταν είναι τελείως απίθανο να γλιτώσεις.

  Ήδη ακολουθούμε έναν δρόμο και περιμένω επιτέλους αυτή η απαράδεκτη κυβέρνηση να πράξει, έστω και τα ελάχιστα, στον τομέα του εκσυγχρονισμού του άθλιου ελληνικού κράτους. Διαφορετικά τα πράγματα, αντί για καλύτερα, ίσως γίνουν ακόμα χειρότερα.

  Τα πάντα είναι στο χέρι των Ελλήνων. Αυτές οι άθλιες κυβερνήσεις του δικομματισμού, δεν διορίστηκαν από μόνες τους, εμείς τις ψηφίσαμε. Ας πάρουμε το μέλλον στα χέρια μας. Από εμάς εξαρτάται από εδώ και εμπρός.

  Μπορεί να έχω σοβαρές ενστάσεις για το ΕΠΑΜ, όμως ολέθριο για την Ελλάδα θεωρώ έστω και μία επιπλέον επάνοδο στη κυβέρνηση σε μία από τις δικομματικές συμμορίες. Μακριά από τη πατρίδα μας η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ και από εκεί και πέρα, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο η Ελλάδα αισιοδοξώ πως θα βρει το βηματισμό της.

  @johngarfall: "Όλες οι μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες ... νοικιάζουν αγκυροβόλια ... όταν αυτό βολεύει τα πλοία τους. Ετσι και στο αγκυροβόλιο του Πειραιά οποιοδήποτε πλοίο με Ελληνική ή ξένη σημαία και για μια ώρα να αγκυροβολήσει πληρώνει στο Ελληνικό δημόσιο.
  Που λοιπόν βλέπετε κύριε την εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων?"

  Είναι γνωστές οι παραχωρήσεις που ζητούν οι Ρώσοι εδώ και πολλά χρόνια στο Αιγαίο. Αν όμως ο κ. Καζάκης λέγοντας "η Ρωσία ζητάει τις διευκολύνσεις που είχε ο Σοβιετικός στόλος" εννοεί αυτό που περιγράφετε πιο πάνω, δεν φαντάζομαι να σοβαρολογεί ότι μπορεί να περιμένει σοβαρά ανταλλάγματα σε επίπεδο εναλλακτικής Εθνικής χρηματοδότησης ύψους δις ευρώ.

  @johngarfall: "Τι μας λές ρε κυρ Θόδωρε"
  Ωραίος τρόπος! Πλοίαρχος Ε.Ν είπατε;
  Αυτός ο αγοραίος τρόπος που απευθύνεστε σε εμένα, θεωρείτε ότι τιμάει ποιον; Τον Καζάκη; Το Ε.Ν; Ή εσάς; Μήπως θέλετε να υποδείξετε στους νεότερους ένα παράδειγμα προς μίμηση;

  Το κλείνω εδώ, γιατί φοβάμαι πως χάσατε το μέτρο ...κύριε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. @perisian

  Έχετε απόλυτα δίκιο!
  Με μια λέξη: Η κυβέρνηση απέτυχε στο έργο της.
  Έχασε όλες αυτές τις ευκαιρίες που είχε και έμεινε με την τελευταία πριν την χρεοκοπία.

  Γιατί εδώ κι ένα χρόνο δεν έκανε τίποτε περισσότερο, πέρα από το να μειώσει δραστικά τους μισθούς των χαμηλοσυνταξιούχων και των χαμηλών εισοδημάτων, μαζί με μια σειρά από άδικες φορομπηχτικές επιδρομές. Στράγγιξε την αγορά χωρίς κανένα αποτέλεσμα.

  Αν είχαν γίνει όσα ζητούσε το μνημόνιο να πράξει η κυβέρνηση, θα συμφωνούσα κι εγώ μαζί σας. Ωστόσο εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο:
  ΤΙΠΟΤΕ δεν έγινε στην πάταξη της φοροδιαφυγής.
  ΤΙΠΟΤΕ δεν έγινε στον εκσυγχρονισμό του κράτους.
  ΤΙΠΟΤΕ δεν έγινε στη μείωση της σπατάλης.
  ΤΙΠΟΤΕ δεν έγινε στην απελευθέρωση των αγορών.

  Τίποτε γενικά στην μείωση των εξόδων και την αύξηση των εσόδων, εκτός από το στράγγισμα των παραγωγικών μονάδων της οικονομίας μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Για τον θοδ.Αθηναίο

  Για {το ρε κυρ Θόδωρε} αν είναι αυτό είναι που σε θίγει ωραία σου ζητώ συγγνώμην.

  Αλλά πάλι στα θολά νερά ψαρεύειςΝα μας πεις ποιες είναι οι γνωστές παραχωρήσεις που θέλουν οι Ρώσοι στο Αιγαίο γιατί δεν τις ξέρουμε, Τίποτε περισσότερο η λιγότερο απλά ήταν μια οδηγία στην κυβέρνηση των υποτακτικών της Αθήνας απο τους πέραν του Ατλαντικού φίλους, και στο κάτω κάτω γιατί να μη μπούμε στο γεωπολιτικό παιχνίδι που παίζεται στην περιοχή με γνώμονα το συμφέρον της χώρας μας οπως το κάνει με επιτυχία η Τουρκία.Τι να θυμηθούμε απο δαύτους την Χούντα της εφταετίας που μας φόρτωσαν ή την τραγωδία της Κύπρου που αυτοι εξύφαναν

  //Μα καλά, ρητορική ήταν η ερώτηση; Ο δρόμος της αυτοκτονίας, ασφαλώς και είναι λάθος! Ακόμα και όταν ο δολοφόνος σε σημαδεύει με το πιστόλι στο χέρι, είναι λάθος να αυτοκτονήσεις.//

  Εξακολουθείς να μας λές καλίτερα ζητιάνος και ζωντανός
  παρά επαναστάτης και σκοτωμένος.
  Αυτή ειναι η διαφορά μας λοιπόν,στις καταβολές μας και σε αυτό το σακκί που κουβαλάμε στη πλάτη μας.
  Σου έχουν κόψει το πόδι και δεν το έχεις καταλάβει.
  Και ελπίζεις που άραγε στο Θεό ?
  ΄Μια και δεν υπάρχει για αυτό τον τόπο πια παρά ένας και μοναδικός δρόμος ο δρόμος που έχει να κάνει με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ελευθερία του ανθρώπου και τίποτα πάνω απ αυτό η επόμενη κίνησση είναι να βάζεις ανάποδα την σκούφια σου και την ζωή σου σε δεύτερη μοίρα.Απότι φαίνεται εσύ είσαι από τούς άλλους που λεν τη ζωή ζωοούλα.Αειντε λοιπόν είσαι σε λάθος μέρος.άειντε να πείς με τους δικούς σου κουβέντες χωρίς νόημα. γιά χαρά σου..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Όταν η Ισλανδία βρέθηκε σε παρόμοια θέση με εμάς λόγω του τεράστιου εξωτερικού της χρέους, απλά το διέγραψε. Σήμερα, σε άρθρο του BBC η Ισλανδία προβάλεται ως μοντέλο ανάκαμψης για τις χώρες με κρίση χρέους. Σημαντικό στοιχείο της Ισλανδικής ανάκαμψης: έχει δικό της νόμισμα. http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/from_our_own_correspondent/9550667.stm

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Προς όλους, ας το πάρουμε απόφαση πως για διάφορους λόγους - όχι πάντα ξεκάθαρους και αγνούς- δεν πρόκειται να πειστούν όλοι με αυτά που σε γενικές γραμμές λέει ο Καζάκης (και φυσικά και πολλοί άλλοι- ας μη δημιουργούμε είδωλα) και ας προσανατολιστούμε στη δράση. Πρόταση για δράση με στόχους τα σημεία της διακύρηξης του ΕΠΑΜ: σε συγκεκριμένη ημερομηνία όχι πολύ κοντινή, όχι πολύ μακρινή μέσα στο Φθινόπωρο, να ξεκινήσει στάση πληρωμών προς κάθε δημόσιο οργανισμό, ΔΕΚΟ, τράπεζες κλπ όλων των πολιτών. Προγραμματισμένη από πριν, μια εβδομάδα μετά, κήρυξη πανελλαδικής γενικής απεργίας σε όλο το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ΧΩΡΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ μέχρι την παραίτηση της κυβέρνησης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. κ. Θεόδωρε ρίξτε μια ματιά εδώ, θα τα καταλάβετε καλύτερα
  http://epam-thess.net/2011/08/01/172/
  Δεν υπάρχει "ευρωπαϊκή αλληλεγγύη". Λυπηρό; Αναμενόμενο; Αδιάφορο. Όσο δεν τον αντιλαμβάνεστε (κι είστε πολλοί ακόμη) το ΕΠΑΜ είναι η μόνη λογική διέξοδος. Σκεφτείτε ορθολογικά ι όχι μεταφυσικά. Δεν είναι αμαρτία να βγούμε από την Ευρωζώνη και να βάλουμε δασμούς. Πρακτική επιβίωσης είναι, άσχετα με την παρανοϊκή προπαγάνδα των Αλητοτραπεζιτών και των πολιτικών τραπεζοκόμων τους. Τίποτε κακό δεν θα μας συμβεί, αν την κοπανήσουμε από την Ευρωζώνη ΤΩΡΑ ΠΡΙΝ ΔΙΑΛΥΘΕΙ ΟΠΩΣ ΠΑΕΙ, απλά θα ξαναστηθεί στα πόδια της η Χώρα. Α, και οι Αλητοτραπεζίτες δεν θα μας καταβροχθίσουν μαζί με τα "ασημικά" της Χώρας. Κι αυτό, πιστέψτε με, είναι καλό, άσχετα αν σκίζει τη γραβάτα του για το αντίθετο ο "κ." Μπάμπης, ο "κ." Χατζηνικολάου, η "κ." Τρέμη και πολλοί άλλοι "κύριοι" και "κυρίες". Πληρώνονται γα να σας λένε τα ψέματα που σας λένε, κ. Θεόδωρε, δεν το κάνουν τζάμπα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. @Chilloutbuddy

  Ζημία γράφει η Εμπορική.

  Είχε ομόλογα λήξης προ 2020 ονομαστικής αξίας 340εκ και τρέχουσας αξίας (αυτή είναι η εύλογη αξία που λέει το άρθρο) 192.8εκ. Η τρέχουσα αξία είναι η τιμή των ομολόγων όπως διαμορφώνεται στη 2γενή αγορά.

  Η τρέχουσα λογιστική τιμή λοιπόν (βάσει των αριθμών του άρθρου πάντα) από 340εκ είναι στα 192.8εκ (περίπου στο 57% της αξίας τους), αυτό αντιπροσωπεύει ένα λογιστικό haircut της τάξης του 43% περίπου (100-57=43)... δεχόμενη η Εμπορική την προσφορά του 21% πραγματικού haircut της συμμετοχής στο πακέτο αποτιμά τα 340εκ στο 79% της αξίας τους (100-21=79) δλδ 340*0,79=268.6εκ.

  Από 192.8 στα 268.6 = 75.8εκ

  Αυτά τα περίπου 75.8εκ (76.1 για το άρθρο λόγω κλασματικών προφανώς) είναι η ανάκτηση ζημίας. Η συνολική ζημία της Εμπορικής είναι 340-268.6 = 71.4εκ

  Η αφαίρεση που κάνεις δεν έχει κάποια σχέση με κέρδος της τράπεζας.

  Τα 350εκ με εύλογη αξία 197.5εκ είναι το ΣΥΝΟΛΟ των ομολόγων ΕΔ της Εμπορικής εκ των οποίων θα αναδιαρθρώσει με βάση το Ελληνικό πακέτο τα 340εκ που λήγουν πριν το 2020 που σου περιέγραψα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Όποιος συμφωνεί με τα παρακάτω:
  • Η ανατροπή του καθεστώτος κατοχής της χώρας από το ΔΝΤ, την ΕΕ και την ΕΚΤ.
  • Η τιμωρία όλων των ενόχων και των δοσίλογων που οδήγησαν την χώρα σ’ αυτήν την κατάσταση.
  • Η μη αναγνώριση και η άρνηση της πληρωμής του χρέους εδώ και τώρα.
  • Η έξοδος από το ευρώ με την υιοθέτηση εθνικού νομίσματος,
  • Η εθνικοποίηση των μεγάλων τραπεζών με πρώτη την Τράπεζα της Ελλάδας και με σκοπό τον έλεγχο της οικονομίας και της κίνησης των κεφαλαίων,
  • Η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας με βασικό μοχλό ένα άλλο παραγωγικό και αναγεννημένο κράτος, που θα υποστηρίζει και θα στηρίζεται στις ανάγκες των εργαζομένων και στην πρωτοβουλία των ζωντανών παραγωγικών δυνάμεων του τόπου,
  • Η αλλαγή του μονομερούς προσανατολισμού της χώρας και την απαλλαγή της από τα ασφυκτικά δεσμά που της έχουν επιβληθεί.
  Όπου κι αν τοποθετεί τον εαυτό του καλείται να συμμετέχει στην ειρηνική επανάσταση που θα ξεκινήσει στις 28 Οκτωβρίου με ένα νέο ΟΧΙ στους νέους κατακτητές της χώρας αρχίζοντας με άρνηση πληρωμών προς κάθε δημόσια υπηρεσία και οργανισμό του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ΔΕΚΟ, δήμους, ασφαλιστικά ταμεία κλπ και προς τις τράπεζες. Στις 31 Οκτωβρίου απόσυρση όλων των καταθέσεων από τις τράπεζες (που εννοείται ότι δεν έχουν τα χρήματα και θα αναγκαστούν να αρνηθούν να εξυπηρετήσουν τις απαιτήσεις προς αυτές) και στις 7 Νοεμβρίου έναρξη πραγματικής γενικής πανελλαδικής απεργίας διαρκείας, σε κάθε επαγγελματική δραστηριότητα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (με εξαιρέσεις που θα αποφασίσουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι για λόγους αυστηρά κοινωνικού συμφέροντος) ΧΩΡΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ (για να μην έχουν την ευκαιρία οι προβοκάτορες να δράσουν και να γίνει ότι έγινε στις 15, 28 και 29 Ιουνίου) μέχρι να παραιτηθεί η κυβέρνηση και να κηρύξει εκλογές στις οποίες ένα μέτωπο όλων όσων συμφωνούν στα παραπάνω θα διεκδικήσει να κυβερνήσει την χώρα και να πραγματοποιήσει τις συγκεκριμένες εντολές που θα πάρει από τον λαό που αγωνίστηκε με συγκεκριμένα αιτήματα.
  Όσοι λοιπόν συμφωνούν μ' αυτά πρέπει να φροντίσουν με κάθε είδους αναρτήσεις στο διαδίκτυο ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο να μεταδοθούν απ΄άκρη σ΄άκρη σε όλη τη χώρα. Γρήγορα, δεν υπάρχει χρόνος για άλλη καθυστέρηση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Εγώ ένα ξέρω. Όταν ψάχνεις να βρεις μία λύση, κοιτάς τις ήδη υπάρχουσες ιστορικές περιπτώσεις. Και η ιστορία διδάσκει ότι οι οικονομίες καταστρέφονται ολοσχερώς με σκληρά νομίσματα τύπου ευρώ. Συνεπώς, οποιος υποστηρίζει τέτοιες πολιτικέ είναι :

  α) Πουλημένος, δοσίλογος και τα ρέστα
  β) Παντελώς απληροφόρητος

  Ξαναλέω, όταν ψάχνεις πως λύνεται ο κύβος του Ρούμπικ, δεν θα πας να ρωτήσεις τον μπακάλη της γειτονιάς, αλλά άτομα που τον έχουν ήδη λύσει και θα κάνεις το ίδιο.

  ΟΛΑ τα υπόλοιπα είναι 100% εκ του πονηρού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Kill Bill

  Δε νομίζω ότι είναι έτσι, δε βγαίνουν τα νούμερα.
  Κατ'αρχάς το 57% εκτός από λογιστική αξία είναι και πραγματική, τόσο πουλιούνται τα 10ετή ομόλογα στην αγορά. Όταν λοιπόν αποτιμήσεις αυτά τα ομόλογα στην πραγματική τους αξία γράφεις ζημιά (σε προηγούμενες χρονιές). Όταν μετά τα αποτιμήσεις αλλιώς και σου βγει παραπάνω γράφεις κέρδος (τα 76). Χρέωση - Πίστωση: Η χρέωση θα είναι η αξία των ομολόγων στον ισολογισμό για να ανεβάσεις την αξία τους στο 268 και η πίστωση θα είναι προφανώς κέρδη από αποτίμηση ονολόγων, αυτό που ονομάζει το άρθρο "ανάκτηση ζημιάς". (εκτός αν πήγε την πίστωση σε κάποιο αποθεματικό για να συμψηφίσει πιθανές ζημιές επόμενων ετών - πάλι κέρδος είναι δηλαδή)

  Η εμπορική μάλλον είχε δεκαετή ομόλογα (αφού λέει ότι λήγουν πριν το 2020) και τα αντάλλαξε με 30ετή, δηλαδή την πρώτη επιλογή που έδωσε το IIF. H όταν το 30ετές έχει πραγματική απόδοση με βάση την αξία αγοράς του (yield) 9% τότε η πραγματική του αξία στη αγορά είναι (bid price) είναι περίπου 21% λιγότερο, αυτό είναι το haircut. Δες τις τιμές εδώ όταν το 30ετές είχε απόδοση περίπου τόσο (9.626%)
  http://av.r.ftdata.co.uk/files/2011/07/sg2011072230247.gif
  60.8-48.8= ζημιά 20%. Αυτό είναι το haircut, οπότε πάει η εμπορική και τα αποτιμά στο 48.8 και γράφει από πάνω απ'τα κέρδη μια ζημιά 71.

  Δηλαδή μια λογιστική πιρουέτα για να δείξει τελικά ότι το haircut δεν της κόσισε τίποτα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. @Κωστής Βεζδρεβάνης

  Επιβεβαιώνω κι εγώ ότι ΔΕΝ υπάρχει Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και νομίζω δεν υπάρχει κανείς πια τόσο ρομαντικός που να ισχυρίζεται το αντίθετο. Ορθολογικά σκέφτομαι κι εγώ, απλά ίσως δεν έχουμε κουβεντιάσει όσο θα έπρεπε, για να καταλάβετε την δική μου οπτική γωνία των πραγμάτων.

  Μεταξύ των Ευρωπαϊκών κρατών υπάρχουν μόνο συμφέροντα, τα οποία στη δεδομένη συγκυρία μας ευνοούν, επειδή μια Ελληνική χρεοκοπία θα τους επέφερε εκτενέστατη δημοσιονομική ζημιά. Για αυτό και ο δανεισμός, για αυτό και η βοήθεια και όχι ασφαλώς γιατί ξαφνικά έγιναν φιλέλληνες.

  Αναφορικά με τα ψέματα της δημοσιογραφίας, δεν είμαι τόσο αδαής που να τους εμπιστεύομαι. Προσωπικά χρησιμοποιώ την κρίση μου και την αλληλοαντικρουόμενη πληροφόρηση.
  Πολύ σωστά τα λέτε λοιπόν, αλλά μην εγκαταλείπετε τη λογική σας όταν διαβάζετε την WSJ. Π.χ. διαβάστε αυτό το άρθρο της που μόλις ένα μήνα πριν έρχεται σε ευθεία αντίφαση με τον εαυτό της.

  Η WSJ είναι η κατεξοχήν εφημερίδα που παίζει τα παιχνίδια των διεθνών κερδοσκόπων. Έχει σοβαρά συμφέροντα στον ανεβοκατέβασμα των CDS και των Spreads, πολύ μεγαλύτερα από τα συμφέροντα των Ελλήνων δημοσιογράφων που προαναφέρατε...

  Αναφορικά με το ότι τίποτα κακό δεν θα μας συμβεί αν φύγουμε από την Ευρωζώνη και γυρίσουμε στη δραχμή, προσωπικά αμφιβάλω. Για να καλύψει το Ελληνικό κράτος 30 δις ευρώ έλλειμμα, θα κληθεί σε μία νύχτα να υποτιμήσει 50% το εθνικό νόμισμα τυπώνοντας ασταμάτητα χρήμα για να καλύψει τις εγχώριες ανάγκες. Αυτό προκαλεί τεράστιες πληθωριστικές πιέσεις και τον άμεσο ευτελισμό της δραχμής. Από αυτή την ισοτιμία της ευτελισμένης δραχμής, αντιλαμβάνεστε την γεωμετρική αύξηση του αποτιμημένου σε ευρώ εθνικού μας χρέους.

  Εκτός όμως από την ταπεινή μου λογική, με έχουν πείσει υπέρ αυτής της άποψης αρκετοί έγκριτοι οικονομολόγοι και ακαδημαϊκοί, που κανένα κέρδος δεν έχουν από τους τραπεζίτες. Πάρτε για παράδειγμα τις απόψεις του κ. Αλέκου Παπαδόπουλου, πρώην υπουργού οικονομικών, ο οποίος από παλιά προειδοποιούσε, αντιστάθηκε και το 2008 με τον πιο επίσημο τρόπο διέβλεψε μετά βεβαιότητας την επερχόμενη Ελληνική κρίση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. @λουκα

  1)γιατι να μην διαδεχονται οι ενεργεις η μια την αλλη καθε μερα?

  2)αν γινουν ολα και η κυβερνηση δεν παραιτηθει, τι γινεται?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. @Σπύρος

  Από τους νόμους της φύσης είναι ορισμένο ότι μοιραία όλα κάποτε καταστρέφονται ολοσχερώς. Ιστορικά επιβεβαιωμένο, ακόμα και για τις μεγαλύτερες αυτοκρατορίες της ανθρωπότητας!
  Αυτό όμως ισχύει, ανεξάρτητα του νομίσματος και του κατά πόσο σκληρό ήταν...

  Αναφέρετε ότι θα έπρεπε να ρωτήσουμε όποιους έχουν ξαναβρεθεί σε ίδια ή ανάλογη θέση με την Ελλάδα. Σε ποιους αναφέρεστε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. @ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  Όντως οι καταστροφές συμβαίνουν και από τσουνάμι ή σεισμούς, αλλά όταν μιλάμε για οικονομία, συμβαίνουν αποκλειστικά και μόνο από εξωτερικά χρέη λόγω δανεισμού.

  Και φυσικά, δεν αναφέρομαι σε άτομα, χορτάσαμε ηγέτες. Αναφέρομαι σε ιστορικά γεγονότα βασισμένα σε πηγές και μόνο. Μην πάμε μακριά. Επι Τρικούπη πτωχεύσαμε με 640εκ. χρυσά φράγκα εξωτερικό χρέος. Το 1932 το ίδιο για 1000+ εκ. χρ. φράγκα.

  Αν είναι δυνατόν η ελληνική οικονομία να έχει νόμισμα(λέμε τώρα, γιατί δεν είναι νόμισμα) πιο ισχυρό από την Αμερική. Δεν χρειάζεται να είναι οικονομολόγος κανείς για να καταλάβει πως το ευρώ είναι αποκλειστικά και μόνο ένα τρομερό κερδοσκοπικό εργαλείο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Προς κύριο Αθηναίο Θεοδ.

  κύριε έχετε τόσο βαθιά μεσάνυχτα που ούτε με κανονιοβολισμό δεν ξυπνάτε!!

  Κάντε την χάρη στον εαυτό σας να μελετήσει στο σύνολο τους όλα τα βίντεο και τα κείμενα του Καζάκη... γιατί είστε απλά απληροφόρητος…

  http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?name=Splatt_Forums&file=viewtopic&topic=24728

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. κ. Θεόδωρε,
  λυπάμαι που το λέω, αλλά τα πράγματα είναι τόσο απλά μόνον στον απίστευτα απλό εγκέφαλό σας. Στην Σύνοδο Κορυφής δεν αποφασίστηκε μόνον η παράταση της εξόφλησης του ελληνικού χρέους, όπως με τόσο απίστευτη αφέλεια νομίζετε, αλλά έγινε κανονική αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, Η πρώτη αναδιάρθρωση χρέους από μία χώρα της ζώνης του ευρώ, όπως έγραψε η Wall Street Journal. Και αυτό διότι οι ιδιώτες που θα συμμετάσχουν "εθελοντικά" στο πρόγραμμα θα χάσουν 21% της αξίας των ομολόγων τους.

  Δηλαδή, έγινε ακριβώς εκείνο που όλοι διέψευδαν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι θα γίνει: Κούρεμα του ελληνικού χρέους.

  Εδώ θα θυμίσω την απίστευτη συνέντευξη που είχε δώσει ο Παπανδρέου στην Μπιλντ, τον Φλεβάρη. Εκεί λοιπόν δήλωσε το εξής ηρωικό: Σας υπόσχομαι ότι η Ελλάδα θα αποπληρώσει και το τελευταίο σεντ. Στις 15 Απρίλη, απέκλειε μετά βδελυγμίας το ενδεχόμενο αναδιάρθρωσης του χρέους, λέγοντας ότι αναδιάρθρωση χρειάζεται η χώρα, ενώ μας διαβεβαίωνε πως αν προσπαθήσουμε, το 2012 μπορεί να διαφανεί και η διέξοδος!

  Όταν ο Σημίτης, μια μέρα μετά, είπε πως η μόνη λύση για την Ελλάδα θα ήταν μια ήπια και ελεγχόμενη αναδιάρθρωση, ο Παπακωνσταντίνου είχε δηλώσει πως η συζήτηση περί αναδιάρθρωσης δεν βοηθά τη χώρα. Και όχι μόνον αυτό, αλλά μετά την συνάντησή του με τον Ντομινίκ Στρος-Καν δήλωσε ότι η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους δεν θα βοηθήσει αυτή τη στιγμή, διότι το κόστος είναι μεγαλύτερο από το όποιο όφελος, ενώ πρόσθεσε ότι έχει κουραστεί να λέει ότι το σενάριο της αναδιάρθρωσης «δεν παίζει». Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, το Μαξίμου κατηγορούσε τότε ευθέως τον Σημίτη ότι με την πρόταση που είχε κάνει για αναδιάρθρωση είχε ως στόχο να πλήξει τον πρωθυπουργό και την χώρα!

  Και ενώ με τόσο ιερό ζήλο Παπανδρέου και Παπακωνσταντίνου ξόρκιζαν την "κακιά" αναδιάρθρωση και τον "συκοφάντη" Σημίτη, στις 21-7 ο Παπανδρέου πανηγύριζε, και πανηγυρίζει, γιατί κατάφερε να πετύχει την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους κατά 21% !!!! Και να τον χειροκροτεί, μια μέρα μετά, όρθιο το υπουργικό συμβούλιο!!! Ζούμε πραγματικά σουρεαλιστικές στιγμές σ' αυτήν την χώρα...

  Δηλαδή τι έκανε ο Παπανδρέου στις 21-7; Αυτό ακριβώς που του είχε υποδείξει ο Σημίτης στις 16-4, ελεγχόμενη αναδιάρθρωση!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Και τι είχε πει ο Σημίτης τότε; Ότι η Ελλάδα οφείλει να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους το ταχύτερο δυνατό, σε συνεννόηση ασφαλώς με τους Ευρωπαίους εταίρους της, λέγοντας πως μια καλά προετοιμασμένη αναδιάρθρωση μπορεί να αποδειχθεί καταλυτική, ώστε "τα επόμενα 15 - 20 χρόνια να είναι περίοδος στην οποία θα ξαναχτίσουμε με αισιοδοξία μια σταθερή οικονομία και θα επανενταχθούμε στην ευρωπαϊκή εξέλιξη".

  Όχι, κ. Θεόδωρε, δεν διαβάζετε τις δηλώσεις Παπανδρέου στις 21-7, αλλά την συνέντευξη του Σημίτη, στις 16-4!

  Και συνεχίζει ο Σημίτης λέγοντας πως θα πρέπει είτε να περικοπεί το χρέος είτε να επιμηκυνθεί κατά πολύ ο χρόνος εξόφλησής του και να μειωθεί δραστικά το επιτόκιο πριν αυτό συμβεί αναπόφευκτα το 2013. Επίσης συμπλήρωνε πως πρέπει να εξαιρεθούν από την όποια λύση οι τοποθετήσεις σε ελληνικά κρατικά ομόλογα των ταμείων, ώστε να μην υπάρξει επίπτωση στις συντάξεις, ενώ υπενθυμίζει πως σε όποια λύση επιλεγεί δεν θα υπάρξει επίπτωση στις καταθέσεις. "Οι καταθέτες δεν χάνουν τα λεφτά τους", τονίζει, συμπληρώνοντας ότι πρέπει να αποφευχθεί ο πανικός στο εσωτερικό της χώρας.

  Πίστευε μάλιστα ο Σημίτης πως οι τράπεζες και οι λοιποί ιδιώτες κάτοχοι ελληνικών ομολόγων πρέπει να συμμετέχουν στο κόστος της ζημίας μιας αναδιάρθρωσης, σημειώνοντας ότι δεν είναι δυνατόν να επωμιστούν το κόστος μόνοι τους οι Έλληνες πολίτες και ιδίως εργαζόμενοι, με θυσίες 20ετίας.

  Επαναλαμβάνω, κ. Θεόδωρε, δεν διαβάζετε την απόφαση της Συνόδου της 21-7, αλλά την συνέντευξη του Σημίτη, στις 16-4!

  Όταν τα είπε αυτά ο Σημίτης, ο Παπανδρέου ξόρκιζε την αναδιάρθρωση σαν το μεγαλύτερο κακό που μπορούσε να βρει την χώρα και κατηγορούσε τον Σημίτη, ΕΥΘΕΩΣ, πως τα έλεγε όλα αυτά για να πλήξει τον ίδιο και την χώρα! Και στις 21-7 πανηγύριζε, και πανηγυρίζει, που έκανε όλο το σχέδιο του Σημίτη πράξη. Οι συνέπειες από αυτό θα είναι ακριβώς εκείνες που περιγράφει παραπάνω ο κ. Καζάκης, με την "ξύλινη γλώσσα" του...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. Επιμύθιον:

  Κι έτσι, αντί να φανεί το 2012 η.. διέξοδος(!), μπήκαμε για 10 τουλάχιστον χρόνια στην εντατική, οριστικά αποκομμένοι από τις αγορές, όπως ΚΑΘΕ χρεοκοπημένο κράτος... Και για τριάντα, (τουλάχιστον) χρόνια, θα ξοφλάμε -στο πολλαπλάσιο- το μνημόνιο, που κανονικά θα έπρεπε να το είχαμε ξοφλήσει το 2013. Και ζήσαν αυτοί (πολύ) καλά και μεις ΓΑΜΑ ΤΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, κ. Θεόδωρε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. @John

  Μα γιατί τα λέτε σε εμένα αυτά; Έγραψα πουθενά εγώ ότι η κυβέρνηση έκανε καλά τη δουλειά της; Ή μήπως το αντίθετο; Εγώ, ο "αφελής", επιβεβαιώνω όσα γράφετε, κι ας χρειάζομαι "κανονιοβολισμούς για να ξυπνήσω" όπως γράφει ο κ. Lykos.

  Ο κ. Καζάκης πιο πάνω γράφει για "κούρεμα 21%" το οποίο προκύπτει από διάφορους δικούς του υπολογισμούς που δεν εξηγεί στο άρθρο του. Φαντάζομαι ότι δεν εξηγεί, γιατί δεν απευθύνετε σε "αφελής" σαν εμένα. Εσείς ασφαλώς θα το έχετε καταλάβει. Εγώ όμως ο "αφελής", με το "απίστευτα απλό μυαλό" μου (όπως γράφετε), φαντάστηκα ότι τους έκανε υπολογίζοντας πρόχειρα τις απώλειες από το άπλωμα του χρέους. Διαφορετικά αυτό θα σήμαινε πιστωτικό γεγονός και σήμερα κάποιοι θα εξοφλούσαν CDS. Εσείς ωστόσο ισχυρίζεστε ότι η αναδιάρθρωση στη περίπτωσή μας δεν έχει σχέση ΜΟΝΟ με το άπλωμα του χρέους.

  Αν εξαιρέσουμε λοιπόν την αντικατάσταση παλαιών ομολόγων με καινούρια ίσης αξίας, που θα λήξουν έως και 30 χρόνια κατόπιν, μπορείτε να με διαφωτίσετε από που αλλού προκύπτει η αναδιάρθρωση με τέτοιο τρόπο που δεν αποτελεί πιστωτικό γεγονός; Εγώ ο "αφελής" πληροφορούμαι μόνο από τον ντόπιο και ξένο τύπο, καθώς και κάποια φιλία μου από άνθρωπο μέσα στο Ε.Κ.

  Εσείς ωστόσο, φαντάζομαι για να το ισχυρίζεστε, θα έχετε υπόψη σας περισσότερα στοιχεία της συμφωνίας. Μπορείτε λοιπόν να μου υποδείξετε τη λογική αναδιάρθρωσης του Ελληνικού χρέους, ανεξάρτητα από την αντικατάσταση ομολόγων ίσης αξίας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. Εμένα μου αρέσει αυτό που προτείνει ο "Loukas Kamarianos". Θα γίνει φίλε; Ψήνομαι τρελλά!!!!!!!!!!!
  Κύριε Θεόδωρε, όπως βλέπεις, δεν μπορείς να πείσεις τους ανθρώπους εδώ μέσα με φράσεις και λογικές Πασόκ (πρός θεού δε σε κατηγορώ για πασοκτσή, μην πάρεις την έκφραση τοις μετροιτοίς.... Απλά θέλω να πω πως το όλο σκεπτικό που αναπτύσσεις, αθελά σου ενδεχομένως, μου ακούγεται σα να μιλάει ο Βενιζέλος). Έχουμε πάψει να είμαστε μάο-μάο. Πλέον έχουμε αρχίσει και ψαχνόμαστε....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. Προς τον κ Θεοδωρο
  Τους μπλέκεις τους συναγωνιστες συνελληνα.
  Οταν χρωστας 30 φραγκα και πρεπει να τα ξεπληρώσεις
  σε 4 χρονια φανταζει δυσκολο οταν η μοναδα μετρησης ειναι μεγάλη. Πας λοιπόν στον διαιτητη και σου λέει, ωραία φιλε μου τα 30 θα τα κανουμε 50 και θα μου τα ξεπληρώσεις σε 30 χρόνια με τα γνωστα τερτίπια. Τότε το χρέος ειναι δυσβάσταχτο με γνώμονα ότι σου έχουν κοψει την δυνατότητα να έχεις τον έλεγχο της παραγωγής και τον έλεγχο του χρήματος. Ο Καζάκης καλά τα λέει
  εμεις το πρωτο μέλημα μας ειναι να βγουμε απο τον βαλτο απο την λάσπη να αναπνεύσουμε τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στον δρόμο και προς πληροφορία σου εγω δεν ζυμώνομαι με τετοιες δοξασίες. Ενα τελευταιο απο τα μέσα δηλαδή εσωτερικα της Ευρώπης το πρόβλημα δεν λύνεται διότι εχουμε να κάνουμε με αρπαχτικά που έχουν γνώμονα το κέρδος, όταν ο αντίπαλος θριαμβολογει δεν μπορεις να θριαμβολογείς και εσύ. Μηπως εγγυήθηκαν για τα σύνορά μας;
  Ενας καλός δρόμος για να τους αποτινάξουμε είναι ο δρόμος που μας κατέδειξε ο Δημήτρης ο Καζάκης.
  Προς λύπη σας πρόλαβε και έριξε τον σπόρο τώρα για σας είναι αργα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. @GIORGOS

  Αναφορικά με το "Πασοκτζής", όπως θα διαβάσατε πιο πάνω, μακριά από εμένα. Ελπίζω να έγινε σαφής η αποστροφή μου στις δύο συμμορίες (ΝΔ & ΠΑΣΟΚ).

  Ειλικρινά δεν ήρθα εδώ για να σας πείσω. Όσο κι αν κάποιοι "θερμόαιμοι" με αποκάλεσαν "αφελή", ότι χρειάζομαι "κανονιοβολισμούς για να ξυπνήσω" και ότι διαθέτω "απίστευτα απλό μυαλό", θα έπρεπε να είμαι ακόμα περισσότερο ζαβός για να πιστεύω πως ήρθα στο blog του αρχηγού ενός πολιτικού φορέα για να πείσω όλο το κόσμο ότι σκέφτεται λάθος!!

  Αντιλαμβάνομαι ότι προφανώς θα έχετε διαφορετικές απόψεις και πεποιθήσεις, για αυτό και θεωρώ ότι γίνομαι σοφότερος (κι εσείς ενδεχομένως) όταν αντί για ένα "ξύλινο" κουραστικό μονόλογο, κάνω ζωντανό διάλογο μαζί σας. Και εγώ και εσείς και οι αναγνώστες μας, αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τι λέτε, όταν κάνουμε διάλογο καλύπτοντας τα σημεία που ένας μονόλογος αφήνει κενά.

  Αν πραγματικά θέλετε να σταματήσω, είμαι πρόθυμος από αυτή ακριβώς τη στιγμή. Δεν ήρθα να ενοχλήσω, αλλά περίμενα περισσότερη προθυμία στο να εξηγήσετε το στίγμα του καινούριου πολιτικού φορέα. Έκρινα ως αυτονόητο ότι το ΕΠΑΜ δεν είναι "κλειστό κύκλωμα", αλλά είναι σε θέση να κάνει διάλογο για την δική του πολιτική αντίληψη. Φαντάστηκα ότι χώρος των σχολίων δεν φτιάχτηκε απλά για να συμφωνείτε μεταξύ σας.

  Όπως κι αν έχει πάντως, εγώ ευχαριστώ που φιλοξενήσατε τις απορίες μου και ζητώ συγνώμη για την "αφέλιά μου" σε μερικούς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. Κυριε Θεοδωρε,

  μην αποχωρησετε..
  Μην δινετε τοση σημασια σε λογια εν θερμω που μπορει να πει ο καθενας..
  Στοχος του ΕΠΑΜ πρεπει να ειναι να πεισει ολο το κοσμο, οχι να τον διωξει..

  Υπαρχουν 5 βασικα πραγματα που πρεπει να συμφωνησει καποιος για να ενταχθει στο ΕΠΑΜ..
  Και ενα απο αυτα ειναι η επιστροφη στη δραχμη..

  Δυστυχως δεν γινεται διαφορετικα κυριε Θεοδωρε..
  Κανεις δεν ειπε οτι θα ειναι ευκολα, δυσκολα θα ειναι αλλα ειναι ο μονος δρομος ωστε καποτε να ορθοποδησεις..
  Οπως πολυ σωστα λενε οι πιο πανω και ο Καζακης, οταν εισαι στο βουρκο και πνιγεσαι το μονο που πρεπει να σκεφτεις ειναι πως θα αναπνευσεις, οχι πως θα χωθεις στο βουρκο ελπιζοντας να υποχωρησει καποτε..
  Και δυστυχως προστατευτισμος, ελεγχος κεφαλαιων και εθνικο νομισμα (δεν συζηταω για το λογιστικο ελεγχο και τη διαγραφη τ χρεους) ειναι η μονη λυση..
  Αν εχετε καποια αλλη εσεις, να την ακουσουμε..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. @Chilloutbuddy

  Μη μπερδεύεσαι άδικα.

  Είναι όπως στα έγραψα και τα νούμερα βγαίνουν με τις τιμές που έχει δώσει το άρθρο.

  Οι τιμές από το bloomberg που έδωσες είναι της 22/7/2011 και το άρθρο γράφει για αποτίμηση την 30/6/2011. Αν πας να ψάξεις τις τιμές των ομολόγων δε θα βγάλεις καμία άκρη διότι δε γνωρίζεις τη διάρθρωση του χαρτοφυλακίου ομολόγων ΕΔ της Εμπορικής.

  Αυτό που έχει κάνει η Εμπορική είναι αυτό που σου έγραψα και θα ακολουθήσουν και άλλες τράπεζες στο ίδιο μοτίβο.

  Η διαφορά είναι οτί οι ζημίες είναι λογιστικές στη μία περίπτωση και πραγματικές στην άλλη.

  Επίσης οι τράπεζες έχουν 2 ειδών χαρτοφυλάκια, το εμπορικό (trading) και το επενδυτικό (investing). Αναλόγως σε ποιό χαρτοφυλάκιο έχουν κατανεμημένα τα ομόλογα μπορούν είτε να τα αποτιμούν στο market value ή στο book value. Συνεπώς μία τράπεζα μπορεί είτε να γράψει (market value) είτε να μη γράψει (book value) ζημίες στα βιβλία της από την τρέχουσα τιμή των ομολόγων στη 2γενή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. κ. Θεόδωρε, θα έπρεπε για ορισμένα πράγματα να είστε περισσότερο ενημερωμένος, πριν αποφανθείτε με τόση ευκολία για τόσο σοβαρά θέματα.

  Το "κούρεμα 21%" προκύπτει από το σχέδιο του Διεθνούς Χρηματοοικονομικού Ινστιτούτου (IIF), που θα υλοποιήσει τεχνικά τις αποφάσεις του Συμβουλίου Κορυφής. Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του IIF Τσάρλς Νταλάρα, το σχέδιο προβλέπει την ανταλλαγή χρέους με 30ετή εργαλεία χωρίς μείωση ονομαστικής αξίας, ανταλλαγή με μετακύλιση ελληνικών κρατικών ομολόγων σε 30ετή εργαλεία χωρίς μείωση ονομαστικής αξίας, ανταλλαγή με 30ετή εργαλεία με μείωση ονομαστικής αξίας και ανταλλαγή χρέους με 15ετή εργαλεία με μείωση ονομαστικής αξίας

  Σύμφωνα με το IIF οι επενδυτές θα επιλέξουν περίπου ισομερώς ανάμεσα στα τέσσερα εργαλεία, ενώ όλα τα εργαλεία θα αποφέρουν στους ιδιώτες μείωση της καθαρής παρούσας αξίας κατά 21%, με βάση το υφιστάμενο προεξοφλητικό επιτόκιο 9%.

  Φυσικά ότι είμαστε μια de facto χρεοκοπημένη χώρα είναι δεδομένο, από την στιγμή που για δέκα χρόνια δεν θα μπορούμε να βγούμε στις αγορές. Τόσα χρόνια ακριβώς έκανε να βγει στις αγορές και η Αργεντινή.

  Υ.Γ.
  Ρε παιδιά, μην παίρνουμε όλοι τα ίδια ψευδώνυμα και μπερδευόμαστε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. Βασικά το θέμα του εθνικού νομίσματος είναι από τα πιο βασικά και δυστυχώς το πιο δύσκολο να το αποδεχθεί ο κόσμος.
  Ήταν τεράστιο λάθος η είσοδος μας στο ευρώ και έπρεπε να είχαμε βγει ανεξαρτήτως χρεοκοπίας και οικονομικής κρίσης.

  Το είχε προτείνει και ο Κωνσταντίνος Κόλμερ στο βιβλίο του "Η μεγαλειώδης απάτη του ευρώ που γράφτηκε το 2005".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. ΥΓ2.
  κ. Θεόδωρε,
  Το ότι αυτό το σχέδιο του IIF δεν θεωρείται πιστωτικό γεγονός οφείλεται αποκλειστικά και μόνον στο ότι έχει "εθελοντικό" χαρακτήρα και έτσι δεν είναι δεσμευτικό για όλους τους κατόχους χρέους.

  Αναλυτικά δέστε στο http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231121245

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. Επίσης και http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231121241

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 49. Kill Bill

  Η Εμπορική είχε τα ομόλογα στα διαθέσιμα προς πώληση (trading), άρα τα είχε αποτιμήσει στις τρέχουσες τιμές, δηλαδή στις προηγούμενες χρονιές είχε γράψει ζημιές, σωστά; Στη συνέχεια και προκειμένου να τα ανταλλάξει τα μετέφερε στο άλλο πορτφόλιο, αυτά που κρατάει έως τη λήξη για να εισπράττει κουπόνια. Αυτά αποτιμώνται στο κόστος (όχι ακριβώς κόστος αλλά την παρούσα αξία των μελλοντικών εισροών). Δηλαδή πολύ υψηλότερη τιμή.

  Πες μου λοιπόν πώς γίνεται να αλλάξεις την αξία των ομολόγων από χαμηλότερη σε υψηλότερη στον ισολογισμό σου χωρίς να γράψεις κέρδος.

  ΥΓ Οι τιμές που σου έδωσα είναι ενδεικτικές για να δεις πώς υπολογίζεται το 21% στο οποίο αναφέρεται το IIF. Τη διάρθρωση του χζρτοφυλακίου τη δίνει το άρθρο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 50. A ναι, και οι τιμές που σου έδωσα αναφέρονται στις 22/7 γιατί (περίπου;) τότε έκανε την ανακοίνωση το IIF, αυτές τις τιμές χρησιμοποίησε για να υπολογίσει το 21%, και αυτό το 21% χρησιμοποίησε και η εμπορική για την αποτίμηση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 51. @John: "θα έπρεπε για ορισμένα πράγματα να είστε περισσότερο ενημερωμένος, πριν αποφανθείτε με τόση ευκολία για τόσο σοβαρά θέματα."

  Ελπίζω να μην εννοείτε πως απαιτείται πτυχίο οικονομικών επιστημών για να κάνουμε μια κουβέντα. Άλλωστε, στο σχόλιό μου δεν απεφάνθη, ερώτηση έκανα καθώς και κάποιους προσωπικούς υπολογισμούς όταν διάβαζα τον κ. Καζάκη.

  Ζητώ συγνώμη, γιατί πράγματι δεν είχα ενημερωθεί για τις 4 εναλλακτικές του IIF, προχθές γύρισα από διακοπές, σήμερα που το γράψατε το διάβασα κι εγώ στο Κέρδος.

  Στο σχόλιό σας όμως, διαβάζω πως καταλείγετε στο συμπέρασμα ότι για τα επόμενα 10 χρόνια θα είμαστε και τυπικά μια χρεοκοπημένη χώρα (καλά, ουσιαστικά είμαστε ήδη) γιατί για δέκα χρόνια δεν θα μπορούμε να βγούμε στις αγορές.

  Διαβάζονας τις ανακοινώσεις του IIF όμως, αντιλαμβάνεται κανείς άλλα πράγματα:
  "Σύμφωνα με το ΙIF, η ανταλλαγή των ομολόγων θα βοηθήσει την Ελλάδα να μειώσει το συνολικό της χρέος κατά 13,5 δισ. ευρώ, ενώ τα τέσσερα αυτά εργαλεία που προσφέρονται, στόχο έχουν να προσελκύσουν το 90% των ιδιωτών ομολογιούχων.
  Αυτό θα εξασφαλίσει στην Ελλάδα χρηματοδότηση 54 δισ. ευρώ από τα μέσα του 2011 έως τα μέσα του 2014 και συνολικά 135 δισ. από τα μέσα του 2011 έως τα τέλη του 2020."


  Αυτή δεν μοιάζει με εικόνα μιας χώρας που έχει χρεοκοπήσει και φυτοζωεί με τις δικές της παραγωγικές δυνάμεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 52. κ. Θεόδωρε, νομίζω πως σας έδωσα ήδη πολύ τροφή για την σκέψη. Το φροντιστήριο τελείωσε. Τα υπόλοιπα θα τα βρείτε μόνος σας. Ήδη είστε σε καλό δρόμο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 53. Αυτό το 'βγαίνουμε στις αγορές' είναι που μας χρεοκόπησε. Γιατί η πραγματική μετάφρασή του είναι 'δανειζόμαστε από τοκογλύφους'. Είναι σαν να λέμε 'αξιοποίηση' αντί για 'ξεπούλημα'.

  13,5 δις ευρώ μείωση δεν φτάνει ούτε για στραγάλια. Είναι απλώς ένας τρόπος για να μας κρατάνε σε δανεισμό για περισσότερα χρόνια.

  135 δις από 2011 ως 2020 δεν καλύπτουν ούτε τόκους. Παπαρολογίες ολκής του IIF με λίγα λόγια και συγγνώμη για την έκφραση.

  Χρεοκοπημένη δεν είναι η χώρα που δεν μπορεί να βγει στις αγορές, να δανειστεί δηλαδή. Χρεοκοπημένη, εν δυνάμει, είναι αυτή που βγαίνει.

  Και το ότι θα είμαστε χρεοκοπημένοι τα επόμενα 10 χρόνια είναι μία ΠΟΛΥ αισιόδοξη, ουτοπική θα έλεγα πρόβλεψη.

  Στην πραγματικότητα, μέσα στο ευρώ, θα γίνουμε μία αφρικανική χώρα, όπου όλα θα ξεπουλιούνται, ακόμα και το νερό.

  Σας φαίνονται ακραία αυτά που λέω ? Θα τα δείτε με τα μάτια σας..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 54. @John
  "Το φροντιστήριο τελείωσε. Τα υπόλοιπα θα τα βρείτε μόνος σας. Ήδη είστε σε καλό δρόμο!"
  Τι λετε; Μου κάνατε και φροντιστήριο??
  ΕΠΑΜ Induction Course 101?? LOL!!
  Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας κ. καθηγητά.
  Τα σέβη μου!

  @ForTheWin
  Προφανώς μας διαθέτουν πόρους για να ζήσουν οι Έλληνες και όχι για να συντηρήσουν οι γνωστές συμμορίες (ΝΔ/ΠΑΣΟΚ) το κρατικό υπερ-σπάταλο μαγαζάκι εξυπηρέτησης των ψηφοφόρων τους. Για να φτάνουν λοιπόν, προϋποθέτεται να λογικευτούν οι δαπάνες του κράτους, απομπλέκοντας όλες τις προβληματικές δημόσιες επιχειρήσεις, να εκσυγχρονιστεί το φορολογικό ώστε να ελαττωθεί η φοροδιαφυγή και γενικότερα να χτίσουμε ένα πιο παραγωγικό κράτος. Όλα όσα δηλαδή θα κάναμε αν χρεοκοπούσαμε, επειδή δεν θα είχαμε λεφτά να τα πληρώνουμε. Σε αυτή τη προσπάθεια διαθέτουν επιπλέον πόρους από το ΕΣΠΑ, με 100% χρηματοδότηση από την ΕΕ, το οποίο θα ρίξει χρήμα στην αγορά για να κινηθεί, απομακρύνοντας περισσότερο την εικόνα μιας χρεοκοπημένης οικονομίας (άσχετα αν ουσιαστικά είμαστε).

  Μια εύστοχη παρατήρηση που τελευταία διαβάζω, είναι ότι "εδώ αυτά δεν έγιναν δεκαετίες τώρα, θα γίνουν όλα σε ένα χρόνο;". Πράγματι είναι πολύ δύσκολο και μάλιστα πολύ αμφιβάλλω αν το ΠΑΣΟΚ έχει τη παραμικρή ικανότητα να το αναλάβει. Δεν υπάρχει όμως κι άλλη επιλογή. Ή θα γίνουν σε βραχύ χρονικό διάστημα, ή θα τιναχτούμε οικονομικά στον αέρα, οπότε και θα μάθουμε από πρώτο χέρι πως μοιάζει να ζεις σε αυτό που μας προτείνει ο κ. Καζάκης, την χρεοκοπία σε ένα εντελώς μη-παραγωγικό κράτος.


  Ευχαριστώ για τη φιλοξενία και το κ. John για το φροντιστήριο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 55. @ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ

  Λυπάμαι που αναπαράγετε την κυρίαρχη προπαγάνδα. Η αλήθεια είναι ότι τίποτα από όσα λέτε δεν ισχύει. Ελπίζω και ειλικρινά πιστεύω ότι τα λέτε από άγνοια.

  Η πραγματικότητα είναι ότι ΦΥΣΙΚΑ και ΔΕΝ μας δίνουν λεφτά για να παράγουμε την οικονομία μας. Και αυτό γιατί τα λεφτά που μας δανείζουν έρχονται ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ όρους χρήσης τους. Να αγοράζουμε δηλαδή γερμανικά υποβρύχια, να ξεπληρώνουμε τόκους κ.τ.λ. Δεν βλέπω πως αυτό σημαίνει ότι θέλουν να μας βοηθήσουν. Ευτυχώς που πήραμε υποβρύχια που γέρνουν από τη Γερμανία, με δάνεια της Γερμανίας όμως και αναπτυχθήκαμε ως χώρα.

  Άραγε δεν γνωρίζετε ότι τα λεφτά που παίρνουμε ως δάνειο τώρα πάνε στο σύνολό τους για αποπληρωμή δανείων ? Τοκογλυφία δηλαδή.

  Πως λέτε ότι ο τοκογλύφος θέλει το καλό μας ? Αδυνατώ πραγματικά να καταλάβω τη συλλογιστική σας.

  Λέτε ότι είμαστε σπάταλο κράτος όταν έχουμε τις μικρότερες σπατάλες σε παιδεία και υγεία. Ας πούμε τώρα την αλήθεια όμως. Οι σπατάλες δεν είναι στο κράτος(δεν λέω για το παρακράτος), αλλά στην εξυπηρέτηση των δανείων, καθώς αν βγει από το έλλειμμά μας, αυτό πέφτει κάτω από 4%. Χαμηλότερο από την Γερμανία.

  Δυστυχώς έχω το κακό ελάττωμα να μην χάφτω αμάσητο ό,τι μου λέει η προπαγάνδα. Έχω αυτό το κακό.

  Με όλο το σεβασμό θα σας παρακαλούσα να ανατρέχετε σε πηγές πριν σπεύσετε να υπερασπιστείτε προπαγανδιστικές απόψεις που δεν έχουν καμμία γήινη διάσταση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 56. @ForTheWin

  Καλώς ή κακώς (κακώς για όλες τις αμυντικές δαπάνες κατά τη γνώμη μου) τα υποβρύχια τα παραλάβαμε από μια πολύ παλαιότερη παραγγελία. Αν μου υποδεικνύατε κάποια νεότερη παραγγελία (κατόπιν του 2010) ευχαρίστως θα συμφωνούσα μαζί σας.


  Η "προπαγάνδα" που αναφέρετε, είτε συμφωνείτε με αυτή, είτε όχι, είναι η επικρατούσα άποψη. Επειδή όμως εγώ δεν χωνεύω τους αφορισμούς που κάνουν για εσάς, του τύπου "αυτοί είναι επικίνδυνοι", βρίσκομαι εδώ με διάθεση να πάρω απαντήσεις στα σημεία που διαφοροποιήστε από τον υπόλοιπο κόσμο.

  Επειδή είναι πολλά τα σημεία που διαφωνείτε με την επικρατούσα άποψη και επομένως πολλά τα "γιατί" που εγείρονται, θα περίμενε κανείς να κάνετε πειστικό διάλογο, σε όσους (όπως λέτε) να έχουμε πέσει "θύματα της προπαγάνδας", σημείο - σημείο. Διαφορετικά δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν, ούτε από κάποιο πολιτικό μανιφέστο, ούτε από κάποια αποκλειστική συνέντευξη του κ. Καζάκη, ούτε από την αναπαραγωγή αυτών, λες και διαβάζουμε το Ευαγγέλιο.

  Ειλικρινά, με κάθε καλή διάθεση απέναντι στην πολιτική σας πρωτοβουλία, με λύπη μου διαπιστώνω ότι τα επιχειρήματα περιορίζονται στην αναπαραγωγή των κεντρικών πολιτικών σας απόψεων και επιπλέον αντί να προσπαθείτε να πείσετε, αντίθετα επιτίθεστε στα "θύματα της προπαγάνδρας" (όπως λέτε). Ο ένας γράφει "διαθέτεις απίστευτα απλό εγκέφαλο", ο άλλος "χρειάζεσαι κανονιοβολισμούς για να ξυπνήσεις", ο άλλος "είσαι αφελής" και ο τελευταίος το παίζει προφέσορας που παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα όταν έχει κέφια και όχι για τον καθένα (αποκλειστικά σε οικονομολόγους; Δεν ξέρω!).

  Λυπάμαι άλλα αυτή η εικόνα, όχι απλά δεν υποδεικνύει διάθεση διάδοσης των πολιτικών σας απόψεων, αλλά αντίθετα που καταδεικνύει διάθεση περιφρούρησης του ΕΠΑΜ σε μικρό κύκλωμα ανθρώπων, στο οποίο για να προσαρτηθείς θα πρέπει να συμφωνείς και να μη ρωτάς πολλά. Οποιασδήποτε έχει απορία, διαβάζει καμιά 50αριά φορές το Ευαγγέλιο μέχρι να του περάσει, που το έχει συντάξει η Αυτού Εξοχότης Δημήτριος Καζάκης, ένας απλός οικονομολόγος που γράφει άρθρα στο Ποντίκι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 57. Ωραία πες ένα συγκεκριμένο θέμα να συζητήσουμε γιατί όπως καταλαβαίνεις η συζήτηση είναι τεράστια και καθόλου απλή. Αν μπλέξουμε όλα τα θέματα μαζί δε θα βγάζουμε άκρη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 58. Ειδαμε και τους πολυπλοκους φωστηρες των οικονομικων που μας φτασανε θοδωρε. Αυτοι που ελεγαν πως δεν εχουμε να φοβηθουμε τιποτα αυτοι τα κανανε σκατα και τωρα παλι μας λενε οτι θα μας σωσουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 59. Θοδωρε, στη ζωη ειτε το καταλαβαινεις ειτε οχι παντα σε ελκουν αυτα που σου φαινονται ωραια (όμορφα δηλαδη, καλοσχηματισμενα, που σου κανουνε κλικ σα να λεμε)
  Αν η προταση σου κανει κλικ ρωτα οσο θελεις και κανενας δε θα βαρεθει να σου απανταει.
  Αν ομως δε σου κανει κλικ τοτε γιατι ρωτας ?
  Ειναι σα να ζητας να σε κανει καποιος να σου αρεσει η φασολαδα που την σιχαινεσαι απο μικρος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 60. κ. Θεόδωρε,
  μια διευκρίνιση: Μην εμπλέκετε στην κουβέντα μας το ΕΠΑΜ. Ούτε ανήκω, ούτε φυσικά εκφράζω με οποιονδήποτε τρόπο το ΕΠΑΜ. Σε ότι λέω και κάνω εκφράζω παγκοσμίως μόνον τον εαυτό μου.

  Όσο για το φροντιστήριο, μην με ευχαριστείτε, γιατί όπως διαπιστώνω τζάμπα ο κόπος… Μηδέν στο πηλίκιο, όπως λέει και ο πρωθυπουργός της χώρας. Εσείς πάντως, όπως βλέπω, θα συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε ήδη με τόση επιτυχία: Θα εκφράζετε τις απόψεις σας με την γνωστή σας υπευθυνότητα και ενημέρωση…

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 61. @mavri galera
  ΟΧΙ βέβαια! Διαφωνώ φίλε μου, ή τουλάχιστον εγώ δεν το βλέπω έτσι. Δεν είναι φασολάδα η πολιτική και το μέλλον της πατρίδας μας. Δεν είναι "μου αρέσει" ή "δεν μου αρέσει", "μου κάνει κλικ" ή "δεν μου κάνει".

  Στο παρελθόν μπορεί να υπήρχε το περιθώριο για κάτι τέτοιο. Σήμερα όμως παίζεται το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας!

  Αναφορικά με το που μας φτάσανε, μας έχουν δώσει κάθε δικαίωμα και δυσπιστείς με το δίκιο σου. Απλά, προσωπικά αναρωτιέμαι μήπως βαράμε το σαμάρι και όχι το γάιδαρο... Γιατί σε καμία περίπτωση δεν προκύπτει εφαρμογή των όρων του μνημονίου. Άρα φταίει το μνημόνιο, η κυβέρνηση ή και τα δύο; Αλλά ας αφήσουμε αυτό το πολύπλοκο θέμα για μετά.

  @persian
  Ήθελα να πιάσω για αρχή ένα, νομίζω, εύκολο θέμα που όμως δένει πολύ με την υπόλοιπη επιχειρηματολογία σας και κατά τη γνώμη μου έχει δέουσα σημασία σε αυτά που ισχυρίζεστε.

  Αναφέρετε ότι πρέπει να διαγράψουμε ολόκληρο το χρέος. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι αυτό δεν έχει γίνει ποτέ στα χρονικά. Εγώ πάλι σκέφτομαι ότι δεν θα μπορέσεις ποτέ να δανειστείς αν έχεις φάει τα λεφτά από μια τόσο μεγάλη μάζα επενδυτών παγκοσμίως, όσο έχει ανοιχτεί το Ελληνικό κράτος.

  Εσείς που το βασίζετε αυτό; Έχετε να δείξετε λ.χ. κάποιο άλλο παράδειγμα που έγινε με επιτυχία ή κάτι που να στηρίξει αυτόν τον ισχυρισμό; Αν έχετε και αναφορές, τόσο το καλύτερο...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 62. @ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ

  Ας ξεκινήσουμε από τη διαγραφή χρέους εφόσον το θέλετε, μου αρέσει ο πληθυντικός, αν και κανονικά έπρεπε να ξεκινήσουμε από αλλού :). Νομίζω πως δεν αναφέρθηκα πουθενά στη πλήρη διαγραφή χρέους αλλά το χρέος για να γίνει βιώσιμο μπορεί να χρειασθεί και κούρεμα 70%. Οπότε επιχειρηματολογώ γενικά για τη διαγραφή χρέους – Αθέτηση πληρωμών.

  Α) Ξεκινάω προσωπικά από τη βάση οτι το χρέος είναι μαθηματικώς αδύνατο να το αποπληρώσουμε. Το γιατί αποτελεί θέμα από μόνο του οπότε μπορούμε να το αναλύσουμε αργότερα. Δηλαδή αθέτηση πληρωμών κάνεις όχι γιατί θέλεις να γλιτώσεις χρήματα που μπορείς να δώσεις αλλά επειδή πολύ απλά δεν έχεις να δώσεις.

  Β) Καταρχήν το κράτος δεν χρεοκοπεί όπως πιστεύουν ορισμένοι. Δηλαδή δεν είναι επιχείρηση να έρθει κάποιος να κατασχέσει περιουσία. Αυτό φαντάζομαι το γνωρίζετε. Αρά μπορείς να κάνεις αθέτηση πληρωμών χωρίς ουσιαστικά ο δανειστής να μπορεί να διεκδικήσει κάτι. Αυτό το έχει αναλύσει αρκετές φορές ο Καζάκης και ισχύει ιδίως για το ομολογιακό χρέος.

  Γ) Γράφετε 'Εγώ πάλι σκέφτομαι ότι δεν θα μπορέσεις ποτέ να δανειστείς αν έχεις φάει τα λεφτά από μια τόσο μεγάλη μάζα επενδυτών παγκοσμίως, όσο έχει ανοιχτεί το Ελληνικό κράτος. '
  Εγώ πάλι πιστεύω οτι ισχύει το αντίθετο όσο και να σας φαίνεται περίεργο. Τώρα δε σε δανείζει κανένας καθώς ξέρει οτι είναι αδύνατο να ανταποκριθείς στα χρέη σου.
  Ο Λαπαβίτσας λέει πως μεσοπρόθεσμα οι αγορές θα το ο δεχτούν γιατί η μνήμη τους είναι βραχεία.

  Η πρόταση του Λαπαβίτσα βρίσκεται εδώ. Το video είναι σύντομο και αρκετά περιεκτικό
  http://www.veriorama.com/show_video.php?category=all&order=date&order_type=desc&group=0&id=433

  Ενώ έχει γράψει και βιβλίο που το αναλύει. Προτείνω να διαβάσετε

  http://www.livanis.gr/%CE%9B%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%82-%CE%9A%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%97-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%B6%CF%8E%CE%BD%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%BB%CE%B9%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CF%8E%CE%BD_p-803152.aspx

  Δ) Χώρες που κάναν αθέτηση πληρωμών

  Ισλανδία
  http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22792&subid=2&pubid=48336953
  http://www.veriorama.com/show_article.php?category=all&order=date&order_type=desc&group=0&id=179

  Αργεντινή
  http://www.casss.gr/PressCenter/Articles/1649.aspx
  Το 2004 έγιναν συγκεκριμένες προτάσεις σε εκπροσώπους των παλαιών δανειστών της Αργεντινής, οι οποίες προέβλεπαν την πληρωμή του 25% (αργότερα του 35%) των παλαιών χρεών της – αυτών δηλαδή που υπήρχαν πριν από την ημερομηνία που η χώρα χρεοκόπησε. Οι προτάσεις αυτές προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις εκ μέρους κυρίως των διεθνών πιστωτών του κράτους, οι οποίοι αντιπροσώπευαν το 55% περίπου των χρεών του, με αποτέλεσμα να επιδεινωθούν οι σχέσεις του με το ΔΝΤ. Εν τούτοις η Αργεντινή, μετά από πολλές διπλωματικές προσπάθειες, κατάφερε να πείσει την πλειοψηφία των δανειστών της – με εξαίρεση τη Γερμανία και την Ιταλία.
   
  Η διαδικασία της πληρωμής των παλαιών χρεών, μέσω αναχρηματοδότησης, η οποία καθυστέρησε εκ μέρους της Αργεντινής, προέβλεπε τελικά, κατά μέσον όρο, την πληρωμή του 50% των δανειακών κεφαλαίων - μέσω της έκδοσης τριών νέων «ομολόγων δημοσίου», μεταξύ των οποίων θα μπορούσαν να επιλέξουν οι δανειστές, με συγκεκριμένους όμως περιορισμούς. Οι τόκοι των ληξιπρόθεσμων δανείων δεν αναγνωρίσθηκαν από την Αργεντινή, παρά το ότι αρχικά είχε συμφωνήσει να τους πληρώσει – με αποτέλεσμα, οι ζημίες των διεθνών δανειστών της να είναι κατά πολύ μεγαλύτερες, από αυτές που εμφανίζονται.


  Κλείνοντας θυμίζοντας πως η απόφαση της 21ης Ιουλίου μας βγάζει από τις αγορές για πολλά πολλά χρόνια. Οπότε δεν καταλαβαίνω τι αλλάζει. (Η μάλλον καταλαβαίνω οπότε θα πρέπει να πιάσουμε καινούργιο θέμα)

  Συμπέρασμα υπάρχουν πολλές χώρες που ακολούθησαν αυτό τον δρόμο και η ιστορία δείχνει οτι είχαν καλύτερη εξέλιξη σε σχέση με χώρες που μπήκαν στη λογική να πληρώσουν τους δανειστές τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 63. Προσωπικά, το μελλον το δικο μου, των παιδιων μου και του τοπου, το φανταζομαι, το οραματιζομαι και το ελπιζω απο ενα "κλικ" και μονο.
  Οσο για τα αϊτοπουλα της οικονομολογιας η δικια μου αναφορα περιλλαμβανει τα τελευταια 10 χρονια, για να μη πω 50, για να μη πω 200 και οχι μονο την ελληνικη οικονομια.
  Παντως την αγωνια του να πρεπει και να μπορει καποιος (ιδιωτης, εταιρια, χωρα) ντε και καλα να δανειζεται και αυτο μαλιστα να το λεει και αναπτυξη, δεν τη συμμεριζομαι καθολου. Στη δουλεια την δικια μου ας πουμε, οι παλιοι μαστόροι ψευτοδουλευαν απο πιτσιρικακια για να μαθουν την τεχνη, δουλευαν μετα για λιγα χρονια σαν βοηθοι και συνεχιζαν να βγαζουν το καλο τους μεροκαματο σαν μαστόροι για μερικα χρονια ακομα. Όποιος ήθελε και αφου ειχε μαζεψει πεντε φραγκακια, εκανε πλεον το δικο του μαγαζι και οταν εβγαινε στη συνταξη ειχε ενα σπιτι δικο του, ειχε προικισει τις κορες και ειχε σπουδασει τα παιδια.
  Τωρα στη δουλεια τη δικια μου, που του ενος το δανειο ξεπερναει το δανειο του αλλου, ολοι ειναι σιγουροι οτι ακομα και το σπιτι που αφησε ο πατερας ο αρχιμαστορας, στην τραπεζα θα καταληξει.
  Ασχημο πραγμα να δανειζεσαι... το χειροτερο στον κοσμο, εκτος αν εχεις να επιστρεψεις όσα ακριβως δανειστηκες και με οποιον τροπο μπορεις.
  Προσωπικα δεν ξερω καποιον να θελει να δανιζει ετσι, οποτε ενα κοσμο χωρις δανεια ονειρευομαι για τα παιδια μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 64. @perisian
  Να έχετε υπόψη σας ότι έχω παρακολουθήσει ατελείωτες ώρες τον κ. Καζάκη, κυρίως από τις συνεντεύξεις του, οπότε κάποια πράγματα τα έχω καταγράψει και μου είναι γνωστά. Όμως μου έμειναν κενά στο συλλογισμό του και αυτός είναι ίσως ο λόγος που άρχισα έτσι ανορθόδοξα. Επιπλέον, χρειάζομαι να ξεκαθαρίσω τα συστατικά στοιχεία που δένουν αυτή τη συνταγή και το προσδοκώμενο ποσό χρέους μετά το κούρεμα, πιστεύω ότι έχει μεγάλη σημασία στους υπολογισμούς που γίνονται.

  Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν όσα λέτε, κρίνετε ότι ένα κούρεμα έως 70% θα φέρει σε βιώσιμα πλαίσια την οικονομία μας.

  Στο κούρεμα όμως υπολογίζετε μαζί και το χρέος του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τις ασφαλιστικές και άλλες εγγυήσεις που θα καταπέσουν, το αναλογιστικό έλλειμμα των δημοσίων ταμείων κλπ, τα οποία συνολικά, με τις πιο μετριοπαθείς προβλέψεις, ξεπερνάνε τα 800δις ευρώ;

  Το αναφέρω, γιατί αν συνυπολογιστούν κι αυτά, μετά από αθέτηση πληρωμών στο 70%, τα 350δις χρέη του στενού δημοσίου τομέα, θα μετατραπούν σε 240δις χρέη και όχι σε 100δις όπως πρόχειρα κι εγώ κάποτε φανταζόμουν.

  Επειδή υπάρχουν τελικά πολλές τεχνικές λεπτομέρειες που το ποσοστό δεν βοηθάει στους υπολογισμούς, έχετε μήπως προσδιορίσει με πόσο περίπου δημόσιο χρέος (δις ευρώ) η Ελληνική οικονομία θα ήταν βιώσιμη;

  Αναφορικά με την συνέντευξη του Λαπαβίτσα, τα είχα υπόψη μου αυτά που είπε, αλλά δεν γίνεται να μη σχολιάσω αρνητικά την προσπάθεια αντιστροφής της πραγματικότητας. Στη συνέντευξη ισχυρίζεται ότι οι αγορές ξέρουν καλά την πραγματική κατάσταση της Ελλάδας (πράγματι) και ότι πρέπει να μειωθεί το χρέος (κάνοντας αθέτηση πληρωμών) για να ανέβει η αξιοπιστία της χώρας ώστε να ξαναμπεί στις αγορές.

  Για βάστα ρε αδερφέ!! Μήπως μας τα λέει εντελώς ανάποδα; Μήπως οι αγορές μας βγάλουν εκτός αγοράς, εφόσον η Ελλάδα προχωρήσει σε αθέτηση των πληρωμών που τους οφείλουμε; Μήπως η Αργεντινή που το έκανε, με μόλις 100δις χρέος και πολλαπλάσιο ΑΕΠ από το δικό μας, περίμενε 10 χρόνια για να ξαναμπεί; Είναι πολύ σκληρή η πραγματικότητα της αθέτησης πληρωμών και πολύ φοβάμαι ότι ο Λαπαβίτσας εδώ έκανε τέχνασμα με τις λέξεις για να την αντιστρέψει.


  @mavri galera

  Αυτά που λες συνοψίζονται στο ότι δεν πιστεύεις στο Δυτικό μοντέλο ανάπτυξης της οικονομίας.
  Φίλε μου, είναι τόσο στρεβλό και τόσο κωμικό, που οι περισσότεροι θα συμφωνούσαν μαζί σου (μαζί σας κι εγώ). Νομίζω ο Keizer το έχει αναδείξει άριστα αυτό.

  Όμως δεν μπορώ εύκολα να δεχτώ ότι για τα δικά μας χάλια, την ανοργανωσιά και την εξαγορά του ψηφοφόρου με δημόσιο χρήμα, φταίει το στρεβλό Δυτικό μοντέλο ανάπτυξης. Εμείς μοιάζει να έχουμε πιο στοιχειώδη προβλήματα και τα ίδια θα είχαμε με οποιοδήποτε στρεβλό ή ορθόδοξο μοντέλο κι αν ίσχυε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 65. Τα προβληματα παντως που αναφερεις (τα χαλια μας, την ανοργανωσια μας κλπ) δε τα συνανταμε σε ελληνες που ζουνε σε αλλες χωρες στις οποιες ισχυει κατα βαση το στρεβλο μοντελο οπως το λες και εσυ.
  Αντιθετα συνανταμε πολλους "πολιτισμενους" προερχομενους απο τα στρεβλα μοντελα, που αν βρεθουν για καποιο διαστημα εδω, αποκτουν τα ιδια στοιχειωδη με εμας προβληματα.
  Άρα ουτε εμεις εχουμε προβληματικο dna ουτε και οι αλλοι ποιοτικοτερο.
  Εμενα μου μοιαζει οτι εχουμε το προβλημα μιας οικογενειας με αλκοολικο πατερα που χαλαλιζει τα παντα για το παθος του. Η μανα θα το παλεψει οσο μπορει προλαβαινοντας παντα τα μισα και τα παιδια θα βιαζονται να μεγαλωσουν για να κανουν τη δικια τους καβαντζα και να νοιωσουν επιτελους ασφαλη.
  Αν ειναι δυτικο ή αν ειναι ανατολικο το μοντελο δεν ξερω. Ξερω οτι επειδη μου κανει κλικ και μονο, φανταζομαι μια οικογενεια που ο πατερας (κρατουντες και κρατικοι λειτουργοι) θα νοιωθει το μεγαλειο της πατροτητας, η μανα (ο λαος) θα ειναι κρυφοπερηφανη για την οικογενεια της και τα παιδια (ο καθενας μας χωριστα) θα νοιωθουν οτι πατανε στα ποδια τους γερα. Μπορει να μη γινει ποτε, αλλα μπορει να ειμαι και τυχερος και να το δω. Θεοδωρε εχαρηκα για την γνωριμια. Στο επενειδειν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 66. >Αναφέρετε ότι πρέπει να διαγράψουμε ολόκληρο το χρέος. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι αυτό δεν έχει γίνει ποτέ στα >χρονικά. Εγώ πάλι σκέφτομαι ότι δεν θα μπορέσεις ποτέ να δανειστείς αν έχεις φάει τα λεφτά από μια τόσο μεγάλη >μάζα επενδυτών παγκοσμίως, όσο έχει ανοιχτεί το Ελληνικό κράτος.

  Αυτοί που το ισχυρίζονται είναι άθλιοι ψεύτες. Γιατί έχει γίνει πάρα πολλές
  φορές στο παρελθόν. Πρόσφατα το έκανε ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ η Αργεντινή.

  Αυτοί που τα ισχυρίζονται αυτά καλύτερα να πάνε να τα πούνε στο mega
  και σε διάφορα μέσα μαζικής εξημέρωσης.

  Εδώ, όσοι διαβάζουν έχουν μυαλό και διάθεση να μην καταπίνουν αμάσητες
  ένα κάρο ασυναρτησίες που τους λένε.

  Μέσα στην Γερμανία ήδη υπάρχουν 2 ρεύματα πολιτικής. Το ένα από αυτά,
  υποστηρίζει την πλήρη διαγραφή των χρεών μας.

  Κάτι που αναδεικνύει το πόσο αχρείος είναι ο ισχυρισμός.

  Και για να κάνω και εγώ την τυχαία επίκλησή σε τυχαίες αυθεντίες, ας πω
  όρι κάποιοι ισχυρίζονται ότι η γη είναι τρίγωνη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 67. @mavri galera

  Συμφωνώ απολύτως μαζί σου, αναφορικά με τους Έλληνες και το περιβάλλον που βρίσκονται. Όταν ο Έλληνας φύγει από αυτό το χάλι και βρεθεί σε οργανωμένο περιβάλλον, αποδίδει ξεκάθαρα παραπάνω από τον Ευρωπαίο. Το πρόβλημα εντοπίζεται όταν του δοθεί η εξουσία να επιλέξει πως θα οργανώσει ο ίδιος τα του οίκου του. Δεν δουλεύει ομαδικά, κοιτάζει τα ατομικά του μικροσυμφέροντα, οπότε επιλέγει ό,τι πιο καταστροφικό για την Ελλάδα. Αυτή τη λογική δυστυχώς την διατηρούμε πιστά από την εποχή της απελευθέρωσης. Αυτή τουλάχιστον είναι η δική μου αντίληψη, είναι όμως μια άλλη κουβέντα.

  Συγνώμη, αλλά το παράδειγμα που αναφέρεις δεν το κατάλαβα.


  Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σου.  @ForTheWin

  Δεν είναι απαραίτητες οι ακραίες εκφράσεις και εντάσεις. Αναζήτηση κάνουμε. Ψυχραιμία.
  Δεν είπα ότι συμφωνώ ή διαφωνώ μαζί τους, επανέλαβα αυτό που ισχυρίζονται γιατί επικαλούνται ιστορικά στοιχεία, τα οποία όμως δεν έχω υπόψη μου. Για αυτό κατόπιν, άσχετα με αυτόν τον ισχυρισμό, έγραψα το πως τουλάχιστον το αντιλαμβάνομαι εγώ.

  "Μέσα στην Γερμανία ήδη υπάρχουν 2 ρεύματα πολιτικής. Το ένα από αυτά,
  υποστηρίζει την πλήρη διαγραφή των χρεών μας."

  Μπορείτε να μου δώσετε κάποια στοιχεία να το αναζητήσω;

  Το ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ που γράφετε, ισχύει σε πολλές περιπτώσεις. Εγώ όμως ρώτησα κάτι άλλο: Αν πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει η εξ' ολοκλήρου διαγραφή του χρέους.
  Άλλο το ένα κι άλλο το άλλο.

  Έχετε να μου υποδείξετε κάποια περίπτωση που έγινε εξ' ολοκλήρου διαγραφή; Έχουν τελικά δίκιο (ότι δεν έχει υπάρξει στο παρελθόν περίπτωση σχεδόν ή εξ' ολοκλήρου διαγραφής χρέους) κι αν ναι, ποιοι ήταν οι λόγοι που τόσοι λαοί δεν επέλεξαν ποτέ να κάνουν το ίδιο; Τί μας κάνει να αισιοδοξούμε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε πράγματι να διαγράψει το 100% του δημοσίου χρέους (με ασφάλεια ότι μπορεί να γίνει και ακρίβεια στις συνέπειες που θα είχε αυτή η επιλογή);

  Θα πρέπει με υπευθυνότητα να εξασφαλίσουμε την βεβαιότητα ότι αυτό θα ήταν πράγματι ωφέλιμο και ότι μπορεί να γίνει. Διαφορετικά, αν λέμε ανεύθυνα πράγματα, τότε γινόμαστε συνυπεύθυνοι καθοδήγησης της πατρίδας μας στον όλεθρο.

  Εφόσον το ισχυρίζεστε αυτό (100% διαγραφή), ζητώ κάποιες υπεύθυνες κουβέντες, γιατί πολλά εξαρτώνται κι από αυτά που ΕΜΕΙΣ απαιτούμε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 68. "κι αν ναι, ποιοι ήταν οι λόγοι που τόσοι λαοί δεν επέλεξαν ποτέ να κάνουν το ίδιο;"

  Ποιά είναι ακριβώς η χώρα που οι λαοί επιλέγουν τί θα γίνει; Το μοναδικό πρόσφατο παράδειγμα που θυμάμαι εγώ είναι όταν έγινε το ανήκουστο και βγήκε ο διακοσμητικός πρόεδρος της Ισλανδίας απ'το ψυγείο και είπε εγώ δεν υπογράφω τέτοιο πράγμα να κάνουμε δημοψήφισμα. Και είπε όντως ο λαός όχι, να μην πληρωθεί το χρέος της Icesaver. Ας κάνει και η Ελλάδα ένα δημοψήφισμα να δούμε τελικά τί θέλει και ο λαός να φανεί αν είμαστε ηλίθιοι ή όχι και να σταματήσουμε να κλαιγόμαστε και να τσακωνόμαστε.

  "Τί μας κάνει να αισιοδοξούμε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε πράγματι να διαγράψει το 100% του δημοσίου χρέους (με ασφάλεια ότι μπορεί να γίνει και ακρίβεια στις συνέπειες που θα είχε αυτή η επιλογή); "

  Δεν υπάρχει πουθενά ασφάλεια. Υπάρχει μόνο η παρούσα κατάσταση με την ανεργία, τις αυτοκτονίες και τους μισθούς πείνας. Ή την αποδέχεσαι και βάζεις το κεφάλι κάτω ή παίρνεις την κατάσταση στα χέρια σου και την ανατρέπεις. Τα υπόλοιπα είναι χριστιανικά ευχολόγια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 69. @Chilloutbuddy

  Εν τη ρύμη του (γραπτού) λόγου έγραψα "λαοί" και όχι "χώρες". Γράψτε λάθος.

  Όσον αφορά την Ισλανδία, νομίζω θα βγάλουμε λάθος συμπέρασμα αν όποια χρεοκοπία βρίσκουμε μπροστά μας την παίρνουμε ως πρότυπο για τη δική μας περίπτωση. Είμαι πεπεισμένος ότι αυτές οι γενικεύσεις οδηγούν σε λάθος συμπεράσματα.

  Οι ταλαίπωροι οι Ισλανδοί πληρώνουν λάθη που δεν ήταν δικά τους. Εμείς αντίθετα επιλέξαμε τις κυβερνήσεις που εξέθρεψαν το υπερσπάταλο κράτος και σήμερα έχουμε ένα εντελώς αντιπαραγωγικό κράτος, σε αντίθεση με το κράτος της Ισλανδίας.

  Αν δεν σας πειράζει, ας μην ανοίξουμε τώρα αυτό το θέμα κι ας παραμείνουμε σε αυτό που ρώτησα πιο πάνω. Φαντάζομαι θα έχετε άποψη σε αυτό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 70. Αυτό που πιστεύω πάντως είναι πως ο καθένας πιστεύει αυτό που θέλει να πιστέψει. Δηλαδή αντί να εξετάζει τα δεδομένα και να βγάζει συμπεράσματα ξεκινάει με βάση το τι θέλει να πιστέψει ψάχνοντας επιχειρήματα που θα του ενισχύσουν την άποψη. Από την άλλη απορρίπτει όλα τα επιχειρήματα που αντικρούουν την άποψη του.

  Και τώρα η ερώτηση προς όλους τους αναγνώστες. Ποιος ο λόγος κάποιος να πιστέψει κάτι που δε συμφέρει την Ελλάδα αλλά συμφέρει τους δανειστές μας;
  Ποιος ο λόγος κάποιος να πιστεύει τόσο βαθιά στη λογική της συνενοχής του λαού ενώ αφού ανήκει στο λαό τον συμφέρει να πιστέψει πως την κύρια ευθύνη την έχουν οι πολιτικοί;
  Ποιος ο λόγος για κάποιον να πιστεύει πως για όλα φταίει το δημόσιο παρόλο που υπάρχουν άπειρα επιχειρήματα που δείχνουν πως το δημόσιο δεν ήταν το πρόβλημα στην Ελλάδα;

  Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα είναι πιο δύσκολες από όλες τις αναλύσεις που έχουν γίνει αλλά προσωπικά πιστεύω πως κρύβουν την ουσία του προβλήματος.
  Όποιος γνωρίζει ας βοηθήσει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 71. @ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ

  Κύριε Θεόδωρε, ακριβώς αυτό το πράγμα σημαίνει μονομερής διαγραφή του χρέους. Το έχουμε ξανακάνει, επί Μεταξά :

  2. Χαρακτηρισμός μέρος των δανείων σε επαχθή και απεχθή δάνεια με δικαιολογία την κατάσταση ανάγκης της χώρας (state of necessity), πρακτική η οποία ασκήθηκε από τον Ιωάννη Μεταξά το 1936 και αρνήθηκε την εξυπηρέτηση δανείου στην Βελγική τράπεζα Societe Commercial de Belgique. Το Βέλγιο προσέφυγε στο Διαρκές Δικαστήριο Διεθνούς Δικαίου, κατηγορώντας την Ελλάδα για αθέτηση υποχρεώσεων. Η Κυβέρνηση Μεταξά τότε, απάντησε ότι με βάση «τα συμφέροντα του ελληνικού λαού για τη διοίκηση, την οικονομική ζωή, την κατάσταση της υγείας και την εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια της χώρας δεν μπορούσε να προβεί σε άλλη επιλογή». Το Διεθνές Δικαστήριο απεδέχθη το σκεπτικό και δικαίωσε την Ελλάδα. Έτσι δημιουργήθηκε ένα νομικό προηγούμενο το οποίο αργότερα αξιοποιήθηκε από χώρες όπως η Αργεντινή (2003) για την παύση πληρωμών και την μονομερή διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους της.

  Και έχει γίνει και από Γερμανία 4 φορές νομίζω και από άλλες χώρες. (νομίζω και Γαλλία άλλες 4). Δεν είναι λογική μπαταχτσή. Είναι πράξη διεθνούς δικαίου που λέει ότι δεν είναι δυνατόν μία χώρα να υποθηκεύει τον εαυτό της και την εθνική της κυριαρχία σε τοκογλύφους.

  Αν το σύνολο του πολιτικού συστήματος δεν ήταν προδότες (άντε να πω απλώς συμφεροντολόγοι για μικρότερα κόμματα), θα το είχαν κάνει ήδη.

  Όσο για τα ρεύματα της Γερμανίας, δεν έχετε παρά να ψάξετε στο google :

  'σοσιαλδημοκράτες γερμανία χρέος ελλάδα'

  Και ποιες είναι οι συνέπειες από την διαγραφή χρέους ?

  1) Έξοδος από τις αγορές. Ορθή μετάφραση : Απαλλαγή από τους τοκογλύφους. Ευχαριστούμε, είναι ακριβώς αυτό που θα θέλαμε.

  2) Προσφυγή των δανειστών ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ (μόνο αυτό μπορούν να κάνουν). Αντίο ζωή δηλαδή.

  Φυσικά, τα γνωρίζουν όλα αυτά, για αυτό αγοράζουν το σύνολο της πολιτικής ζωής του τόπου και βιάζονται να τους παραχωρηθούν τα πάντα στην Ελλάδα.

  Για ένα λόγο, γιατί το μόνο τους πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ο λαός. Είναι ο μόνος που μπορεί να ανατρέψει τα σχέδια τους.

  Αυτός και η Όλγα Τρέμη, για να το ευτελίσω και λιγάκι :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 72. @perisian

  "Και τώρα η ερώτηση προς όλους τους αναγνώστες. Ποιος ο λόγος κάποιος να πιστέψει κάτι που δε συμφέρει την Ελλάδα αλλά συμφέρει τους δανειστές μας; "
  Αυτή ερώτηση προϋποθέτει να εξηγήσετε πρώτα γιατί η συμφωνία "δεν συμφέρει την Ελλάδα". Κάτι τέτοιο προφανώς θα είναι ξεκάθαρο στους οπαδούς σας, αλλά όχι ακόμα σε εμένα. Δεν αντιλαμβάνομαι λοιπόν γιατί ζητάτε επιβεβαίωση από τους οπαδούς σας (που την έχετε δεδομένη) και δεν προσπαθείτε να το εξηγήσετε σε εμένα και τους υπόλοιπους αναγνώστες που παρακολουθούν τον μεταξύ μας διάλογο;

  "Ποιος ο λόγος κάποιος να πιστεύει τόσο βαθιά στη λογική της συνενοχής του λαού, ενώ αφού ανήκει στο λαό τον συμφέρει να πιστέψει πως την κύρια ευθύνη την έχουν οι πολιτικοί; "
  Θέλουμε άραγε να εντοπίσουμε την αλήθεια, ή θα την τυφλώσουμε με το ατομικό μας συμφέρον;
  Πως θα είμαστε σε θέση να διακρίνουμε την πηγή των προβλημάτων, αν τυφλώσουμε την αλήθεια;

  Οι πολιτικοί μας αγαπητέ, δεν διορίστηκαν από τους ξένους, ούτε έγινε δικτατορία. Τους διόρισε ο Ελληνικός λαός με αδιαμφισβήτητες δημοκρατικές διαδικασίες. 40 χρόνια τώρα επιλέγουμε δύο πολιτικούς χώρους που έφεραν την χώρα σε αυτά τα χάλια. Δεν κατσικώθηκαν από μόνοι τους, εμείς τους διορίσαμε γιατί προφανώς οι πολίτες αυτής της χώρας βάλαμε το ατομικό συμφέρον του ενός (βλ. διορισμούς, προνόμια, μαϊμού αναπηρικές συντάξεις κ.ά) ψηλότερα από το συμφέρον της ευημερίας της κοινωνίας, της πατρίδας και της ηθικής μας. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ να αλλάξουμε. Μας συμφέρει όλους, ειδικά αυτούς που δεν ανήκουν στους προνομιούχους των δύο κομμάτων.

  Στις δύσκολες σημερινές συνθήκες οφείλω να εντοπίσω γενναία τη πηγή του προβλήματος, ανεξάρτητα αν προκάλεσα εγώ το πρόβλημα με τις επιλογές μου. Αν δεν προστατέψω εγώ την πατρίδα μου, δεν θα το κάνει κανείς άλλος για εμένα. ΕΓΩ είμαι ο πολίτης αυτή της χώρας. Μείζων είναι η επιβίωση της πατρίδας μου. Ούτε το ατομικό μου συμφέρον, ούτε το συμφέρον οποιουδήποτε κομματικού καφενείου.

  "Ποιος ο λόγος για κάποιον να πιστεύει πως για όλα φταίει το δημόσιο παρόλο που υπάρχουν άπειρα επιχειρήματα που δείχνουν πως το δημόσιο δεν ήταν το πρόβλημα στην Ελλάδα;"
  Ειλικρινά διαβάζω αρκετά στο διαδίκτυο, αλλά "άπειρα επιχειρήματα" που να υποδεικνύουν κάτι τέτοιο, δεν εντόπισα, εκτός από έναν ισχυρισμό του κ. Καζάκη που λέει ότι η φορολογία είναι αρκετή για να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις.

  Όμως εγώ ο αδαής, αναρωτιέμαι αν έχει συμπεριλάβει στους υπολογισμούς του ότι ο φτωχός λαός ενός χρεοκοπημένου κράτους, δεν θα έχει να του πληρώσει τον ίδιο μεγάλο φόρο, όπως στις εποχές των τροφαντών αγελάδων. Το ίδιο ακριβώς διαπίστωσε αργά και η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ.
  Άλλωστε, ουσιαστικά τα έξοδα του κράτους είναι οι εισαγωγές και όχι οι μισθοί. Γιατί δεν μας λέει καλύτερα πως θα εισάγει η Ελλάδα από φάρμακα μέχρι αλεύρι, αφού το κράτος δεν παράγει αρκετά ώστε να τα εξασφαλίσει, ούτε καν πρωτογενώς.


  Ανοίγετε άλλο ένα τεράστιο θέμα που όπως βλέπετε δεν είναι ΚΑΘΟΛΟΥ αυτονόητη η λογική σας, αλλά αντίθετα που υπάρχει σοβαρός αντίλογος. ΕΣΕΙΣ ισχυριστήκατε ότι "Αν μπλέξουμε όλα τα θέματα μαζί δε θα βγάζουμε άκρη"
  Εγώ σας ρώτησα: "έχετε μήπως προσδιορίσει με πόσο περίπου δημόσιο χρέος (δις ευρώ) η Ελληνική οικονομία θα ήταν βιώσιμη;" και αντί για απάντηση εσείς ανοίξατε ακόμα ένα τεράστιο θέμα.

  Σε αυτό το χώρο από την 1η Αυγούστου έχουμε ανταλλάξει με τα μέλη σας 72 σχόλια, έχουν ανοίξει 72 θέματα και με το που μπαίνει ερώτηση αμφισβήτησης, παίρνετε τη μπάλα και την κλοτσάτε στην εξέδρα! Ή θα πρέπει κανείς να συμφωνεί διαρκώς μαζί σας, ή στο πρώτο στρίμωγμα αρχίζει το γνωστό τροπάρι "ο καθένας πιστεύει αυτό που θέλει να πιστέψει", "ή σου κάνει κλικ από την αρχή..." κ.ο.κ.

  Ειλικρινά αυτή η άρνηση και αντίσταση εξήγησης στην ουσία των επιχειρημάτων σας, θα υποψίαζε και τον πιο καλόπιστο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 73. @ForTheWin

  Ευχαριστώ για τα χρήσιμα ιστορικά στοιχεία (στο εξής θα τα έχω υπόψη μου) και τις απόψεις σας για τις συνέπειες (τα οφέλη θα έλεγα εγώ, αφού δεν γράφετε λέξη για τα αρνητικά) από τη διαγραφή του χρέους.

  Όμως δεν ξέρω γιατί δεν γίνομαι σαφής, κάνω copy/paste αυτό που σας έγραψα:
  Το ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ που γράφετε, ισχύει σε πολλές περιπτώσεις. Εγώ όμως ρώτησα κάτι άλλο: Αν πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει η εξ' ολοκλήρου διαγραφή του χρέους.
  Μου απαντάτε: "ακριβώς αυτό το πράγμα σημαίνει μονομερής διαγραφή του χρέους " και στην ακριβώς επόμενη γραμμή "Χαρακτηρισμός μέρος των δανείων σε επαχθή και απεχθή"

  Στην ίδια λογική, είχατε γράψει:
  "Μέσα στην Γερμανία ήδη υπάρχουν 2 ρεύματα πολιτικής. Το ένα από αυτά, υποστηρίζει την πλήρη διαγραφή των χρεών μας."
  Κατόπιν μου επισημάνατε να διαβάσω τις απόψεις των σοσιαλδημοκρατών της Γερμανία που υποστηρίζουν -σας αντιγράφω από το πρώτο άρθρο που έφερε το google: "τη διαγραφή (haircut) σημαντικού μέρους του χρέους της Ελλάδας, της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας".
  Δεν εισηγούνται λοιπόν τη πλήρη διαγραφή αλλά μέρους του χρέους.
  Ακόμα και η Αργεντινή που αναφέρετε, έχει διαγράψει μονομερώς ΜΕΡΟΣ του χρέους και όχι εξ' ολοκλήρου.

  Δεν ξέρω γιατί με βάζετε σε αυτή την ατέρμονη κουβέντα και δεν γράφετε ευθέως ότι πράγματι η εξ' ολοκλήρου διαγραφή χρέους δεν έχει ιστορικό προηγούμενο, αφού από τους ισχυρισμούς σας και τις πηγές σας, αυτό ακριβώς προκύπτει.

  Αφού λοιπόν δεν πρόκειται να γίνει εξ' ολοκλήρου διαγραφή, μπορείτε να μου απαντήσετε την ερώτηση που έκανα στον κ. perisian, (γιατί αρχίζω να αμφιβάλλω αν θα δώσει απάντηση): "έχετε μήπως προσδιορίσει με πόσο περίπου δημόσιο χρέος (δις ευρώ) η Ελληνική οικονομία θα ήταν βιώσιμη;". Με απλά λόγια και για να αποφύγουμε τις τεχνικές λεπτομέρειες:

  Πόσα δισεκατομμύρια έλλειμμα κρίνετε ότι αντέχει η Ελληνική οικονομία να διατηρήσει μετά την αθέτηση πληρωμών; Πού τοποθετείτε τον πήχη; Καθαρές κουβέντες!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 74. Οι πολιτικοί μας αγαπητέ, δεν διορίστηκαν από τους ξένους, ούτε έγινε
  δικτατορία. Τους διόρισε ο Ελληνικός λαός με αδιαμφισβήτητες
  δημοκρατικές διαδικασίες. 40 χρόνια τώρα επιλέγουμε δύο πολιτικούς
  χώρους που έφεραν την χώρα σε αυτά τα χάλια.


  Οφείλω να ομολογήσω ότι αυτό είναι μακράν το καλύτερο ανέκδοτο
  που άκουσα εδώ και καιρό.

  Υπάρχει στα σοβαρά νοήμων άνθρωπος που θεωρεί ότι το πολιτικό
  σύστημά μας εκφράζει το λαό ΑΚΟΜΑ και αν θεωρητικά προέρχεται
  από αυτόν ?

  Η ψήφος είναι μαρκετινγκ αγαπητέ. Μόνο. Όταν ο κόσμος βλέπει
  κόκα κόλα παντού αγοράζει κόκα κόλα.

  Αλλά είναι σαφές πως ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ και να ψήφιζε ο λαός, το πολιτικό
  σύστημα ΣΑΦΩΣ και ελέγχεται από ξένους.

  Είναι θλιβερά φαιδρό να υποστηρίζει κανείς ότι το πολιτικό μας
  σύστημα δεν ελέγχεται από ξένους.

  Φαιδρό, αστείο και επικίνδυνο επιχείρημα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 75. Κύριε μου ξέρετε τι σημαίνει μονομερής διαγραφή ? Ότι ΕΓΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ αποφασίζω τι μέρος του χρέους θα διαγράψω. ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ. ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ. ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ. As in i decide for myself.

  ΜΕ ΤΟ ΒΕΛΓΙΟ ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ ΔΙΑΓΡΑΨΑΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΕΟΣ, σας το είπα. Τι ασυναρτησίες είναι αυτές που ανταπαντάτε ?

  Και αν κάνατε τον κόπο να διαβάζατε και τα άλλα άρθρα θα διαβάζατε και για πλήρη διαγραφή του χρέους.

  Αλλά είναι κάτι παραπάνω από εμφανές ότι διαβάζεται ότι σας βολεύει.

  Το πόσο θα διαγραφεί το χρέος είναι οικονομικό ζήτημα που χρήζει μελέτης από την ελληνική πλευρά. Μονομερώς. Προσωπικά θεωρώ ότι πρέπει να διαγραφεί πάνω από το 90%, που έτσι και αλλιώς είναι παράνομο και τοκογλυφικό.


  ΛΕΤΕ ΣΤΑ ΣΟΒΑΡΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΑΝΕΦΕΡΑ ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ?

  ΜΑ ΤΑ ΕΧΩ ΑΠΑΡΡΙΘΜΗΣΕΙ ΚΙΟΛΑΣ !!!

  Δυστυχώς δεν μπορώ να συνεχίσω γιατί διαστρευλώνετε συνεχώς τα λόγια μου, ξεκαθαρίζοντάς μου όλο και περισσότερο το λόγο για τον οποίο γράφετε σε αυτό το blog.

  Καλή "αναζήτηση" της αλήθειας σας εύχομαι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 76. @ForTheWin

  Συγχαρητήρια για τον τρόπο, την ειρωνεία και το ύφος σας.
  Θα ήταν κρίμα ένας νεοσύστατος και αγνός πολιτικός φορέας, να έχει ανάγκη τέτοιων υπηρεσιών.

  Αν σας μοιάζει ανέκδοτο η ζοφερή πραγματικότητα της μεταπολίτευσης στη πατρίδα μας που όλοι οι Έλληνες (τουλάχιστον αυτοί που δεν εθελοτυφλούν) έχουν ζήσει, αν πιστεύετε ότι η δημοκρατία είναι marketing και ότι οι πολιτικοί μας ελέγχονται από ξένες δυνάμεις (ίσως και εξωγήινους μας γράψετε αργότερα), τότε ίσως πρέπει να σκεφτείτε μήπως εξυπηρετούν καλύτερα την ιδεολογία σας οι Αναρχικοί και όχι αυτό το νεοσύστατο ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ κόμμα. Ξέρετε εσείς, αυτά που εκλέγονται με τις εκλογές τύπου Coca Cola, όπως περίπου μας τα λέτε.

  Καλά ΕΠΙΜΕΝΕΤΕ ΚΙΟΛΑΣ;;; Το "θα διαγράψουμε εξ' ολοκλήρου το χρέος της Ελλάδας!!", ερμηνεύεται: εξ' ολοκλήρου, αλλά της ΜΙΑΣ ΧΩΡΑΣ από τις δεκάδες χώρες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που χρωστάμε; Είναι αξιοθρήνητα τα παιχνίδια με τις λέξεις που κάνετε. Μυρίζουν ξύλινη γλώσσα μεταπολίτευσης η οποία έχει παλιώσει και δεν περνάει πια!

  "ΛΕΤΕ ΣΤΑ ΣΟΒΑΡΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΑΝΕΦΕΡΑ ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ?
  ΜΑ ΤΑ ΕΧΩ ΑΠΑΡΡΙΘΜΗΣΕΙ ΚΙΟΛΑΣ !!!"


  Copy/paste απ' το σχόλιό σας η απαρίθμηση των ...ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ της διαγραφής του χρέους όπως ακριβώς τα αναφέρατε:
  "1) Έξοδος από τις αγορές. Ορθή μετάφραση : Απαλλαγή από τους τοκογλύφους. Ευχαριστούμε, είναι ακριβώς αυτό που θα θέλαμε.
  2) Προσφυγή των δανειστών ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ (μόνο αυτό μπορούν να κάνουν). Αντίο ζωή δηλαδή."

  Τέτοιες ...αρνητικές επιπτώσεις εεεε;
  Αρνητικότατες!

  Ο αποκλεισμός από τις αγορές το λιγότερο για μία δεκαετία (ειδικά με 90% που λέτε, δεν φτάνει ούτε η 20ετία!) είναι "απαλλαγή από τους τοκογλύφους"! Όχι σαν τις άλλες χαζές χώρες του κόσμου από την Καπιταλιστική Αμερική έως την Κομμουνιστική Κίνα που τους τα τρώνε.
  Η διακοπή χρηματοδότησης επιχειρήσεων από Ευρωπαϊκά προγράμματα; Ρωτήσατε τους εργαζόμενους σε αυτές τις επιχειρήσεις;
  Η διακοπή χρηματοδότησης των τραπεζών (που εξασφαλίζουν ρευστότητα στις επιχειρήσεις) από την ΕΚΤ;
  Η μετατροπή του υπολοιπόμενου χρέους σε συνάλλαγμα;
  Ατελείωτη είναι η λίστα, αλλά θα το αφήσω εδώ, γιατί στο τέλος θα μου πείτε ότι κάνω προπαγάνδα... άσχετα αν θα έπρεπε να τα γνωρίζετε και να έχετε έναν πιστικό αντίλογο για το καθένα.

  Δεν πειράζει... Προς το παρόν όμως δεν έχω ανάγκη να μου υποτιμάνε τη νοημοσύνη. Και δεν μιλάω μόνο για τη δική μου.


  "Δυστυχώς δεν μπορώ να συνεχίσω γιατί διαστρευλώνετε συνεχώς τα λόγια μου, ξεκαθαρίζοντάς μου όλο και περισσότερο το λόγο για τον οποίο γράφετε σε αυτό το blog. "
  Μιλάτε για τη διαστρέβλωση του copy/paste;
  Ασφαλώς! Η μπάλα στην εξέδρα και συζήτηση κομμένη.
  Το άλλοθι με τα φαντάσματα δήθεν βαλτών σχολιαστών, έχει τόσο παλιώσει, που αποτελεί την πιο χαρακτηριστική ομολογία αποτυχίας μετάδοσης πολιτικής σκέψης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 77. Βαρέθηκα να διαβάζω τις υποτίθεται βαθυστόχαστες οικονομικές αναλύσεις σας ,, δεν είμαι οικονομολόγος ,, αλλά βλέπω ότι ο κάθε νεόκοπος οικονομικός αναλυτής παρουσιάζει το ίδιο γεγονός κατά το δοκούν .. μιλάμε δηλαδή για μαθητευόμενους μάγους και όχι για οικονομολόγους .. αυτό που χρειαζόμαστε είναι να υπάρξει πολιτική βούληση από τον λαό και από υγιείς και όχι ξεπουλημένες πολιτικές δυνάμεις , για να βγούμε από το βούρκο ,, όλα τα άλλα είναι αοριστολογίες και ξόρκια …..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 78. Ας προσπαθήσουμε να κάνουμε μια ανάλυση για να δούμε ποιο θα μπορούσε να είναι υποθετικά το κούρεμα που θα πρέπει να γίνει στο χρέος για να είναι βιώσιμο.

  Ας υποθέσουμε πως η οικονομία μας παρουσιάζει μια βελτίωση και πως το κράτος καταφέρνει να έχει πρωτογενές πλεόνασμα 5 δις. Προσωπικά με την ισχύουσα πολιτική δε βλέπω πως μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερο πλεόνασμα χωρίς να στραγγίξουμε τους πολίτες οπότε βάζω σαν ρεαλιστικό στόχο το πλεόνασμα των 5 δις.

  Για να διατηρήσεις το χρέος σαν χώρα θα πρέπει το πλεόνασμα σου να είναι τουλάχιστον ίσο με τους τόκους. Οι τόκοι μας σήμερα είναι 15 δις οπότε τα 5 δις που ανάφερα σαν παράδειγμα δεν προσεγγίζουν τον στόχο. Από την άλλη εκτός των τόκων κάθε χρονιά θα πρέπει να πληρώνεις τα χρεολύσια δηλαδή τα ομόλογα που λήγουν. Επειδή δε σου περισσεύουν πρέπει να δανειστείς ξανά κινδυνεύοντας όμως την επόμενη χρονιά να αυξήσεις τους τόκους σου. Θεωρητικά δηλαδή η χώρα για να πληρώνει κανονικά τους δανειστές της χωρίς να δανείζεται ξανά θα πρέπει να έχει πλεόνασμα 15 δις τους τόκους και 30 δις το μέσο όρο των ομολόγων που λήγουν κάθε χρονιά. Θεωρητικά δηλαδή 45 δις πλεόνασμα. Αυτό φυσικά είναι αδύνατο και δεν το κάνει καμιά χώρα στον κόσμο αλλά επιπλέον δείχνει και τον όγκο του προβλήματος. Πως γίνεται με έσοδα φέτος 55 δις να προσεγγίσουμε έστω ένα πλεόνασμα 45 δις.
  Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι το χρέος κάθε χρόνο αυξάνεται 15-5=10 δις ενώ θα πρέπει να αναζητούμε δανεικά γύρω στα 40 δις κάθε χρόνο.
  Δε βλέπω το λόγο να μας δανείζουν κάθε χρόνο ας πούμε 40 δις για να πληρώνουν τα προηγούμενα δανεικά που μας είχαν δώσει. Άρα ανά τακτικά διαστήματα θα επιδίδονται σε απαιτήσεις εκποίησης δημόσιας περιουσίας. Τα ποσά που χρωστάμε είναι τόσο τεράστια που δε θέλω να σκέφτομαι τι θα εκποιηθεί τα επόμενα χρόνια.

  Ποιο θα ήταν ένα βιώσιμο χρέος; Χονδρικά μιλώντας γύρω στα 70 δις με 1,5 δις τόκους. Αν υποθέσουμε πως κάθε χρόνο πρέπει να πληρώνουμε σε τόκους 1,5 δις και σε χρεολύσια 7 δις θα μας λείπουν 8,5 δις και έχοντας πλεόνασμα 5δις ο νέος δανεισμός θα είναι 3,5 δις.
  3,5 δις είναι ένα ποσό που θα μπορούμε να βρούμε από αγορές ή διμερής συμφωνίες με ανεκτό σχετικά επιτόκιο τέτοιο ώστε να μην εκτοξεύσει το χρέος.

  Τα 70 δις στα 350 είναι κούρεμα 80% άρα λύσαμε και την εξίσωση του βιώσιμου χρέους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 79. @κυριε Αθηναιε
  (ειμαι αλλος John, μην με μπερδευετε με τον προηγουμενο)

  εφοσον υπαρχει νομικος ορος στο διεθνες δικαιο, τελειωνει εκει η κουβεντα..
  Ειναι δεδομενο οτι το χρεος δεν ειναι αποπληρωτεο ουτε το καν το 30 % αυτου..

  Και αγου εχετε δει ωρες τον καζακη εχετε μηπως ακουσει την ιστορια του δημοσιου χρεους? μηπως ξερετε οτι ο κυριος Μητσοτακης το 1964 αναγνωρισε σε μια πρωτοφανη αποφαση τα προπολεμικα χρεη (4 φορες πτωχευση) στο ακεραιο...

  Αρα μηπως το σημερινο χρεος εχει 2 μερη.. Ενα αυτο και ενα αυτο που παπαγαλιζουν τα ΜΜΕ και εσεις απο τη μεταπολιτευση και μετα που οφειλεται στο σαπιο συστημα, στο δικομματισμο κτλ κτλ??

  Και εγω αυτο που δεν καταλαβαινω, ειναι αν πιστευετε οτι το χρεος ειναι του λαου? αν πιστευετε οτι 'μαζι τα φαγαμε ολοι' που λεει ο παγκαλος?
  Γιατι αν το πιστευετε νομιζω αυταπαταστε εθελουσια δυστυχως..

  Και για να τα πιανουμε ενα ενα τα θεματα.. ποιος σας ειπε οτι το πρωοτγενες ελλειμμα (χωρις τους τοκους) σημαινει και χρεωκοπια..
  Ξερετε ποσες σωρες εχουν χρεος? ξερετε οτι η Νορβηγια που δεν ξερω κξαι εγω εδω και ποσα χρονια παραγει πλεονασματα οτι εχει 50% του ΑΕΠ της χρεος??

  Για να ξεκαθαρισουμε μερικα πραγματα, γιατι η παραπληροφορηση αποτρεπει τον απλο αναγνωστη απο το να ξεσκεπασει την απατη..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 80. ForTheWin, πληροφοριακά μόνον σου λέω πως όπως πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες, οι αιρετές αρχές είναι στοιχείο του ολιγαρχικού πολιτεύματος και όχι της δημοκρατίας. Στην δημοκρατία οι αρχές είναι ΚΛΗΡΩΤΕΣ: δοκεῖ δημοκρατικὸν μὲν εἶναι τὸ κληρωτὰς εἶναι τὰς ἀρχάς͵ τὸ δ΄ αἱρετὰς ὀλιγαρχικόν (Πολιτικά 1294b).

  Και αυτό γιατί οι σοφώτατοι πρόγονοί μας ήξεραν πάρα πολύ καλά μας πως ο λαός είναι ανίκανος να εκλέξει με αξιοκρατικά κριτήρια του άρχοντες της πολιτείας. Και αυτό διότι ψηφίζει πάντοτε με λογική coca-cola, όπως πολύ σωστά είπατε, αγόμενος και φερόμενος έρμαιο του κάθε αδίστακτου δημαγωγού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 81. Δεν είμαι ο προηγούμενος John αλλά ο προπροηγούμενος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 82. Πού'σαι ρε Kill Bill?
  -Allianz Γερμανίας: αποτέλεσμα “κουρέματος ελληνικών ομολόγων” 326 εκ ευρώ ΚΕΡΔΟΣ
  -Royal Bank of Scotland αποτέλεσμα κουρέματος:
  275 εκ λίρες… ΚΕΡΔΟΣ

  http://ftalphaville.ft.com/blog/2011/08/05/643346/there-are-many-ways-to-impair-a-greek-bond/

  Γειά σου Γιουρόπα με τα ωραία σου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 83. Λοιπόν κύριε Θεόδωρε… τα βίντεο του Καζάκη δεν τα έχετε δει. Πόσο μάλλον μελετήσει.

  Πολύ απλά αν τα είχατε δει δεν θα είχατε… «απορίες»

  Το ΕΠΑΜ δεν είναι κόμμα κύριε! Έλεος πλέον. το λέτε και το ξανά λέτε, και πραγματικά μου έχει κάνει τρομερή… «εντύπωση»…

  Ο Καζάκης το έχει ξεκαθαρίσει!
  • Ο Δ. Καζάκης μιλάει για το Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο
  http://www.youtube.com/watch?v=muK2k0wWRlU

  ================================================

  Ο Δημήτρης Καζάκης συζητά με Μάνο Κακλαμάνο: Έρευνα για την δανειακή σύμβαση της Ελλάδος (ΙΟΥΝ 2011)

  • ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΚΗΣ ΣΤΟΝ 98,9 Α΄ (14/6/2011)

  http://www.youtube.com/watch?v=9U4F8Fj8xzM

  • ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΚΗΣ ΣΤΟΝ 98,9 Β΄ (16/6/2011)

  http://www.youtube.com/watch?v=qVf5Dd3XkeA

  • ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΚΗΣ ΣΤΟΝ 98,9 Γ΄ (17/6/2011)

  http://www.youtube.com/watch?v=_6zPzO8rns8

  ***** εδώ υπάρχουν όλλα τα βίντεο του Καζάκη (και όχι μόνον αυτού !!!) ......δείτε τα για να τελειώνουμε με τον .... "διάλογο" του παραλόγου!!

  http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?name=Splatt_Forums&file=viewtopic&topic=24728

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 84. Εξαιρετικός διάλογος!Συνεχιστε! Ως Μετωπο χρειαζεται να πεισουμε για να συστρατεφτει ο λαός.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 85. @John

  Και για να ξεκαθαρίσω την θέση μου, μην παρεξηγηθούν τα λόγια μου,
  γιατί περιμένουν στη γωνία διάφοροι καλοθελητές να
  παρερμηνεύσουν.

  Όταν λέω ότι η ψήφος είναι μάρκετινγκ , είτε αρχίσει κανείς τα
  ψευτολογίδρια τύπου 'Δεν πιστεύε στην δημοκρατία κύριε' και άλλες τέτοιες
  μπαρουφολογίες είτε όχι.

  Ξέρετε, οι δοσίλογοι και οι πουλημένοι αυτό ακριβώς φέρουν ως
  επιχείρημα : 'Μα τι λέτε κύριε, εδώ έχουμε δημοκρατία και εσείς μιλάτε
  για μάρκετινγ ?'

  Μιλώντας με ανθρώπους που έχουν IQ πάνω από 100 εδώ μέσα, τους
  περισσότερους δηλαδή, θυμώνω και μόνο αν ακούσω κανείς να πιστεύει
  ότι το πολίτευμά μας είναι δημοκρατία.

  Γιατί όποιος το πιστεύει, καλύτερα να κλείσει αυτό το blog και να πάει
  στα newsit και τα τοι αύτα.

  ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΩ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ :

  Είμαι βαθύτατα δημοκρατικός και για αυτό ακριβώς το σημερινό μας
  'πολίτευμα' της κοινοβουλευτικής χούντας με πληγώνει. Απεχθάνομαι
  τέτοιες λογικές για αυτό ακριβώς πιστεύω και αυτά που πρεσβεύει ο κ.
  Καζάκης.

  @Αθηναίος

  Δεν πρόκειται να το συνεχίσω γιατί δεν έχει νόημα. Όπως είπατε, δεν έχετε
  ανάγκη να υποτιμάνε τη νοημοσύνης σας. Και θα συμφωνήσω. Το
  καταφέρνετε καταπληκτικά και μόνος σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 86. Φίλοι, δεν κατανοώ τον εριστικό χαρακτήρα ορισμένων από τις τοποθετήσεις. Κατά τη γνώμη μου στο διάλογο θα πρέπει να αποφεύγονται οι επιθετικοί χαρακτηρισμοί και οι αφορισμοί δίκην αξιωματικών αρχών, που όλοι θα πρέπει να τις ασπαζόμαστε.

  Ξεκαθαρίζω, συμφωνώ απόλυτα με το σύνολο των στόχων και σκοπών του Ε.Πα.Μ.

  Μολονότι , έχω αποκρυσταλλωμένες απόψεις για ένα σύνολο ζητημάτων σε επίπεδο πολιτικής εδώ και πάρα πολύ καιρό, υπάρχουν θέματα, κυρίως τεχνικής φύσης στα οικονομικά, που έχω κενά γιατί δεν είμαι παντογνώστης και βέβαια ούτε οικονομολόγος.

  Παρακολουθώντας το δημόσιο διάλογο μεταξύ των ειδικών οικονομολόγων κάθε απόχρωσης, προσεγγίζω το λόγο του κ. Καζάκη ως ένα λόγο απολύτως καθαρό και με προτάσεις που μπορεί να είναι ρεαλιστικές κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις και η πρώτη και κύρια προϋπόθεση είναι η ανατροπή του σημερινού καθεστώτος, που από αντιπροσωπευτική Δημοκρατία έχει μεταλλαχθεί σε ένα σύστημα Επαγγελματικού Κοινοβουλευτισμού, με πρώτη προτεραιότητά του τη διαιώνιση του! Έτσι, λύσεις ευνοϊκές για το Έθνος και το Λαό, δεν μπορεί κανείς σώφρων να περιμένει από το υπάρχον πολιτικό σύστημα, πολύ περισσότερο αν οι λύσεις αυτές προϋποθέτουν αντίθεση έως και ρήξη με τα σημεία αναφοράς του συγκεκριμένου πολιτικού συστήματος, που κατά τη γνώμη μου είναι η παρασιτική και κρατικοδίαιτη επιχειρηματική ελίτ και τα ξένα συμφέροντα που αυτή εκφράζει. Βεβαίως υπάρχει Δημοκρατία στη χώρα, κακής ποιότητας όμως και με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που ανέφερα στο βαθμό που να καταντάει απολύτως τυπική, αφήνοντας ένα μεγάλο μέρος της Κοινωνίας δίχως ουσιαστική πολιτική εκπροσώπηση!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 87. Παρ’ όλα αυτά και παρά τη καθαρότητα των τοποθετήσεων του κ. Καζάκη και άλλων οικονομολόγων με τις ίδιες απόψεις, κάποια κενά μέσα μου ακόμα υπάρχουν (σε τεχνικά ζητήματα και σε λεπτομέρειες, που όμως μπορεί κάποια από αυτές τις λεπτομέρειες, να κρύβει τον «διάβολο» μέσα της, καθώς λέγεται) και επειδή η υπόθεση του Ε.Πα.Μ. είναι πολύ σοβαρή και δεν επαφίεται στον αυθορμητισμό και τις δοξασίες του καθενός μας, πιστεύω ότι όλοι μας θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να αμφισβητούμε πάντα την απολυτότητα της γνώσης (και της γνώμης) μας.

  Νομίζω, ότι το λάθος του κ. Αθηναίου και όχι μόνο αυτού, αλλά και πάρα πολλών άλλων προβληματισμένων και μορφωμένων ανθρώπων, που όμως η βούληση και η θέλησή τους είναι καθόλα πατριωτική, γίνεται στο πολιτικό επίπεδο και σε μια λανθασμένη κατάταξη στη σειρά σπουδαιότητας των προβλημάτων και των αιτίων που οδήγησαν σ’ αυτή τη τραγική θέση τη χώρα.

  Και βέβαια σ’ αυτή την αντιστροφή των προτεραιοτήτων, το τι πάει πρώτο και είναι κεφαλαιώδες και τι ακολουθεί ως δεύτερο με αντίστοιχα μικρότερη σημασία κ.ο.κ. στηρίζεται κατά κύριο λόγο η «καθεστωτική» προπαγάνδα, ενισχύοντάς την με τους γνωστούς μηχανισμούς επηρεασμού της κοινής γνώμης.

  Προφανώς η κρίση δεν οφείλεται σε ένα αίτιο, είναι πολυπαραγοντική.

  Το να θεωρούμε όμως ότι αυτή οφείλεται μονοσήμαντα στην ελληνική «κακοδαιμονία», το πελατειακό, μεγάλο και σπάταλο κράτος, τη ροπή στη διαφθορά και τη «τεμπελιά» των Ελλήνων, φτάνοντας στο σημείο μάλιστα κάποιοι να ισχυρίζονται, ότι όλα αυτά οφείλονται σε κάποιου γονιδιακού χαρακτήρα «παραξενιά» της φυλής, είναι λάθος, μας υποτιμά και οδηγεί σε ακόμα πιο λανθασμένα συμπεράσματα.

  Βεβαίως και το «πολυμήχανο» του Έλληνα που τον κάνει εύκολα προσαρμοστικό και του δίδει κάποια αίσθηση ασφάλειας, ότι μπορεί να τα καταφέρει μόνος του καλύτερα, τον καθιστά περισσότερο ατομιστή, σε σημείο που να αισθάνεται εντελώς άβολα όταν καλείται να λειτουργήσει σε συλλογικές διαδικασίες, αλλά αυτό δεν είναι η πηγή των προβλημάτων.

  Όπως δεν είναι η πηγή των προβλημάτων το ανοργάνωτο, πελατειακό, σπάταλο και διεφθαρμένο κράτος. Βεβαίως αυτό το τελευταίο επιτείνει τα προβλήματα, αλλά δεν είναι η γενεσιουργός τους αιτία. Θα έλεγα μάλιστα, ότι και ο ίδιος ο δημόσιος τομέας στην Ελλάδα είναι και αυτός αποτέλεσμα και θύμα του κυρίαρχου αιτίου, που θα αναφερθώ παρακάτω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 88. Θεωρώ, ότι η πηγή του κακού έρχεται από πολύ παλιά με τον τρόπο που απελευθερώθηκε το Έθνος και τα συμφέροντα που συγκρούστηκαν στη περιοχή για την αντιμετώπιση του περίφημου «Ανατολικού» Ζητήματος.

  Θεωρώ, ότι η χώρα έκτοτε ουδέποτε αφέθηκε να αποκτήσει πραγματική ανεξαρτησία και να προχωρήσει σε μια κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη στηριγμένη στις πραγματικές της δυνατότητες, ενσωματώνοντας τα οφέλη από τη Βιομηχανική Επανάσταση και τις προόδους που σημείωναν οι δυτικές χώρες στις οποίες ήταν και παραμένει προσκολλημένη. Τόμοι ολόκληροι έχουν γραφτεί για τα θέματα αυτά και δεν είναι δυνατό να παρουσιαστεί εδώ μια λεπτομερής εξιστόρηση όλων των γεγονότων και των παραμέτρων διεθνών και εσωτερικών, που έπαιξαν ρόλο στη διαμόρφωση της γενικότερης εικόνας της χώρας, ως μιας αδύναμης περιφερειακής χώρας με πλήθος εξαρτήσεων απέναντι στους ξένους.

  Η κατακλείδα όμως είναι ότι η Ελλάδα ουδέποτε απέκτησε μια γνήσια Εθνική Αστική Τάξη.

  Ανέκαθεν και με επιτάσεως τελευταία, οι διάφορες ελίτ της χώρας λειτουργούν πέριξ ενός απολύτως παρασιτικού και εξαρτώμενου από ξένα συμφέροντα πυρήνα οικονομικού και πολιτικού κατεστημένου, που ταυτίζει την ίδια την ύπαρξή του ακριβώς στις προνομιακές του σχέσεις με τον ξένο παράγοντα.

  Έτσι, περί τα μέσα της 10ετίας του ’70, όπου διαμορφώνονταν η νέα Ευρωπαϊκή πραγματικότητα, έγινε το στρατηγικό λάθος της ένταξής μας στην ΕΟΚ, με τον τρόπο που αυτή συνέβη. Δηλαδή, τότε και ενθυμούμαι καλά τις συζητήσεις, συγκρούστηκαν δύο λογικές. Αυτή της προσπάθειας ανάπτυξης της χώρας στηριγμένης στις δικές της δυνάμεις και η άλλη ότι δεν χρειάζεται να πασκίσουμε και πολύ, στο βαθμό που στη νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα εντασσόμενοι, δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε τις μεγάλες βιομηχανικές δυνάμεις θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε το «συγκριτικό» μας πλεονέκτημα και να γίνουμε χώρα προσφοράς υπηρεσιών και τουρισμού, ενώ ο αγροτικός χαρακτήρας δεν προσιδίαζε σε μια σύγχρονη «καπιταλιστική» χώρα.

  Επικράτησε η δεύτερη λογική, συνεπικουρούμενη από τη μορφωτική επίσης ανεπάρκεια του πολιτικού προσωπικού, που αποδεικνύεται σήμερα εντελώς λανθασμένη και που εξυπηρέτησε όχι τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της χώρας, αλλά μονάχα των ελίτ, των παλιών και νέων «τζακιών», που δημιουργήθηκαν και που η αναπαραγωγή και η διαιώνιση της κυριαρχίας τους ταυτίστηκε ολοκληρωτικά με αντίστοιχα συμφέροντας στο εσωτερικό της Ε.Ε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 89. Και η λογική αυτή (μοντέρνα εκδοχή της ψωροκώσταινας), επικράτησε παντού και το κομματικό κράτος, αφού δεν είχε πλέον ρόλο να παίξει στη διατήρηση μιας έστω μικρής και παραδοσιακής παραγωγικής βάσης, εστράφη εκεί που θα είχε ρόλο να παίξει στη διατήρηση δηλαδή του πολιτικού status και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων που αυτό ήθελε να υπηρετεί. Τραπεζίτες, μεγαλοεργολάβοι, μεγαλοεισαγωγείς και αντιπρόσωποι πολυεθνικών, άντε και κάποιοι βιομήχανοι μαζί με τους πολιτικούς στήσανε το πάρτυ. Και ο υπάλληλος πότε είχε δυνατότητα αντίδρασης; Αλλά τον χρειαζόντουσαν κι αυτόν. Ένα επιδοματάκι, κάποιες πλασματικές υπερωρίες, στα πιο σοβαρά κάποιες μιζούλες (γιατί θα τρελαθώ, αν έχω μισθό 1500 ευρώ και κάποιος μου προσφέρει 50.000 τι πρέπει να κάνω, να παριστάνω τον όσιο Ονούφριο; Άλλο τώρα που τα αρχιλαμόγια με τους πληρωμένους τους κονδυλοφόρους, μας παρουσιάζονται με «προτεσταντική» «ηθική» και ζητούν συλλήβδην τη κεφαλή επί πίνακι κάθε δημόσιου υπάλληλου) και τα σκυλιά δεμένα.

  Αφέθηκαν σκόπιμα οι κομματικοί, να ροκανίζουν τη περιουσία των κρατικοποιημένων προβληματικών επιχειρήσεων, αφού αυτές έτσι κι αλλιώς πήγαιναν για κλείσιμο, ή ξεπούλημα και όσο πιο μικρή αξία θα είχαν τόσο πιο εύκολο θα γίνονταν αυτό. Το ίδιο έγινε με τους συνεταιρισμούς κ.ο.κ. Βιβλία ολόκληρα μπορούν να γραφτούν για την αποβιομηχάνιση της χώρας και τη μετατροπή της από αυτάρκη σε αγροτικά προϊόντα σε πλήρως εξαρτώμενη από τους μεγαλοεισαγωγείς. Και τώρα παραπονιόμαστε για το εμπορικό ισοζύγιο. Και άλλα τόσα βιβλία για τον εκμαυλισμό της Κοινωνίας. Θυμηθείτε μόνο το «λαϊκό» καπιταλισμό του χρηματιστηρίου το ’99, που σύσσωμος ο τύπος και η επιχειρηματική τάξη μας καλούσαν να αφήσουμε τις δουλειές μας και να γίνουμε «επενδυτές»!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 90. Υπήρξε λοιπόν ύψιστη πολιτική επιλογή η μετατροπή της χώρας μας στο πλέον αντιπαραγωγικό κομμάτι της Ευρώπης και η επιβίωσή μας μέσα από χρέη και επιδοτήσεις. Κι αν δεχθώ ότι ο Λαός συμμετείχε στο φαγοπότι, συμμετείχε απολύτως παθητικά, κανείς δεν του είπε την αλήθεια. Όλοι τον παραμύθιαζαν. Θυμηθείτε ότι με το ευρώ θα έρχονταν η σύγκλιση των εισοδημάτων. Θυμηθείτε πόσο πρωταθλητές Ευρώπης γίναμε. Θυμηθείτε πόσο γραφικοί ήσαν αυτοί που αντιτέθηκαν στη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Θυμηθείτε, θυμηθείτε, θυμηθείτε……………………..

  Δεν γνωρίζω βέβαια αν η πολιτική αυτή επιλογή μας επεβλήθη, ή ήταν επινόημα των πολιτικών μας, ή κι αν ακόμα κι αυτοί παρασύρθηκαν από καλές προθέσεις κι ως γνωστόν, ο δρόμος για τη κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις…………………………….

  Γνωρίζω όμως το αποτέλεσμα και τους πόνους που αυτό σήμερα προκαλεί και τις βλάβες στο σώμα του Έθνους που φαντάζουν μη αναστρέψιμες.

  Και τι μέλει γενέσθαι; Θα καθίσουμε παθητικά να περιμένουμε τον από μηχανής Θεό, να έλθει μέσα από την αλλαγή των συσχετισμών στην Ευρώπη και τον κόσμο;

  Αν το πρόβλημα λοιπόν συνίσταται στο ότι γίναμε αντιπαραγωγικοί, η λύση είναι να αντιστρέψουμε τη φορά των πραγμάτων και να γίνουμε παραγωγικοί. Να ξαναχτίσουμε από την αρχή τη παραγωγική βάση της χώρας.

  Προσέξτε, γιατί οι λέξεις και οι φράσεις που χρησιμοποιούνται έχουν πολύ μεγάλη σημασία.

  Όλοι ομιλούν για την ανάπτυξη και εγκαλούν την Κυβέρνηση, ότι δεν κάνει τίποτα γι’ αυτό. Κανείς δεν ομιλεί για παραγωγική αναδιάρθρωση. Τι σημαίνει όμως ανάπτυξη;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 91. Ανάπτυξη βεβαίως! Ας ανοίξουμε μπουρδέλα. «Κορίτσια ο στόλος» σε νέα εκδοχή. Θυμηθείτε τα κόκκινα φανάρια και τη Τρούμπα. Έχουμε όλα τα φόντα να μετατραπούμε σε Ταϋλάνδη του Ευρωπαϊκού Νότου. Γνωρίζετε πόσο συνάλλαγμα εισρέει ετησίως στη χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας μόνο από τους Γερμανούς παιδόφιλους;

  Κι αν θεωρήσετε το παράδειγμα υπερβολικό, το δίνω για να τονίσω εμφαντικά ότι χωράει πολύ νερό η λέξη ανάπτυξη. Κι αυτή μπορεί να γίνει με πολλούς και διαφόρους τρόπους. Στη πράξη δεν σημαίνει τίποτε αν δεν πούμε καθαρά τι θέλουμε να αναπτύξουμε και τον τρόπο που θα το πετύχουμε.

  Να δημιουργήσουμε το πλαίσιο που θα επιτρέψει να γίνουν επενδύσεις θα μου πείτε.

  Τι επενδύσεις όμως; Η πώληση του ΟΤΕ ήταν επένδυση, ή ξεκοκάλισμα ενός κομματιού της δημόσιας περιουσίας; Και ωραία πουλάμε τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, τις λίμνες και τα ποτάμια, τη ΔΕΗ, το νερό, τις συγκοινωνίες κτλ. Αυτές οι πωλήσεις θα είναι επένδυση; Ωραία, θα μπουν κάποια χρήματα στα ταμεία του κράτους, ανάπτυξη όμως πως θα γίνει; Πλανώνται πλάνην οικτράν, όσοι αφελείς (ή επιτήδειοι), μιλούν για επανεκκίνηση της οικονομίας μέσω των αποκρατικοποιήσεων κι ότι αν πωληθεί αίφνης ο ΟΠΑΠ και η ΔΕΗ σε τιμές ευκαιρίας για τους «επενδυτές», αυτοί θα αποτελέσουν πόλο έλξης για ευρύτερες «παραγωγικές» επενδύσεις. Αλλά και τα λεφτά η μαύρη τρύπα του χρέους θα τα φάει. Πάπαλα λοιπόν, λίγοι μήνες παράταση και μετά πάλι αδιέξοδο και τότε δεν θα έχουμε άλλα να πουλήσουμε. Ή μάλλον θα έχουμε τα δικαιώματά μας στις περίφημες ΑΟΖ του Αιγαίου, του Ιονίου, του Καστελόριζου, της Κρήτης. Και αφού τα παραχωρήσουμε κι αυτά για να εξασφαλίσουμε κάποια επόμενη δόση δανείου, θα έρθει η σειρά της Θράκης, της Κέρκυρας, της Ρόδου. Καταστροφολογώ, ή βάζω στη σωστή τους σειρά τα πράγματα;

  Οι επενδυτές και οι Τραπεζίτες βέβαια θα χαίρονται, γιατί θα έχουν περάσει στην πλήρη κατοχή τους και πάμφθηνα όλα τα εναπομείναντα εργαλεία που διαθέτει αυτή η χώρα για να υπάρξει ως οντότητα. Γιατί εμείς δεν είμαστε Γερμανία, είμαστε μικρή χώρα και δεν διαθέτουμε πολλαπλότητα επιλογών και εργαλείων.

  Άντε κι επειδή είμαστε καλά παιδιά και κάναμε όλα τα παραπάνω έρχονται και κάποιοι κολοσσοί και φτιάχνουν ξενοδοχεία και εξοχικές κατοικίες για τους γερμανούς συνταξιούχους (μέχρι εκεί φτάνει το μυαλό του κάθε καρακολιού και τυχάρπαστου παρασιτούντα). Καλοδεχούμενοι, αρκεί όμως αυτό για να ζήσει μια ολόκληρη χώρα; Ο τουρισμός προσφέρει το 15% του ΑΕΠ, να πάει 20%, γιατί όχι και 25%, υπάρχει όμως κι άλλο ένα τουλάχιστον 75% που πρέπει να καλυφθεί διαφορετικά και όχι με κατανάλωση δανείων.

  Και βέβαια όλα τα παραπάνω δεν αρκούν. Πρέπει να απολυθούν και καμιά 300ρια χιλιάδες «τεμπέληδες» δημόσιοι υπάλληλοι, η ανεργία δηλαδή στο 25 - 30%, τα μεροκάματα να πέσουν σε επίπεδα «ανταγωνιστριών» χωρών (π.χ. Τουρκίας, ή Βουλγαρίας) και η σύνταξη στη μέση και στα 70! Βεβαίως για τους πολιτικούς και τους οικονομικούς αναλυτές θα έχουμε ανάπτυξη τόσο %, ο κόσμος όμως, όσοι δεν μπορούν να φύγουν μετανάστες, θα συνωστίζεται στα συσσίτια της εκκλησίας. Βεβαίως θα αρχίσει πάλι ένας καινούργιος πόρος να εισέρχεται στη χώρα, το μεταναστευτικό συνάλλαγμα, όπως ακριβώς τις δεκαετίες του 50 και 60. Να λοιπόν και κάτι καλό (και για τους δεξιούς η επιστροφή στις ιδεολογικές ρίζες της παράταξης: «η μετανάστευση είναι ευλογία!»)………..

  Υπερβάλω; Πείτε μου πως ναι (με επιχειρήματα) και θα είμαι ευτυχής!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 92. Ποια η λύση λοιπόν; Η απάντηση είναι απλή ακόμα και για ένα μικρό μαθητή! Ένα ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο Κοινωνικής και Οικονομικής Ανασυγκρότησης της Ελλάδας με στοχεύσεις σε βάθος χρόνου τουλάχιστον 30ετίας, όπου μέσα από τη Θεσμική Ανατροπή και την αποσαφήνιση των ρόλων Κράτους - Ιδιωτικής πρωτοβουλίας, θα οργανώσει τη παραγωγή:

  α. στον πρωτογενή τομέα, δηλαδή γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία με πρώτο στόχο την αυτάρκεια σε αντίστοιχα προϊόντα και βεβαίως τον εξαγωγικό προσανατολισμό.

  β. στον δευτερογενή τομέα, από την οικοτεχνία, τη βιοτεχνία μέχρι τη μεταποιητική βιομηχανία και την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου, με κάλυψη όλων των βασικών αναγκών της χώρας, από τρόφιμα μέχρι ένδυση και υπόδηση, ελαφρά εργαλεία κτλ και ταυτόχρονα στροφή στις εξαγωγές αντίστοιχων προϊόντων.

  γ. την ενεργειακή αυτοτέλεια της χώρας μέσα από την πιο λειτουργική εκμετάλλευση των ντόπιων πρώτων υλών και την ταχεία επέκταση των ΑΠΕ και σε δεύτερη φάση τον εξαγωγικό προσανατολισμό επίσης.

  δ. αναδιοργάνωση των υπηρεσιών και τη λειτουργία τους προς όφελος της παραγωγικής βάσης της χώρας και όχι για την αυτοεξυπηρέτησή τους (π.χ. τράπεζες), αλλά και τις υπηρεσίες προς τον πολίτη, π.χ. Παιδεία, Υγεία κτλ.

  ε. επανεξέταση του ρόλου της ναυτιλίας και ένταξή της στην εθνική προσπάθεια με μεγιστοποίηση της ελληνικής προστιθέμενης αξίας και την αύξηση των εισερχομένων πόρων στη χώρα από τη λειτουργία της.

  στ. ανασχεδιασμός της τουριστικής πολιτικής με ιδιαίτερη έμφαση στη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος που αποτελεί μαζί με τη πολιτιστική κληρονομιά το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Η τσιμεντοποίηση θα οδηγήσει (ήδη σε πολλές περιπτώσεις έχει οδηγήσει), στην αναίρεση αυτού του πλεονεκτήματος.

  Θα μπορούσε κάποιος πολλά να προσθέσει στα παραπάνω που αναφέρονται επιγραμματικά, αλλά εδώ προκύπτει ένα ερώτημα. Γιατί όλα αυτά τα τόσο προφανή δεν αποτελούν το κεντρικό σημείο της συζήτησης και το πώς θα γίνει δυνατή η υλοποίησή τους;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 93. α. Γιατί πριν από όλα ο στόχος δεν είναι αυτός. Δεν ενδιαφέρει επί της ουσίας η παραγωγική αναδιάρθρωση της χώρας και μέσω αυτής η επίλυση των σημερινών προβλημάτων. Στόχος είναι η διατήρηση του status quo των εξουσιαστικών δομών της χώρας και της επιβίωσης του παρασιτικού Κεφαλαίου και των στηριγμάτων του στο εσωτερικό, μέσα από την ολοκληρωτική πρόσδεση και εξυπηρέτηση των ξένων συμφερόντων που δρουν κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο. (Το καλό των ξένων δανειστών είναι και το δικό μας καλό, αμ’ δε!)

  β. Γιατί η υιοθέτηση αυτού του τύπου κατ’ εξοχήν πολιτικές επιλογές, προϋποθέτουν κεντρικό σχεδιασμό από το Κράτος που αποτελεί κόκκινο πανί για τους νεοφιλελευθεριστές, που σήμερα παίζουν κεντρικό ρόλο στη λήψη των αποφάσεων.

  γ. Γιατί για να υπάρξει ένας ολοκληρωμένος Εθνικός Σχεδιασμός Κοινωνικής και Οικονομικής αναδιοργάνωσης της χώρας, προϋποθέτει την ύπαρξη εργαλείων άσκησης πολιτικής που οι Κυβερνήσεις παρεχώρησαν σταδιακά οικιοθελώς σε υπερεθνικά κέντρα (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Κομισιόν κτλ.), που για να ξαναποκτηθούν θα χρειαστούν ρήξεις, ή τουλάχιστον σκληρή διαπραγμάτευση με τα κέντρα αυτά, πράγμα αδιανόητο για τις ελίτ της χώρας, που είναι μονοσήμαντα προσηλωμένες στις επιλογές της Ε.Ε. αφού μόνο στα πλαίσια της Ε.Ε. αισθάνονται ασφαλείς στη διατήρηση των προνομίων τους.

  δ. Γιατί προϋποθέτει μέτρα πολιτικής «προστατευτισμού» της ντόπιας παραγωγής, όπως π.χ. φορολόγηση με χαμηλότερους συντελεστές των εξαγωγικών επιχειρήσεων και υψηλότερους των ομοειδών εισαγωγικών κ.α., φορολογία στις Τράπεζες και γενικά μέτρα ενίσχυσης της παραγωγής σε βάρος των εισαγωγών, ή και των δευτερευουσών υπηρεσιών, που διευκολύνουν την εξαγωγή συναλλάγματος, που αποτελούν όμως κατά τους φιλελευθεριστές νόθευση του υγιούς ανταγωνισμού και έτσι αντιμετωπίζονται εξ’ άλλου και από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, παραγνωρίζοντας το γεγονός πως μια μικρή περιφερειακή χώρα όπως η Ελλάδα έχει πολύ μικρότερες δυνατότητες και ευελιξία να ανταποκριθεί στο διεθνή, αλλά και στον εσωτερικό ευρωπαϊκό ανταγωνισμό, απ’ ότι μεγάλες χώρες όπως π.χ. η Γαλλία, όσες και προσπάθειες και να κάνει και όσες «στεγνές» επιδοτήσεις κι αν λάβει, αφού αυτές είναι αδύνατο να κατευθυνθούν σε παραγωγικούς τομείς που ενδιαφέρουν τη χώρα (βλέπε ΚΑΠ, ή επιδοτήσεις στους αλιείς της Βόρειας Ελλάδας να καταστρέψουν τα καΐκια τους κτλ.).

  ε. Γιατί υπάρχει από τους ίδιους κύκλους στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, η υπερβολική εμπιστοσύνη στις αγορές και τη λεγόμενη αυτορρύθμιση τους και η πεποίθηση, ότι αυτόματα η Ιδιωτική Πρωτοβουλία θα προχωρήσει σε «αναπτυξιακή» έκρηξη αν σμικρυνθεί το Κράτος που αποτελεί την αποκλειστική τροχοπέδη. Στη πραγματικότητα η αντίληψη αυτή υποκρύπτει τη βουλιμία των ιδιωτών να δρουν εντελώς αυθαίρετα και ανεξέλεγκτα από οποιοδήποτε κοινωνικό έλεγχο που το Κράτος είναι επιφορτισμένο να υλοποιεί και χρησιμοποιούν ως πρόσχημα τα πραγματικά μεγάλα προβλήματα στον κρατικό τομέα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 94. στ. Γιατί το Χρέος είναι δυσβάστακτο και αποτελεί το σημαντικότερο εμπόδιο για την όποια προοπτική πραγματικής ανάπτυξης, αφού απορροφά κάθε πόρο που θα μπορούσε να κατευθυνθεί εκεί.

  ζ. Γιατί υπάρχει εμπεδωμένη σε πολλούς η άποψη, ότι το πρόβλημα όντας ελληνικό είναι ταυτόχρονα και πανευρωπαϊκό και ότι αργά ή γρήγορα η Ευρώπη θα προχωρήσει σε πολιτικές που θα επιλύουν συνολικά το πρόβλημα και από τις οποίες εμείς θα επωφεληθούμε. Μιλούν για ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, για κοινή οικονομική πολιτική και άλλα τέτοια που θα οδηγήσουν σε ευρωομόλογα κτλ. Αρνούνται να κατανοήσουν, ότι οι ισχυρές χώρες της Ε.Ε. βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά απ’ ότι ο αφελής Έλλην ονειροπόλος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και πάντα σύμφωνα με τα δικά τους συμφέροντα, γιατί αυτοί γνωρίζουν πολύ καλά, ότι η κοινή ευρωπαϊκή πολιτική που θα οδηγήσει την Ευρώπη στην ολοκλήρωσή της, απαιτεί τη σοβαρή μεταφορά πόρων από τις πλούσιες χώρες του Βορρά σε αυτές του Νότου και κάτι τέτοιο θέλουν να αποφύγουν με κάθε τρόπο. Εξ’ άλλου αυτό είπε καθαρά ο υπουργός οικονομικών της Φινλανδίας, νομίζω, σε συνέντευξή του μετά το πέρας των εργασιών της συνόδου της 25ης Μαρτίου, συμφώνησαν γιατί απεφεύχθη η με καθ’ οιονδήποτε τρόπο τέτοιου είδους μεταφορά πόρων. Και όταν θα έχουν σιγουρέψει πλήρως τα συμφέροντά τους και ό,τι έχουν να πάρουν θα το έχουν πάρει μέσα από το ξεπούλημα - ξεπουπούλιασμα, τότε θα μας επιτρέψουν την επίσημη χρεοκοπία και θα μας δείξουν την έξοδο από το ευρώ, γιατί καινούργιους καθαρούς πόρους προς εμάς αποκλείεται να κατευθύνουν, τι νόημα θα είχε αυτό άλλωστε; (θα μπορούσαν να μας αφήσουν αυτούς που έχουμε με διευθετήσεις κοινού συμφέροντος του χρέους).

  Των παραπάνω δοθέντων αποκλείεται η οικονομική και πολιτική ελίτ της χώρας, που ευθύνεται κατά κύριο, αν όχι αποκλειστικά, λόγο για τη χρεοκοπία της χώρας, να λάβει τις απαιτούμενες αποφάσεις και να προχωρήσει μπροστά με γνώμονα το Εθνικό Συμφέρον. Έτσι, υπάρχει αδήριτη ανάγκη δημιουργίας ενός αντιστασιακού στις ακολουθούμενες πολιτικές Μετώπου, στηριζόμενο σε μια νέα Πατριωτική Εθνική Λαϊκή Ενότητα, που θα αντιστρέψει τους συσχετισμούς στη Κοινωνία και θα προχωρήσει στη πλήρη αποξήλωση της παρασιτικής και ξενόδουλης άρχουσας τάξης, ανατρέποντας ταυτόχρονα τη φορά των πραγμάτων, εκκινώντας από τη μη αναγνώριση του χρέους ως νομίμου, την εθελούσια έξοδό μας από το ευρώ και την αποφυγή των καταστρεπτικών συνεπειών από τους ευρωκανόνες για την ελληνική κοινωνία και οικονομία, που συνεπάγονται από τη παραμονή μας στην ΟΝΕ, τη Θεσμική Ανατροπή που απαιτείται από το Σύνταγμα της χώρας, μέσω μιας λαϊκής συντακτικής εθνοσυνέλευσης, μέχρι και τον τελευταίο Νόμο και εγκύκλιο και βεβαίως την εκπόνηση ενός μεσομακροπρόθεσμου Εθνικού Σχεδίου Κοινωνικής και Οικονομικής Ανασυγκρότησης της χώρας.

  Είμαι αισιόδοξος; Καθόλου! Το ποτάμι είναι πολύ ορμητικό και η προσπάθεια δημιουργίας αναχωμάτων που θα του αλλάξει πορεία εξαιρετικά δύσκολη και με πολλούς κινδύνους. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος δεν θα πρέπει να προσπαθήσει, να αντισταθεί στη φορά των πραγμάτων, με ό,τι μέσα έχει στη διάθεσή του.…........

  Και το Ε.Πα.Μ. δημιουργήθηκε γι’ αυτό τον Ιερό, κατά τη γνώμη μου, Σκοπό!

  Όθων Κουμαρέλλας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 95. Κύριε Όθωνα το σχόλιό σας είναι εκπληκτικό.

  (κρίμα που είναι μόνο σχόλιο και όχι ανάρτηση κάπου)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 96. @ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ
  Η WSJ είναι η κατεξοχήν εφημερίδα που παίζει τα παιχνίδια των διεθνών κερδοσκόπων.
  ----------
  Θα σας το θέσω πιο ωμά. Τι σημασία έχει για μένα, αν εγώ σωθώ, το ότι ο Σόρος θα φάει λεφτά των στοιχηματζήδων; (αυτοαποκαλούνται Τράπεζες)

  Για να καλύψει το Ελληνικό κράτος 30 δις ευρώ έλλειμμα,
  ---------------------
  Γιατί να έχουμε έλλειμμα 30 δις ευρω; Αναρωτηθήκατε γιατί... ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ οι Δημόσιες δαπάνες, ενώ το Δημόσιο έχει γίνει ο μέγας φεσαδόρος όλης της Αγοράς, κι έχει σακατέψει τους υπαλλήλους του και τους συνταξιούχους του; Γιατί στήσανε 41 καινούριες Γενικές και Ειδικές Γραμματείες; Επίσης χρειάζονται τόσες στρατιές χρυσοπληρωμένων πλην αργομίσθων πρασίνων συμβούλων; Τι νόημα έχουν σήμερα χιτλερικές φιέστες τύπου Special Olympics ή επιδότησης του κάθε λαμόγιου που στήνει ένα "αθλητικό σωματείο";

  ... Από αυτή την ισοτιμία της ευτελισμένης δραχμής, αντιλαμβάνεστε την γεωμετρική αύξηση του αποτιμημένου σε ευρώ εθνικού μας χρέους.
  -----------
  Έχουμε κάθε δικαίωμα να δραχμοποιήσουμε το "χρέος" με ένα Προεδρικό Διάταγμα. Υπάρχει επαρκής νόμικη στήριξη σ' αυτό. Ήταν γελοιωδώς απλό να γίνει αυτό το Μάιο του 2010, γιατί όλο το "χρέος" υπέκειντο στο Ελληνικό Δίκαιο. Σήμερα είναι κάπου το 85% και με κάθε θανατηφόρα "δόση" από την τρόικα αυτό το ποσοστό μειώνεται και περιπλέκει τα πράγματα. Ένας λόγος που τα Μνημόνια, κι ο ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΣ "Νόμος" του Μεσοπρόθεσμου δικαιολογούν καταδίκη για Εσχάτη Προδοσία, όσων έχουν εμπλακεί.

  αρκετοί έγκριτοι οικονομολόγοι και ακαδημαϊκοί, που κανένα κέρδος δεν έχουν από τους τραπεζίτες. Πάρτε για παράδειγμα τις απόψεις του κ. Αλέκου Παπαδόπουλου, πρώην υπουργού οικονομικών, ο οποίος από παλιά προειδοποιούσε, αντιστάθηκε και το 2008 με τον πιο επίσημο τρόπο διέβλεψε μετά βεβαιότητας την επερχόμενη Ελληνική κρίση.
  ---------
  Με δυσκολία κρατάω την ψυχραιμία μου, γιατί νομίζω ότι ο johngarfal έχει δίκιο ότι μας δουλεύετε. "έγκριτος" "οικονομολόγος" (ένας δικηγοράκος της δεκάρας ήταν όταν τον μαζέψανε στο ΠΑΣΟΚ) και το κορυφαίο "που κανένα κέρδος δεν έχουν από τους τραπεζίτες" ο .......... διαβόητος Αλ Παπαδόπουλος;;;;; Υπουργός Οικονομικών επί... Σημίτη; Ένα σύμβολο της διαφθοράς; Αυτός που χάρισε κάτι δις δρχ ακόμη και στον.... Μητσοτάκη για να τον γλείφει ο τελευταίος;(και για κανά ψιλό εννοείται). ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΗΤΟΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ; Από τη δεκαετία του 90 ζήταγε να πάμε στο ΔΝΤ, που όπου πήγε έφερε τη συμφορά (με έξαρση της διαφθοράς εννοείται, όλοι οι Πολίτες υπέφεραν, αλλά οι πολιτικοί κονομήσανε τρελά)
  Κι αν προειδοποίησε το 2008 ο εν λόγω ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ άργησε πάρα πολύ. Το αδιέξοδο του ελληνικού "χρέους" ήταν γνωστό τοις πάσοι από τη δεκαετία του '80, μετά τις μ***κίες του Παπατζή Β'. Με την Ευρωζώνη φυσικά ξέφυγε η κατάσταση κι έγινε το σημερινό χα΄λι, που λυνεται μόνο με δραστικές λύσεις

  Κι ένα τελευταίο λέτε ότι το "χειρότερο είναι να χρεοκοπήσουμε" (αθέτηση πληρωμών λέγεται)
  Ναι είναι το χειρότερο για τους Αλητοτραπεζίτες που παίοξανε με τα τοξικά ελληνικά ομόλογα και κονομήσανε τρελά ποσά, λόγω της εγκληματικής δομής της Ευρωζώνης (η ΕΚΤ τυπώνει τζάμπα χρήμα για τους Αλητοτραπεζίτες...μετόχους της, οι οποίοι το "πουλάν" με τοκογλυφικά επιτόκια στα Κράτη). Και για τους υπόλοιπους κατόχους ελληνικών ομολόγων όπως ..την οικογένεια Καραμανλή, την οικογένεια Παπανδρέου, Μητσοτάκη και άλλν τέτοιων εντιμότατων ανθρώπων. Οι οποίοι εντελώς συμπτωματικά ελέγχουν τη "Βουλή"
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΗΤΑΝ ΑΠΛΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 97. @ Όθωνα,
  ποιος σου είπε ότι η ανάπτυξη λόγω πορνείας στην Ταϋλάνδη είναι σαν την "ανάπτυξη" που οραματίζονται για την Ελλάδα οι Τραπεζοτσολιάδες ΠαπανδρεοΣαμαράδες; Τα λεφτά από την πορνεία διανέμονται σε πολλούς εργαζόμενους (πόρνες, νταβατζήδες, κονέ), κυκλοφορούν και δίνουν έμμεσους φόρους στο Κράτος, κινούν την υπόλοιπη Αγορά, επενδύονται στην Ταϋλανδέζικη Οικονομία, τι σχέση έχει αυτό με τα λεφτά από τα ΕΣΠΑ (όπως ΕΣΠΟ) που θα πηγαίνουν σε γερμανικές εταιρείες αφορολόγητα, μέσω φαστ τρακ" κλπ "διευκολύνσεων" και θα πάνε κατευθείαν στη Γερμανία; ΑΛΛΑ ΩΣΤΟΣΟ ΟΙ ΓΡΑΦΙΑΔΕΣ ΔΩΣΙΛΟΓΟΙ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΘΑ ΤΑ ΓΡΑΦΟΥΝ! Μακάρι να μας αφήνανε να οργανώσουμε έστω πορνοτουρισμό, αλλά δεν πρόκειται να το κάνουν κι υπαρχει λόγος γι' αυτό. Γιατί έτσι θα αποφεύγαμε το λιμό και τα καθάρματα επιδιώκουν το λιμό. Για να αρπάξουν τζάμπα τα "ασημικά" και να μας κάνουν εμάς δούλους που θα ξεσκονίζουν τα φωτοβολταϊκά τους για μια κούπα ρύζι την ημέρα. Αλλά θα παρουσιάζουν "ανάπτυξη". Βέεεεβαια. Ανάπτυξη τύπου Γουατεμάλας και Αιγύπτου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 98. @ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ (συνέχεια)
  κι ένα τελευταίο, χρησιμοποιείστε και το δικό σας μυαλό, λετε σας πείθει ο γκάνγκστερ ο Αλ Παπαδόνε μιλώντας στον (άλλο μπουμπούκι) Alexis Papachelas. Αν θέλετε πάρτε τα "επιχερήματα" του αλήτη του Αλ και δείτε τι σχέση έχουν με τα στοιχειώδη οικονομικά και τον Ορθό Λόγο. Ένα-ένα και τα συζητάμε. Δεν αντέχουν σε καμία κριτική γιατί είναι όλα ψέματα του κερατά. Κάντε το αν θέλετε. Ελπίζω ο φίλος ο john να μην έχει δίκιο ότι απλά μας κάνεις πλάκα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 99. Η βελτίωση της οικονομίας πρέπει να βασιστεί στους εξής άξονες:
  1. Σταθερό φορολογικό πλαίσιο για τα επόμενα 20 χρόνια για τις επιχειρήσεις.
  2. Εργασιακή ειρήνη, τουλάχιστον στους νευραλγικούς τομείς όπως μεταφορές και ενέργεια. Οι απεργίες της ΠΝΟ μέσα στην αιχμή της τουριστικής περιόδου είναι χαριστική βολή, και δεν νομίζω πως χρειάζεται να το αναλύσω.
  3. Κοινωνική ειρήνη. Είναι προφανές ότι γεγονότα όπως το κάψιμο της πλατείας Συντάγματος όχι μόνο καταστρέφουν τον τουρισμό, αλλά τρέπουν σε άτακτη φυγή οποιονδήποτε σκόπευε να επενδύσει.
  4. Ανθρώπινες πόλεις. Η Αθήνα έχει τα περισσότερα αρχαία και τις λιγότερες διανυκτερεύσεις από κάθε άλλη Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, κι όλοι καταλαβαίνουμε το γιατί.
  5. Κυνήγι των εκτός Ελλάδος καταθέσεων.
  6. Δραματική μείωση δημόσιου τομέα.
  7. Ελαχιστοποίηση γραφειοκρατίας.
  8. Άνοιγμα όλων των κλειστών επαγγελμάτων.
  9. Δραματική μείωση του κόστους λειτουργίας όσων ΔΕΚΟ παραμείνουν στο δημόσιο, με ταυτόχρονο εκσυγχρονισμό και αύξηση παραγωγικότητας. Δεν μπορεί ο Έλληνας φορολογούμενος να συντηρεί τις στρατιές των αργόμισθων που αμείβονται με μισθούς 3 και 4 φορές μεγαλύτερους από αυτούς του ιδιωτικού τομέα.

  Για μένα, η δανειακή πολιτική που θα ακολουθήσουμε και το πιθανό κούρεμα του χρέους είναι δευτερεύον. Το σημαντικό είναι να γίνουν οι απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές. Η Ελλάδα επί δεκαετίες βρίσκεται υπό κατοχή συντεχνιών κι εργατοπατέρων. Θα πρέπει να τους ξεφορτωθούμε όλους αυτούς για να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια υγιή οικονομία που να μη στηρίζεται σε προστάτες και δανεικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 100. Προτάσεις για την οικονομία
  1. Για μένα το πιθανό κούρεμα του χρέους και η απαλλαγή της χώρας από το βάρος των τόκων είναι το πιο σημαντικό. Όλες οι άλλες προσπάθειες θα αποβούν άσκοπες μια που θα απορροφούνται από τα υψηλά τοκοχρεολύσια που πρέπει να καταβάλει η χώρα.
  Ενδεικτικά αναφέρω οτι σε τόκους φέτος πληρώνουμε 16 δις ενώ σε μισθοδοσία του υποτίθεται δαπανηρού δημοσίου πληρώνουμε γύρω στα 15 δις. Τα 16 δις είναι τεράστιο ποσό για τόκους τα 15 δις είναι ένα φυσιολογικό μήν πω μικρό ποσό για μισθοδοσία δημοσίων υπαλλήλων.

  Η συζήτηση για το χρέος θα πρέπει να είναι το νούμερο ένα θέμα για την κοινωνία και να μην αφήνεται στα χέρια των υποτίθεται επαϊόντων.
  2. Επιστροφή σε εθνικό νόμισμα. Ενίσχυση της παραγωγής της χώρας και της απασχόλησης μέσω της νομισματικής πολιτικής μας.
  3. Βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου με ανταγωνιστική υποτίμηση, δασμούς και περιορισμούς σε εισαγόμενα καθώς και μια σοβαρή εκστρατεία υπερ των ελληνικών προϊόντων.
  4. Παραμονή των ΔΕΚΟ στο δημόσιο και αξιοποίηση των κερδών προς όφελος του πολίτη και κρατικοποίηση όπου είναι δυνατό των μεριδίων που έχουν ιδιωτικοποιηθεί.
  5. Έλεγχος της τραπεζικής δραστηριότητας , οι τράπεζες αύξησαν τα τελευταία χρόνια τα κέρδη τους κατά αρκετά δις, με κρατικοποιήσεις τραπεζών όπου χρειάζεται.
  6. Αύξηση της φορολογίας στα μεγάλα κέρδη και κυνήγι της φοροδιαφυγής κυρίως από πάνω προς τα κάτω.
  7. Βελτίωση των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα προς τους πολίτες ειδικά στους τομείς παιδεία, υγεία, ασφάλεια αλλά και επένδυση πάνω στον τουρισμό και την γεωργία.
  8. Το κυριότερο είναι οτι πρέπει να απαλλαγούμε από τα παράσιτα της ελληνικής οικονομίας την οικονομική Ελίτ της χώρας που κατασπαταλάει δις από τον Έλληνα φορολογούμενο και φυσικά να απαγκιστρωθούμε από το παρόν πολιτικό σύστημα.
  Για να γίνουν όλα αυτά βέβαια ο πολίτης πρέπει να πάρει την τύχη στα χέρια του και να μην περιμένει σωτήρες που θα τον απαλλάξουν από τις ευθύνες του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 101. @dimitris
  αν δεν καλυπτεσαι απο το blog του ανδρουλακη που παρακολουθεις μπορεις να βρεις επιπλεον πληροφοριες στο manikiour-pentikiour.blogspot.com
  Εδω παντως δε νομιζω οτι θα βρεις καμια επιπλεον απο τις πληροφοριες που θελεις.
  Καλη τυχη στην αναζήτησή σου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 102. @perisian
  Γνωρίζεις πόσο κοστίζει κάθε εργαζόμενος ΔΕΚΟ στον Έλληνα φορολογούμενο?

  Φίλη μου Παιδίατρος σε μεγάλο Νοσοκομείο πήγε στο λογιστή της να κάνει φορολογική δήλωση. Αφού κοίταξε τα εισοδήματά της, τη ρωτάει με απορία: «Καλά, μόνο τόσα παίρνεις? Μόλις τώρα έκανα τη δήλωση σε έναν οδηγό τρόλεϊ και παίρνει τα διπλάσια !!!!»
  Δεν ξέρω τι γνώμη έχεις, αλλά δε νομίζεις πως υπάρχει κάποια αδικία?

  Παλιότερα, επί ημερών Ολυμπιακής Ταλαιπωρίας, θυμάμαι που είχαν βγάλει μισθοδοσίες, όπου η καθαρίστριες στην εν λόγω ΔΕΚΟ έπαιρναν περισσότερα από καθηγητές Πανεπιστημίου. Κι αν καθάριζαν βέβαια θα υπήρχε μια δικαιολογία. Και βέβαια όλοι αυτοί οι λεβέντης, αφού μας ήπιαν το αίμα για χρόνια, τους πληρώνουμε ακόμα (μισθός πιλότου 12000 ευρώ χωρίς να δουλεύει). Χώρια τα εφάπαξ (της τάξης 200-500 χιλ. ευρώ).

  Αντιγράφω από την Ελευθεροτυπία
  http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=209341
  «Κάθονται και αμείβονται
  Οι 2.500 από τους 4.500 εργαζόμενους που έχασαν τη δουλειά τους τον περασμένο Δεκέμβριο, εξακολουθούν να είναι υπό μετάταξη και να πληρώνονται κανονικά από το Δημόσιο, χωρίς ωστόσο να έχουν ακόμα αποσπαστεί σε άλλη υπηρεσία.
  Μέχρι προ τινος, λάμβαναν κανονικά ολόκληρο τον μισθό που έπαιρναν στην Ο.Α. προτού αυτή ιδιωτικοποιηθεί. Η «Κ.Ε.» είδε τις καταστάσεις του μισθολογίου όλων των υπό μετάταξη υπαλλήλων. Οι μισθοί κυμαίνονται μεταξύ 2.000 ευρώ τον μήνα, για τους πιο χαμηλόμισθους, έως και 12.000 ευρώ τον μήνα για τους υψηλότερα αμειβόμενους - μιλάμε, εδώ, για τους κυβερνήτες.
  «
  Γράφω όλα τα παραπάνω για να έχουμε μια ιδέα που πάνε τα λεφτά. Κόβουν συντάξεις των 500 ευρώ και πληρώνουν άλλους 12000 το μήνα για να κάθονται.

  @mavri galera
  Μην κρίνεις εξ ιδίων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 103. @mavri galera :

  Couldn't have said it better myself ;)

  Τι κάνεις Γιάννη, κουκιά σπέρνω η κατάσταση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 104. @ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ

  Οι πολιτικοί μας αγαπητέ, δεν διορίστηκαν από τους ξένους, ούτε έγινε δικτατορία. Τους διόρισε ο Ελληνικός λαός με αδιαμφισβήτητες δημοκρατικές διαδικασίες

  Έχω την αίσθηση ότι η συζήτηση είναι λειψή. Το επιχείρημά σας που αντιγράφω, έμεινε στο απυρόβλητο - κι όμως, αποτελεί τη ρίζα του προβλήματος.

  Μάλιστα, δυο προβλημάτων: της κατάστασης της χώρας και του ξεστρατίσματος της συζήτησης.

  Έστω ότι έχουμε μια κοινωνία που λειτουργεί κυρίως στη βάση της λειτουργικής διαφοροποίησης. Όχι πως δεν υπάρχει ταξική διαστρωμάτωση ή υπεραξία κλπ. κλπ., αλλά μια τέτοια γραμμή σκέψης δεν μας πάει πολύ μακρυά. Αντίθετα η θεώρηση της μοντέρνας κοινωνίας ως λειτουργικά διαφοροποιημένης, προσφέρει ερμηνείες περισσότερων φαινομένων (δεν θα επιχειρηματολογήσω επ' αυτού γιατί είναι τεράστια η σχετική επιχειρηματολογία και για πολλούς ίσως βαρετή).

  Σ' αυτό το πλαίσιο λοιπόν, το πολιτικό σύστημα αποτελεί αυτόνομη δομή που επιτελεί συγκεκριμένες λειτουργίες. Σαν κάθε κοινωνικό σύστημα, έχει ανάγκη να επικοινωνεί με το περιβάλλον του για να μπορεί να αναδομεί συνεχώς την ταυτότητά του. Τη διαδικασία αυτή της επικοινωνίας με το περιβάλλον, τη λέμε συνήθως "κοινή γνώμη" και εκδηλώνεται με διάφορες λειτουργίες και διεργασίες - σαφώς δεν περιορίζεται στις εκλογές.

  Στην περίπτωση της Ελλάδας, ούτε έχουμε, ούτε ποτέ είχαμε Δημοκρατία:

  - Όταν ο αρχηγός κάθε κόμματος θεωρεί ότι όποιος βουλευτής διαφοροποιείται αυτόματα τοποθετείται στην αντιπολίτευση και εξωπετάγεται από το κόμμα,

  - Όταν ο πρωθυπουργός και κάθε στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος, ανέκαθεν επαναλαμβάνει το mantra "η κυβέρνηση θα κριθεί στο τέλος της τετραετίας",

  τότε, έχουμε πρωθυπουργική δικτατορία και βεβαίως όχι λαϊκή κυριαρχία (που είναι, συνταγματικά, η βάση του πολιτεύματός μας).

  To πολιτικό σύστημα είναι κλειστό ούτως ή άλλως, και παρουσιάζει την εξής δομή:

  [κυβέρνηση|αντιπολίτευση]

  Τα κόμματα εναλλάσσονται στη μια ή την άλλη θέση, αλλά αν - όπως συμβαίνει στην Ελλάδα - το σύστημα παραμένει κλειστό ως προς το περιβάλλον του (την κοινωνία), παρουσιάζει χαρακτηριστικά αυτισμού.

  Το ελληνικό πολιτικό σύστημα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, κι ακόμα χειρότερα: θεωρεί ότι περιβάλλον του είναι η ΕΕ, ή το ΔΝΤ κι όχι οι Έλληνες πολίτες.
  Χαρακτηριστικά αναφέρω την έντονη διαφωνία στη συζήτηση για το μεσοπρόθεσμο, μεταξύ Παπανδρέου και Σαμαρά, για το ποιος από τους δυο είναι πειστικότερος απέναντι στην ΕΕ, το ΔΝΤ και τις αγορές. Κανείς από τους δυο δεν ασχολήθηκε για το ποιος είναι πειστικότερος απέναντι στους Έλληνες πολίτες - το βρήκα πολύ ενδιαφέρον.

  Θα έλεγα λοιπόν ότι, η βάση της επιχειρηματολογίας σας είναι εξαιρετικά σαθρή. Δεν έχουμε Δημοκρατία - κι από κει ξεκινάν τα προβλήματά μας...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 105. @dimitris

  Αρχικά να ξεκαθαρίσω πως είμαι αντίθετος σε μισθολογικές υπερβολές και ανισότητες. Οπότε μέχρι εκεί συμφωνούμε και όπως φαντάζομαι σκέφτεσαι και συ πως κάτι τέτοιο είναι αυτονόητο. Γιατί για παράδειγμα ένας οδηγός να πληρώνεται παραπάνω από ένα γιατρό και με μεγάλη μάλιστα διαφορά;

  Όλα όμως τα πράγματα χρειάζονται μια δεύτερη ανάγνωση, και για να με καταλάβεις, αυτό που με προβληματίζει είναι η βαρύτητα που δίνει η κοινωνία σε αυτό το θέμα και η ιεράρχησή του. Όλοι φωνάζουν για τους μισθούς των ΔΕΚΟ και το παρουσιάζουν σα βασικό πρόβλημα.
  Γιατί για παράδειγμα δεν αναφέρονται στα κέρδη των τραπεζών;
  Από ένα πρόχειρο πίνακα που έχω 5 τράπεζες το 2002 είχαν συνολικά κέρδη 1δις και το 2005 3 δις. Τα 2 επιπλέον δις πιστεύεις πως δεν προήλθαν από τον Έλληνα φορολογούμενο; Από την κοινωνία δεν προέρχονται αυτά τα χρήματα;
  Γιατί για παράδειγμα δεν αναφέρονται στις επιδοτήσεις των κομμάτων ή στις επιδοτήσεις των ποδοσφαιρικών ομάδων ή στις επιδοτήσεις των ΜΜΕ κτλ.

  Επιπλέον γράφεις 'Γνωρίζεις πόσο κοστίζει κάθε εργαζόμενος ΔΕΚΟ στον Έλληνα φορολογούμενο' ; Εσύ γνωρίζεις;
  Θα με ενδιέφερε πραγματικά ένας αναλυτικός πίνακας με τη δαπάνη μισθοδοσίας όλων των ΔΕΚΟ για να δούμε πραγματικά και την τάξη μεγέθους του κόστους με νούμερα και όχι αόριστα. Αν για παράδειγμα είναι 1δις και τα παραδείγματα που ανέφερα κοστίζουν 4 δις δεν καταλαβαίνω γιατί το ένα αποτελεί πρόβλημα και όχι το άλλο;
  Το πρόβλημα δηλαδή δεν είναι να επικεντρωθούμε σε μια δαπάνη και να αφήσουμε περιθώρια στην εξουσία να αυξήσει τις δαπάνες εκεί που την συμφέρει. Δεν κάνουμε τίποτα έτσι.
  Και επειδή μιλάμε για νούμερα έχω διαβάσει οτι από την ανάθεση του έργου της Αττικής Οδού το δημόσιο χάνει 1 δις το χρόνο. Αυτό δεν κοστίζει στην κοινωνία;

  Από την άλλη πιθανό ο κόσμος να αγνοεί οτι σε πολλές ΔΕΚΟ οι μισθοί καταβάλλονται από τα κέρδη της εταιρίας όπως π.χ στη ΔΕΗ και στον ΟΤΕ. Το αν είναι υπερβολικοί οι μισθοί σίγουρα είναι πρόβλημα και το κέρδος που θα προέκυπτε από μια πιο χαμηλή μισθοδοσία έπρεπε να δοθεί υπερ της κοινωνίας. Ωστόσο το επιπλέον κέρδος των εργαζομένων δεν επιβάρυνε το δημόσιο. Όπως φυσικά δεν το επιβάρυνε και το κέρδος των τραπεζών ομολογώ με αυτή τη λογική μια που το πλήρωνε έμμεσα όλη η κοινωνία.

  Επιπλέον υπάρχει και κάτι άλλο που βλέπω διάχυτο στην κοινωνία. Θεωρεί δεδομένο το άσχημο και κατακρίνει μόνο την υπερβολή. Το παράδειγμα που ανέφερες με την Παιδίατρο. Δηλαδή εκτός του οτι είναι προκλητική η αμοιβή του οδηγού δεν είναι και προκλητική η χαμηλή μισθοδοσία των ιατρών; Αυτό γιατι δε μας προβληματίζει;
  Αν όμως το κράτος έκανε πιο δίκαιη κατανομή μισθοδοσίας και δε θα υπήρχαν οι υψηλές αμοιβές που 'αγανακτούν' την κοινωνία αλλά από την άλλη το κόστος μισθοδοσίας δε θα άλλαζε μη πω θα ήταν μεγαλύτερο. Οπότε ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 106. @Ηeinz
  έτσι μπράβο ρε φίλε, έλεος πιά, μας έχουνε φάει τ'αυτιά με τη δημοκρατικότητά τους! εντάξει το καταλάβαμε είχαμε χούντα και τη ρίξαμε και αποκτήσαμε δικαίωμα ψήφου, ουάου μεγάλο πράγμα, ξεφύγαμε από το επίπεδο Λιβερίας και προαχθήκαμε στο επίπεδο γουατεμάλας. Και μετά; 40 χρόνια τί άλλη πρόοδο κάναμε; Πού είναι η ανεξαρτησία της νομοθετικής εξουσίας από την κυβέρνηση, πού έχουμε μία βουλή ντεκορατίφ; Πού είναι η ανεξαρτησία της δικαστικής αρχής που κυνηγάει όλο κάτι κακομοίρηδες και βγάζει λάδι όλους τους μαφιόζους και ο Ψωμιάδης είναι ακόμα έξω; πού είναι η συνταγματικότητα που έχουμε εκχωρήσει τις μισές εξουσίες σε κάτι αποικιοκράτες μεσαίας βαθμίδας; Πού είναι τα δημοψηφίσματα που έχουμε να κάνουμε απ'το '74; Πού είναι η δικαιοσύνη που δεν έχει τιμωρηθεί πολιτικός ποτέ για τίποτα; Που είναι η ανεξαρτησία της ενημέρωσης που είναι τα μισά ΜΜΕ κρατικοδίαιτα και παράνομα; πού είναι η παιδεία και η ενημέρωση που πρέπει να παρέχουν, και ο κόσμος δεν έχει ιδέα τί έγινε απ'τον εμφύλιο και μετά, που δεν έχει καταλάβει ακόμα τί σημαίνει δημοκρατία, δεν καταλαβαίνει την οικονομία του και παπαγαλίζει βλακείες; πώς θα ψηφίσουν μετά αυτοί; Χέστε μας λοιπόν με τις δημοκρατικές διαδικασίες σας, παπαγάλοι. Που σου βγαίνουνε κυβέρνηση με 3 εκ ψήφους, οι μισές αγορασμένες, και μετά σε καβαλάνε επί 4 χρόνια και δεν υπάρχει τίποτα να σε προστατέψει απ'τα όργιά τους. Άντε μάθετε πρώτα τί είναι δημοκρατία, μάθετε έστω τί είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία που μας μάθανε στο γυμνάσιο στην αγωγή του πολίτη και ξαναελάτε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 107. @perisian μπορώ να σου δώσω μια διαφορετική ανάγνωση στο θέμα σου. Οι αμοιβές πολλών ΔΥ είναι όντως αδικία και πρόκληση. Οικονομικά όμως μιλώντας από όλες τις αδικίες που μπορεί να κάνει μία χώρα αυτή είναι η λιγότερο επιβλαβής, για τρεις λόγους: ο ένας είναι ότι οι ΔΥ όπως όλοι οι μισθωτοί δεν μπορούν να φοροδιαφύγουν, άρα από τους μισθούς αυτούς ένα μεγάλο κομμάτι από τη μία τσέπη βγαίνει και στην άλλη μπαίνει με τη μορφή φόρου. Σε αντίθεση με όλες τις περισσότερες δαπάνες του δημοσίου τις οποίες τις ξεχνάς. Ο δεύτερος είναι ότι εκεί που έχουν φτάσει οι μισθοί του ιδιωτικού τομέα, οι μισθοί/συντάξεις των δημοσίων είναι το μόνο πράγμα που έχει μείνει να μοιράζει κάπως τον πλούτο και να κινεί την οικονομία, να δημιουργεί κατανάλωση και τζίρο, να στηρίζει άλλα επαγγέλματα και να πληρώνει ΦΠΑ. Έστω αυτός ο άδικος και σχιζοφρενικός τρόπος, είναι κρίσιμος για την οικονομία. Και ο τρίτος λόγος είναι για μία χώρα η οποία δεν είχε ποτέ εργατική επανάσταση και ως εκ τούτου δεν έχει δυνατό εργατικό κίνημα, ότι μισθοδοτικό δικαίωμα έχει απομείνει, έστω άδικο και σχιζοφρενικό, πρέπει να προστατεύεται γιατί είναι πανεύκολο να καταστραφεί και πολύ δύσκολο να ξαναφτιαχτεί. Όταν υπάρχει ένα επίπεδο μισθών κάπου (έστω στους ΔΥ) λειτουργεί σαν βάση και μέσο σύγκρισης και πιέζει τους μισθούς προς τα πάνω στην αγορά εργασίας. Αν χαθεί κι αυτή η βάση θα παίρνουν όλοι 300 ευρώ πριν καταλάβουμε τί έγινε.

  Έχω εδώ μια προσωπική εμπειρία για όποιον τον ενδιαφέρει, έχει τύχει να δουλέψω σε πανομοιότυπες ιδιωτικές εταιρίες στην Ελλάδα (στις καλές εποχές) και στο εξωτερικό σε δυτική χώρα. Όταν λέω πανομοιότυπες εννοώ ότι κατά διαβολική σύμπτωση είχαν ίδιο περίπου μέγεθος, τζίρο, περιθώρια κέρδους, προσωπικό, αντικείμενο, φορολογικούς συντελεστές κλπ, το οποίο διευκόλυνε (σχεδόν προκαλούσε) τις συγκρίσεις, γιατί και η δική μου θέση και καθήκοντα ήταν ίδια ακριβώς με τα ίδια προσόντα. Ε, η μόνη διαφορά ήταν η μισθοδοσία, στην Ελλάδα έπαιρνα τα μισά. Γιατί; Γιατί δηλαδή ο ξένος από το ίδιο περιθώριο κέρδους μπορούσε και έδινε διπλούς μισθούς και έβγαζε και κέρδος ενώ ο ελληνας όχι; Γιατί έτσι. Κύριοι και κυρίες: μήν το τρώτε το παραμύθι ότι δε σας πληρώνουν γιατί υπάρχει κρίση και μόλις ξεπεραστεί η κρίση θα σας πληρώσουν τάχαμου παραπάνω. Ότι κάτι μαγικό θα γίνει, θα λειτουργήσουν οι "νόμοι της αγοράς" και οι τα κέρδη θα τραβήξουν πάνω τους μισθούς. Μπούρδες. Υπάρχουν δεκάδες δυνάμεις που πιέζουν τους μισθούς προς τα κάτω και καμμία απολύτως που τους πιέζει προς τα πάνω, αν σε κάποια χώρα υπάρχουν καλοί μισθοί αυτό έχει συμβεί από τους αγώνες των εργαζομένων, όχι απ'την οικονομία της αγοράς, κι ας μιλάμε για κατεξοχήν καπιταλιστικές χώρες όπως η Αγγλία και η Αυστραλία. Αυτοί είχαν και έχουν εργατικά κινήματα, εμείς όχι. Και στην Ελλάδα υπάρχουν σούπερ-κερδοφόρες εταιρίες αλλά δε δίνουν, πρέπει να το πάρουμε μόνοι μας.

  Άρα λοιπόν αν κάποιοι έχουν μισθούς, έστω άδικα, πρέπει να κοιτάμε να τους αποκτήσουν και όλοι οι άλλοι, όχι το αντίθετο. Και μην αγχώνεστε για την "παραγωγικότητα" και άλλες μπούρδες που λένε οι πουλημένοι παπαγάλοι τύπου Μιράντα Ξαφά γιατί δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα για την οικονομία απ'το να μοιράζεται ο πλούτος. Παράδειγμα χαζό και απλό: έστω ένα ζάπλουτο αφεντικό και οι εργάτες παίρνουν 2 ευρώ τη μέρα. Πόσα αυτοκίνητα θα πάρει το αφεντικό; 2 Μερσεντές, Τρείς; Πέντε; Δέκα; Έστω να ξεσκιστεί και να πάρει δέκα, έδωσε λοιπόν ένα εκατομμύριο για αυτοκίνητα, έχεις ΑΕΠ 1 εκατομμύριο και τα υπόλοιπα λεφτά πάνε καταθέσεις στην Ελβετία και τέλος. Ενώ αν είχανε 100,000 εργάτες από ένα μισθό της προκοπής, θα αγόραζαν οι μισοί από ένα Φίατ των 20.000 και έχεις αμέσως από έναν μόνο κλάδο ΑΕΠ 1 δις, εισπράττεις φόρους, δημιουργούνται δουλειές, άλλοι κλάδοι που τον συντηρούν κλπ. Πολλαπλασιάζεται η οικονομία. Ε η πρώτη χώρα είναι η Ινδία η δεύτερη η Σουηδία, διαλέγετε τί θέλετε να είστε. Λεφτά πάντως υπάρχουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 108. @Chilloutbuddy
  Συμφωνώ μαζί σου αλλά μάλλον δεν διάβασες καλά αυτά που έγραψα :). Τα τελευταία που έγραψα ήταν απάντηση στον @dimitris

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 109. ναι, μαζί σου...
  απλά προσθέτω κάποια ακόμα επιχειρήματα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 110. Η παιδίατρος όταν απεργεί υπάρχει προσωπικό ασφαλείας που καλύπτει πλήρως όλες τις ανάγκες, οπότε λίγο ενοχλεί. Όταν τα ΜΜΜ απεργούν, μπλοκάρει το κέντρο, παραλύει η οικονομία, τελικά παίρνουν ότι ζητάνε. Το παιχνίδι στις ΔΕΚΟ και το δημόσιο παίζεται όχι με το ποιος είναι λογικότερο να παίρνει περισσότερα, αλλά με το ποιος μπορεί ευκολότερα να εκβιάζει το κοινωνικό σύνολο πετυχαίνοντας εξοργιστικά υψηλά προνόμια.

  Όλους τους υπερβολικούς μισθούς στις ΔΕΚΟ εγώ κι εσύ τους πληρώνουμε. Στη ΔΕΗ με το αυξημένο κόστος KWh, στα ΜΜΜ με το 1,40 εισιτήριο και τα αστρονομικά ελλείμματα. Για τα κέρδη των Τραπεζών που αναφέρεις, αυτό που θα πρέπει να δεις είναι τι μέρισμα δίνουν τους μετόχους. Τα «κέρδη» που ανακοινώνουν είναι λογιστικά, δηλ. αν είναι ψηλά το χρηματιστήριο σε σχέση με πέρσι, η υπεραξία των χαρτοφυλακίων τους μπαίνει στα κέρδη κι εμφανίζουν πλασματικά υψηλά νούμερα. Αυτοί που πραγματικά ωφελούνται είναι τα λεγόμενα γκολντεν μπόυς, που χτυπάνε κάτι ασύλληπτα υψηλά μπόνους, ενώ την επόμενη χρονιά που η Τράπεζα εμφανίζει ζημιές, κανείς δεν θα τους τα πάρει πίσω.

  Σχετικά με τις κρατικές τράπεζες, απ’ ότι ακούω, οι υπάλληλοι δεν έχουν χάσει ούτε ευρώ, άσχετα αν έχουν όλες τα χάλια τους.

  Οι ΔΕΚΟ αγαπητέ φίλε Persian είναι η ψυχή του κομματικού κράτους, είναι τα πράσινα και γαλάζια παιδιά που διορίστηκαν από το πελατειακό σύστημα για να το τροφοδοτούν με ψήφους. Είναι η σημαντικότερη πηγή σπατάλης και διαφθοράς που αν δεν τη σταματήσουμε θα κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Θεωρώ ανήθικο να ξεζουμίζουμε τον ελληνικό λαό για να πληρώνουμε τους υπέρογκους μισθούς και συντάξεις αυτής τη νομενκλατούρας.

  Για το 1 δις το χρόνο που λες ότι κοστίζει η Αττική Οδός στο κράτος, σε παρακαλώ να το τεκμηριώσεις. Το νούμερο είναι υπερβολικό. 3 δις ήταν το συνολικό κόστος του έργου, με το μεγαλύτερο τμήμα να είναι για απαλλοτριώσεις και αντιπλημμυρικά έργα.

  Κανείς δεν αμφισβητεί τη διαφθορά της εξουσίας, όμως αν δεις τον προϋπολογισμό θα καταλάβεις αμέσως που πάνε τα λεφτά. Το 70% πάνε σε μισθούς και συντάξεις δυ και ΔΕΚΟ. Μόνο για τη ΔΕΗ κάθε χρόνο ο Έλληνας φορολογούμενος καταβάλει από 600-800 δις για το ταμείο των υπαλλήλων της. Αν εσύ το θεωρείς σωστό, μπορείς να το πληρώνεις, αλλά εγώ θα ήθελα οι φόροι που πληρώνω να πηγαίνουν σε πιο παραγωγικές επενδύσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 111. @Heinz

  Ε όχι και στο απυρόβλητο. Μερικά σχόλια πριν είχα κατακεραυνώσει με απάντησή μου στο φαιδρό και επικίνδυνο αυτό "επιχείρημα".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 112. @Chilloutbuddy
  Όταν μια οικονομία παράγει πλούτο, πράγματι πρέπει να τον μοιράζει. Όταν όμως μια οικονομία παράγει ελλείμματα, τι ακριβώς να μοιράσει? Μπορείς να μου πεις έστω κι έναν προϋπολογισμό από το ’81 και μετά που να έβγαλε πρωτογενές πλεόνασμα?

  Το ότι ο εργοδότης σου θα επιχειρήσει το μέγιστο δυνατό κέρδος είναι αυτονόητο. Το ότι ο εργαζόμενος θα ζητήσει μεγαλύτερο μερίδιο από τα κέρδη είναι επίσης αυτονόητο. Το να διεκδικεί όμως κάποιος εργαζόμενος μεγαλύτερο μισθό από ένα χρεοκοπημένο δημόσιο, εκβιάζοντας το κοινωνικό σύνολο, είναι απλά αλητεία.

  Η λογική του δίνω χρήματα για να κινηθεί η αγορά και να επιστρέψουν μετά στο κράτος από τους φόρους, ισχύει όταν η οικονομία είναι παραγωγική. Όταν όμως έχεις εμπορικό έλλειμμα 20% του ΑΕΠ, για κάθε ευρώ που ρίχνεις στην αγορά δεν γυρίζει πίσω στο κράτος παρά τα 60-70 λεπτά, ενώ τα υπόλοιπα γίνονται υπερκέρδη για τη Γερμανική βιομηχανία, και ελλείμματα για την εθνική σου οικονομία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 113. Καταρχήν το έχω ξαναπεί πως δε θέλω να πληρώνω σπατάλες σε κανένα τομέα οπότε να μην επαναλαμβανόμαστε. Αν όμως εσύ θέλεις να μεγεθύνεις το πρόβλημα των ΔΕΚΟ δικαίωμά σου εγώ δε συμμερίζομαι αυτή την άποψη.
  Θα με ενδιέφερε συγκεκριμένα πόσο είναι το ποσό που πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος στις ΔΕΚΟ από τα έσοδα του κράτους και που πάει. Πόσα δις μας στοιχίζουν το χρόνο;
  Τα τοκοχρεολύσια που σε παραπάνω σχόλιο σου δε τα θεωρείς σημαντικό πρόβλημα κοστίζουν γύρω στα 40 δις το χρόνο όταν τα έσοδα μας είναι γύρω στα 50δις.
  Έχω δει πολλούς προϋπολογισμούς και πουθενά δεν είδα τεράστια μεγέθη. Αν εσύ έχεις συγκεκριμένα μεγέθη με ενδιαφέρει.

  Στην τελική όμως και αναφέρομαι σε κάτι που έχει πει ο Καζάκης την τελευταία 10ετία τις μισές χρονιές είχαμε και πρωτογενές πλεόνασμα. Με άλλα λόγια στην συντριπτική των περιπτώσεων τα έξοδα των πολιτών και του κοινωνικού κράτους τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια καλύπτονταν από τη φορολογία. Το χρέος οφείλεται καθαρά στην σπατάλη της πολιτικής και οικονομικής μας Ελιτ.

  Για το αυξημένο κόστος κιλοβατώρας σε ενημερώνω οτι έχουμε το φθηνότερο ρεύμα στην Ευρώπη παρά τις μνημονιακές αυξήσεις.
  http://www.energy.eu/#Domestic
  Επίσης το 1.40 ήταν ευφυολόγημα της παρούσας κυβέρνησης που θα έπρεπε να αγανακτήσει τον κάθε νοήμων κάτοικο της χώρας.

  Για την Αττική οδό διάβασε εδώ
  http://ixnos.blogspot.com/2010/09/blog-post_2948.html
  Αυτό που εννοούσα είναι πως χαρίσαμε ένα έργο που θα μπορούσε να αποφέρει στο Δημόσιο 1 δις το χρόνο.

  Έχουμε ένα πολιτικό σύστημα που κατασπαταλάει τον πλούτο της χώρας.
  Οι κρατικές προμήθειες σύμφωνα με τον Καζάκη είναι 2 δις πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης για να έχουμε siemens χριστοφοράκους κτλ.
  Τα έργα δημοπρατούνται σε πολλαπλάσια τιμή φορτώνοντας δισεκατομμύρια τον Έλληνα φορολογούμενο.
  Δίνουμε δις για να στηρίξουμε τράπεζες που δεκαπλασίασαν τα κέρδη τους τα τελευταία χρόνια αφού φορολογούνται λιγότερο, δρουν ανεξέλεγκτα, και δίνουν δάνεια με πολύ υψηλότερα επιτόκια από τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης.
  Έχουμε εμπορικά καρτέλ που καταφέρνουν να πουλούν τα ίδια προϊόντα στο supermarket σε πολλαπλάσια τιμή από την Ευρωζώνη χρεώνοντας δεκάδες ευρώ κάθε μήνα τα Ελληνικά νοικοκυριά.
  Ο κατάλογος είναι μακρύς αρκεί να θέλεις να τον δεις. Τώρα αν επιμένεις πως το πρόβλημα είναι οι ΔΕΚΟ τι να πω; Δικαίωμά σου.
  Γράφεις όμως πως “οι ΔΕΚΟ είναι η ψυχή του κομματικού κράτους, είναι τα πράσινα και γαλάζια παιδιά που διορίστηκαν από το πελατειακό σύστημα για να το τροφοδοτούν με ψήφους. Είναι η σημαντικότερη πηγή σπατάλης και διαφθοράς που αν δεν τη σταματήσουμε θα κάνουμε μια τρύπα στο νερό”.
  Προφανώς δηλαδή απορρίπτεις το παρόν πολιτικό σύστημα. Αλλά πιστεύεις τι ακριβώς; Πως αν δεν υπήρχαν ΔΕΚΟ δε θα έβρισκε τρόπο η πολιτική νομενκλατούρα να τρώει τα λεφτά του φορολογούμενου; Αστειεύεσαι φυσικά.
  Ή μήπως πιστεύεις σε μια κυβέρνηση ΔΝΤ; Το ΔΝΤ το οποίο έχει πάει σε σειρά από χώρες και έχει καταστρέψει τις εγχώριες ΔΕΚΟ φθάνοντας το λαό σε απόγνωση.

  Στη Χιλή δεν έχουν νερό να πιουν
  http://www.axortagos.gr/nero/nero-xili-pame-kodika.html
  Στην Αργεντινή ιδιωτικές εταιρίες κατέστρεψαν το 90% των σιδηροδρόμων
  http://www.tovima.gr/finance/finance-international-news/article/?aid=225523
  Φυσικά αυτά δε θα συμβούν σε μας. Συμβαίνουν μόνο σε χώρες της λατινικής Αμερικής.

  Τελικά ναι επιμένω πως η σωστή αξιοποίηση των ΔΕΚΟ είναι θέμα επιβίωσης. Αν πιστεύεις πως θα επιτευχθεί μέσω μειώσεων μισθών δεν έχω κανένα πρόβλημα αρκεί να λειτουργούν προς όφελος του πολίτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 114. Δημήτρη θα σου απαντήσω ένα-ένα
  "Μπορείς να μου πεις έστω κι έναν προϋπολογισμό από το ’81 και μετά που να έβγαλε πρωτογενές πλεόνασμα?"
  Χωρίς τόκους; το 2008.
  http://www.mof-glk.gr/proypologismos/2008/books/proyp/index.html
  Αλλά δε μ'ενδιαφέρουν οι προϋπολογισμοί για διάφορους λόγους, οι σημαντικότεροι εκ των οποίων είναι ότι α) δεν περιλαμβάνουν τη φοροδιαφυγή, η οποία είναι εκ φύσεως ανυπολόγιστο νούμερο εκτός αν κάτσει κάποιος και μετρήσει όλα τα τιμολόγια που ΔΕΝ κόπηκαν. Είναι όμως πραγματικό χρήμα που κυκλοφορεί στην οικονομία και δεν απεικονίζεται πουθενά β) τα έσοδα δεν είναι σε καμμία περίπτωση αυτά που θα έπρεπε ή μπορούσαν να είναι. Πχ διάβαζα χτες μια μελέτη της PwC που έψαχνε την επιεικέστερη φορολόγηση πλοίων στον κόσμο:
  http://www.pwc.com/gx/en/transportation-logistics/corporate-taxation/corporate-taxation-global-shipping-industry.jhtml
  Από την έρευνα αυτή προκύπτει ότι υπάρχουν δύο συστήματα φορολόγησης πλοίων: αυτό που εφαρμόζει η Ελλάδα και αυτό που εφαρμόζει ο υπόλοιπος πλανήτης. Στο παράδειγμα της έρευνας προκύπτει ότι ο φόρος με το ελληνικό σύστημα είναι το 1/3 από ότι με το άλλο. Γιατί τέτοια χουβαρντοσύνη; Γιατί μόνο εμείς φοβόμαστε μη "χάσουμε τους εφοπλιστές μας" και όλοι οι άλλοι δε φοβούνται; Μπορώ να σου γράφω τέτοια παραδείγματα μέχρι αύριο, και δεν θα έχω φτάσει κάν στα έξοδα. Λεφτά πάντως υπάρχουν.

  "Όταν μια οικονομία παράγει πλούτο, πράγματι πρέπει να τον μοιράζει. Όταν όμως μια οικονομία παράγει ελλείμματα, τι ακριβώς να μοιράσει?"

  Η κότα και το αυγό, γιατί όταν σταματάει να μοιράζει το έλλειμμα μεγαλώνει όπως βλέπεις τα τελευταία δύο χρόνια, και αυτό δεν είναι ελληνικό φαινόμενο επειδή έχουμε στρεβλή οικονομία. Το 2008 όταν έγινε η πρώτη κρίση η οικονομία της Αυστραλίας άρχισε να υποφέρει, το χρηματιστήριο πάτωσε, οι εξαγωγές μειώθηκαν γιατί η παγκόσμια κατανάλωση μειώθηκε, οι επενδύσεις σταμάτησαν και άρχισε να αυξάνει και η ανεργία. Αυτό που έκανε τότε η κυβέρνηση δεν ήταν να κόψει τα έξοδα για να μειώσει τα ελλείμματα, ούτε χρηματοδότησε τις τράπεζες. Έκανε το ακριβώς αντίθετο: δανείστηκε 40δις, τα έκανε επιταγές των 2χιλ, παρέκαμψε τελείως τις τράπεζες, τα έβαλε σε φακελάκια και τα έστειλε σε όλους τους κάτοικους με εντολή να τα φάνε. Κατλαβαίνεις ότι τότε έγινε της πουτάνας, οι παπαγάλοι κακάριζαν πρωί βράδυ για την καταστροφική πολιτική, το αποτέλεσμα όμως ήταν ότι η Αυστρλέζικη οικονομία ήταν η μόνη που δεν επηρεάστηκε από εκείνη την κρίση. (τώρα δεν έχει περιθώρια να κάνει το ίδιο λόγω πληθωρισμού, να δούμε πώς θα το χειριστεί). Εσύ θες ταυτόχρονα να γίνουμε πλεονασματικοί, χωρίς να πεινάμε και χωρίς να δανειζόμαστε και χωρίς να βασίζεται η ανάπτυξη στην κατανάλωση, αλλά αυτά δεν γίνονται όλα μαζί, πουθενά δεν έγιναν ταυτόχρονα. Πρέπει να διαλέξεις και να πατήσεις τα κατάλληλα κουμπιά για την περίπτωσή σου. Εμείς επιλέξαμε την κουρτίνα 2 και μας βγήκε ζόνκ.

  Δεύτερον έχω σημαντικές αμφιβολίες αν η Ελληνική οικονομία είναι όντως ελλειμματική, ακόμα και με την υπερκατανάλωση και τον τρελό δανεισμό, για τους λόγους που σου είπα παραπάνω για το άγραφο χρήμα και τα χαριστικά κέρδη. Ας τα καταγράψουμε κι ας τα διοχετεύσουμε πρώτα αυτά στην οικονομία και μετά βλέπουμε αν ακόμα χρειάζεται να μειωθεί η κατανάλωση για να έρθουμε σε ισορροπία.

  "Το να διεκδικεί όμως κάποιος εργαζόμενος μεγαλύτερο μισθό από ένα χρεοκοπημένο δημόσιο, εκβιάζοντας το κοινωνικό σύνολο, είναι απλά αλητεία."

  Δε μιλάω για το δημόσιο αλλά για τον ιδιωτικό τομέα. Η μισή Ελλάδα διαβάζει Πρετεντέρη και Ξαφά και έχει πειστεί ότι πρέπει να γίνει θυσία. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως κέρδος για την οικονομία όταν δημιουργούνται υπερκέρδη για λίγους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 115. @Chilloutbuddy
  Το πρωτογενές έλλειμμα το 2008 ήταν 6 δις ευρώ (αν υπολογίσεις και τις μαϊμουδιές της τότε κυβέρνησης, μάλλον πολύ παραπάνω). Κι αυτή είναι η δική μου παρέμβαση στο μπλογκ του Καζάκη. Ότι με παραποιημένα στοιχεία βγάζει ότι συμπέρασμα τον βολεύει. Δες παρέμβασή μου εδώ http://dimitriskazakis.blogspot.com/2011/06/blog-post_27.html

  Τα περι φοροδιαφυγής που λες είναι τα γνωστά παραμύθια κάθε κόμματος στην αντιπολίτευση. Κι ο ΓΑΠ τα ίδια έλεγε (λεφτά υπάρχουν). Όταν έρχονται στην κυβέρνηση καταλαβαίνουν πως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά.

  Οι Αυστραλοί τουλάχιστον τα μοίρασαν ομοιόμορφα σε όλους. Το κακό εδώ είναι ότι εγώ πληρώνω και οι υπάλληλοι στη ΔΕΗ, τα ΗΛΠΑΠ, την ΕΘΕΛ, τον ΗΣΑΠ, την Ολυμπιακή (ναι, ακόμα και τώρα που έκλεισε), κλπ κλπ κλπ εξακολουθούν και εισπράττουν 4 κι 5 μισθούς παραπάνω απ’ όσους δικαιούνται. Να θυμίσω το ανέκδοτο «παιδιά να οργανωθούμε».

  Την κουρτίνα 1 (ρίχνω συνέχεια χρήμα στην αγορά) τη διαλέγουμε πολλά χρόνια τώρα, και φτάσαμε μέχρι εδώ. Αν το χρέος ήταν 100-120 δις, δεν θα είχαμε θέμα. Αλλά με 340 δις ευρώ, πόσο χρήμα να ρίξουμε, και που να το βρούμε? Το βερεσέ δυστυχώς μας τελείωσε.

  Το 90% της Ελλάδας ακούει ότι τη βολεύει. Μακάρι να διάβαζαν Ξαφά, λέει αρκετές αλήθειες, αλλά ποιος την ακούει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 116. έχεις φάει κόλλημα με τους ΔΥ και τα κόμματα. Δε σε πείθω δε με πείθεις, μπροχωρούμε παρακαλώ που έλεγε κι ο Λεβέντης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 117. @ΟΛΟΥΣ

  ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΟΙΟΝ ΤΟΥ "ΚΥΡΙΟΥ" ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΠΑΙΔΙΑ.

  ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΩΤΗ ΠΟΥ ΕΙΧΕ "ΑΠΟΡΙΕΣ"

  http://www.antiktypos.com/%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BC/

  ΤΟ ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ.

  ARTEMIS MATSAS JUST MET HIS MATCH.

  ΓΙΑΤΙ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΗΣΕ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ ?
  ΓΙΑΤΙ Ο ΘΕΩΔΟΡΟΣ ΕΙΧΕ ΦΑΕΙ ΤΖΑΤΖΙΚΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 118. Παιδιά θα το πω ξανά. Για όλα φταίει ο Μητσοτάκης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 119. Σημερα το πρωι εκανα μια διαπιστωση.Ειμαι μελος ακραιας οργανωσης που κινειται σε πλαισιο μεταξυ παρανομιας και αναρχιας.Δεν το λεω εγω.Το λεει ο κ.Θ.Αθηναιος ο οποιος επιχειρηματολογουσε εναντια στις θεσεις του κ.Καζακη τις τελευταιες ημερες.Επειδη εχω πιο σοβαρα πραγματα να κανω οπως να τακτοποιησω τις καλτσες μου ,απο το να ασχοληθω με τη λασπη του κυριου αυτου,θα σταθω μονο σε δυο που διααβασα.Στο σαιτ που βρηκε ο forthewin και μπραβο του,διαβαζουμε:"Το πλαίσιο που περιγράφει (ο κος καζακης) κινείται μεταξύ αναρχίας και παρανομίας, έξω ακόμα και από τα άκρα του δημοκρατικού στερεώματος. Ουσιαστικά σχεδιάζει την ανατροπή του πολιτικού συστήματος με όρους «επανάστασης», όπως οι συνταγματάρχες το 1967."Αυτο καταλαβε ο κυριος αυτος;Η μηπως αυτο του ειπαν να καταλαβει και ακομα καλυτερα να γραψει.Επισης η λεξη πυρηνες σε εισαγωγικα(μεγαλη πονηρια καθως επιδιωκεται εμμεση ταυτιση με τους αλλους πυρηνες) και "η δημοκρατία οφείλει να προστατευτεί, είτε προληπτικά ενημερώνοντας και με διάλογο, είτε κατασταλτικά εφόσον στο μέλλον απαιτηθεί, απέναντι σε φαινόμενα που την απειλούν.".Ο κυριος αυτος, καλει σε καταστολη μελλοντικα ποιον ακριβως με γενικευση της δημοκρατιας;Ποιον καλει και εναντια σε ποιους;καλει τις αρχες,δηλαδη την αστυνομια και την εισαγγελια;Θεωρει δε εαυτον δημοκρατη ωστε να καταστειλει τους κακους(δικο μου) παρανομους ακραιους αναρχικους ΕΠΑΜιτες(δικο του);τι ειδους καταστολη εννοει;ΜΑΤ,αυρες η μηπως και ξερονησια;Γιατι οχι και ολιγη φαλαγγα η και κανενα αυγο στη μασχαλη;Πολυ ευκολα χρησιμοποιει τις λεξεις .Τοσο ευκολα που μας βαφτισε παρανομους αναρχικους και ακραιους και τον εαυτο του δημοκρατη.Η αληθεια ειναι ομως οτι απο ατομα με τον δικο του προφανη ιδεολογικο προσανατολισμο θεωρω τιμη μου να με χαρακτηριζει καποιος ακραιο αναρχικο και παρανομο.
  Κωστας Μελος του ΕΠΑΜ
  ΥΓ.Προτεινω στην γραμματεια του ΕΠΑΜ να μας χορηγηθει στο επομενο συνεδριο μαζι με το ταμπελακι και το προγραμμα(χαρακτηριστικο των παρανομων αναρχικων ακραιων συνομωτικων αντιδημοκρατικων οργανωσεων) και κουκουλα με το εμβλημα στο μετωπο.Οχι γιατι ειμαστε παρανομοι αναρχικοι και ακραιοι(οπως μας βαφτισαν).Αλλα γιατι πρεπει να ξεχωριζουμε απο τις αλλες κουκουλες αυτες των δοσιλογων...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 120. @jackass

  Φαινότανε τι μέρους του λόγου ήταν ο συγκεκριμένος. Διαστρεύλωνε συνεχώς και έλεγε ότι ασυναρτησία μπορεί να φανταστεί άνθρωπος. Τον είχα καταλάβει από νωρίς για αυτό δεν με εξέπληξε το απίστευτο λιβελογράφημά του που είναι άξια συνάρτηση του ατόμου.

  Προσοχή γιατί οι δοσίλογοι είναι παντού παιδιά. Αφού δεν μπορούν να ελέγξουν τα blogs, το επόμενο βήμα θα είναι να βάζουν κάτι τέτοια πουλημένα τομάρια να λασπολογούν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 121. Πέρα από τις ακραίες τοποθετήσεις κάποιων θα πρέπει να δούμε το βαθύτερο πρόβλημα. Και αυτό έχει να κάνει με την ιδέα του Νεοφιλελευθερισμού που έχει περάσει σε μεγάλο βάθος στην κοινωνία.
  Η ιδέα αυτή εξυψώνει τον ιδιωτικό τομέα και απαξιώνει το δημόσιο. Όσο περισσότερο ασπάζεσαι αυτή την ιδέα τόσο πιο δύσκολο να δεχτείς απόψεις σαν του Καζάκη.
  Γιατί; Μα επειδή η ιδέα αυτή για να στηριχθεί χρειάζεται ένα κακό δημόσιο που δημιούργησε το χρέος. Από εκεί και πέρα η προπαγάνδα παίρνει το δρόμο της. Αφού υπάρχει κακό δημόσιο υπάρχει συνενοχή άρα και συλλογική ευθύνη άρα και εδραιώνονται απόψεις όπως 'μαζί τα φάγαμε'.
  Άρα πρέπει να υπάρχει έλλειμμα κάθε χρόνο (γιαυτό βλέπεται πως δε δέχονται την ιδέα οτι είχαμε κάποιες χρονιές πρωτογενές πλεόνασμα).
  Από τη στιγμή που υπάρχει συλλογική ευθύνη δεν υπάρχει και απεχθές χρέος.

  Γενικά μην το αναλύσω παραπάνω αλλά βλέπεται πως η εξύψωση του ιδιωτικού τομέα και η απαξίωση του δημοσίου δυσκολεύει κάποιον να προσεγγίσει αυτά που λέει ο Καζάκης ενώ αντίθετα είναι πλήρως εκτεθειμένος στην υπάρχουσα προπαγάνδα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 122. @perisian

  1. Στα ζώα λένε αυτή την αστειότητα, η απάντηση είναι απλή : Νορβηγία.

  2. Στους διάφορους ψευτοΘόδωρους που θα έχουν έτοιμη την παπαριά ότι η Νορβηγία έχει πετρέλαιο, η απάντηση είναι αμείλικτη : Η Ελλάδα έχει τον ίδιο, αν όχι περισσότερο, φυσικό πλούτο με την Νορβηγία.

  Το στενάχωρο είναι ότι η μάζα πιστεύει την κάθε παπαριά που ακούει από καψήδες, πρετεντέρηδες και άλλους δοσίλογους, χωρίς να το ψάχνει και να σκέφτεται.

  Γιατί αν το έκανε, τώρα θα συζητάγαμε για την επίδραση της μετάβασης στη δραχμή και την ανασύσταση του πολιτικού συστήματος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 123. @ForTheWin
  Νομίζω πως υποβαθμίζεις λίγο το πρόβλημα. Η ιδέα του προβληματικού δημοσίου και του καλού ιδιωτικού τομέα που με τον ανταγωνισμό πετυχαίνει την πρόοδο, έχει διεισδύσει στην πλειοψηφία της Ελληνικής Κοινωνίας.

  Το πρόβλημα δεν είναι δηλαδή κάποιοι περίεργοι πολίτες τύπου ΑΘΗΝΑΙΟΥ ή κάποιοι κολλημένοι. Πρόβλημα υπάρχει σε όλη την Ελληνική Κοινωνία με τις αντιλήψεις που έχουν καλλιεργηθεί.

  Αναφέρεσαι σε μάζα και έχεις δίκιο. Εγώ αυτό που κάνω είναι να εξηγώ βάση της θεωρίας μου τι έχει υποστεί αυτή η μάζα. Στη μάζα έχει περάσει άμεσα ή έμμεσα η ιδέα του Νεοφιλελευθερισμού.

  Θα μου πεις ωραία και τώρα τι θέλεις να κάνουμε. Δε ξέρω αλλά πραγματικά αν η κοινωνία δεν αρχίσει έστω και μετά από 1 με 2 χρόνια να αλλάζει στάση στο θέμα δημόσιο εγώ δε βλέπω κανένα μέλλον. Τεράστια η προσπάθεια του Καζάκη και πολλών άλλων αλλά προσωπικά πιστεύω η κοινωνία θα πρέπει να αλλάξει φιλοσοφία και ιδεολογία. Τα άλλα θα ρθουν έστω και δύσκολα. Προσωπικά είμαι απαισιόδοξος. Μακάρι να έχω λάθος.

  Υ.Γ Αυτό δε σημαίνει πως δεν αξίζει να προσπαθήσουμε να περάσουμε κάποιες ιδέες στον περίγυρο και στην κοινωνία αντίστοιχα. Απλά λέω οτι η προσπάθεια είναι δύσκολη και πιο δύσκολη από όσο φαντάζεται κανείς εξαιτίας των λόγων που ανάφερα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 124. @perisian

  Συμφωνώ 100% με αυτά που λες. Και όντως υπάρχει αυτή η λογική για το δημόσιο. Παρόλα αυτά, όλα αυτά πηγάζουν και πάλι από τη μάζα και τη χειραγώγησή της.

  Πριν λίγο καιρό μίλαγα με τον πατέρα μου και μου έλεγε ότι πάλι καλά που πήραμε λεφτά γιατί δεν θα είχαμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις.

  Άντε τώρα να εξηγήσεις. Λοβοτομή πραγματικά, μεγάλη δύναμη τα Μέσα Μαζικής Εξημέρωσης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 125. Το σύστημα έχει ένα και μόνο εχθρό. Τη γνώση.

  Για αυτό και μόνο οι προσπάθειες του κ. Καζάκη, με ομιλίες ανά την Ελλάδα είναι πραγματικά εξαιρετικές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 126. "Το σύστημα έχει ένα και μόνο εχθρό. Τη γνώση."

  :) Πρόσεξε ένα συλλογισμό που έκανα με αφορμή αυτό που έγραψες.
  "Δε φτάνει μόνο η γνώση, χρειάζεται και πίστη."

  Λοιπόν η πίστη συνήθως συμπληρώνει τη γνώση. Γιαυτά που δε γνωρίζουμε πιστεύουμε. Έστω τώρα οτι έχουμε ένα άτομο αρνητικό με το δημόσιο και δεκτικό στη γνώση.
  Έστω π.χ το άτομο αυτό πιστεύει οτι πρόβλημα στην οικονομία είναι το κόστος μισθοδοσίας των ΔΥ.
  Ωραία κάθεσαι και του εξηγείς οτι η μισθοδοσία είναι 16 δις. Θα σου πει αυτό είναι μικρό ή μεγάλο νούμερο; Του λες οτι τα έσοδα είναι γύρω στα 50 δις να συγκρίνει ενώ οι τόκοι είναι γύρω στα 17 δις. Του κάνεις και μια σύγκριση και του λες οτι το νούμερο αυτό σε σχέση με το ΑΕΠ είναι σχετικά χαμηλό με άλλες χώρες.
  Και τι έγινε με όλα αυτά; Μπορεί να σου πει οτι το 16 δις για την Ελλάδα είναι μεγάλο και θα μπορούσε να γίνει 8 δις. 8 δις κέρδος είναι μεγάλο νούμερο αντικειμενικά.
  Αυτό που θέλω να πω οτι σε κάποιον που δεν πιστεύει π.χ στο δημόσιο είναι δύσκολο να τον πείσεις για κάποια πράγματα γιατι δεν είναι σαφή. Δεν είναι 1 και 1 κάνουν 2.
  Π.χ εγώ πιστεύω πως αν μειώσουμε αρκετά το δημόσιο ακόμα και αν δεν υπάρχει κρίση η ανεργία θα ανέβει και οι θέσεις εργασίας δε θα αναπληρωθούν από αντίστοιχες του ιδιωτικού τομέα. Επίσης θα έχει και ζημιά το λιανικό εμπόριο.
  Πως όμως μπορώ να τα αποδείξω όλα αυτά; Δεν μπορώ; Μπορώ να του εξηγήσω κάποια σενάρια, έχω και αρκετά επιχειρήματα αλλά μέχρι εκεί.

  Εκτός από τη γνώση δηλαδή έχει σημασία και η πίστη. Προσπάθησε για παράδειγμα να πείσεις με επιχειρήματα έναν ολυμπιακό οτι παίρνει τα πρωταθλήματα με διαιτησία. Μάλλον δεν θα τα καταφέρεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 127. 16 δις είναι μόνο οι μισθοί και οι συντάξεις των δυ. Οι μισθοί των ΔΕΚΟ, των εργαζόμενων στους Δήμους και στους ΟΤΑ, και οι ενισχύσεις των διαφόρων ασφαλιστικών ταμείων είναι πολύ περισσότερα. Συνολικά αποτελούν το 70% των εξόδων, με 20% να πηγαίνει για τόκους και 10% για ΠΔΕ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 128. Δεν ισχύει αυτό που λες. Έχω δει αρκετούς προυπολογισμούς και πουθενά δεν είδα αυτά τα νούμερα.
  Αν έχεις link από πίνακα ευχαρίστως να τον δω και να τον μελετήσω.
  Υπόψη τα τοκοχρεολύσια μπορεί να φτάνουν και το 100% των εσόδων της χώρας για να μην ξεχνιόμαστε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 129. Ώπα δεν το είχα προσέξει αυτό. Όντως τα νούμερα αυτά δεν ισχύουν με τίποτα.

  Συγκεκριμένα, εκτός από την εξυπηρέτηση χρέους, ο προυπολογισμός παρουσιάζει πολύ μικρό έλλειμμα, λιγότερο από 4%, λιγότερο από τη Γερμανία.

  Τα τοκοχρεωλύσια αν δεν κάνω λάθος αυτή τη στιγμή είναι 150% του ΑΕΠ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 130. Το χρέος είναι 150% του ΑΕΠ.
  Τα τοκοχρεολύσια μπορείς να τα συγκρίνεις με τα έσοδα του κράτους. Αν π.χ. τα έσοδα είναι 50 δις και από αυτά πρέπει να δώσεις τα 40 δις σε τοκοχρεολύσια σημαίνει πως αποτελούν το 80% των εσόδων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 131. @perisian

  Όντως, έχεις δίκιο, λάθος διατύπωση, όπως το λες είναι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή